Hotărârea nr. 6/2019

Hotărârea 6/2019 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2577/810/3.01.2019 al Centrului de zi „Țara Minunilor” din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, la prețul de 12 lei /zi/copil (inclusiv T.V.A.);

Reținând prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, (r2), cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, s-a majorat alocația de hrană pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, conform prevederilor punctului A, poziția 7 din anexa ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială”, a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei, în anul 2019, pentru 17 copii beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților Pata Rât, prin intermediul Fundației Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Cluj.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina de Ajutor Social și Pensiune.


Președinte de ședință, Eq. Dan Ștefan Tarcea


Nr. 6 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)