Hotărârea nr. 599/2019

Hotărârea 599/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 3-5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 309683/45/01.07.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 3-5;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea geometriei imobilului-teren intravilan cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 3-5, identificat prin nr. cad. 7082, cu suprafața de 1150 mp., categoria curți-construcții, înscris în C.F. nr. 264825 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 172694), cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/1, având înscris la foaia de sarcini: dreptul de concesiune asupra terenului, pe o perioadă de 99 de ani, în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. și a proprietarilor de apartamente, cu construcțiile: CI, cu suprafața construită la sol de 302 mp., Corp A - bloc de locuințe și C2, cu suprafața construită la sol de 123 mp., construcție executată din: fundație ba, cadre ba, zidărie cărămidă, acoperită cu placă terasă; Subsol: cota - 6,30 m: subsol tehnic, casa scărilor, centrala; Subsol cota -4,10 m: sala ședințe, trei birouri, arhiva, trei vestiare, grup sanitar, sala mese, cameră portar, casa scărilor, hol, windfang; Parter: casa scărilor, hol, coridor, apartament cu două camere, bucătărie, baie, debara, hol, cămară de alimente; apartament cu patru camere, bucătărie, hol debara, baie, balcon; Amenajări exterioare: sprijin pe laturile de SV și N ale proprietății, parcare auto pe latura de răsărit, împrejmuire pe toate laturile din fier forjat; Notă: Corpul A și Corpul B au ca părți comune: zidurile comune și planșeele comune.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de actualizare a geometriei pentru terenul înscris în C.F. nr. 264825 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 7082, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin , ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Ec.V)an Ștefan Tarcea


Nr. 599 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 599/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ACTUALIZARE GEOMETRIE IMOBIL

AMPLASAMENT”

STR. ÎNTRE LACURI, NR. 3-5 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 264825 CLUJ-NAPOCA

NR. CADASTRAL 7082

BENEFICIAR:

.)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

P.D.V. 4/10/2019HEHORDU TEHNSC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. între Lacuri, nr. 3-5, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru actualizare geometrie imobil.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. între Lacuri, nr. 3-5, jud. Cluj, între vecinii la:

- Nord - Mun. Cluj-Napoca, - Est - Alee de acces

 • - Sud -str. între Lacuri, nr. cad. 297522,

 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca.

Pe acest teren sunt edificate două construcții. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind parțial împrejmuit cu gard metalic pe latura nordică si vestică.

J

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, STONEX SN8 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (punct GPS), 2 (punct GPS);

 • - Puncte noi: 3 (pichet metalic), 4 (pichet metalic), 5 (pichet metalic).

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului, înscris în C.F. nr. 264825 Cluj-Napoca, nr. cadastral 7082, având suprafața din acte și cea măsurată de 1150 mp, cu sarcini. Conform prezentei documentații se propune actualizarea geometriei imobilului.

Aprilie 2019

Cluj - Napoca

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUMCSARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264825 Cluj-Napoca

A» IPartea IL Descrierea omobSUuBus

TEREN Intravilan


Nr. CF vechî:172694

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Intre Lacuri, Nr. 3-5, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD: 7082

1.150

Construcția CI inscrisa In CF 264825-C1; Construcția C2 inscrisa in CF 264825-C2;

B. Partea DD. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

97468 / 30/11/2007

Act nr. Documentație cadastrala nr. 10420/2007;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în adm.

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN: CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

C. Partea m. SARC8MD

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

97468 / 30/11/2007

Contract De Concesiune nr. 9681, din 20/04/1994 (HCL Cluj N. 22/26,03,1993, modificată prin HCL nr. 459/17.12.2003);

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEasupra terenului pe o durată de 99 ani , în rang serial câștigat cu nr. 30421/2005 conex 10914/27. 03.2006

Al

1) SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

24255 / 28/02/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 513/2008 emis de BNP Moigrădean;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 261/10000

Al

1) HAR SORINA MIRELA, bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

2,61/100, af. ap. 11

25771 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 587, din 29/02/2008 emis de BNP Moigrădean;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/625

Al

1) ROSIAN NICOLAE, bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

2,56/100, af. ap. nr. 14

25755 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 585/2008 emis de BNP Moigrădean;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 531/10000

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

 • 1) MORAR LUCIAN RAZVAN, și soția

 • 2) MORAR LAURÂ CRISTINA, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF172694)

5,31/100 , af. ap. nr. 15

25722 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 582/2008 emis de BNP Moigrădean;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 523/10000

Al

 • 1) CÎMPEAN AUREL ȘTEFAN, și soția

 • 2) CÎMPEAN ANCA SIMONÂ, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

5,23/100, af. ap. nr. 12

25657 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 573/2008 emis de BNP Moigrădean;

C7

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 849/10000

Al

 • 1) MÎNZAT HORAȚIU GABRIEL, și soția

 • 2) MÎNZAT MARIA MANUELA, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

8,49/100, af. ap. nr. 1

25686 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 575, din 29/02/2008 emis de BNP Moigrădean;

C9

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 133/2000

Al

 • 1) TANDRAU MARCEL STELIAN, și soția

 • 2) TANDRAU MARIA TATIANA, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

6,65/100, af. ap. nr. 7

25690 / 03/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 578, din 29/02/2008 emis de BNP Moigrădean;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 261/10000

Al

 • 1) BARABULĂ ADRIAN, și soția

 • 2) BARABULĂ MIHAELA MARIA, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 172694)

2.61/100 , af. ap. nr. 8

57590 / 30/03/2016

Act Notarial nr. 217, din 29/03/2016 emis de Buzdugan Mariana;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 849/10000

Al

1) DUNKLER EDINA

OBSERVAȚII: aferentă ap. 3

11441 / 23/01/2019

Contr nr. 8/

act De Vânzare-Cumpărare nr. 671, din 22/01/2019 emis de Chis MIHAELA-LILIANA; Act Administrativ 4790 ACORD, din 16/01/2019 emis de BRD GSG;

C12

_____

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 6/23

Al

 • 1) GIURGIU FLORIN-DUMITRU, și soția

 • 2) GIURGIU MONICA, bun comun

OBSERVAȚII: cota aferentă ap, nr. 9

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD:7082

1.150

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

..  ...          DETĂLII LINIARE IMOBIL

Geowiefrifl pentru acest imobil nu afostg sit.

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.150

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma’fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

15/03/2019, 13:12

CaDcioDuB suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri, nr. 3-5

L-34-48-C-a-4-ll

IW. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi Satură (m)

316

587480.133

394857.225

2.62

317

587481.738

394859.298

12.81

318

587494.082

394855.881

15.64

319

587498.584

394870.854

8.39

320

587490.570

394873.343

4.23

321

587491.790

394877.390

12.99

322

587479.350

394881.140

19.04

323

587461.175

394886.819

3.13

324

587460.311

394883.814

8.01

325

587458.271

394876.064

6.20

326

587456.722

394870.065

0.62

327

587456.133

394870.244

2.59

328

587454.976

394867.928

4.81

329

587454.221

394863.173

10.34

330

587457.350

394853.314

21.10

331

587475.247

394842.133

15.86

S ° 1150 mp

întocmit:

•smin

ing, Buj^gtugg^qsi

CERTIFICAT

DE autorizare


A

O 1 O-CD

N


I °

I S Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019 \% EUZEA

\Â EUGEN-COSMIN <$7

x          ț>,P.T \N DE AMPLASAMENT ȘI DELII 'TTARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan) Scara i: 500


Județul : Cluj

Teritoriul adm: loc. Cluj Napoca '

Cod SIRUTA

Adresă imobilului:,

loc. Cluj napoca str. între Lacuri nr.3

C.F.Tlr.128228 Mr.top 1*919/2 și 14920/2

Titkrde Proprietate ■       ' ■ '

nr.

Nr. cadastral al corpului de proprietate:
si pfenumele proprietarului: TRANSGAZ S.A.

Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaș Regionala Cluj

Str. îițtre Lacuri nr. 3
CALCULUL SUPRAFEȚELOR Amplasament Bloc de locuințe str.lntre Lacuri nr.3 jud.Cluj


Suprafața incinta ST

Nr.Pct

COORDONATE

X

Y

126

587476,57

394836,74

127

587477,14

394839,41

125.

587481,11

394857,34

132

587481,52

394859,20

133

587494,35

394854,69

13*

587498,39

394868,09

135

587489,77

394870,69

71

587491,79

394877,39

1*7

587482,99

394880,04

148

587479,35

394881,14

151

587461,15

394886,62

58

587460,32

394883,81

152

587458,28

394876,06

80

587456,17

394867,89

145

587454,72

394862,46

126

587476,57

394836,74

ST=1141,36mpzanEzzi


risafflWKK. :.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

264825

1150mp

Str. Intre Lacuri, nr. 3-5

Cartea Funciara nr.        264825       UAT           CLUJ—NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Curți construcții

1150

Par(ial împrejmuit cu gard metalic pe latura nordică și estică.

Total

1150
B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

302

Corp A -bloc de locuințe, Notă : Corp A și Corp B au ca părți comune : zidurile comune și planseele comune

C2

CL

123

Corp B, construcție executată din : fundație ba, cadre ba, zidărie cărămidă, acoperită cu placă terasa. Subsol: cota -6,30 m, subsol tehnic, casa scărilor, centrala, subsol cota -4,10 m: sala seedințe, 3 birouri, arhiva, 3 vestiare, grup sanitar, sala mese, cameră portar, casa scărilor, hol, windfang. Parter : casa scărilor, hol, coridor, apartament 2 camere, bucătărie, baie, debara, hol, cămară de alimente -ap. 4 camere, bucătărie, hol, debara, baie, balcon, Amenajări exterioare: sprijin din ba pe laturile de SV și N a proprietății, parcare auto pe latura de răsărit, împrejmuire pe toate laturile din fier forjat. Notă : Corpul A și corpul B au ca părți comune: zidurile comune și planseele comune

Total

425

Suprafața totala masurata a imobilului = 1150 mp Suprafața din act = 1150 mpConfirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral