Hotărârea nr. 605/2019

Hotărârea 605/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în

C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/1)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541 , nr. topo. 10203/1/1) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376698/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381245 din 25.07.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/1);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 187/1998 și ale Hotărârii nr. 345/2001;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo. 10203/1/1), în favoarea domnului Mac Oris-Cristian, având C.N.P. 5010815125813, începând cu data de 16.01.2004, urmare dobândirii în proprietate a construcției C3, înscrisă în C.F. nr. 255066-C3, sub nr. cad. 255066-C3 (nr. C.F. vechi 143592, nr. topo. 10203/1/B), în baza contractului de donație, autentificat prin încheierea nr. 48 din 16.01.2004.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


fțr^șcdinte de ședință, ^Dan Ștefan Tarcea

nicipiului,


Nr. 605 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)