Hotărârea nr. 606/2019

Hotărârea 606/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376717/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381235/451/30 din 25 iulie 2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.;

Văzând prevederile art. 355 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificări ulterioare, ale art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificări ulterioare, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 10.07.2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificări ulterioare, pe o perioadă de 5 ani de la data prezentei hotărâri, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică

Nr. 606 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

r--


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI    Anexă la Hotărârea nr. 606 din 1 august 2019


CLUJ-NAPOCA


Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect unități

de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.,

pentru care se prelungește durata de închiriere


NR.

CR.

STRADA

NR.

AP.

NUME/PRENUME

1

PLATANILOR (MODULAI)

IA

1

NOVAK ANTON-BELLA

2

PLATANILOR (MODUL A1)

IA

3

GOCAN CRINA

3

PLATANILOR (MODULAI)

IA

4

IOJAMARIA

4

PLATANILOR (MODUL A2)

2A

1

KOVACS MARIA ROZALIA

5

PLATANILOR (MODUL A2)

2A

3

LUGOJAN ELISABETA

6

PLATANILOR (MODUL A3)

3A

1

SZILAGYI DRAGOMIR

7

PLATANILOR (MODUL A3)

3A

4

CZANKAADAM

8

PLATANILOR (MODUL A4)

4A

2

ZAGOR MIRELA FLORINA

9

PLATANILOR (MODUL A4)

4A

3

GHEREBENES SARA

10

PLATANILOR (MODUL A5)

5A

1

GRETA PETRU

11

PLATANILOR (MODUL A5)

5A

2

GRETA PETRU ROMEO

12

PLATANILOR (MODUL A5)

5A

3

GRETA COSTIN ALEXANDRU

13

PLATANILOR (MODUL Bl)

1B

1

CSIKIGHEORGHE ROBINSON

14

PLATANILOR (MODUL Bl)

1B

SZABO JOZSEF

15

PLATANILOR (MODUL B1)

1B

4

LARIONESI HORTENSA FLORENTINA

16

PLATANILOR (MODUL B2)

2B

1

ROZSAIOAN

17

PLATANILOR (MODUL B3)

3B

2

GRETA ELENA

18

PLATANILOR (MODUB B3)

3B

3

BERKI ELENA IBOLYA

19

PLATANILOR (MODUL B4)

4B

3

RUSU-IANC A AX A-M ARI A.

20

PLATANILOR (MODUL B5)

5B

3

STANCU FLORIN