Hotărârea nr. 600/2019

Hotărârea 600/2019 - Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare


personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 340.204/807/02.07.2019 al Direcției de Asistentă Socială și Medicală prin care se propune aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018;

Reținând prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare recomandările Ministrului Sănătății din Adresa nr. 4322/25.04.2018, cât și recomandările Direcției Management și Structuri Sanitare din Adresa nr. 22951/31.05.2018 și adresa nr. 29278/02.05.2019;

Având în vedere Adresa nr. 143375 din 13.03.2019 a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca privind propunerea de acordare de stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară/lună personalului salariat din cadrul spitalului care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018;

în baza Hotărârii Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca nr. 9266/21.11.2018 și a Adresei nr. 4234/02.05.2019 a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în care se precizează că „aceste sume se plătesc din fondurile proprii ale spitalului, încasate exclusiv de la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, pe articolul bugetar 33.10.21, precum și din prestații medicale 33.10.08 și 33.10.50, în limita bugetului aprobat pentru anul 2019 pe titlul 10, respectiv pe articolul 10.01.30, în sumă de 2.400.000 lei”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea stimulentelor financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, care nu a beneficiat de majorare salarială în anul 2018, personal prevăzut în Anexa II, Cap.I, pct.2 și Anexa VUI, Cap. II, lit. B, la Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Stimulentele financiare lunare în limita maximă a două salarii minime brute pe țară/lună, a căror finanțare este asigurată din veniturile proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat, vor fi acordate în perioada iulie-decembrie 2019.

Art.3. Plata stimulentelor financiare aprobate se face în cursul lunii curente pentru lima anterioară.

Art.4. Lista nominală propusă cu personalul care va beneficia de stimulente, precum și cuantumul aferent fiecărei persoane, va fi analizată și aprobată de Comitetul Director și avizată de Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică si Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.


Nr. 600 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)