Hotărârea nr. 602/2019

Hotărârea 602/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376.265/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381.427/44.10 din 25.07.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 64A1 și 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art? 1.- Se- mandatează domnul Călin-Marccl Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze Cererea pentru acordarea titlului de parc industrial „TETAROM V” și Declarația de eligibilitate, alături de ceilalalți membrii fondatori ai societății TETAROM S.A., conform art. 4 raportat la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 186/2013.

Art. 3. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală

Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Călin-Marcel Găbudean,  consilier local, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehpică și S.C. TETAROM S.A.P?șședinte de ședință,


Ec.^Dan Ștefan Tarpd^^4*'

Contrasemnează

Secretarul mu

Jr. Aurora

Nr. 602 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)