Hotărârea nr. 604/2019

Hotărârea 604/2019 - Înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376.583/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382.546/804/25.07.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea înființării unei structuri nemedicale fără personalitate juridică, cu denumirea Entitate de inovare și transfer tehnologic și suplimentarea statului de funcții cu 4 posturi și completarea organigramei Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca cu structura propusă;

In conformitate cu prevederile art. 7 lit. g) și ale art. 8A1 din Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 15 din Anexa la H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 155 alin. (1) lit. d) și art. 589 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, structură nemedicală fără personalitate juridică, în directa subordonare și coordonare a managerului spitalului.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea statului de funcții cu 4 posturi și completarea organigramei Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca cu structura prevăzută la art. 1.

Art. 3. Modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca va fi făcută odată cu modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială și Medicală, în conformitate cu prevederile art. 610 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Spitalul Clinic Municipal Cluj-

Napoca, prin compartimentele de specialitate.




Nr. 604 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)