Hotărârea nr. 60/2019

Hotărârea 60/2019 - Aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințele construite prin A.N.L., destinate închirierii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale pentru anul 2019,

pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104567/451/26.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii nr. 31/2019 și Procesul-verbal al Comisiei pentru soluționarea contestațiilor depuse privind lista solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, din data de 26.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista finală pentru anul 2019, privind tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.

Nr. 60 din 5 martie 2019

/Hotărârea a fost adontată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 60/2019


LISTA FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2019 A SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR DISPONIBILE, PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚENR. CRT.

NUME Șl PRENUME

PUNCTAJ

1

COSTEA MONICA ILINCA

79

2

TALA LUCIA AURORA

76

3

CIOMAGA LOREDANA

67

4

TEGLAȘ MONICA

65

5

POP BIANCA

63

6

NICOARĂ ROMULUS DAN

58

7

KEREKES SIMONA

57

8

MALCOCI MARIA CRISTINA

56

9

ASTALOȘ APOLLONIA ANGELA

54

10

BOB CORINA VICTORIA

53

11

CSOLOI TUNDE

52

12

OLOSUTEAN ANCA FLAVIA

50

13

ALMĂȘAN LORENA ADINA

49

14

BUCȘA CRISTINA ANA MARIA

49

15

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

47

16

DOGHI VIORICA ANDRADA

46

17

PLOSCAR DIANA IOANA

41

18

DRĂGHICI VERONICA

41

19

CRISTESCU DORU BOGDAN

40

20

KEREKEȘ GABRIEL TIBERIU

40

21

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

40

22

ALZAIN HANI

39

23

DANCIU ALIN STELIAN

36

24

TANȚĂU MATEI CĂTĂLINA

36

25

MITRAN PAULA BIANCA

36

26

BODEA IOANA

36

27

FARCAȘ ALEXANDRA

34

28

DUCAMIRELA AURELIA

31

29

TUNDUC RÂUL DAN

29

30

STANCIU MARTA

NE

31

ACHIM ANCA CRISTINA

NE

32

NICOARĂ DARIA MARIA

NE

33

CONDOR FLOAREA ANDREEA

NE

34

POP ALEXANDRINA

NE

35

PETRIKO MARIA MAGDALENA

NE

36

MARTIN MARIA EMILIA

NE

37

MOLDOVAN RALUCA GIORGIANA

NE

38

POP CRISTINA MIHAELA

NE

39

MOLDOVAN FLORIN ANDREI

NE     /

40

DONCAGELU ANDREI

NE

41

MARCU GHEORGHE VALER

NE

42

ZĂVOI AN CĂLIN

NE    țo

----------------------------V-#*43

ZĂVOIAN ALECSANDRU MIHAI

NE

44

LASZLO MELINDA EMESE

NE

45

RUS IULIA MARIA

NE

46

TRIFU ALINA RALUCA

NE

47

LUKACS FLORENTINA

NE

48

MARTIN IULIA CLAUDIA

NE

49

CIONCA IULIA LORENA

NE

50

KEREKES CARMEN DIANA

NE

51

AFANASOV ANDREI

NE

52

GROZA BOGDAN

NE

53

MAXIM IULIAN VASILE

NE

54

BÎRLĂDEANU GIANINA MARCELA

NE

55

MIȘ ALEX SEBASTIAN

NE

56

MARTON IULIA TIMEA

NE