Hotărârea nr. 605/2019

Hotărârea 605/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1)

CONSTT.RJT, LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ RÂRE

privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului în suprafață do 60 mp., parte din terenul situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în

C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/1)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață dc 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541,-nr. topo. 10203/1/1)-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul dc aprobare nr. 376698/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate dc inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381245 din 25.07.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care sc propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului în suprafață du 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/1);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 187/1998 și ale Hotărârii nr. 345/2001;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța du Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca. sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/'.), în favoarea domnului Mac Oris-Cristian, având C.N.P.                 începând cu data de

16.01.2004. urmare dobândirii în proprietate a construcției C3, înscrisă în C.F. nr. 255066-C3, sub nr. cad. 255066-C3 (nr. C.F. vechi 143592, nr. topo, 10203/1/13), în baza contractului de donație, autentificai prin încheierea nr. 48 din 16.01.2004.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


reședințe dc ședință. i^Pan Ștefan Tare ea


nicipiului,

Jr. Aurot$(ROȘCĂ"

Nr. 605 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)