Hotărârea nr. 597/2019

Hotărârea 597/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 222903 din 1.07.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 14910/1; 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 14910/1/1, teren în suprafață de 196 mp., care se reînscrie în CF nr. 264281 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14910/1/2, teren în suprafață de 613 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14910/1/3, teren în suprafața de 5254 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada între Lacuri;

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1, teren în suprafață de 216.502 mp., care se reînscrie în CF vechi nr. 261340 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, teren în suprafață de 239 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada între Lacuri.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada între Lacuri, cu suprafața măsurată de 9680 mp, provenind din CF nr. 264281 Cluj-Napoca, nr. topo. 14910/1/3; CF vechi nr. 12151 Cluj-Napoca, nr. topo. 14882; CF nr. 334625 Cluj-Napoca, nr. topo. 15532/11; CF nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil-teren, cu suprafața măsurată de 1613 mp, provenind din CF nr. 264281 Cluj-Napoca, nr. topo. 14910/1/2; CF nr. 255908 Cluj-Napoca, nr. topo. 14881, cu destinație curți construcții, domeniul public;

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea Funciară nouă a imobilului strada între Lacuri, întocmită de către Ing. Buzea Eugen Cosmin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., documentație ce se va constitui în Anexa I la hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a unui imobil-teren, întocmită de către Ing. Buzea Eugen Cosmin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., documentație ce se va constitui în Anexa II la hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


-; Cdniraserfinează:

Secretarul municipiului,

H Jr- Roșea


Nr. 597 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 597/2019

DOCUMENTAȚIE TEHHBCA

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STRADA ÎNTRE LACURI

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 264281 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 14910/1/3

C.F. NR. 12151 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 14882

C.F. NR. 17132 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 15532/11

C.F. NR. 261340 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 15557/3/3/1/1/5/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ


EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019

Telefon: 0741/152064


CLUJ - NAPOCA

APRILIE 2019Mancei

AÎîLNTIA NATION W.4

i H

M-ĂttCFIA ■ R HI 44011« *.TA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


; Nr. cerere ■ Ziua     :

59204

29

:     Luna     :

03

Anul       2019


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 264281 Cluj-Napoca


A. Partea 8. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str între Lacuri, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr.,cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14910/1

6.063


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


3640 / 08/03/1938


Act nr. 0;Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1_________________________________________________________

1) MUNICIPIUL CLUJ__

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


Referințe
Acest imobil se abnotează neformând obiect de circulație publică


OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


Al


34915 / 30/03/2012______________________________________________________________

Acțiune In Instanța nr.-1212/117/2012, din 02/02/2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ (acțiune in instanța nr. 1212/117/2012/28-03-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ;);________________

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. 1212/117/2012 înaintată de Marosan Andras c/a pârâților Primarul Mun. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca, având ca obiect suprafața de 454 mp. din Imobilul de sub Al.
51277 / 15/O5/2O12__

Act Administrativ nr. 24402, din 04/03/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 24400/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 24409/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 24407/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 16/19-01-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 72/13-03-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 112/10-04-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 415/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 416/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 424/19-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 57/20-02-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 749/30-06-1997 emis de CONSILIUL EOCAL.AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 1/03-07-1998 emis de COMISIA DE RECEPȚIE; act administrativ nr. 194059/30-09-2009 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 20188/26-05-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 1/26-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 2/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 3/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUj NAPOCA; act administrativ nr. 51734/16-02-2012 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

iSe notează respingerea cererii de reexaminare a încheierii cu numărul               Ăl


B6


Se notează respingerea cererii de reexaminare a încheierii cu numărul 24725/07.03.2012 depusă de către SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT SRL având ca obiect înscriere construcție în cartea funciară


132874 / 04/12/2012

Act Administrativ nr. 16, din 19/01/2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 128411/22-11-2012 emis de BCPI CLU| NAPOCA; act administrativ nr. 128410/22-11-2012


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 128408/22-11-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 128409/22-11-2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 72/13-03-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 112/10-04-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 415/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 416/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 424/19-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 57/20-02-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 194059/30-09-2009 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 20188/26-05-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 1/26-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 2/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 3/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 382953/29-11-2012 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B7

imobilul de sub Al, se dezmembrează astfel: cu nr top 14910/1 în suprafață de 6063 mp se reînscrie în acest cf in favoarea vechiului proprietar, iar cu nr top 14910/2 se înscrie în CF NOU IE 295328 CLUJ NAPOCA

Al

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14910/1

6.063

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fast g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

6.063

-

-

-

stradă

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data si ora generării,

29/03/2019, 09:58
No. serial
Suma

Lei B.


NOTĂ
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 334625 Cluj-Napoca


Nr. cerere

112441

Ziua

13

Luna

06

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:17132


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15532/11

3.187

Arător 'între Lacuri"

B. Partea EL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) GÎURCOÎU IOAN

C. Partea E0L SARCINA .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Ânexa 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15532/11

3.187

Arător 'între Lacuri"

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

-        - DETALII LINIARE IMOBIL ; -      .

Geometria pentru.acest irwbii w a fostg stri

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

-

3.187

-

-

15532/11

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa

"         www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este

valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

13/06/2019, 14:48

F xtra cp


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI

5 NAȚIOXAl.S

II t c >10 a„s' JIU U M n irrrvn Aiocihată


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 261340 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. cerere

67058

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15557/3/3/1/1/5/

1/1/1

216.741

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

128071 / 03/12/2009

Act Normativ nr. L.260 publicată în MO nr.78, din 04/04/1945;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, în rangul câștigat cu nr 1518/1945 c.f., dobândit prin Lege, cota actuala 302953/472953

Al /B.3

1) STATUL ROMÂN, în folosința CORPULUI VI ARMATA ca teren pentru exerciții militare

104810/21/09/2010

Act Normativ nr. ORDINUL 50, din 19/09/1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE (act administrativ nr. J-3181/01-08-2010 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE; act administrativ nr. 80992/XII/26-07-1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 170000/472953

Al, •

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

55638 / 18/05/2011

Act Administrativ nr. 55638, din 18/05/2001 emis de BCPI CLUJ;

B6

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub Al asupra imobilului cu nr. top, 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 278466 din CF 278466 CLUJ NAPOCA, în rang serial câștigat cu nr. 31236/21.03.2011

Al

113979 / 29/06/2016

Acțiune In Instanța nr. 15432/211/2006, din 06/01/2016 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B9

Se noteaza acțiunea civilă introdusă la Judecătoria Cluj Napoca sub nr. 15432/211/2006 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca in contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul finațelor publice. Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Unitatea militară 0256, Cluj Napoca, Divizia 4 Infanterie Gemina - corp VI ARMATA, Ministerul Apărării Naționale, Municipiul Cluj -Napoca, având ca obiect dispunerea întabulării in CF a dreptului de proprietate a Regiei asupra imobilului teren in suprafață de 16,5662 ha.

Al

&

C. Partea Hi. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

15557/3/3/1/1/5/1/

1/1

216.741

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sîL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

216.741

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www .a n cpi. ro/verifjc valabil 30 de zile 1 țen

.e^folQsind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este rfsticeîjde [^momentul generării documentului.Data si ora g^a^râri

09/04/2019,

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, strada între Lacuri, jud. Cluj.

 • a. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-FNr. 0237/2019.

c. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru înscrierea terenului în Cartea Funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

b. Localizarea si identificarea imobilului

3

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, strada între Lacuri, jud. Cluj, între vecinii la:    - Nord - nr. cad. 295328, nr. cad. 317299, Mun. Cluj-Napoca, nr. cad. 7082, nr.

cad. 297522, Strada Crisului, nr. cad. 329257,

 • - Est - nr. cad. 276772, Str. Mureșului, nr. cad. 315674, nr. cad. 326751, nr. cad. 327954, nr. cad. 285397, nr. cad. 319811, Str. Oltului, nr. cad. 286000, nr. cad. 253247, nr. cad. 294401, nr. cad. 331952, Str. Dunării, nr. cad. 7299, nr. cad. 290430, nr. cad. 326780, nr. cad. 308452, nr. cad. 283124, nr. cad. 269754, nr. cad. 11092, nr. cad.

11093, nr. cad. 312745, parcare,

 • - Sud - Mun. Cluj-Napoca, nr. cad. 298622, nr. cad. 261657, nr. cad. 2770, nr. cad. 322194,

 • - Vest - nr. cad. 297726, alee, nr. cad. 9983, nr. cad. 6250, nr. cad. 324180, nr. cad. 255714, nr. cad. 1401, nr. cad. 11153, nr. cad. 1340, nr. cad. 254063, nr. cad.

  cad. 277611, nr. cad. 277611, nr. cad. 5274, nr. cad. 5595, Str.


277611, nr.

nr. cad. 322613, nr. cad. 10545/3, nr. cad. 331608, nr. cad. 323285, n Teodor Mihali (nr. cad. 330094).


Sarmisegetuza, nr. cad. 316302, nr. cad. 325467, nr. cad. 6848/1, nr. cad-^^W4>qr. ‘’Vs cad. 4357/5, nr. cad. 251021, nr. cad. 254232, nr. cad. 323765, nr. cad/^237W,iFWca(F\ DE tecad/ffiWr str. s j S Seria RO-CJ-FNr. 0237/2019 \% BUZEA 4?/ EUGEN-COSMIN ^7


Pe acest teren nu este edificată nicio construcție. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință drum, fiind neimprejmuit.

4. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului, identificat în C.F. nr. 264281 Cluj-Napoca, nr. topografic 14910/1/3, având suprafața de 5254 mp (provenită din dezlipirea nr. topo. 14910/1 în suprafață de 6063mp), C.F. nr. 12151 Cluj-Napoca, nr. topografic 14882, având suprafața de 1000 mp, C.F. nr. 17132 Cluj-Napoca, nr. topografic 15532/11, având suprafața de 3188 mp, C.F. nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topografic 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, având suprafața de 216741 mp. Conform prezentei documentații se propune înscrierea in Cartea Funciara a suprafeței de 9680 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca, la fel cum reiese din tabelul de mișcare al parcelelor.

5. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:
 • a. Metode și aparatura folosită

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, CHC X91 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2(Punct GPS)-determinate prin tehnologie GNSS;

 • - Puncte noi: 3 (pichet metalic). .

 • b. Inventarul de coordonate și calcului analitic a suprafeței sunt prezentate în documentația cadastrală.

J

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilor topografice, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

Aprilie 2019 Cluj - Napoca

întocmit,

ing. Buzea Eugen-Cosmin

/^executeTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

(MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.      CAD.

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

264281

Clujj-Napoca

14910/1

6063

Teren situat pe str. între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

12151

Cluj-Napoca

14882

1000

Loc de casă în str. Dunărei nr. 8 și

Petru Șpan nr. 7

Drept de proprietate, în favoarea: ALBAN ANTONELA

ALBAN EMIL SANDOR

334625

Ciuj-Napoca

15532/11

3187

Arător "între Lacuri"

Drept de proprietate, în favoarea: GIURCOIU IO AN

261340

CKuj-Napoca

15557/3/3/1/1/5/1/1/1

216741

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

264281 Cluj-Napoca

14910/1/1

196

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoea

14910/1/2

613

Alei și spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

264281

Ciuj-Napoca

14910/1/3

5254

Strada între Lacuri

Drept de p.roprietateJjn_fayoarea:

MUNICIPIUL

261340

Ciuj-Napoca

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1

216502

Teren

AȘ    cERiiHcAî '-ax

Drept de pro^ietat^yfe^y^iea^l MUNICIPI<^W(Sffi^^9 J

261340

Cluj-Napocs

L

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2

239

Teren

Drept de propiMțate, m iavoațpat

MUNICIPIUL

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

TOPO.

264281

Cluj-Napoca

14910/1/1

196

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

14910/1/2

613

Alei și spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

261340

Cluj-Napoca

15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1

216502

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

14910/1/3

14882 15532/11 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2

9680

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Calculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, strada Intre Lacuri

L-34-48-C-a-4-ll, L-34-48-C-b-3-l

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

501

587439.930

394760.427

11.98

502

587443.625

394771.823

11.75

503

587446.594

394783.188

33.46

504

587455.361

394815.476

9.35

505

587456.667

394824.737

5.58

506

587456.927

394830.312

6.35

662

587457.143

394836.657

11.16

507

587456.238

394847.784

7.50

508

587454.520

394855.082

3.34

509

587457.350

394853.314

10.34

510

587454.221

394863.173

4.81

511

587454.976

394867.928

5.04

512

587450.058

394869.039

53.48

513

587422.141

394914.656

0.58

514

587422.590

394915.027

25.13

515

587407.864

394935.388

0.43

516

587407.444

394935.477

13.89

517

587398.744

394946.307

0.36

518

587398.818

394946.663

23.68

519

587383.530

394964.749

13.96

520

587372.986

394973.903

6.09

521

587368.004

394977.407

10.07

522

587360.269

394983.848

12.71

523

587349.984

394991.319

14.08

524

587338.318

394999.201

14.91

525

587325.801

395007.301

14.53

526

587313.991

395015.764

17.59

527

587299.518

395025.768

10.04

528

587290.866

395030.868

10.70

529

587281.513

395036.056

11.66

530

587270.997

395041.086*

16.00

531

587256.599

395048.075

25.74

532

587234.409

395061.126

1.47

533

587234.019

395059.713

1.56^'

534

587232.770

395060.648

2/< c

535

587230.594

395062.288

^âi 4u

536

587228.585

395063.616

537

587227.768

395064.358:                                        ■                                                        ”rxnH«8K88»fi.:. I ’ ...\WT7SHKNr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

538

587222.837

395067.970

35.93

539

587202.156

395097.355

9.98

540

587196.383

395105.501

9.33

541

587190.983

395113.105

3.13

542

587189.164

395115.647

0.40

543

587188.947

395115.311

17.80

544

587178.609

395129.796

21.90

545

587165.809

395147.569

0.21

546

587165.856

395147.773

16.52

547

587153.702

395158.967

36.26

548

587129.354

395185.831

16.09

549

587118.259

395197.480

15.64

550

587106.859

395208.186

3.18

551

587104.470

395210.286

5.91

552

587100.029

395214.191

8.93

553

587093.537

395220.319

10.84

554

587085.014

395227.025

17.85

555

587070.624

395237.590

0.09

560

587070.574

395237.518

13.72

557

587059.439

395245.528

3.39

558

587056.763

395247.609

5.14

559

587052.887

395250.981

22.72

560

587037.241

395267.462

0.30

561

587037.034

395267.245

11.14

562

587029.043

395275.009

40.23

563

587001.410

395304.247

0.31

564

587001.670

395304.420

20.70

565

586988.520

395320.410

2.11

566

586987.015

395321.891

9.78

567

586980.351

395329.054

6.83

568

586975.373

395333.733

7.66

569

586969.534

395338.687

0.38

570

586969.429

395338.318

15.13

571

586957.833

395348.033

6.26

572

586953.041

395352.062-

24.19

573

586935.522

395368.743

16.55

574

586925.308

395381.769

12.91

575

586916.858

395372.005

43.95

576

586950.182

395343.345

9.24

577

586956.843

395336.936

15.19/4^

578

586968.479

395327.168

9.41

579

586974.817

395320.215

13.33cVin

>


.^teiucrâ^-

CERTIFICAT DE AUTORIZARE ia RO-CJ-F Nr. 0237/2019 , „ buzea

Z-. sliy^M-COSiu’IW r-6'/'>■ eizepo’


Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

580

586983.923

395310.477

16.25

581

586994.141

395297.846

3.30

582

586996.281

395295.329

4.08

583

586999.016

395292.296

10.24

584

587005.919

395284.729

0.29

585

587006.114

395284.515

8.60

586

587012.025

395278.262

0.99

587

587012.674

395277.509

2.01

588

587014.061

395276.060

3.26

589

587016.258

395273.650

18.81

590

587029.228

395260.032

0.44

591

587029.671

395260.064

8.57

592

587035.554

395253.829

0.31

593

587035.330

395253.609

5.73

594

587039.453

395249.628

6.32

595

587044.590

395245.950

17.25

596

587057.750

395234.800

14.84

597

587068.919

395225.030

0.63

598

587069.397

395224.618

14.94

599

587081.203

395215.461

0.83

600

587081.855

395214.955

0.26

601

587081.920

395215.209

9.92

602

587089.536

395208.853

4.85

603

587093.256

395205.734

0.39

604

587093.640

395205.670

5.54

605

587097.880

395202.100

2.14

606

587099.480

395200.686

8.56

607

587105.897

395195.016

5.04

608

587109.581

395191.572

13.23

609

587118.871

395182.158

25.71

610

587135.700

395162.720

18.71

611

587147.728

395148.393

9.77

612

587154.043

395140.941

0.46

613

587154.503

395140.936

16.99

614

587165.401

395127.904

13,88

615

587174.223

395117.186

14.55

616

587182.590

395105.283

13.14

617

587190.094

395094.499

15.02

618

587198.500

395082.050

12.1^'

619

587205.865

395072.380

11.1&

620

587212.200

395063.190

11 7v0 Ser a

621

587219.810

395054.290

3.05\>? Ff


CERTJRCAT

DE

AUTORIZARE S coNr. pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

622

587222.375

395052.646

9.20

623

587230.005

395047.498

10.43

624

587239.275

395042.708

11.01

625

587249.497

395038.614

11.39

626

587259.831

395033.828

10.34

660

587269.161

395029.364

0.10

627

587269.137

395029.270

7.71

628

587276.114

395025.984

15.05

629

587289.550

395019.203

10.04

630

587297.972

395013.731

2.49

631

587300.061

395012.373

12.10

632

587310.153

395005.705

16.73

633

587324.068

394996.417

0.14

634

587324.025

394996.289

32.36

635

587349.881

394976.830

17.49

636

587363.767

394966.194

0.51

637

587364.267

394966.117

6.05

638

587368.867

394962.187

8.79

639

587375.552

394956.477

8.95

640

587381.732

394950.005

8.45

641

587387.080

394943.459

1.53

642

587388.047

394942.275

14.13

643

587396.919

394931.279

5.58

644

587399.721

394926.450

17.18

645

587408.245

394911.529

1.82

646

587409.192

394909.969

13.12

647

587415.254

394898.336

23.67

648

587426.150

394877.327

20.23

649

587436.960

394860.223

9.79

650

587442.759

394852.335

7.03

651

587444.580

394845.540

3.49

652

587444.930

394842.070

4.23

653

587445.170

394837.850

5.43

654

587445.260

394832.420

4.77

655

587445.020

394827.660-

8.39

656

587443.900

394819.350

15.89

657

587440.170

394803.900

9.13

658

587437.383

394795.206

33.72

659

587428.171

394762.771

S = 9680 mp

Az

n-7

/r>     Lrtri i tTiVJ

/ST-                 ,V

întocmit:             AUTORIZARE

ing. Buzea Eugeg-SaissmîM-FNr. 0237/2019

\% BUZEA     Ș/1

\ t EUG^N-COSyiN s?7IP \ %\ cn')
JtSțȘL ■

Nr. cadostral

Suprafato măsurată

Adresa Imobilului

9680mp

Str. Intre Lacuri

Cortaa Funciora nr. |                  | UAT |          CLUJ—NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. porecle

Categorio de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Drum

9680

Total

96B0

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

C°str

Destinația

Suprafața constr. Io sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată Suprafața din act

imobilului “ 9680 mp     >

■= 9680 mp


Executant mg. Byzea^^mjeQ-Cosmin Data:Anexa II la Hotărârea nr. 597/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. ÎNTRE LACURI, FN

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 264281 CLUJ-NAPOCA

NR. TOP. 14910/1

C.F. NR. 255908 CLUJ-NAPOCA

NR. TOP. 14881

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ


EXECUTANT:


P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019

Telefon: 0741/152064CLUJ - NAPOCA

APRILIE 2019

pnv A/m/omQ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

59204

Ziua

29

Luna

03

Anul

2019

Cod verificare^ ANCPI.               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Fm»Kr£AT«.m«9&iaî:A

Carte Funciară Nr. 264281 Cluj-Napoca

 • A. Partea 8. Descrierea imobiiuiui

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str între Lacuri, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14910/1

6.063

 • B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1_____________________________________________________________

1) MUNICIPIUL CLUJ


OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)
Acest imobil se abnotează neformând obiect de circulație publică


OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)34915 / 30/03/2012______________________________________________________________

Acțiune In Instanța nr. 1212/117/2012, din 02/02/2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ (acțiune in instanța nr. 1212/117/2012/28-03-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ;);

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. 1212/117/2012 înaintată de Marosan Andras c/a pârâților Primarul Mun. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca, având ca obiect suprafața de 454 mp. din imobilul de sub Al.


Al


B4


51277 / 15/05/2012_________________________________________________________________

Act Administrativ nr. 24402, din 04/03/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 24400/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 24409/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 24407/04-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 16/19-01-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 72/13-03-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 112/10-04-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 415/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 416/11-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 424/19-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 57/20-02-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 749/30-06-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 1/03-07-1998 emis de COMISIA DE RECEPȚIE; act administrativ nr. 194059/30-09-2009 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 20188/26-05-1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 1/26-11-1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 2/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 3/16-12-2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

B6

Se notează respingerea cererii de reexaminare a încheierii cu numărul 24725/07.03.2012 depusă de către SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT SRL având ca obiect înscriere construcție în cartea funciară

Al

132874 / 04/12/2012

Act Administrativ nr. 16, din 19/01/2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 128411/22-11-2012 emis de BCPI CLUI NAPOCA; act administrativ nr. 128410/22-11-2012

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

________Carte Funciară Nr. 264281 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 3

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14910/1

6.063

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

6.063

-

2

stradă

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

29/03/2019, 09:58


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 255908 Cluj-Napoca


Nr. cerere

108681

Ziua

10

Luna

06

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:12150

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dunărei, Nr. 6, Jud. Cluj, si Petru Șpan nr.5

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14881

1.000

B. Partea 0. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3166 / 29/09/1949

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0, din 14/09/1949;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlul de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/8

Al

1) BURCA MARIA, soția lui Zahan Nicolae născută

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12150)

4634 / 27/12/1973

Certificat Moștenitor nr. 789, din 10/08/1973;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlul de moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/8

Al

1) ZĂHAN IULIU, bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12150)

4845 / 21/06/1976

Certificat Moștenitor nr. 789, din 10/08/1973;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlul de moștenire,, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/8

Al

 • 1) ZĂHAN MARIA

 • 2) SAVALUCTEȚIA

 • 3) ZĂHAN MARIOARA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 12150) in parti egale

 • C. Partea HI. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 255908 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 6

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14881

1.000

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL _________

Gaw/rfa pentru acest imobil nu a fost g si t.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

1.000

-

-

14881

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/06/2019, 11:18

Pagina 2 din 2

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. între Lacuri, fn, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima înscriere teren în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. între Lacuri, fn, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - nr. cad. 329758,

 • - Est - nr. cad. 7082,

 • - Sud - str. între Lacuri,

 • - Vest - nr. cad. 317299, nr. cad. 295328, Mun. Cluj-Napoca.

Pe acest teren nu este edificată nicio construcție. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind parțial imprejmuit cu gard metalic pe latura

estică.

7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:
 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, STONEX SN8 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (punct GPS), 2 (punct GPS);

 • - Puncte noi: 3 (pichet metalic), 4 (pichet metalic), 5 (pichet metaiic).

8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului, înscris în C.F. nr. 264281 Cluj-Napoca, nr. topografic 14910/1, având suprafața de 6063 mp, fără sarcini, C.F. nr. 255908 Cluj-Napoca, nr. topografic 14881, având suprafața de 1000 mp, fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune înscrierea in Cartea Funciara a suprafeței de 1613 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca, la fel cum reiese din tabelul de mișcare al parcelelor. Acest imobil are destinația de „Alei și spații verzi,, șpnfoTrn^^îi^ei prin

Q>'''


Decretul de expropriere nr. 32/1983.

Aprilie 2019

Cluj - Napoca

_____ _          ............______"2 ’gf9gB0PP0qP^ -f—______J’JflflîjîMHBIO®

j3P^gffl^njsaresraK^8^'-®®^^iS55K5K5:::sa!a,SBffiE3ESs■''‘‘‘''■'


TABEL CU


PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C.F.

CAD. |

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

264281

Cluj-Napoca

14910/1

6063

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

255908

Cluj-Napoca

14881

1000

Drept de proprietate, în favoarea:

BURCA MARI A

ZĂHAN IULIU

ZĂHAN MARIA

SAVALUCTEȚIA ZĂHAN MARIOARA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

264281

Cluj-Napoca

14910/1/1

196

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

14910/1/2

613

Strada între Lacuri

14910/1/3

5254

Strada între Lacuri

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

264281

Cluj-Napoca

14910/1/1

196

Strada între Lacuri

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

14910/1/2

14881

1613

Alei și spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

264281

Cluj-Napoca

14910/1/3

5254

Strada între Lacuri

Drepț d^ prqpr)etate, îiCfavoarea: Mu^îciPiUL^Kerff-N^ocA

_    .                       —                                                                                                             Lccj p •      " * v

Notă: Nr. topo. 14910/1/3 se propune a se înscrie într-o carte funciară nouă, conform documentației cadastrale pentru

stfâlSi între Lacuri.


Calculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri, fn

L-34-48-C-a-4-ll

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

301

587451.539

394758.113

16.69

302

587456.451

394774.067

29.97

303

587465.920

394802.498

7.01

304

587459.868

394798.969

20.26

305

587465.997

394818.283

10.88

306

587472.550

394809.592

2.82

307

587473.587

394806.969

4.92

308

587469.338

394804.484

8.46

309

587477.166

394807.687

5.51

310

587482.420

394806.013

3.43

311

587485.671

394804.918

10.89

312

587483.556

394815.602

3.65

313

587487.139

394814.891

4.27

314

587485.972

394818.997

26.03

315

587478.242

394843.850

1.19

316

587478.523

394845.004

2.23

317

587476.399

394845.692

3.74

318

587475.247

394842.133

24.44

319

587454.520

394855.082

7.50

321

587456.238

394847.784

11.16

322

587457.143

394836.657

6.35

323

587456.927

394830.312

5.58

324

587456.667

394824.737

9.35

325

587455.361

394815.476

33.46

326

587446.594

394783.188

11.75

327

587443.625

394771.823

11.98

328

587439.930

394760.427

11.84

S = 1613 mp


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1613mp

Str. Intre Lacuri, fn

Cartea Funciara nr. |                 | UAT |         CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcelo

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Curți construcții

1613

Parțial imprcjmuit cu gard metalic pe latura estică.

Total

1613

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1613 mp Suprafața din act = 1613 mp