Hotărârea nr. 594/2019

Hotărârea 594/2019 - Atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3336417/446/1.07.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Siguranța circulației, prin care se propune atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 alin.l și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelele de contract privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.

 • 1. Prețurile unitare/tip de activitate, în lei fără T.V.A. vor fi negociate de către o comisie special constituită, vor fi avizate de către Comisia de prețuri, constituită la nivelul aparatului de specialitate al primarului și vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu.

 • 2. Prețurile unitare vor fi actualizate anual cu indicele de inflație.

Art.5. Cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârile nr. 747/2016 si 827/2017.

Art.6. Contractele încheiate în baza Hotărârii nr. 747/2016 si a Hotărârii nr. 827/2017 îsi »                                                                                   9

păstrează valabilitatea până la împlinirea termenului stabilit de părți prin contract ori până la epuizarea cantităților, respectiv a valorii contractuale.

Art. 7 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.SdcretaruJ^municipiului,


Nr. 594 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa nr.l la Hotărârea nr. 594/2019

CAIET DE SARCINI

pentru lucrările de semnalizare rutiera orizontala si verticala privind î repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de : semnalizai de pe raza municipiului Cluj-Napoca


L PREZENTARE GENERALĂ

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l95/21^Q2g^c         128

(1) lit. b, autoritățile administrației publice locale au atribuții pentru instalarea,- icarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare.

Prin art. 30 alin. 4 si 5 se precizează faptul că mijloacele de semnalizare rutieră inclusiv a intersecțiilor, precum și alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează și se întrețin prin grija administratorului drumului public.

în conformitate cu prevederile art. 33 din O.G.nr.43/1997, „ autoritățile administrației publice locale, împreună cu Poliția rutieră au obligația de a reglementa circulația, parcarea, staționarea și oprirea pe străzi a vehiculelor”. Potrivit art. 40 alin.(l), „drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță de către administratorul drumului”.

obiectul caietului de sarcini il constituie contractarea următoarelor lucrări:

 • -  semaforizare si alte semnalizări alimentate cu energie electrica: întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea, modernizarea a tuturor elementelor care compun instalațiile de semaforizare si alte semnalizări alimentate cu energie electrica

 • -  semnalizare rutiera verticala - întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea, modernizarea si achiziționarea si montarea/demontarea elementelor de semnalizare rutiera: montarea si intretinerea indicatoarelor rutiere, a stâlpilor de susținere si a altor elemente semnalizare rutiera, reparații dispozitiv de semnalizare rutiera, achiziționarea si montarea de produse de semnalizare rutiera, a stâlpilor de susținere sia altor elemente semnalizare rutiera etc.

- semnalizare rutiera orizontala - execuția marcajelor rutiere longitudinale, transversale si diverse

II. CONDIȚII DE EXPLOATARE A întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Având în vedere dinamicitatea reglementarilor de circulație dar și faptul că anumite evenimente rutiere afectează integritatea dispozitivului de semnalizare rutieră, este necesară executarea în mod permanent a lucrărilor aferente activității de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră, în vederea menținerii lui la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației.

In acest sens, sunt identificate următoarele tipuri de activitati:

Lucrări: Semafoare                                               Tabel 1

Nr.cr t

activitate

U.M.

1.1

canalizație in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

ml

1.2

canalizație in trotuar - inclusiv refacere (fara covor asfaltic)

ml

1.3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

buc

1.4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

buc

1.5

confecționare (procurare) stâlp simplu,

buc

1.6

Montaj stâlp simplu

buc

1.7

fundație pentru stâlp simplu

buc

1.8

confecționare (procurare) stâlp cu consola

buc

1.9

Montaj stâlp cu consola

buc

1.10

fundație pentru stâlp cu consola

buc

1.11

Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

ml

1.12

Pozare cabluri aeriene

ml

1.13

Montare bucla inductiva

buc

1.14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

buc

1.15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

buc

1.16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

buc

1.17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

buc

1.18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 200*200*200

buc

1.19

Procurare Corp de Semafor Pietonal 200*200

buc

1.20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 200

buc

1.21

Procurare fata corp semafor cu LED (ROȘU, GALBEN, VERDE)

buc

1.22

Procurare Corp de Tramvai

buc

1.23

Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

buc

1.24

Procurare Buton Pietonal

buc

1.25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

buc

1.26

Montare corp de Semafor amplasat pe console

buc

1.27

Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

buc

1.28

Procurare Senzor de videodetecție

buc

1.29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție -cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

buc

1.30

Montare senzori videodetecție pe console

buc

1.31

Montare automat de dirijare pe suport existent

buc

1.32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

buc

1.33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni (tip AS 26)

buc

1.34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale (tip AS 26)

buc

1.35

instalație de protecție prin legare la pământ

buc

1.36

Procurare modul detecție inductiv

buc

1.37

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

ml

1.38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

ml

1.39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12 x 1

ml

1.40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7 x 1

ml

1.41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 5 x 1

ml

1.42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

ml

1.43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

ml

1.44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14x1

ml

1.45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7 x 1

ml

1.46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5x1

ml

1.47

Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

ml

1.48

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

ml

1.49

Montare cablu MYF 1.5 torsadat - de legătură de la buclele

ml

inductive la automat

1.50

Procurare cablu legătură la detectorii video

ml

1.51

execuție racorduri electrice

buc

1.52

Procurare Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

1.53

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

1.54

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

buc

1.55

Montare Acumulator Tampon

buc

1.56

verificarea instalațiilor cu PRB

ora

1.57

verificarea instalațiilor cu autoturism

km

1.58

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

km

1.59

întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

intersecție/ luna

1.60

întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

intersecție/ luna

1.61

întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

stâlpișor retractabil/ luna

1.62

întreținere si service Avertizor Luminos cu LED

Buc/luna

1.63

curățare prin spălare a corpurilor de semafor

intersecție

1.64

Procurare modul comandă 2 canale Compatibil cu controller ADC- AS26

buc

1.65

proc.ADC pt.maxl6/32 grup ITC2

buc

1.66

proc.ADC pt.max 32/64grup ITC2

buc

1.67

proc.cartela exe. 2 grup ITC2

buc

1.68

proc.cartela I/O dete.video IT

buc

1.69

proc. RACK ITC-2 MINI

buc

1.70

proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI

buc

1.71

proc.dispoz.touch cu afîsaj

buc

1.72

proc.cart.detecție inductiva pt. ITC2

buc

1.73

proc.plinta cartele detecție pt. ITC2

buc

1.74

proc.echip.comunicație SHDSL

buc

1.75

proc.licențe integrare SPOT

buc

1.76

proc.PSU RACK

buc

1.77

proc.cartela Power Supply ITC2

buc

1.78

proc.cartela CPU- ITC2

buc

1.79

proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2

buc

1.80

proc.SAFETY -RELAY-ITC2

buc

1.81

proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2

buc

1.82

proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)

buc

1.83

proc.card I/O (ITC2 MINI)

buc

1.84

proc.modul GPS (ITC-2)

buc

1.85

proc.set flash luminos pt.ind.

Set

1.86

proc.kit alim il publ flash

buc

1.87

proc. kit alim panou solar

buc

1.88

subtrav.dirijata cu utilaj cu groapa

ml

1.89

proc. ADC-4 GRUPURI

buc

1.90

proc. ADC-6 GRUPURI

buc

1.91

proc. ADC-10 GRUPURI

buc

1.92

proc. ADC-16 GRUPURI

buc

1.93

proc.Modul/Interfata ADC-Omnia

buc

1.94

proc.senzor magn.FlexMag

buc

1.95

proc.bloc receptor FlexControl

buc

1.96

proc.repetor FlexNode

buc

1.97

proc.cârd interfața Flex-ADC

buc

1.98

proc. switch autoPOE-4port

buc

1.99

proc.extensie lic.FullAdaptive

buc

1.100

proc.cronometru pieton (210)

buc

1.101

proc.cabinet ADC ITC2/ITC2MINI

buc

1.102

mont, senzor magn. FlexMag/buton reflectorizant solar cu LED

buc

1.103

mont.bloc receptor FlexControl

buc

1.104

proc. cabinet automat max.4 gr ( compatibil ITC2-MINI)

buc

1.105

proc.cabinet aut. pt max.16 gr ( compatibil ITC2)

buc

1.106

proc. ADC ITC2-MINI complet echipat

buc

1.107

proc.SWITCH conectare fibra optica ADC

buc

1.108

închiriere fibra optica (dark fiber)

km

1.109

groapa de foraj carosabil(2x2x2m)

buc

1.110

groapa de foraj trotuar(2x2x2m)

buc

1.111

groapa de foraj sp. Verde(2x2x2m)

buc

1.112

Procurare acces point cu acumulator+incarcare solara

Buc.

lucrări: Programare Tabel 2

nr.crt

activitate

U.M.

2.1

Ajustarea programului de semaforizare

intersecție/TP

2.2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecție

2.3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecție

_______________________________________________:_____________________

lucrări: reparații electrice-electronice Tabel 3

nr.crt

activitate

U.M.

3.1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

buc

3.2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

buc

3.3

Reparat afișaj ceas electromecanic

buc

3.4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

buc

3.5

Reparat modul forță 2 canale semafor

buc

3.6

Reparat modul forță VID (GI)

buc

3.7

Reparat semafor acustic pentru nevazatori

buc

3.8

Reparat echipament optic fata cu LED

buc

3.9

Reparat cronometru semafor

buc

lucrări: Indicatoare                                                   Tabel 4

nr.crt

activitate

U.M.

4.1

Plantare stâlpișor

buc

4.2

confecționare țeavă galvanizata 0 48*3H=3,8m

buc

4.3

confecționare teavă 40*40*3H=3,8m

buc

4.4

confecționare țeavă 40*40*3H=4m

buc

4.5

Plantare țeavă/deplantare țeava cu refacere zona

buc

4.6

Deplantare stâlp (prin taiere)

buc

4.7

Plantare parapeti cu glisiere ( grei, semigrei)

buc

4.8

Montare separator trafic

buc

4.9

Procurare separator trafic

buc

4.10

Montare prag de sol/ oglinda parabolica

buc

4.11

Procurare prag de sol element central

buc

4.12

Procurare prag de sol element de capat

buc

4.13

Plantare gărdulețe

buc

4.14

Curatat prin spalare indicatoare semnalizare verticala

buc

4.15

Montare indicator pe stâlp

buc

4.16

Montare indicator pe stâlp Renel

buc

4.17

Demontare traversa

buc

4.18

Montare traversa

buc

4.19

Reparare traversa in maxim 2 puncte

buc

4.20

confecționare traversa 13m

buc

4.21

Reparație stâlp susținere traversa

buc

4.22

confecționat stâlp bariera

buc

4.23

Plantare stâlp oglinda

buc

4.24

confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

buc

4.25

Vopsit si revopsit suprafețe <60mm

ml

4.26

Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

mp

4.27

confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata

ml

4.28

confecționat stâlpisor separator trafic

buc

4.29

Verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră pe străzi

Km

4.30

Procurare parapet New Jersey din beton

buc.

4.31

confecționare gărduleț metalic clasic

buc.

4.32

confecționare gărduleț metalic special-element mic

buc.

4.33

confecționare gărduleț metalic special - element mare

buc.

4.34

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=70cm din care 40 cm deasupra solului)

buc.

4.35

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=110cm din care 80 cm deasupra solului)

buc.

4.36

Procurare stâlpișor ornamental din fontă

buc.

4.37

Procurare parapet de protecție de tip semigreu

ml

4.38

Procurare parapet de protecție de tip greu

ml

4.39

Demontare separator

buc

4.40

Montare parapet New Jersey

buc

4.41

Procurat indicatoare triunghiulare cu latura de 700

Buc.

4.42

Procurat indicatoare circulare cu diametrul de 600

Buc.

4.43

Procurat indicatoare triunghiulare cu latura de 900

Buc.

4.44

Procurat indicatoare circulare cu diametrul de 800

Buc.

4.45

Procurat indicatoare octogonale cu inaltimea de 800

Buc.

4.46

Procurat indicator dreptunghiular 250x1000 ( balize direcționale)

Buc.

4.47

Procurat indicator dreptunghiular 500x650

Buc.

4.48

Procurat indicator patrat cu latura de 650

Buc.

4.49

Procurat indicator patrat cu latura de 850

Buc.

4.50

Procurat indicator patrat cu latura de 600                           Buc.

4.51

Procurat indicator patrat cu latura de 300 (săgeți direcționale)

Buc.

4.52

Procurat indicator dreptunghiular 150x300 ( adiționale)

Buc.

4.53

Procurat indicator dreptunghiular 600x200

Buc.

4.54

Procurat indicator tip sageata 600x200

Buc.

4.55

Procurat plăcute cu fata 450x200

mp

4.56

Procurat plăcute strada, 2 fete+suport (dimens. 200mm* lOOOmm)

Buc.

4.57

Procurat casuta (număr) poștala 200x150

mp

4.58

Procurat indicatoare de orientare (comanda speciala)

mp

4.59

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1000x330

buc

4.60

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1500x500

buc

4.61

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1700x700

buc

4.62

Procurat tab.indicatoare dreptunghiulare 375x1000 ( balize direcționale)

buc

4.63

Procurare drept.450x200

buc

4.64

Procurare si montare butoni reflectorizanti ( cu lipire)

buc

4.65

Procurare parapeti plastic New Jersey

buc

4.66

Procurare si montare borna cu iluminare (indicatoare plastic cap pod)

buc

4.67

Procurare si montare borna cu revenire după impact

buc

4.68

Procurare si montare butoni reflectorizanti ( holzsurub)

buc

4.69

Procurare si montare Dispozitiv retroreflectorizant pentru liniile de demarcație intre culoarele de circulație (montare pe carosabil)

buc

4.70

Procurare si montare buton reflectorizant cu incarcare solara (Dispozitive de atenționare vizuala cu leduri pe ambele fete si alimentate cu energie solara)

buc

4.71

Procurare si montare buton de sticla reflectorizanti (pt bordura)

buc

4.72

Procurare si montare buton reflectorizant energie solara

buc

4.73

Procurare separator banda de circulație H=45MM fara stalpisor (talpa inalta)

buc

4.74

Procurare stalpisor (h=390mm) pt.separator banda de circulație 11=4 5 MM (talpa inalta)

buc

4.75

montaj separator banda circulație H=45mm (talpa inalta)

buc.

4.76

Procurare buton reflectorizant solar cu LED (incastrat in carosabil)

buc.

lucrări: stâlpișori retractabili Tabel 5

nr.crt

Articol

U.M.

5.1

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

buc

5.2

Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

buc

5.3

Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

buc

5.4

Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

buc

5.5

Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobil (montaj fara kit)

buc

5.6

recondiționare stâlpișor mobil

buc

5.7

Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

buc

lucrări: studii de trafic si proiectare Tabel 6

6.1

efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

Secțiune strada

6.2

studii sectoriale de fluidizare a traficului (intersecție)

buc

6.3

proiectare semaforizare intersecție in „T’7 trecere pietoni

buc

6.4

proiectare semaforizare intersecție in „+”

buc

6.5

proiectare semaforizare intersecție complexa ( mai mult de 4 intrări in intersecție)

buc

6.6

proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție

buc

6.7

proiectare plan de semnalizare rutieră strada

strada

Lucrări de marcaje rutiere: cu vopsea si microbii©, cu produse speciale; frezare marcaje

Tabel 7

7.1

Marcaje rutiere longitudinale cu vopsea alba si microbile

mp

7.2

Marcaje rutiere transversale cu vopsea alba si microbile

mp

7.3

Marcaje rutiere diverse cu vopsea alba si microbile

mp

7.4

Marcaje rutiere longitudinale cu bicomponent alb cu grosime 2mm

mp

7.5

Marcaje rutiere transversale cu bicomponent alb

mp

7.6

Marcaje rutiere tactile

mp

7.7

Marcaje rutiere divers cu bicomponent alb

mp

7.8

Benzi rezonatoare cu grosime de lOmm

mp

7.9

Covoare antiderapante

mp

7.10

Frezat marcaje cu vopsea

mp

7.11

Frezat marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie

mp

7.12

Marcaje rutiere diverse cu vopsea verde

mp

7.13

Marcaje rutiere diverse cu bicomponent de culoarea verde

mp

7.14

Aplicare primer (marcaje)

mp

în continuare se prezintă descrierea sumară ce va sta la baza fundamentării prețurilor unitare pe articol de lucrare.

SEMAFORIZARE SI ALTE SEMNALIZĂRI ALIMENTATE CU ENERGIE ELECTRICA

Categoria de Lucrări: Semafoare (tabel 1)

1.1 canalizație în carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

Aceasta descriere se aplica la realizarea săpăturii și refacerea acesteia în carosabil pentru instalarea tuburilor PVC.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbracamintii asfaltice existente (2.80 m lățime)

 • - săpătură manuala pana la 1.00 m adâncime

 • - Refacerea sistemului rutier

 • - Completare cu pământ

 • - Compactare cu mai de mana

 • - așternerea unui strat de nisip 0 — 7 mm (7 cm)

 • - așternere balast peste tub PVC (20 cm)

 • - așternere balast stabilizat (30 cm)

 • - așternere mixtura asfaltica (10 cm)

 • - așternere strat de legătură din binder de criblura (5 cm)

 • - așternere strat de uzura beton asfaltic (4 cm)

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

Soluția de refacerea structurii rutiere prezentata mai sus se va adopta de la caz la caz funcție de structura rutieră existenta pe strada ce se subtraverseaza.

1.2. canalizatie in trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

9

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (2.20 m lățime)

 • - săpătură manuala pana la 1.00 m adâncime

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - așternerea unui strat de nisip 0-7 mm (7 cm)

 • - Realizare fundație de beton C8/10 (15 cm)

 • - așternere strat de uzura beton asfaltic (4 cm)

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

1.3. execuție camera de tragere carosabilă- CT64

Aceasta descriere se aplica la realizarea camerei de tragere tip CT 64 x 64

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente

 • - săpătură manuala

 • - așternerea unui start de nisip de 5 cm grosime

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare camera de tragere din beton Bl50

 • - Realizare capac si rama camera de tragere

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

1.4. execuție camera de tragere trotuar - CT40

Aceasta descriere se aplica la realizarea camerei de tragere tip CT 40 x 40.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente

 • - săpătură manuala

 • - așternerea unui start de nisip de 5 cm grosime

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare camera de tragere din beton Bl50

 • - Realizare capac si rama camera de tragere

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia la depozitul stabilit de Constructor Plata pentru execuția camerei de tragere se va face la bucata.

1.5. confecționare (procurare) stâlp simplu,

Aceasta descriere se aplica la confecționarea sau procurarea stâlpului simplu de semafor inclusiv a soclului de fixare al acestuia.

lucrările constau din:

-confecționarea( procurarea) stâlpului simplu

1.6. Montaj stâlp simplu,

Aceasta descriere se aplica la montarea stâlpului simplu de semafor

lucrările constau din:

 • - Transportul stâlpului la locație

 • - Fixarea stâlpului pe soclu

1.7. fundație pentru stâlp simplu

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundației acestuia.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

5

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

1.8. confecționare (procurare) stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica la confecționarea sau procurarea stâlpului cu consola de semafor inclusiv a soclului de fixare al acestuia.

1.9. Montaj stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica montarea stâlpului simplu de semafor

lucrările constau din:

 • - Transportul stâlpului la locație

 • - Fixarea pârtii verticale a stâlpului pe soclu

 • - Montarea si fixarea consolei utilizând utilaj PRB

1.10. fundație pentru stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundației acestuia.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

1.11. Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizați! subterane

Aceasta descriere se aplica la procurarea si amplasarea in sânt a unui tub de PVC cu diametrul de

90 mm si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere, lucrările constau din:

 • - Procurare tub PVC 90

 • - Montare tub PVC 90 in sânt cu acoperire de 0.80 cm

1.12. Pozare cabluri aeriene

Aceasta descriere se aplica la amplasarea aeriana a cablurilor electrice pe stâlpi existenti. lucrările constau din:

 • - Pozarea ancorei de otel (04+- 09mm) pentru susținerea cablurilor electrice, folosind utilaj PRB

 • - Pozarea cablurilor electrice, folosind utilaj PRB

1.13. Montare bucla inductiva

Aceasta descriere se aplica la procurarea, amplasarea spirelor si colmatare canal.

lucrările constau din:

-Trasarea suprafeței necesara a taiata

-Taiere canal cu adâncime de 7mm folosind mașina de taiat asfalt/beton de tip MTA

 • - Achiziționare si montare cablu tip VLPY lx 2,5 ( Myf 1,5 ) in canal bucle detecție

 • - Achiziționare si montare in sânt a unui tub de PVC cu diametrul de 50 mm

1.14. Procurare cutie de joncțiuni 10x10

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

1.15. Procurare cutie de joncțiuni 10x15.

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

 • 1.16. Procurare cutie de joncțiuni 20x30.

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

 • 1.17. Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere Aceasta descriere se aplica la amplasarea cutiilor de joncțiune pe stâlpii de semaforizare sau

in camerele de tragere.

lucrările constau din:

 • - Montare cutie de joncțiune pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

 • 1.18. Procurare Corp de Semafor Vehicul 200*200*200

Aceasta descriere se aplica la procurarea corpurilor de semafor cu pentru avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali : componenta produs:

-3 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic;

 • - 2 x masca sageata

 • - 3 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material: policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

 • 1.19. Procurare Corp de Semafor Pietonal 200 x 200

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea corpurilor de semafor pentru pietoni, avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali : componenta produs:

-2 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic;

 • - 2 x masca pietoni

 • - 2 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare:

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

1. 20.Procurare Corp de Semafor VID, GI 0200

Aceasta descriere se aplica la procurarea corpurilor de semafor VID GI 0200, avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

componenta produs:

 • - 1 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic;

 • - 1 x masca pietoni, sau sageata;

 • - 2 x parasolar;

 • - 1 x pereche braț fixare;

 • - 1 x cablare internă;

 • - material: policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

 • 1.21. Procurare fata corp semafor -bloc optic cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0200 Aceasta descriere se aplica la procurarea bloc optic cu LED, destinat corpurilor de semafor cu 0200 avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • - tensiune operare: 230Vca, 50Hz;

 • - puterea maximă pe bloc optic: 15W;

 • - intensitate luminoasa mai mare 200 cd;

 • - material lentila: policarbonat;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al blocului optic: IP65;

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

1.22. Procurare Corp de Tramvai

Aceasta descriere se aplica la procurarea corp de semafor pentru tramvai avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali:

componenta produs:

-2 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic ;

-2 x bloc optic cu LED-uri albe,

 • - 2 x masca tip fanta (direcție si stop)

 • - 2 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

1.23. Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

Aceasta descriere se aplica la procurarea semafor acustic pentru nevazatori, cu următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • - tensiunea de alimentare: 230V;50Hz, preluată de la semaforul optic de pietoni

 • - Frecvența semnalului sonor emis este de 800Hz, modulată cu 10 sau 20Hz, în 60... 120 de impulsuri pe minut, cu factor de umplere 50%;

 • - Adaptarea nivelului sonor cu +5dB peste nivelul zgomotului din mediul ambiant si maxim 100 dB ;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

 • - gama temperature -25°C +55°C,umiditate 100%

 • - grad de protecție IP55

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante_______

SR EN 12675:2002 - “Dispozitive de control al semnalizării circulației rutiere - Cerințe de securitate in funcționare”,

-Fabricația in regim de asigurare a calitatii ISO 9001.

Condiții de garanție si postgarantie_________

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 5 ani.

1.24. Procurare Buton Pietonal

Aceasta descriere se aplica la procurarea buton pietonal simpu cu un singur contact

1.25. Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

Aceasta descriere se aplica la montarea corpurilor de semafor amplasate terestru. Lucrările constau in montare corp semafor pe stâlp, cu banda de otel.

1.26. Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat in console

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea corpurilor de semafor pentru vehicule, tramvai amplasate in consola, lucrările constau din:

 • - Montare corp semafor in consola cu autotum PRB

1.27. Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

Lucrările constau din: Montarea semafor acustic sau buton pietonal utilizând banda de otel

1.28. Procurare Senzor de videodetectie

5

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea unui senzor infrarosu sau video. Lucrările constau din:

-Procurare senzor infrarosu sau video

1.29. Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului)

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea modul detecție video si interconectarea lui in ADC. lucrările constau din:

 • - Procurare modul detecție video

 • - Montare modul detecție video in ADC

 • - Interconectare electrica a modulului cu ADC

1.30. Montare senzori videodetecție amplasați pe console

Aceasta descriere se aplica la montarea pe console, lucrările constau din:

 • - închiriere autotum

 • - Montare senzor pe consola cu autoturn PRB

 • - Interconectare cu modul detecție video din ADC

 • - Configurări, setări, calibrari bucle virtuale

1.31. Montare automat de dirijare, pe suport existent

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea automatului de dirijare si procurarea si montarea cofretului de alimentare si a soclului, lucrările constau din:

 • - Fixare cu banda de otel a cabinetului automatului de dirijare pe suport stâlp existent

 • - Procurare si montaj cutie de alimentare

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - Procurare si montaj presetupa pentru fixare cabluri

 • - încercare cablu

 • - Conexiuni electrice intre automat de dirijare si corpurile de semafor

1.32. Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

Aceasta descriere se aplica la montarea automatului de dirijare, inclusiv realizarea fundației, procurarea si montarea cofretului si a soclului si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere .

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (0.50mx0.50m)

 • - săpătură manuala

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - aștemerea unui strat de nisip 0-7 mm (7 cm)

 • - Realizare fundație de beton

 • - Procurare si montaj soclu

 • - Procurare si montaj cutie de alimentare

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - Procurare si montaj presetupa pentru fixare cabluri

 • - încercare cablu

 • - Montaj automat de dirijare

1.33. Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni (tip AS26)

Aceasta descriere se aplica la procurarea automatului de dirijare

lucrările constau din:

 • - Procurare automat de dirijare a treficului pentru o trecere de pietoni cu următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

-Secvențe posibile: ROȘU;      VERDE; VERDE INTERMITENT; VERDE+ GAEBEN;

GALBEN ; GALBEN INTERMITENT, in orice combinație si in orice succesiune.

 • - Software cu interfață grafica si editare a programului de semaforizare.

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

Intervalul temperaturii de funcționare: -25°..+55°C.

-Tensiunea de alimentare: 230Vca, 50Hz -Consum maxim propriu: 35VA.

-Configurație: 2 grupe de semafoare independente -Intrare dedicata pentru buton pietonal

-Puterea maxima comandăta pe culoare: 500W.

-Număr de intrări pentru detectoare: 16.

-Elemente de vizualizare si comandă:

-Set intuitiv de 3 LED-uri(rosu; galben; verde) asociat fiecărui grup independent de semafoare, pentru vizualizarea comenzilor asociate,

-LED-uri asociate fiecărei intrări de detectoare pentru vizualizarea stării intrării asociat -Interfatare:

-1 port serial /USB/RJ45 pentru conectare la calculator (programare/diagnoza/service)

-1 port serial pentru conectarea unui receptor GPS

-Algoritmi de funcționare: -“Asincron, ciclu fix, faze cu timp fix”, -“Sincron, ciclu fix, faze cu timp fix” - corelare cu programe fixe prestabilite, prestabilite

-“Asincron, ciclu variabil” - ajustarea timpilor de verde al fazelor de circulație si/sau faze la cerere,

-“Sincron, ciclu fix faze cu timp fix sau la cerere””- corelare cu faze si/sau cu timp variabil. -Ceas intern de timp real cu baterie de backup: -Algoritm automat de comutare ora de vara / iama -Regim de “Galben Intermitent

-Regim de “Stins”

-Protecții:

■“ROȘU ARS”

-“VERDE ANTAGONIST”

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante________

SR EN 12675:2002 - “Dispozitive de control al semnalizării circulației rutiere - Cerințe de securitate in funcționare”,

-Fabricația in regim de asigurare a calitatii ISO 9001.

Condiții de garanție si postgarantie_________

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani.

Durata de viata min 10 ani

1.34. Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale (tip AS26)

Aceasta descriere se aplica la procurarea automatului de dirijare

lucrările constau din:

 • -  Procurare automat de dirijare a traficului capabil sa comande independent 4 semaforare auto

 • -  cerințe tehnice minime impuse de beneficiar

1.35. instalație de protecție prin legare la pământ

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea

instalației de protecție prin legare la pământ si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere .

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (0.50mx0.50m)

 • - săpătură manuala

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Refacerea structurii rutiere

 • - Procurare si montaj electrod priza la pământ

 • - Procurare si montaj piesa RAC la instalația de legare la pământ

 • - Procurare si montaj conducta metalica pentru legarea la pământ

 • - Verificarea prizei de pământ

 • - Verificare continuitate priza la pământ

1.36. Procurare modul detecție inductiv

Aceasta descriere se aplica la procurarea modulului de detecție inductiv

lucrările constau din:

 • - Procurare si montaj cadre si sertare

 • - Procurare si montaj aparate electrotehnice in terminal

 • - Procurare si montaj conectori

 • - Procurare si montaj module electronice

 • - Procurare si montaj cap terminal

 • - Procurare detector inductiv

cerințele tehnice minimale sunt cuprinse in anexa B

1. 37. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea de comandă a semafoarelor tip YSLCY 25 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 25 x 1

1.38. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-18 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 18x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 18 x 1

1.39. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-12 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 12x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 12 x 1

1.40. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-7 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 7 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 7x1

1.41 . Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-5 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 5 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 5x1

1.42. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 24 x

1 iar lucrările constau din: Procurare cablu CSYABY 24 x 1

1.43 . Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19 X 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 19 x 1 iar lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 19 x 1

1.44. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14 X 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 14 x

1, iar lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 14 x 1

1.45. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 7x 1, iar lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 7x1

1.46. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 5x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 5x1

1.47. Procurare cabluri FY 6- pentru împământare

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip FY 6 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu FY 6

1.48. Procurare cabluri MYF 1,5 pentru bucle inductive

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de tip MYF 1,5 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu MYF1,5

 • 1.49. Montare cablu MYF1.5 torsadat - de legătură de Ia buclele inductive la automat

Aceasta descriere se aplica la montarea tuturor materialelor necesare pentru instalarea cablului de Myf 1.5 torsadat.

lucrările constau din:

 • - Tragere cablu prin tub de protecție

 • - Realizarea conexiuni electrice

1.50. Procurare cablu legătură la detectorii video

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de legătură a camerelor video lucrările constau din:

 • - Procurare cablu de legătură a camerelor video

1.51. execuție racorduri electrice

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea tuturor racordurilor electrice. Lucrările constau din:

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - încercare cablu de semnalizare

 • - Amplasare etichete

1.52. Procurare Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

Aceasta descriere se aplica la procurarea de Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni. Lucrările constau din:

 • - Procurare de Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

1.53. Montare Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

Aceasta descriere se aplica la montarea de Avertizor Luminos cu LED pe indicator Trecere Pietoni. Lucrările constau din:

 • - Montarea de echipamentului cu LED pe indicatorul de Trecere Pietoni

-Montarea dulapului cu echipamnetul electronic aferent pe stâlp la o inaltime cuprinsa intre 2,20-3m

-executarea branșamentului electric la rețea

1.54. Procurare acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

Aceasta descriere se aplica la procurarea de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

lucrările constau din:

 • - Procurare de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

1.55. Montare acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

Aceasta descriere se aplica la inlocuirea de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED lucrările constau din:

 • - Demontarea acumulatorului uzat si montarea acumulatorului nou

1.56. Verificarea instalațiilor cu PRB

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoturn PRB

1.57. Verificarea instalațiilor cu autoturism

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoturism

1.58. Verificarea instalațiilor cu autoutilitara

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoutilitara

1.59. întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru o intersecție:

 • a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea timpilor fecarei faze prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii a tuturor corpurilor de semafor -verificarea funcționarii corecte a fiecărui buton pietonal

 • - verificarea funcționarii cronometrelor (count/ down) acolo unde exista.

 • - verificarea integrității si funcționarii corecte tuturor corpurilor de semafor (vehicul si pieton)si a orientării acestora

-verificarea integrității dulapului de semaforizare

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea sistemului de închidere a automatului

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție acolo unde exista

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare intersecției -verificarea integrității sistemului de inchidere căminelor

 • b) saptamanal la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele : -verificarea sistemului video detecție acolo unde exista

-recalibrarea buclelor virtuale acolo unde exista

-recalibrarea buclelor inductive acolo unde exista

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

 • c) trimestrial la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

în această categorie sunt incluse acele operații periodice mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare, sau intr-o stare de uzura avansata.

Reviziile periodice se efectuează după graficul de execuție si constau in:

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare ( conexiuni, continuitate, izolație) si inlocuirea cablurilor deteriorate.

-înlocuirea automatului din teren cu un altul similar si executarea unei reviziei electronice a aparatului demontat in laborator, verificând si testând toate funcțiile pe care el le executa in teren

 • - verificarea tensiunii de alimentare a instalației

-curățirea internă si externă a automatului de semaforizare (praf si depuneri de particule); -verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației ( echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

-verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor si a cablurilor de conexiune, depanarea si refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

-verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice si mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

-verificarea calibrării siguranțelor conform documentație de însoțire si schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

-verificarea tuturor etichetelor si a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat si înlocuirea celor deteriorate (sterse sau lipsă);

-verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea si de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

-verificarea conexiunii la instalația de împământare( acolo unde este cazul)

-verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat ( corespondența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de beneficiar);

-verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2-3 cicluri de semaforizare, conform documentației de însoțire

-verificarea funcționării detectoarelor de trafic (unde există),

-verificarea gestiunii si a afișării corecte a timpului si a calendarului (ora si data curentă);

 • 1.60. întreținere si service intersecție semaforizata in “+” lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru o intersecție:

 • a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea timpilor fecarei faze prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii a tuturor corpurilor de semafor

 • - verificarea funcționarii cronometrelor (count/ down) acolo unde exista.

 • - verificarea integrității si funcționarii corecte tuturor corpurilor de semafor (vehicul si pieton)si a orientării acestora

-verificarea integrității dulapului de semaforizare

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea sistemului de închidere a automatului

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție acolo unde exista

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare intersecției

-verificarea integrității sistemului de inchidere căminelor

 • b) saptamanal la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele : -verificarea sistemului video detecție acolo unde exista

-recalibrarea buclelor virtuale acolo unde exista

-recalibrarea buclelor inductive acolo unde exista

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

 • c) trimestrial la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

în această categorie sunt incluse acele operații periodice mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare, sau intr-o stare de uzura avansata.

Reviziile periodice se efectuează după graficul de execuție si constau in:

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare

( conexiuni, continuitate, izolație) si înlocuirea cablurilor deteriorate.

-înlocuirea automatului din teren cu un altul similar si executarea unei reviziei electronice a aparatului demontat in laborator, verificând si testând toate funcțiile pe care el le executa in teren

 • - verificarea tensiunii de alimentare a instalației

9

-curățirea internă si externă a automatului de semaforizare (praf si depuneri de particule); -verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației ( echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

-verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor si a cablurilor de conexiune, depanarea si refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

-verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice si mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

-verificarea calibrării siguranțelor conform documentație de însoțire si schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

-verificarea tuturor etichetelor si a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat si înlocuirea celor deteriorate (sterse sau lipsă);

-verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea si de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

-verificarea conexiunii la instalația de împământare( acolo unde este cazul)

-verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat ( corespondența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de beneficiar);

-verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2-3 cicluri de semaforizare, conform documentației de însoțire

-verificarea funcționării detectoarelor de trafic (unde există),

-verificarea gestiunii si a afișării corecte a timpului si a calendarului (ora si data curentă);

1.61. întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru un stâlpișor mobil:

a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea funcționarii mecanice corecte prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii comunicației GSM prin apelare de la fata locului

 • - verificarea funcționarii corecte a corpurilor de semafor si a orientării acestora, -verificarea integrității dulapului ce conține echipamentul electronic de comandă stâlpișorului retractabil

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție prin testare cu autovehiculul din dotare -verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare

b) saptamanal la fiecare stâlpișor mobil conform graficului stabilit, următoarele : -recalibrarea buclelor inductive

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

1.62. întreținere si service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru un avertizor luminous montat pe un indicator de trecere pietoni:

 • a) Zilnic

-verificarea funcționarii corecte prin vizionare directa (frecventa clipirilor si intensitatea luminoasa)

-verificarea integrității dulapului ce conține echipamentul electronic de comandă -verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare

 • b) lunar la fiecare avertizor luminos conform graficului stabilit, următoarele :

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica -verificarea capacitatii de încărcare a acumulatorului tampon

1.63. curățare prin spalare a corpurilor de semafor

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru toate corpurile de semafor (auto sau pieton) dintr-o intersecție:

-Spalare corpurilor cu jet de apa cu presiune si spuma activa

 • 1.64. Procurare modul comandă 2 semafoare independente compatibil cu controller AS26 Aceasta descriere se aplica la procurarea modul de comandă semafoare 2 semafoare independente compatibil cu controllerul AS26

Paramentrii tehnici si funcționali:

-Capabil sa comande 2 semaforare independent

 • - LED-uri de eroare/stare, Roșu, Galben, Verde, pentru fiecare grup Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: -Tensiune de comandă: 23OV AC

-Putere ieșire: 700W / canal

-Protecție individuală la suprasarcină pe fiecare ieșie comandătă prin fuzibil ultrarapid de 3,15A.

1.65. proc.ADC pt.maxl6/32 grup ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurarea ADC pt.maxl6/32 grup ITC2, destinat montării modulelor dedicate, compatibile ITC-2: o cartele de execuție - 8 cartele pentru rack tip 16/32, permițând controlul a 16 grupuri de semafoare, o cartela de intrari/iesiri digitale - 3 cartele cartele pentru rack tip 16/32, permițând controlul a 48/24 de intrari/iesiri digitale, o cartela de detecție inductiva - 4 cartele pentru rack tip 16/32, permițând controlul a 32 de bucle inductive. Automatul de dirijare a circulației propus este compatibil cu Sistemul de Management al Traficului Omnia, putând recepționa si executa comenzi de tip start/stop, independent pentru fiecare grup de semaforizare, atat prin comunicație seriala cat si prin comunicație TCP/IP. In compunerea acestui echipament se afla mai multe tipuri de module electronice:

 • • rack configurabil care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

 • • module de forța, fiecare modul fiind capabil sa comande 2 sau 4 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • module de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 8 intrări si 4 ieșiri digitale sau de 16 intrări si 8 ieșiri digitale

 • • module de detecție inductiva, la fiecare modul putând fi conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

 • • modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile rosu/verde si galben

 • • modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

Automatele de dirijare a circulației dispun de funcția de diminuare a intensității luminoase a semafoarelor comandate pe timp de noapte (DIM).

Toate automatele de dirijare a circulației sunt livrate impreuna cu interfața software de programare (editare, modificare, incarcare, descărcare de programe de semaforizare), cu un simulator software de automate de dirijare a traficului precum si cu instrucțiunile de utilizare necesare.

1.66 Proc.ADC pt.max 32/64 grup ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurarea ADC pt.max32/64grup ITC2, destinat montării modulelor dedicate, compatibile ITC-2: o cartele de execuție - 16 cartele pentru rack tip 32/64, permițând controlul a 32 grupuri de semafoare, o cartele de intrari/iesiri digitale - 6 cartele cartele pentru rack tip 32/64, permițând controlul 96/48 de intrari/iesiridigitale, o cartele de detecție inductiva - 8 cartele pentru rack tip 32/64, permițând controlul a 64 de bucle inductive. Automatul de dirijare a circulației propus este compatibil cu Sistemul de Management al Traficului Omnia, putând recepționa si executa comenzi de tip start/stop, independent pentru fiecare grup de semaforizare, atat prin comunicație seriala cat si prin comunicație TCP/IP. In compunerea acestui echipament se afla mai multe tipuri de module electronice:

 • • rack configurabil care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

 • • module de forța, fiecare modul fiind capabil sa comande 2 sau 4 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • module de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 8 intrări si 4 ieșiri digitale sau de 16 intrări si 8 ieșiri digitale

 • • module de detecție inductiva, la fiecare modul putând fi conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

 • • modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile

rosu/verde si galben

 • • modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

Automatele de dirijare a circulației dispun de funcția de diminuare a intensității luminoase a semafoarelor comandate pe timp de noapte (DIM).

Toate automatele de dirijare a circulației sunt livrate impreuna cu interfața software de programare (editare, modificare, incarcare, descărcare de programe de semaforizare), cu un simulator software de automate de dirijare a traficului precum si cu instrucțiunile de utilizare necesare.

1.67. proc.cartela exe. 2 grup ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare Cartela de execuție 2 grupuri:

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • poate controla 2 grupuri de semafoare independente

 • • dispune de 8 ieșiri de forța, protejate fiecare prin siguranțe fuzibile independente

 • • 6 din cele 8 ieșiri sunt destinate pentru controlul culorilor Roșu, Galben, Verde pentru fiecare din cele doua grupuri independente comandate

 • • 2 din cele 8 ieșiri pot fi folosite fie pentru a comanda culoarea Roșu a unui semafor repetitor, fie pentru conectarea unui buton pietonal (de tip Touch sau de alt tip)

 • • dispune de microcontroller propriu care monitorizează permanent curentii si tensiunile pe toate ieșirile de forța, controlând elementele de putere (triace de ieșire)

 • • poseda 8 leduri indicatoare, in partea frontala, pentru semnalele Roșu, Galben, Verde si pentru semnalul de Stare / Eroare

1.68. proc.cartela I/O dete.video IT

Aceasta descriere se aplica la procurare.Cârd I/O 16/8 - detecție video:

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • destinat interconectării ADC cu echipamente externe

 • • dispune de 16 intrări si 8 ieșiri digitale, optoizolate, cu led indicator individual

 • • poate fi conectat la detectoare externe, butoane externe, coordonatoare locale sau centrale, camere de videodetectie, dispozitive de prioritate magistrala

1.69. proc. RACK ITC-2 MINI

Aceasta descriere se aplica la procurare RACK ITC-2 MINI

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • configurabil, permite montarea si interconectarea modulelor compatibile ITC-2 MINI

 • • permite conectarea unui modul de execuție care poate controla 4 grupuri de semafoare independente

 • • permite conectarea unui modul de intrări / ieșiri digitale care poate controla 8 ieșiri si 4 intrări digitale

 • • permite conectarea unui modul de detecție inductiva care poate controla 8 bucle inductive

1.70. proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI

Aceasta descriere se aplica la procurare Cartela detecție inductiva 8 canale (compatibil ITC-2 MINI):

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • destinata pentru conectarea la ADC a buclelor inductive

 • • poate gestiona simultan si independent 8 bucle inductive

 • • dispune de funcție de autocalibrare

 • • scaneaza buclele inductive in doua grupe a cate 4 bucle, cu un timp de răspuns de maximum 28 ms.

 • • parametrii programabili (geometrie bucla, perimetru bucla, sensibilitate, distanta) sunt incarcati automat din procesorul principal, la pornirea ADC sau la comanda reset manual

1.71. proc.dispoz.touch cu afisaj

Aceasta descriere se aplica la procurare Dispozitiv buton pietonal TOUCH (compatibil

ITC-2 / ITC-2 MINI)

Paramentrii tehnici si funcționali:

Butoanele pentru pietoni sunt destinate acordării permisiunii de traversare in intersecțiile semaforizate in mod adaptiv, la cerere, pentru pietoni, inclusiv pentru cei cu deficiente de vedere. Montarea dispozitivelor se face la trecerile de pietoni semaforizate si permit solicitarea fazei de verde pentru pietoni prin acționarea dispozitivului respectiv.

Solicitare (cererea de traversare) emisa de un pieton este transmisa (la acționarea butonului) către ADC - Automatul de Dirijare a Circulației care va introduce in cadrul ciclului de semaforizare faza dorita.

Alimentarea cu energie a a dispozitivlui se va face in paralel cu semafoarele optice de pietoni asociate.

Construcție:

 • • Buton de acționare de tip senzor de atingere (touch sensor) capacitiv

 • • Dispune de funcție de autoreglare a sensibilității la atingere

 • • Display cu LED de confirmare a luării in considerare a cererii emise

 • • Indicații serigrafiate pe suprafața cutiei privind rolul si modul de utilizare corecta a dispozitivului

 • • Montaj pe stâlp cu banda de otel BAND-IT sau șuruburi

 • • Grad de protecție: minim IP 55

 • • Clasa de izolație: minim clasa II

8 Construcție antivandalism;

 • • Carcasa din policarbonat, rezistenta la acizi minerali si organici (de exemplu, acid carbonic, acid lactic, acid oleic si acid citric), agenti oxidanti și reducatori, soluții saline, grăsime și ulei, hidrocarburi și alcooli;

Tensiune de alimentare

8 Tensiune de alimentare a sensorului de atingere (detecție cerere): 230 Vca ±20%; 50Hz ±5%;

 • • Protejat la suprasarcini si scurtcircuit prin circuite cu autolimitare a curentului (RC serie-paralel si diode in avalanșa)

 • • Putere consumata = maxim 4.5 W

Interval de temperatura si umiditate:

8 Temperatura ambianta de funcționare: -25°C .... ±70°C

 • • Umiditate relativa: < 95%

1.72. proc.cart.detectie inductiva pt. ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare Cârd detecție inductiva 8 canale;

Paramentrii tehnici si funcționali :

8 destinat pentru conectarea la ADC a buclelor inductive

8 poate gestiona simultan si independent 8 bucle inductive

8 dispune de funcție de autocalibrare

 • • scaneaza buclele inductive in doua grupe a cate 4 bucle, cu un timp de răspuns de maximum 28 ms.

 • • parametrii programabili (geometrie bucla, perimetru bucla, sensibilitate, distanta) sunt incarcati automat din procesorul principal, la pornirea ADC sau la comanda reset manual

1.73. proc.plinta cartele detecție pt. ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare Plinta detecție inductiva

Paramentrii tehnici si funcționali :

8 destinata sa asigure o conectare ușoara intre buclele inductive si modulul de detecție inductiva

8 dispune de un cablu tip ribbon pentru conectarea la modulul de detecție inductiva, prin intermediul fundului de sertar

8 dispune de un bloc de borne pentru conectarea a pana la 20 de bucle inductive

 • • mai mult de 20 de bucle inductive pot fi conectate la ADC prin suplimentare numărului de plinte

 • 1.74. proc.echip.comunicație SHDSL

Aceasta descriere se aplica la procurarea echipamentului electronic SHDSL de intercomunicatii dintre ADC ( modele ITC-2/ ITC-2 MINI) si centrul de comanda si control al traficului (platforma Omnia / utopia)

Nota: Aplicația software SPOT nu este inclusa in aceasta procurare

1.75. proc.licente integrare SPOT

Aceasta descriere se aplica la procurarea aplicației software SPOT, inclusiv licența de integrare.

Aceasta aplicație software este compatibila 100% cu software-ul central de management al traficului ( OMNIA/ UTOPIA) si cu software-ul din ADC ( modele ITC-2/ ITC-2 MINI) Nota: Echipamentul hardware de tip SHDSL nu este inclus in aceasta procurare.

1.76. proc.PSU RACK

Aceasta descriere se aplica la procurare Backplane MB 18

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • destinat interconectării electrice a componentelor interne ITC-2

 • • permite interconectarea a pana la 8 module de execuție, 4 cartele de detecție inductiva, 3 cartele de intrari/iesiri digitale, sursa de alimentare, unitate centrala, unitate de protecție, interfața MMI, relee de protecție

1.77. proc.cartela Power Supply ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare cartela Power Supply ITC2 30W

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • asigura tensiunile continue necesare ADC

 • • tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz

 • • tensiuni de ieșire: +5 VDC / 8A, +12 VDC / 2.7°, -12 VDC / 0.8°

 • • sursa de alimentare dispune de caseta metalica proprie

1.78. proc.cartela CPU- ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare cartela ITC 2 Linux CPU (unitate centrala ADC) Paramentrii tehnici si funcționali:

-compusa din componentele hardware si componentele software/firmware, toate compatibile cu Sistemul de Management al Traficului Omnia existent

 • • cârdul este echipat cu: o procesor Atmel ARM

o memorie RAM static 32 MB o memorie Flash 64 MB o memorie boot 2 MB o ceas de timp real o 3 porturi seriale RS232 o 1 port serial USB o 1 port Eth Rj45

1.79. proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare cartela SAFETY-CPU-ITC2

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • modul de protecție si siguranța

 • • monitorizează si gestionează:

o conflictele de semnal (verde antagonist) o tensiunea si frecventa de alimentare o execuția programului de capat o execuția programelor de semaforizare o starea lămpilor o dispune de 4 intrări si 4 ieșiri digitale, independente de modulul I/O

1.80. proc.SAFETY -RELAY-ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare Safety relay (releu de siguranța)

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • gestionează cuplarea si decuplarea circuitului de alimentare de comanda a semafoarelor de circuitul exterior;

 • • funcționarea releului de siguranța este comandata de modulul Safety CPU, in funcție de starea ADC si de comenzile primite de la modulul Linux CPU (funcționare normala, avarie critica, mod GI);

1.81. proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2

Aceasta descriere se aplica la procurare tastatura (interfața MMI)

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • destinata sa asigure interfatarea operatorului cu ADC, permițând:

 • - afișarea locala a diverselor informații privind starea ADC

 • - afișarea locala a unor parametri de funcționare (erori, loguri, programe)

 • - transmiterea de comenzi către ADC (local)

 • - modificarea on-the-fly (fara oprirea semaforizării) a unor parametri de program

 • - cuplare / decuplare lămpi

 • - trecere in Galben Intermitent

 • - trecere in Roșu General

 • - control fix (cu timpi ficși)

 • - avans manual al stărilor / fazelor de circulație

 • - control local - inhibarea comenzii de centralizare

 • - permite accesul (restricționat prin 2 coduri de acces) la funcții de programare

1.82. proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)

Aceasta descriere se aplica la procurare Cartela de execuție 4 grupuri pentru ITC2 MINI Paramentrii tehnici si funcționali:

9 poate controla 4 grupuri de semafoare independente

 • • dispune de 16 ieșiri de forța, protejate fiecare prin siguranțe fuzibile independente

9 12 din cele 16 ieșiri sunt destinate pentru controlul culorilor Roșu, Galben, Verde pentru fiecare din cele doua grupuri independente comandate

 • • 4 din cele 16 ieșiri pot fi folosite fie pentru a comanda culoarea Roșu a unui semafor repetitor, fie pentru conectarea unui buton pietonal (de tip Touch sau de alt tip)

9 dispune de microcontroller propriu care monitorizează permanent curentii si tensiunile pe toate ieșirile de forța, controlând elementele de putere (triace de ieșire)

9 poseda 16 leduri indicatoare, in partea frontala, pentru semnalele Roșu, Galben, Verde si pentru semnalul de Stare / Eroare

1.83. proc.cârd I/O (ITC2 MINI)

Aceasta descriere se aplica la procurare cârd I/O (ITC2 MINI)

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • 8 destinat interconectării ADC cu echipamente externe

 • 9 dispune de 8 intrări si 4 ieșiri digitale optoizolate, cu led indicator individual

 • • poate fi conectat la detectoare externe, butoane externe, coordonatoare locale sau centrale, camere de videodetectie, dispozitive de prioritate magistrala

1.84. proc.modul GPS (ITC-2)

Aceasta descriere se aplica la procurare Modul GPS + antena pentru ITC2 MINI

Paramentrii tehnici si funcționali:

9 asigura stabilitatea orei ceasului de timp real

9 conectat la ADC printr-un port serial

1.85. proc.set flash luminos pt.indicator

Aceasta descriere se aplica la procurare set flash luminos pt.indicator.

Caracteristici constructive pereche de lentile:

-Diametrul exterior al lentilelor este de 140 mm, iar cel util (sursa luminoasa) este de 100 mm;

-Lentilele sunt realizate din 2 capace (capacul frontal-lentila si capacul posterior- baza) care se imbina etanș intre ele;

-Materialul din care sunt realizate capacele este lexan, transparent, rezistent la șocuri si umiditate;

-Cele 2 capace adăpostesc cablajul imprimat, pe care sunt montate LED-urile si dispozitivul de comanda electronica, găzduit intr-una din lentile;

-Trei șuruburi asigura fixarea lentilei pe fiecare suport. Șuruburile sunt prevăzute cu piulițe autoblocante;

-Poziția de montaj a lentilelor este indicata pe capacul suport, prin 2 săgeți;

-Cablul de alimentare are dubla izolație si conține 2 conductoare flexibile cu secțiune de 1 mm2, marcate la capete cu „+” si Lungimea cablului este de circa 5 m. El se conectează la lentila care conține dispozitivul electronic de comanda;

-Cablul de comanda a celei de-a doua lentile are o lungime de aprox. 3 m; Caracteristici electrice pereche de lentile;

-Tensiunea de alimentare a lentilelor este de 12V-24V c.c

-Funcționare standard: aprindere in alternanta, cu frecventa de 1 Hz si factor de umplere50%;

-Consumul mediu in funcționarea standard este de 179mA la 12V si 75 mA la 24V;

-Dispozitivul electronic de comanda este cu microcontroller;

Caracteristici optice pereche de lentile:

-Sursa de lumina este realizata de 32 de Led-uri de foarte inalta intensitate, uniform distribuite pe suprafața lentilei;

-Unghiul de vedere este de 30 grade;

-Culoare emisa galben (chihlimbariu);

-intensitatea luminoasa este mai mare de 60 cd;

-printr-o fotorezistenta se reglează intensitatea luminoasa in scopul conservării energiei; Caracteristici constructive cutia de alimentare:

-Dimensiuni exterioare: 240 x 190 x 90 mm

-Grad de protecție IP56;

-Cutie din material plasticGWPLAST 75-GWT650gC, culoare gri RAL 7035, nu intretine arderea;

-Montajul pe stâlp se face prin sertizare cu banda de inox lata de 13 mm. Sunt necesare 2 bucle de sertizare;

-Cablurile de alimentare de la iluminatul public si cel de alimentare a lentilelor pătrund in cutie prin cate o presetupa PG9 cu grad de protecție IP66;

Caracteristici electrice cutia de alimentare:

-Tensiunea de alimentare 220V +10%, -15% 50Hz +-2Hz;

-Alimentarea se face printr-un circuit de protecție la scurtcircuit si suprasarcina;

-Bornele de alimentare de la iluminatul public si cele de alimentare a lentilelor cu LED-uri sunt inscripționate corespunzător;

-Secțiunea maxima a conductoarelor este de l,5mmp;

-Capacitatea acumulatorului: 12 V, 7 Ah;

-Indicațiile sursei de lumina si de incarcare a acumulatorului:

 • 1. LED rosu-se incarca acumulatorul;

 • 2. LED verde-prezenta tensiune de 220V la borne;

Caracteristici sursa de incarcare cutia de alimentare:

 • 3. Protecție la polaritate inversa;

 • 4. Protecție la scurtcircuit;

 • 5. Protecție la baterie complet descărcata;

 • 6. Dubla funcționalitate: incarcare baterie si alimentare lentile cu LED-uri;

 • 7. Durata maxima de incarcare a acumulatorului-5 ore;

 • 8. Durata maxima de alimentare la parametrii nominali: 24 ore;

Condiții de mediu cutia de alimentare:

-Gama temperaturii de funcționare: -20 gC +50 gC; -Umiditate 100%;

1.86. proc.kit alim il publ flash

Aceasta descriere se aplica la procurare kit alimentare iluminat public flash luminos. Caracteristici constructive:

-dimensiuni de gabarit: 254 x 220 x 125 mm;

-grad de protecție: IP56;

-Cutie din material plastic GW PLAST 75 gC, culoare gri RAL 7035, nu intretine arderea;

-Greutate cca 3,5 kg;

-Doua piese metalice, amplasate pe spatele cutiei asigura montajul acesteia pe stâlpi de orice dimensiune sau secțiune prin una din tehnologiile: sertizare cu banda de inox sau colier. In cazul sertizarii latimea maxima a benzii de inox este de 13 mm. Prinderea cu colier se realizează prin utilizarea unei jumatati de bratara, cu diametrul corelat cu cel al stâlpului, a 2 șuruburi M8 cu cap hexagonal si lungime de cel puțin 2/3 din diametrul stâlpului si a 2 piulițe hexagonale M8. Prinderea cu colier e posibila pentru stâlpi cu diametrul de la 55 mm la 90 mm;

Caracteristici electrice:

-Tensiune de alimentare: 90-264 Vca, 47-63Hz sau 127-230Vcc;

-Curentul nominal absorbit: lA/230Vca;

-Curent de pornire: 60A/230Vca;

-Tensiunea de ieșire: 10,5-14,8Vcc;

-Curentul maxim debitat in cazul prezentei tensiunii de alimentare de la rețea este de 2,5A;

-Curentul maxim de incarcare a acumulatorului este de 1,5 A;

-Tipul acumulatorului: 12V 7Ah, incapsulat, cu acid, fara mentenanta.

Operare:

-Sunt doua regimuri de funcționare:

CICLIC: acumulatorul se incarca de la iluminatul public noaptea si alimentează sarcina pe timpul zilei, In acest caz acumulatorul se incarca la o tensiune de 14,8Vcc;

TAMPON: acumulatorul este alimentat la 13,8Vcc atata timp cat intrarea de la rețea are tensiune si alimentează sarcina in lipsa tensiunii de la rețea.

 • -  Funcționarea intr-un regim sau in celalalt se seteaza de fabricant. Modul de setare este bifat pe eticheta sursei. înainte de instalare acumulatorul trebuie sa fie complet incarcat. Tensiunea la bornele lui trebuie sa indice in gol 13,6V,

 • -  Durata de incarcare, cu sursa setata in modul „Ciclic” nu trebuie sa depaseasca 8 ore;

 • -  Incarcarea in modul „Tampon” nu este limitata in timp;

 • -  La instalare, daca nu exista tensiune pe rețeaua de alimentare, pornirea sursei utilizând energia inmagazinata in acumulator, se face prin apasarea butonului „Amorsare”;

 • -  Durata de viata a unei baterii pe modul ciclic este de aprox. 400 de cicluri pentru o descărcare de 60% din capacitate pe ciclu;

 • -  Timpul de incarcare completa a bateriei in modul „ciclic” este de 8h, dar acesta depinde de mai multi factori cum sunt: gradul de descărcare al bateriei, temperatura mediului, gradul de uzura al bateriei, vechimea acesteia, etc;

 • -  Daca iluminatul public nu funcționează mai multe zile consecutiv, bateria este protejata la descărcare completa, astfel ea isi va relua funcția la repornirea iluminatului public in condițiile in care acesta va permite o incarcare completa a bateriei;

Condiții de mediu:

-Gama temperaturii de funcționare: -20 gC +50 gC;

-Umiditate 100%;

1.87. proc. kit alim panou solar

Aceasta descriere se aplica la procurare kit alimentare panou solar flash luminos. Caracteristici indicator + pereche lămpi avertizare:

 • a) Indicator rutier:

-suport otel;

-dimensiuni: 650 x 650 mm sau 850 x 850 mm;

-folie reflectorizanta 3M-EG

 • b) Lămpile de avertizare: -numărul de lămpi: 2 buc;

-amplasare: colturile de sus ale indicatorului;

-diametrul extern al sistemului optic: 140 mm;

-diametrul lentilei: 100 mm;

-culoare emisa: chihlimbariu; -intensitatea luminoasa: mai mare de 60cd;

-sursa de lumina: LED-uri de inalta intensitate;

-numărul de LED-uri pentru o lampa: 32 buc;

-unghiul de vedere: 30 grade;

-mod iluminare: triflash alternativ;

-fotorezistenta pentru reglarea intensității luminoase, in vederea conservării energiei;

Caracteristici panou solar:

-Puterea maxima Pmax=20W;

-Tensiunea la Pmax-17,2V;

-Curentul la Pmax=l,16A;

-Număr celule-36 (3 rânduri a 12 celule);

-Dimensiuni: 510 x 290 x 25 mm;

Caracteristici incarcator solar:

-Tensiune de lucru: 12V;

-Consum propriu: < 4mA;

-Curent maxim de alimentare: 6A;

-Conexiuni:

-Cu panoul solar: 2 borne;

-Cu acumulatorul: 2 borne;

-Cu perechea de lentile cu LED: 2 borne;

1.88. Subtraversare dirijata cu utilaj gr.

Aceasta activitate se refera la execuția lucrării de foraj orizontal dirijat cu țeava OL 0114 mm in localitatea Cluj-Napoca, fara a cuprinde si execuția gropilor de foraj;

 • 1.89. proc. ADC-4 GRUPURI

Aceasta descriere se aplica la procurare Automat de Dirijare a Circulației - 4 grupuri

Paramentrii tehnici si funcționali:

Automatul de Dirijare a Circulației, model ITC-2 Mini - 4 grupuri, are in componenta sa următoarele:

 • • 1 x bucata Rack ITC-2 MINI;

 • • 1 x bucata Cartela de execuție 4 grupuri, prin care se pot comanda 4 grupuri de semafoare;

 • • 1 x bucata Cartela detecție inductiva, la care se pot conecta 8 detectori inductivi;

 • • 1 x bucata Cârd I/O 8/4 - detecție video, care asigura 8 intrări digitale si 4 ieșiri digitale; Descriere generala:

 • • rack configurabil (carcasa proprie) care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

 • • modul de forța, capabil sa comande 4 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • modul de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 8 intrări si 4 ieșiri digitale

 • • modul de detecție inductiva, la fiecare modul putând fi conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

 • • modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc (automatul de dirijare a traficului este dualprocesor)

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile rosu/verde si galben

 • • modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

Deplina compatibilitate si capacitatea de integrare a automatului de dirijare a traficului ITC cu platforma OMNIA/UTOPIA.

1.90.proc. ADC-6 GRUPURI

Aceasta descriere se aplica la procurare Automat de Dirijare a Circulației - 6 grupuri Paramentrii tehnici si funcționali:

Automatul de Dirijare a Circulației, model ITC-2 - 6 grupuri, are in componenta sa următoarele:

 • • 1 x bucata Rack ITC-2 tip 16/32;

 • • 3 x bucăți Cartela de execuție 2 grupuri, prin care se pot comanda 6 grupuri de semafoare;

 • • 2 x bucăți Cartela detecție inductiva, la care se pot conecta 16 detectori inductivi;

 • • 1 x bucata Plinta cartela detecție inductiva, la care se pot conecta doua cartele de detecție inductiva;

 • • 2 x bucăți Cârd I/O 16/8 - detecție video, care asigura 32 intrări digitale si 16 ieșiri digitale; Descriere generala:

 • • rack configurabil care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

 • • module de forța, fiecare modul fiind capabil sa comande 2 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a

 • • semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • module de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 16 intrări si 8 ieșiri digitale

 • • module de detecție inductiva, la fiecare modul putând fi conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

 • • modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc (automatul de dirijare a traficului este dualprocesor)

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile rosu/verde si galben

 • • modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

- Deplina compatibilitate si capacitatea de integrare a automatului de dirijare a traficului ITC cu platforma OMNIA/UTOPIA.

1.91. proc. ADC-10 GRUPURI

Aceasta descriere se aplica la procurare Automat de Dirijare a Circulației - 10 grupuri Paramentrii tehnici si funcționali:

Automatul de Dirijare a Circulației, model ITC-2 - 10 grupuri, are in componenta sa următoarele:

 • • 1 x bucata Rack ITC-2 tip 16/32;

9 5 x bucăți Cartela de execuție 2 grupuri, prin care se pot comanda 10 grupuri de semafoare;

 • • 2 x bucăți Cartela detecție inductiva, la care se pot conecta 16 detectori inductivi;

 • • 1 x bucata Plinta cartela detecție inductiva, la care se pot conecta doua cartele de detecție inductiva;

 • • 2 x bucăți Cârd I/O 16/8 - detecție video, care asigura 32 intrări digitale si 16 ieșiri digitale; Descriere generala:

 • • rack configurabil care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

 • • module de forța, fiecare modul fiind capabil sa comande 2 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a

 • • semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • module de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 16 intrări si 8 ieșiri digitale

 • • module de detecție inductiva, la flecare modul putând fl conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

8 modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc (automatul de dirijare a traficului este dualprocesor)

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile rosu/verde si galben

8 modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

- Deplina compatibilitate si capacitatea de integrare a automatului de dirijare a traficului ITC cu platforma OMNIA/UTOPIA.

1.92. proc. ADC-16 GRUPURI

Aceasta descriere se aplica la procurare Automat de Dirijare a Circulației - 16 grupuri Paramentrii tehnici si funcționali :

Automatul de Dirijare a Circulației, model ITC-2 - 16 grupuri, are in componenta sa următoarele:

8 1 x bucata Rack ITC-2 tip 16/32;

8 8 x bucăți Cartela de execuție 2 grupuri, prin care se pot comanda 1 6 grupuri de semafoare;

8 2 x bucăți Cartela detecție inductiva, la care se pot conecta 16 detectori inductivi;

8 1 x bucata Plinta cartela detecție inductiva, la care se pot conecta doua cartele de detecție inductiva;

8 2 x bucăți Cârd I/O 16/8 - detecție video, care asigura 32 intrări digitale si 16 ieșiri digitale; Descriere generala:

 • • rack configurabil care permite montarea de module dedicate (module de forța, module de detecție inductiva, module de intrare/iesire)

8 module de forța, fiecare modul fiind capabil sa comande 2 grupuri de semaforizare; toate ieșirile de forța sunt monitorizate in curent si in tensiune si, pentru fiecare grup, este oferita o ieșire “Roșu auxiliar” care poate fi folosita fie pentru comanda culorii “Roșu” a

8 semafoarelor repetitoare, fie ca intrare pentru butoanele pietonale Touch (in acest din urma caz, ieșirea “Galben” a respectivului grup poate fi folosita pentru acționarea unui semnal luminos de confirmare a cererii de verde)

 • • module de intrari/iesiri digitale, fiecare modul dispunând de 16 intrări si 8 ieșiri digitale

 • • module de detecție inductiva, la fiecare modul putând fi conectate 8 bucle inductive

 • • modul sursa de alimentare (tensiune de intrare 230 VAC, 50 Hz)

 • • modul unitate centrala, compatibila cu Sistemul de Management al Traficului Omnia/Utopia

 • • modul unitate de protecție si siguranța, cu procesor propriu, pentru monitorizarea lămpilor

de semafor, a tensiunii de alimentare, a temperaturii mediului ambiant etc (automatul de dirijare a traficului este dualprocesor)

 • • modul GPS cu antena, cu montaj in interiorul dulapului

 • • relee de protecție pentru alimentarea modulelor de forța, independente pe culorile rosu/verde si galben

 • • modul MMI (tastatura locala si display retroiluminat cu 80 de caractere) pentru diagnoza si programare locale

- Deplina compatibilitate si capacitatea de integrare a automatului de dirijare a traficului ITC cu platforma OMNIA/UTOPIA.

1.93. proc.Modul/Interfata ADC-Omnia

Aceasta descriere se aplica la procurare Echipament intercomunicatii ADC-Centru de Comanda OMNIA.

Paramentrii tehnici si fimctionali:

Destinat, impreuna cu aplicația software SPOT, sa asigure comunicația intre intersecții si Centrul de Management si Control Adaptiv al Traficului.

8 echipamentul este compatibil 100% cu software-ul central de management adaptiv al traficului, fiind identic cu echipamentele deja instalate

 • • poate comunica prin:

o Ethernet, protocol TCP/IP (pana la 5 porturi)

o modem 3G o fibra optica o linii DSL (SHDSL), pana la 3 porturi

 • • dispune de următoarele porturi de comunicație:

o Ethernet Rj45, 10/100 Mbps

o RS422/485 DB9 pentru comunicație cu echipamente externe

o RS232 DB9 cu semnale tip modem complete o RS232 DB9 pentru configurare (port terminal) o USB (un port, pt update firmware)

o RS232 DB9 (doua porturi), de uz general, pentru comunicația cu alte echipamente externe

1.94. Procurare senzor magnetic FlexMag

Aceasta descriere se aplica la procurare Senzor Wireless VSN240 cu montare in carosabil. Paramentrii tehnici si funcționali:

Sistemul de detectare a vehiculelor wireless VDS240 utilizează senzori magnetorezistenți wireless pentru a detecta prezența și mișcarea vehiculelor. Senzorii - montați la suprafață sau în carosabil - transmit date de detectare în timp real prin intermediul tehnologiei radio cu putere redusă la un punct de acces din apropiere. Detectările vehiculelor sunt transmise în continuare către un controler de semnal de trafic, un centru de gestionare a traficului de la distanță sau alt sistem.

în aplicațiile tipice de gestionare a traficului, un senzor este plasat în mijlocul unei benzi de circulație pentru a detecta prezența și trecerea vehiculelor. Vitezele și lungimea vehiculului sunt măsurate cu ajutorul a doi senzori instalați în aceeași bandă, cu distanța exactă dintre acestea configurată în software. Distanța recomandată între senzori depinde de intervalul de viteze așteptat de măsurat: pentru tipurile de autostradă tipice se recomandă o separare de 6 până la 7,3 metri; pentru aplicațiile arteriale tipice, este preferată o separare de la 3,1 până la 3,7 metri.

Dispozitivele de detectare magneto-rezistivă de ultimă generație din fiecare senzor wireless măsoară componentele axelor x, y și z a câmpului magnetic al Pământului la o rată de eșantionare de 128 Hz. Pe măsură ce vehiculele intră în raza de acțiune, schimbările în axele x, y sau z ale câmpului magnetic măsurat devin vizibile. Atunci când nu există vehicule, senzorii măsoară continuu imaginea magnetică de fundal pentru a estima o referință. Fiecare senzor se autocalibrează automat în mediul local și la orice variație pe termen lung a câmpului magnetic local, permițând modificarea valorii de referință în timp.

Funcții / caracteristici

9

-Magnetometru cu 3 axe pentru detectarea vehiculelor

 • • rată de eșantionare de 128 Hz

5

 • • Moduri de detectare a numărului și a prezenței

 • • Moduri de detectare a bicicletelor și a motocicletelor

-Precizie superioară

-Fiabilitate excepțională

-Instalare în carosabil cu montare fără cabluri de conectare

-Instalare rapidă și simplă

 • • Se instalează în mai puțin de 10 minute

 • - diametrul de 4 cm (10 cm); 2 16 "(6,5cm) adâncime

 • - acoperit cu epoxid uscat rapid

 • • Timp minim de închidere a benzii

8 Fără tăieturi de fierăstrău

-Durată a bateriei extrem de lungă - medie de 10 ani

 • • Design mecanic robust

 • • Auto-calibrare

-Comunicații radio fiabile cu 2 căi, cu punct de acces

 • • Unic adresabil și configurabil

 • • Firmware-ul poate fi upgradat remote

-Poate fi ușor instalat atunci când alte sisteme nu pot fi utilizate

-Autostrăzi separate

-Carosabil deteriorat

1.95. proc.bloc receptor FlexControl

Aceasta descriere se aplica la procurare bloc receptor FlexControl

Paramentrii tehnici si funcționali:

FlexControl este un modul compact care controlează componentele sistemului de detectare a vehiculelor fără fir (VDS). Acesta menține legături wireless bidirecționale la senzori și repertoare, stabilește o sincronizare globală de timp, transmite comenzi de configurare și confirmări de mesaje, primește și procesează date de la senzori. FlexControl transmite apoi datele de detectare a senzorului către un controler de trafic rutier sau către serverul unui sistem de gestionare a traficului. FlexControl oferă funcționalități echivalente cu cârdul de control al punctelor de acces (APCC), cu excepția închiderilor interne de contact.

FlexControl utilizează un calculator Linux bazat pe ARM pentru a furniza straturi de procesare și de rețea. Prelucrarea include analize pentru datele de trafic, controlul semafoarelor, aplicații de control specializate și rapoartele de performanță și diagnosticare ale sistemului. Funcționarea în rețea include funcții SNP complete, securitate SNP și proxy, precum și capabilități https (securizare a serverului web) bazate pe Linux, IP, VPN, acces securizat (ssh). Pot fi dezvoltate adaptări personalizate de clienții cu personal calificat pentru propriile aplicații.

FlexControl include porturi radio duale (SPP-0 și SPP-1) și un port de extensie (EX). Portul EX se conectează la placa EX sau la modulul FlexConnect pentru a transmite evenimentele de detectare către un controler de trafic. FlexControl are două porturi USB 2.0 de viteză maximă, un port Ethernet 10 /100Base-T și un port USB. FlexControl este alimentat de o sursă de 9-28 Vcc

prin intermediul unui conector sau printr-un conector bloc de borne. FlexControl include un suport DIN și un kit de fixare pentru montare într-un dulap de trafic. Modulul FlexControl este configurat de TrafficDOT prin portul Ethernet.

Funcții / caracteristici

9

-Procesarea datelor senzorilor

 • • Date pe banda sau pe vehicul

9 Binare de date pe intervale de timp selectabile

9 Stabilirea datelor (de exemplu, adaptare de reținere)

9 Platformă pentru aplicații la distanță -Depozitarea datelor senzorilor

9 Tampon de date (cache pentru evenimente) 500 KB

9 Stocare date (date prelucrate) 1 MB -Dată de bază pentru toți senzorii wireless acceptate

9 Ceas comun pentru senzori

9 Poate fi sincronizat cu semnalul NIST semnale SNP de comunicații radio La / de la modulele Radio

-Reluarea datelor senzorilor

9 Via cârdul EX sau linkul FlexConnect SDLC la controlerul de trafic

9 Conectivitate prin IP (prin cablu sau fără fir) către controlerele de trafic și serverele din amonte. -Diagnostic și supraveghere

9 Raport de diagnostic zilnic

9 Detectarea intruziunilor și autentificarea pachetelor

9 Monitorizarea stării senzorilor (RSSI, baterie, timp de întrerupere)

-Actualizări firmware

9 Actualizată prin conectivitate IP

9 Upgrade-uri pentru toate celelalte dispozitive VDS -Instalare simplă

9 Montare în dulapul de dirijare traficului cu montare DIN sau montare pe suport. Kit de montare livrat împreună cu modulul.

-Compatibilitate software

9 Necesită software TrafficDOT 2.12.7 sau o versiune ulterioară.

FlexRadio pentru instalare in Cabinet

FlexRadio este un modul montat în interiorul dulapului cu o antenă externă omnidirecțională montată pe partea superioară a dulapului. Această metodă de instalare permite cablului FlexRadio să comunice cu repere fără a fi nevoie să rulați cablurile prin conducte externe.

FlexRadio este un radio cu emisii scăzute, care menține legăturile fără fir în două direcții către repetoare.

FlexRadio stabilește o sincronizare globală de timp, transmite comenzi de configurare și confirmări de mesaje și primește date de la senzori și repetori. Apoi FlexRadio transmite datele către modulul

FlexControl printr-un cablu CAT5.

Funcții / caracteristici -Comunicații radio

9 La / de la repetoare -Măsurători ale calității semnalului radio

9 Recepționarea indicatorului de intensitate a semnalului (RSSI,-în dBm)

9 Indexul calității legăturii (LQI) -Instalare simplă

 • • Orice locație a dulapului care asigură o acoperire adecvată a semnalelor pentru repetoare -Consum redus de putere

 • • Primește energie prin modulul FlexControl din cabinetul de trafic

-Se montează în dulapul de trafic pe șina DIN

-Nu este necesară calibrarea sau ajustarea

Antenă direcțională 2.4GHz 14dBi interior/exterior TL-ANT2414A / TL-ANT2414B

Caracteristici:

-Conform cu aplicația wireless de 802.11b/g/n și 2.4GHz

- 14dBi câștig de semnal

-N Tip conector mamă (TL-ANT2414B) -Conector mamă RP-SMA (TL-ANT2414A) -Cablu CFD-200 cu pierdere scăzută de 100 cm -Direcționare

Descriere:

TP-LINK 14 dBi 2.4 GHz Antena direcțională de interior și exterior, TL-ANT2414A și TLANT2414B,

sunt proiectate pentru a întări puterea semnalului, pentru a crește raza de acțiune wireless, pentru a reduce fiabilitatea și a vă asigura fiabilitatea la rate mari de date.

1.96. Procurare repetor FlexNode

Aceasta descriere se aplica la procurare Emițător repetor FlexRepeat3 alimentat de la rețea(EU) Paramentrii tehnici si funcționali:

în cazul în care senzorii wireless sunt în afara raza de acțiune a celui mai apropiat punct de acces, unul sau mai mulți repetori pot fi utilizați pentru a furniza un releu bidirecțional între senzorii din afara razei de acțiune a punctului de acces. Un repetor este montat pe stâlp și este poziționat astfel încât atât senzorii, cât și repetorul tandem sau punctul de acces să fie vizibil și în raza de acțiune. Repetorul este o unitate care se montează pe stâlpi. Modulul de alimentare FlexRepeat3 nu include baterii și este alimentat de o sursă de alimentare continuă de 12-24 Vcc. Acesta este amplasat într-o carcasă robustă care asigură protecție IP 67.

Repetorul conține două antene. Antena internă comunică cu senzorii din carosabil și ar trebui să fie îndreptată spre senzori. Antena omnidirecțională externă comunică cu punctul de acces. Caracteristici si funcții

9                    9

-Releu pentru comunicații radio

 • • la / de la senzori fără fir (downlink)

 • • la / de la punctul de acces (uplink)

-Extinderea intervalului și acoperirea punctului de acces

 • • Raza maximă de 228,6 metri de la punctul de acces

 • • Raza maximă de 45,72 metri de la senzori

-Măsurătorile calității semnalului radio (a fiecărui link către senzori fără fir sau repetor tandem)

 • • Recepționarea indicatorului de intensitate a semnalului (RSSI, în dBm)

 • • Indexul calității legăturilor (LQI)

-Carcasă

 • • protecție IP67

-Instalare simplă

 • • Orice locație care asigură înălțimea și linia de vizibilitate corespunzătoare senzorilor și punctului de acces

-Nu este necesară calibrarea sau ajustarea

-Upgrade-ul de firmware este actualizat remote de la punctul de acces

1.97. Procurare cârd interfața Flex-ADC

Aceasta descriere se aplica la procurare Cârd interfața către ADC, interfață Ethernet Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • montare pe șina DIN

•8+1 ieșiri digitale optocouplate

1.98. Procurare switch autoPOE-4port

Aceasta descriere se aplica la procurare switch autoPOE-4port JetNet 3810G

Paramentrii tehnici si funcționali:

JetNet 3810G este un switch Industrial PoE Boost proiectat cu 8 porturi PoE Ethernet Fast Ethernet și 2 porturi Uplink Gigabit pentru a asigura conexiunea în bandă largă cu bandă ridicată pentru supravegherea pe scară largă în rețelele de sisteme de transport. JetNet 381 OG integrează tehnologia PoE patentată de Korenix - amplificatorul de putere 12 ~ 24V până la 48V pentru realizarea camerelor standard PoE IP realizabile pe autobuze, vagoane, nave etc.

în plus, mărimea compactă cu carcasă metalică din aliaj de aluminiu permite JetNet 3810G să funcționeze în mod fiabil sub aplicații de temperatură largă de -25 ~ 60 0 C.

12 ~ 24V Power Booster la 48V PoE JetNet 3810G, conceput cu tehnologia patentată DC Korenix DC 12 ~ 24V până la 48V, este cea mai bună soluție pentru aplicațiile PoE pentru vehicule, unde nu este disponibilă sursa de alimentare DC 48V.

Cu ajutorul dispozitivului de racordare încorporat, JetNet 381 OG poate fi alimentat in DC.

12 ~ 24V livrează 15.4W pe port și 65W pe unitate la DC 48V și 60oC la dispozitive PoE, cum ar fi camere IP, PoE Wireless AP, telefoane PoE IP ... etc. Și, prin urmare, să fie ușor de aplicat în vehicule sau vagoane.

Gigabit Bandwidth și QoS acceptate JetNet 3810G oferă opt porturi PoE și două porturi Ethernet gigabit uplink. Clienții pot conecta până la 8 camere IP și pot oferi o conexiune de bandă largă garantată pentru o conexiune ridicată. în plus, JetNet 381 OG suportă QoS pentru a asigura o calitate superioară a transmisiei video prin adaptarea pur și simplu a priorității transferului de date.

Funcția Fault Realy oferită JetNet 3810G pentru a avertiza automat utilizatorii dacă apare o situație anormală. în consecință, utilizatorii pot gestiona rapid situațiile de urgență și pot scurta timpul de funcționare la întrerupere.

-8 10/100 TX PoE plus doua porturi 10/100/1000TX uplink

-PoE: DC 12V-24V input, livrează 8 porturi PoE @48V

-802.3af conform PoE: Putere totala de 65W cu max. 15.4W per port

-Două porturi Ethernet de gigabit pentru o lățime de bandă mai mare pe bandă de supraveghere -Suport QoS pentru optimizarea fluxului video și VoIP

-Fault Realy pentru avertizarea activă a defectării portului

-25~60°C temperatura de operare

-PoE Output Voltage: 48V / 65W

-Alimentare: 12-24V

-Putere consumata: 11W@DC 24V fara încărcare PD

-9.8W@DC 12V fara încărcare PD

Technologie

-Standard:

-IEEE 802.3 1 OBase-T Ethernet

-IEEE 802.3u lOOBase-TX Fast Ethernet

-IEEE 802.3ab lOOOBase-T

-IEEE802.3x Flow Control si Back-pressure

-IEEE 802.3af Power Over Ethernet

-IEEE 802. lp Clasa de Service -Technologie Switch: Store and Forward Technology cu 32Gbps Switch Fabric -Capacitate Sistem: 14,880pps for 10M Ethernet;

-Gigabit Ethernet

-Dimensiune pachet de transfer: 64 biți la 1522 biți pentru cadre neetichetate și etichetate -MACAddress: 8k

-Packet Buffer: 1 Mbits

-Interfața:

o 802.3af conform PoE ports x 8

o lO/lOO/lOOOBase-TXx 2

o Auto MDI/MDI-X, Auto Negotiation

Construcție mecanica:

-Aliaj de aluminiu

-Montare pe șina DIN -Dimensiuni: 66(W) x 149(H) x 131.2(D) mm (cu clips pentru șina DIN) -Greutate neta: 1.05kg

1.99. proc.extensie lic.FullAdaptive

Aceasta descriere se aplica la procurare extensie licența Full Adaptive;

Descriere:

Sistemul de control si supervizare Utopia Full Adaptiv reprezintă un pachet softwere care se poate adauga actualului sistem de monitorizare Omnia. Principalul rol al sistemului Utopia Full Adaptiv este de a asigura adaptarea permanenta a timpilor de semaforizare din intersecții la valorile reale de trafic, in timp real.

Avantajele majore ale sistemului de control al traficului urban sunt următoarele:

-Algoritmi avansați de stabilire in timp real a timpilor de verde pentru fiecare intersecție, atat in funcție de valorile de trafic inregistrate in intersecția respectiva cat si in funcție de valorile de trafic din intersecțiile invecinate;

-abilitatea de predictie a valorilor de trafic pentru un interval de timp de 120 de secunde, pe baza valorilor de trafic transmise din intersecțiile alaturate;

-posibilitate de control pe suprafața (spre deosebire de alte sisteme, care asigura control pe axe);

-arhitectura distribuita

-toleranta crescută la erori de comunicație intre echipamente sau intre echipamente si centrul de control;

-capacitate de autocalibrare si autoinvatare;

-capacitatea de a utiliza date istorice in cazul defecțiunilor aparute la detectoarele de trafic;

-posibilitatea de interfatare cu un sistem de management a flotei de transport public, in vederea acordării de prioritate in intersecțiile semaforizate pentru vehiculele de transport public. Utilizarea platformei Omnia de monitorizare si control la distanta a echipamentelor de semaforizare aduce cu sine o serie de avantaje;

-gestionarea unitara a situației echipamentelor aflate in teren;

-ușurința in diagnosticarea si remedierea posibilelor defecțiuni;

-posibilitatea de a transmite comenzi la distanta-comutare programe, comutare mod de lucru;

-posibilitatea de a obține date de trafic consistente, pe perioade mari de timp;

-arhivarea datelor de stare, pe perioade mari de timp.

Principalele funcții ale sistemului Omnia /Utopia Full Adaptiv, pentru intersecțiile echipate cu controlere de semaforizare ITC-2, sunt:

-posibilitatea adaptarii timpilor de verde si a duratelor de ciclu, in funcție de valorile de trafic, in timp real si in mod automat;

-menținerea corelării de tip „unda verde”, chiar in condițiile in care valorile de ciclu se modifica permanent;

-posibilitatea anticipării apariției situațiilor de congestie in trafic, prin utilizarea valorilor istorice ale datelor de trafic stocate de-a lungul timpului;

-posibilitatea de a transmite comenzi unitare către un grup de intersecții, in situații de urgenta (unda verde permanenta pentru mașini de intervenție-Salvare, Pompieri, Politie, sau pentru coloane VIP)

-capacitate de a acorda prioritate vehiculelor de transport public, daca se implementează un sistem de management al flotei de transport public;

-obținerea de date de trafic exhaustive, in vederea intocmirii unor studii de trafic viitoare (sau in scop statistic);

-diagnosticul rapid al eventualelor disfunctionalitati, prin posibilitatea accesului de la distanta la automatele de dirijare a traficului.

1.100. Procurare cronometru pieton (210)

Aceasta descriere se aplica la procurare cronometru pieton (210)

Paramentrii tehnici si funcționali:

Utilizare:

Se contecteaza in paralel cu semafoarele de vehicule sau pietoni, pentru a afișa pe doi digiti a secundelor ramase din „durata stării de verde” si secundele ramase din „durata stării de roșu”, ale semaforului asociat. Rolul acestor semafoare este de informare.

Structura produsului:

-Corp de semafor din policarbonat, stabilizat la UV, pentru lentila cu diametrul de 210 mm;

-Usa cu fixare rapida, cu doua inchizatori;

-Parasolar cu montare rapida;

-Pereche de brațe pentru fixare prin una din tehnologiile: sertizare cu banda, coliere sau șuruburi;

-Lentila numărător cu 2 digiti bicolori (rosu/verde);

Caracteristicile modului electronic de afișare:

Dimensiunile modului de afisaj:

Diametru: 209 mm, Adâncime: 84 mm

Alimentare:

150-265 Vca, 47-63Hz

Puterea absorbita:

5-8 W

Afisaj:

2 digiti LED-uri roșii, 7 segmente, 2 rânduri de LED-uri / segment;

2 digiti LED-uri roșii, 7 segmente, 2 rânduri de LED-uri / segment;

înălțime caracter:

125 mm

Lizibilitate:

60 m

Nr. de LED-uri:

92 roșii si 92 verzi

Tip LED-uri

De inalta intensitate

Grad de protecție

IP65

Conformitate cu standardul SR EN 12368:

-Gradul de protecție: Clasa IV (IP55)

-Condiții de mediu-Clasele A, B si C (-40 C +70 C)

-Diametrul surselor luminoase: 200 mm

-Rezistenta la șocuri: Clasa IR3

Descriere funcționala:

Funcționarea cuprinde 2 moduri:

 • 1) Mod de invatare al duratei stării de verde si al duratei stării de roșu;

 • 2) Mod de afișare al duratei stării de verde si al duratei stării de roșu;

1) Modul de invatare:

-pe durata modului de invatare al duratei stării de verde, este aprins segmentul central, pe culoarea verde;

-pe durata modului de invatare al duratei stării de roșu, este aprins segmentul central, pe culoarea roșie;

-in cazul in care durata invatata nu corespunde cu durata in curs se reia procedura de invatare.

2) Modul de afișare:

-Afișarea secundelor ramase din durata stării de verde se face pe digiti de culoare verde.

Afișarea incepe de la valoarea maxima a acestei durate (exprimate in secunde) minus o secunda. Aceasta durata este decrementată la fiecare secunda pana la valoarea „0”.

-Afișarea secundelor ramase din durata stării de roșu se face pe digiti de culoare roșie. Afișarea incepe de la valoarea maxima a acestei durate (exprimate in secunde) minus o secunda. Aceasta durata este decrementată la fiecare secunda pana la valoarea „0”.

Pe semafoarele de vehicule se afiseaza:

-Pe LED-urile roșii secundele ramase din durata stării de roșu;

-Pe LED-urile verzi secundele ramase din durata stării de verde;

Pe semafoarele de pietoni se afiseaza:

-Pe LED-urile roșii secundele ramase din durata stării de roșu;

-Pe LED-urile verzi secundele ramase din timpul de verde+timpul de verde intermitent; Pe durata stării de galben, la semafoarele de vehicule, semaforul numărător are afisajul stins; Toleranta de afișare +/- 1 secunda;

Componenta produsului:

-Corp semafor-1 buc

-Usa fara lentile-1 buc

-Parasolar-1 buc

-Pereche brațe de fixare-1 pereche

-Modul numărător cu 2 digiti bicolori (rosu/verde)-1 buc

-Cablare interna-1 buc

1.101. Procurare cabinet ADC ITC2/ITC2MINI

Aceasta descriere se aplica la procurare Cabinet automat de dirijare a circulației compatibil ITC2/ITC2MINI

Paramentrii tehnici si funcționali:

 • • destinat adapostirii tuturor componentelor instalației de semaforizare interioare

 • • confecționat din tabla de otel (opțional, aluminiu) de 2 mm

 • • dispune de 3 contrapanouri preperforate, din tabla de otel galvanizat

 • • are sistem de ventilare cu tiraj natural, cu filtre de praf

 • • dispune de un sistem de inchidere in trei puncte, cu inchizatoare tip Yale

 • • are masuta rabatabila pt laptop

 • • dispune de usa cu 3 balamale, prwevazuta cu conductor de impamantare

 • • vopsit in câmp electrostatic, cu vopsea antigrafitti, rezistenta UV conform SR EN 12373-8:2002

 • • rezistenta la vibrații 3.5 mm (1...9 Hz); 10m/s2/ 9...140 Hz

 • • rezistenta la impact 140 m/s2 /11 ms

 • • grad de protecție: IP54

 • • clasa de protecție impotriva electrocutării: Clasa II

Tipurile de materiale cu care se echipează cabinetul de semaforizare sunt:

 • • Canal cablu perforat 40x40, 40x60,

60x60

 • • Șina omega 7x35

 • • Bloc conexiuni 125A 14 borne

 • • Bloc diferențial 2P 25A 30 MA

 • • Bobina IMSU de deci la prag tensiune

 • • Disjunctor IC60N 2P 10AACTI9, IC60N 2P 16A ACTI9

 • • Cablu MYE l,5mm(rosu/albastru)

 • • Disjunctor IC60N 2P 4A ACTI9

 • • Priza 16A250V 2P-T/SINA

 • • întrerupător diferențial 2P 25A 30MA

 • • Pini 0,75

 • • Pini dubli 1,5 mm

 • • Bomier 125A 4 Trous

 • • Cablu MYF ' l,5mm(galben/verde)

 • • Pini 1,50 SOFAMEL

 • • ClemaWago TOP JOB/intrare verticala/2 intrari/2 iesiri/pt cablu 0,25-l,5mm(2011 -1401)

9 ClemaWago TOP JOB/intrare verticala/2 intrari/2 iesiri/pt cablu 0,25-l,5mm(albastru/2001 -1404)

 • • Wago>TOP JOB S Punte 2 pini seria 2001

 • • Capac clema 0,25- 1.5mm

 • • Cleme impamantare 4mm(galbenverde/2004-1207)

 • • Cleme alimentare 4mm(rosu 2004- 1203/albastru 2004-1204) vedere cabinet (echipat)

9 Wago>TOP JOB S Punte 8 pini seria 2001

9 Autofiletante 4,2x16mm

9 MDR-60-24 MW

1.102. Montare senzor magnetic FlexMag

Aceasta descriere se aplica la montarea senzorilor magnetici de tip FlexMag.

Lucrările constau din:

 • - Carotare in crosabil a unui orificiu cu diam de 100 mm si adâncime de lOOmm

 • - Montare senzor in carosabil -Accoperire cu rasina epoxidica

 • - Interconectare cu modul repetor FlexRepetor

 • - Configurări, setări, calibrari

1.103. Montare bloc receptor FlexControI

Aceasta descriere se aplica la montarea bloc receptor FlexControI in ADC.

Lucrările constau din:

 • - Montare bloc receptor FlexControI pe șina in cabinet ADC

 • - Interconectare cu ITC si SHDSL

 • - Configurări, setări, calibrari

1.104. Procurare cabinet automat max.4 gr

Aceasta descriere se aplica la procurare Cabinet automat de dirijare a circulației max.4 gr

Caracteristici:

Dimensiune: Lățime = 400mm înălțime = 900 mm Adâncime = 320 mm

Cutiile aparținând acestei familii de produse sunt utilizate ca echipamente electrice de distribuție a energiei electrice, cât și pentru contorizarea acesteia. Ignifug -V2 / V0

Material: - carcasă: poliester armat cu fibră de sticlă Grad de protecție: IP 44/ 54

Clasa de protecție contra atingerii: II. IK10

Caracteristici Tehnice

 • - tensiunea nominală: 400/230 V - tensiunea nominala de izolare: 600 V

 • - curentul nominal: 400A circ, principal și 160A circ, secundare

 • - puterea nominala: 25(250) 400KVA - frecventa tensiunii de alimentare: 50 Hz; Condiții de utilizare

 • - locul de montaj: interior sau exterior;

 • - temperatura mediului ambiant:

pentru interior: -+ 70°C pentru exterior: - + 70 °C,

 • - temp. medie, măsurată în interval de 24 h, max.: +35°C;

 • - umiditatea relativă a aerului: 95% la 20 °C:

 • - altitudinea maximă: 2000 m;

Cabinetele nu necesită întreținere deosebită, în afara curățării periodice și a strângerii -după necesitate - a șuruburilor de la bornele de racordare.

Cabinetele pot fi instalate în exterior și interior deopotrivă, fiind rezistente la șocuri termice (frig, căldură), la razele solare, la precipitații și la chimicale. Sunt excepțional de rezistente la șocuri mecanice (lovituri).

 • 1.105. Procurare cabinet automat pt max.16 gr

Aceasta descriere se aplica la procurare Cabinet automat de dirijare a circulației max.16 gr Caracteristici:

Dimensiune: Lățime = 530 mm înălțime = 900 mm Adâncime = 320 mm

Cutiile aparținând acestei familii de produse sunt utilizate ca echipamente electrice de distribuție a energiei electrice, cât și pentru contorizarea acesteia. Ignifug -V2 / V0 Material: - carcasă: poliester armat cu fibră de sticlă

Grad de protecție: IP 44/ 54

Clasa de protecție contra atingerii: II. IK10

Caracteristici Tehnice

 • - tensiunea nominală: 400/230 V - tensiunea nominala de izolare: 600 V

 • - curentul nominal: 400A circ, principal și 160A circ, secundare

 • - puterea nominala: 25(250) 400KVA - frecventa tensiunii de alimentare: 50 Hz; Condiții de utilizare

 • - locul de montaj: interior sau exterior;

 • - temperatura mediului ambiant: pentru interior: -+ 70°C

pentru exterior: - + 70 °C,

 • - temp. medie, măsurată în interval de 24 h, max.: +35°C;

 • - umiditatea relativă a aerului: 95% la 20 °C:

 • - altitudinea maximă: 2000 m;

Cabinetele nu necesită întreținere deosebită, în afara curățării periodice și a strângerii -după necesitate - a șuruburilor de la bornele de racordare.

Cabinetele pot fi instalate în exterior și interior deopotrivă, fiind rezistente la șocuri termice (frig, căldură), la razele solare, la precipitații și la chimicale. Sunt excepțional de rezistente la șocuri mecanice (lovituri).

 • 1.106. proc. ADC ITC2-MINI

Aceasta descriere se aplica la procurare ADC ITC2-MINI complet echipat. Echipamentul este format din următoarele articole:

 • - RACK ITC-2 MINI

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • configurabil, permite montarea si interconectarea modulelor compatibile ITC-2 MINI

 • • permite conectarea unui modul de execuție care poate controla 4 grupuri de semafoare independente

 • • permite conectarea unui modul de intrări / ieșiri digitale care poate controla 8 ieșiri si 4 intrări digitale

 • • permite conectarea unui modul de detecție inductiva care poate controla 8 bucle inductive

 • - cartela ex4gr(ITC2 MINI)

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • poate controla 4 grupuri de semafoare independente

 • • dispune de 16 ieșiri de forța, protejate fiecare prin siguranțe fuzibile independente

 • • 12 din cele 16 ieșiri sunt destinate pentru controlul culorilor Roșu, Galben, Verde pentru fiecare din cele doua grupuri independente comandate

 • • 4 din cele 16 ieșiri pot fi folosite fie pentru a comanda culoarea Roșu a unui semafor repetitor, fie pentru conectarea unui buton pietonal (de tip Touch sau de alt tip)

 • • dispune de microcontroller propriu care monitorizează permanent curentii si tensiunile pe toate ieșirile de forța, controlând elementele de putere (triace de ieșire)

 • • poseda 16 leduri indicatoare, in partea frontala, pentru semnalele Roșu, Galben, Verde si pentru semnalul de Stare / Eroare

- cârd 1/0 (ITC2 MINI)

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • destinat interconectării ADC cu echipamente externe

 • • dispune de 8 intrări si 4 ieșiri digitale optoizolate, cu led indicator individual

 • • poate fi conectat la detectoare externe, butoane externe, coordonatoare locale sau centrale, camere de videodetectie, dispozitive de prioritate magistrala

 • - modul GPS (ITC-2)

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • • asigura stabilitatea orei ceasului de timp real

 • • conectat la ADC printr-un port serial

1.107. proc.SWITCH conectare fibra optica ADC

Aceasta descriere se aplica la procurarea echipamentului SWITCH cu intrări minim 4 porturi optice (SFP) si minim 8 porturi ethemet gigabit ( 10/100/1000 RJ45), pentru asigurarea interconectării ADC-uri cu fibra optica.

1.108. închiriere fibra optica (dark fiber)

Aceasta activitate consta in inchirierea unei perechi de fibra optica pasiva (dark fiber) care va conecta dispeceratul RADP-Calea Someseni, nr. 2, Cluj-Napoca si automatele de semaforizare, in vederea realizării unui sistem de comanda si control al semafoarelor din Municipiul Cluj-Napoca. Unitatea de măsură este KM.

1.109. Groapa de foraj carosabil(2x2x2m)

Aceasta activitate conține toate operațiile necesare săpării unei gropi de foraj in carosabil cu dimensiunile de 2 x 2 x 2 m, inclusiv refacerea zonei după executarea forajului, respectiv:

-spargere si desfacere beton asfaltic;

-transport pamant;

-săpătură mecanizata cu excavatorul;

-umplutura compactată in sânt;

-transport agregate;

-astemere balast cilindrat;

-astemere balast stabilizat;

-curățire suprafața;

-amorsare suprafața;

-astemere strat de binder;

-astemere strat de uzura;

-astemere dressing pentru inchidere suprafețe;

1.110. groapa de foraj trotuar(2x2x2m)

Aceasta activitate conține toate operațiile necesare săpării unei gropi de foraj in trotuar cu dimensiunile de 2 x 2 x 2 m, inclusiv refacerea zonei după executarea forajului, respectiv:

-săpătură mecanizata cu excavatorul;

-transport pamant;

-umplutura compactată in sânt;

-transport agregate;

-astemere balast cilindrat;

-astemere balast stabilizat;

-curățire suprafața;

-amorsare suprafața;

-astemere beton asfaltic;

1.111. Groapa de foraj spațiu verde(2x2x2m)

Aceasta activitate conține toate operațiile necesare săpării unei gropi de foraj in spațiul verde cu dimensiunile de 2 x 2 x 2 m, inclusiv refacerea zonei după executarea forajului, respectiv:

-săpătură mecanizata cu excavatorul;

-transport pamant;

-umplutura compactată in sânt;

-astemere pamant vegetal;

1.112. Procurare Acces Point cu acumulator+incarcare solara

Aceasta descriere se aplica la procurare Acces Point cu acumulator+incarcare solara (la senzorii wireless)

Parametrii tehnici si funcționali:

în cazul în care senzorii wireless instalați sunt în afara ariei de acoperire al celui mai apropiat acces-point, unul sau mai mulți repetori pot fi utilizați pentru a furniza un releu bidirecțional între senzorii din afara ariei punctului de acces. Un repetor este montat pe stâlp și este poziționat astfel încât atât senzorii, cât și repetorul tandem sau punctul de acces să fie în vedere si în raza de acțiune.

5                                                   »

Repeatorul Flex Solar este o unitate montată pe stâlp cu o durată de viață de 10 ani, care elimină orice înlocuire a bateriei pentru viața eficientă a sistemului de rețea wireless pentru senzori, reducând astfel costurile de întreținere în desfășurare.

»                                          5

Această versiune a repetorului solar reprezintă avantaje semnificative față de modelul anterior, deoarece FlexRepeat3 Solar este găzduit într-o carcasă robustă care asigură protecție IP67. Panourile solare sunt montate pe două laturi ale capacului incintei pentru a permite o expunere sporită la lumina soarelui în timpul traiectoriei solare pe parcursul unei zile sezoniere.

FlexRepeat3 Solar are un conector pentru o antenă externă pentru o mai mare flexibilitate în furnizarea unui releu bidirecțional între senzori și punctul de acces.

Flex Repeat 3 Solar are trei surse de alimentare diferite:

 • -  panourile solare utilizate atunci când există lumină solară,

 • -  o baterie reîncărcabilă care este încărcată de panourile solare și utilizată atunci când nu există lumină solară;

 • -  o baterie de litiu ca rezervă în cazul în care ar putea exista perioade prelungite de lumină solară scăzută. Sursele de alimentare multiple oferă un mecanism sigur pentru a furniza energie pentru repetor timp de cel puțin 10 ani.

Caracteristici și funcții

Releu de comunicații radio

>

 • • la / de la senzori fără fir (downlink)

e la / de la punctul de acces (uplink)

B La / de la un alt repeater (uplink sau downlink)

Extinderea intervalului și acoperirea punctului de acces

 • • Operație în tandem - un repetor și senzorii susținuți pot comunica cu un alt repetor și apoi cu punctul de acces

 • • Gama maximă de un singur hop, de ~ 610 metri, de la punctul de sprijin sau repetorul care suportă o antenă externă cu rază lungă de acțiune

 • • Gama maximă de o singură trecere de la 91 metri de la senzorii cu antena externă la distanță lungă

Funcționare fără fir - fără conexiuni prin cablu Măsurătorile calității semnalului radio (a fiecărui link către senzori fără fir sau repetor tandem)

 • • Primirea indicatorului intensității semnalului (RSSI, în dBm)

 • • Indicele Calității Linkului (LQI, fiura de merit 40-99)

Carcasa

 • • Oferă protecție IP67

Instalare simplă

 • • Orice locație pe strada care asigură înălțimea și linia de vizibilitate corespunzătoare senzorilor și punctului de acces sau repetorului

 • • Conector extern și indicator pentru a activa unitatea

întreținerea, service-ul, repararea instalațiilor de semaforizare

Serviciile de întreținere și service se refera la:

- intreținere și service echipamente de automatizare a dirijării circulației

- intreținere și service instalații externe automatului de semaforizare și anume :

 • -     canalizații electrice de semaforizare

 • -     cabluri electrice

 • -     corpuri de semafor (vehicul, pietoni, lămpi intermitente, etc.)

 • -     stâlpi și console de semaforizare

Serviciile de întreținere, reviziile sunt efectuate periodic.

Serviciile de intervenție service în caz de funcționare necorespunzatoare a instalațiilor de semaforizare din intersecții se execută curent la sesizarea făcută de beneficiar, poliție, compania de transport public și autosesizare

Serviciile de reparații, sunt necesare la instalațiile de semaforizare, din intersecții în urma avarierii, distrugerii sau degradării acestora datorate uzurii, accidentelor de orice natură, actelor de vandalism, etc. si vizeaza repunerea instalației in funcțiune la parametrii nominali.

Intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare.

Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la automatul de dirijarea circulației.

în această categorie sunt incluse acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

 • a. Servicii de întreținere a automatului de dirijare a circulației sunt acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

Se execută următoarele operațiuni:

 • •         verificarea integrității dulapului de semaforizare;

 • •         verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

 • •         verificarea sistemului de închidere a automatului.

 • •         curățirea internă și externă a automatului de semaforizare (praf și depuneri de particule);

 • •         verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației (echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

 • •         verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor și a cablurilor de conexiune, depanarea și refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

 • •         verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice și mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

 • •         verificarea calibrării siguranțelor conform documentației de însoțire și schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

 • •         verificarea tuturor etichetelor și a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat și înlocuirea celor deteriorate (șterse sau lipsă);

 • •         verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea și de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

 • •         verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat (corespon-dența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de autoritatea contractanta);

 • •         punerea în funcțiune a automatului de dirijare, conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și verificarea execuției corecte a programului de capat;

 • •         verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2 - 3

cicluri de semaforizare, conform documentației aferente (diagrama de semaforizare);

 • •         verificarea funcționării detectoarelor de trafic, acolo unde este cazul (unde există),

 • •          verificarea integrității buclelor de detecție a vehiculelor;

 • •          verificarea gestiunii și a afișării corecte a timpului și a calendarului (ora și data curentă);

 • •         ajustarea orei la trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și invers;

 • •         ajustarea informațiilor privind ora și ziua curentă;

 • •         verificarea funcționării protecțiilor la „roșu ars” și „verde antagonist”;

 • •         verificarea intrării în regim de corelare (unde este cazul);

 • •         ajustarea programului de semaforizare conform cerințelor exprese ale beneficiarului;

Pentru orice neconcordanță între temporizările care se execută și cele specificate în diagrama de semaforizare, se trece la depanarea echipamentului și la înlocuirea elementului găsit defect.

Se execută apoi verificările funcționale (program de funcționare conform diagramei de semaforizare, funcționare protecție „roșu ars”, „verde antagonist”, gestiunea corectă a timpului de corelare, detectoare de vehicule etc.).

 • b. Servicii de intervenții în caz de avarie, de funcționări necorespunzătoare - service, accidente

Operațiile legate de această activitate constau în:

 • •         luarea la cunoștință / constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcționări necorespunzătoare a unui automat de dirijare in urma unui accident sau vandalizare

 • •         anunțarea echipei de intervenții

 • •         deplasarea echipei la intersecția în cauză imediat

 • •         înlăturarea în termenul cel mai scurt posibil a defecțiunii

Constatarea modului de funcționare a instalațiilor de semaforizare se va face prin anunțurile primite de la poliție, compania de transport public, dispeceratul autoritatii contractante sau autosesizare.

 • c. intervențiile in caz de accidente sunt efectuate în cazul în avarierii sau deteriorării automatelor de dirijare a circulației, în situații precum :

 • •         accidente de orice natură;

 • •         acte de vandalism;

 • •           furturi;

 • •         distrugeri provocate de cauze de forță majoră;

 • •         deteriorări provocate automatului de semaforizare în timpul execuției de alte lucrări în zona instalației (apă, canal, terasamente, refaceri carosabil, trotuare, etc.);

 • •         deteriorări provocate de cauze externe automatului de semaforizare.

Intervenția în cazul producerii uneia dintre situațiile de mai sus se va face imediat, fie în baza constatărilor proprii, fie în urma anunțului făcut de beneficiar, poliție, compania de transport public etc.

Pentru operativitate, activitățile de intervenții - reparații vor fi demarate imediat, în urma apelului. în aceste cazuri se va întocmi un proces verbal de constatare.

Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la instalația electrică externă automatului (canalizare electrică, cablaj extern automatului, corpuri de semafor, stâlpi, bucle inductive, etc.)

Activități efectuate zilnic

 • •         verificarea funcționarii luminoase a tuturor corpurilor de semafor

 • •         verificarea integrității tuturor corpurilor de semafor

 • •         verificarea integrității parasolarelor ( cosoroacelor) tuturor corpurilor de semafor

 • •          verificarea existentei si inegritatii adiționalelor la toate corpurile de semafor

 • •         înlocuirea lămpilor LED defecte la semafoarele terestre

 • •         înlocuirea parasolarelor lipsa sau deteriorate la semafoarele terestre

Activități efectuate saptamanal

 • •        înlocuirea lămpilor LED defecte de la semafoarele suspendate

 • •         înlocuirea parasolarelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate

 • •         Inocuirea adiționalelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate

 • •         înlocuirea cutiilor de conexiuni degradate

 • •         înlocuirea corpurilor de semafor, degradate amplasate terestru

 • •         înlocuirea corpurilor de semafor degradate, deteriorate amplasate suspendat

 • •         Verificarea buclelor inductive deteriorate acolo unde este cazul

 • •         Verificarea si inlocuirea cablurilor de semnalizare sau a celor de corelare care sunt

degradate

 • •         Verificarea sistemului video detecție acolo unde este cazul

Activități efectuate trimestrial

 • •         curățirea prin spălare a corpurilor de semafor

 • •          verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare

( conexiuni, continuitate, izolație) și înlocuirea cablurilor deteriorate.

Activități efectuate semestrial

 • •         curățirea prin spalare si vopsirea stâlpilor de susținere a semfoarelor

 • •         verificarea integrității camerelor de tragere

 • •         curățirea prin spalare a casetelor si a elementelor cu LED

 • •         verificarea tensiunii de alimentare a instalației

 • •         verificarea cofretului de comandă electronic

 • •         verificarea cablurilor de alimentare a instalației

 • •         verificarea acumulatorului tampon - acolo unde este cazul

 • •         inlocuirea acumulatorilor uzați - acolo unde este cazul

Beneficiarul va solicita, luncție de necesitate, asigurarea si a altor servicii in domeniul semnalizării rutiere.

Categoria de lucrări: Programare Semafoare (tabel 2)

 • 2.1 Ajustarea programului de semaforizare

lucrările constau din ajustarea in programul de semaforizare existent a timpilor de verde corespunzători anulitor faze, reglarea orei

 • 2.2 Schimbarea structurii programului de semaforizare la automatele existente si montate pe raza municipiului Cluj-Napoca

lucrările constau din intoducerea in programul de semaforizare unor grupuri de vehicule noi, modificarea secvențelor de acces in intersecție vehiculelor si pietonilor, după avizarea de către beneficiar si poliția rutieră

 • 2.3 Realizarea unui program nou de semaforizare

lucrările constau din realizarea unui program complet nou ce va fi avizat de către beneficiar si poliția rutieră.

Categoria de lucrări: reparații electrice-electronice (tabel 3)

 • 3.1 Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

 • 3.2 Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

 • 3.3 Reparat afișaj ceas electromecanic

 • 3.4 Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

 • 3.5 Reparat modul forță 2 canale semafor

 • 3.6 Reparat modul forță VID (GI)

3 fl Reparat semafor acustic pentru nevazatori

 • 3.8 Reparat echipament optic fata cu LED

 • 3.9 Reparat cronometru semafor

Nota : toate reparațiile se refera la mobilierul existent si amplasat pe raza municipiului Cluj-

Napoca

SEMNALIZARE RUTIERA VERTICALA

Categoria de lucrări: Indicatoare rutiere (tabel 4)

4.1. Plantare stâlpișor existent

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

9

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.2. confecționare țeava galvanizata 0 48*3H=3,8m

lucrările constau din:

-procurare țeavă galvanizata 0 48*3

-debitare țevii la dimensiune H=3.8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

4.3. confectionare teavă 40*40*3H=3,8m

9                     9                                                   7

lucrările constau din:

-procurare țeavă 40*40*3H

-debitare țevii la dimensiune H=3,8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

4.4. confectionare teavă 40*40*3H=4m

9                        9

lucrările constau din:

-procurare țeavă 40*40*3H

-debitare țevii la dimensiune H=3,8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

4.5. Plantare țeavă

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație si montare teavă

9                                                 9

 • - încărcare manuala deșeuri

9

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.6. Deplantare stâlp cu refacere zona

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargerea manuala sau cu misloace mecanice a fundației de beton a fundației stâlpului.

-refacere zona la forma inițiala

 • - încărcare manuala deșeuri

9

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.7. Plantare parapeti cu glisiere

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafețelor necesare a fi excavate

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

-Fixare parapeti pe poziție si turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.8. Montare separator trafic

lucrările constau din:

 • - Pozarea separtorilor de trafic pe poziții

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Montare separatori cu holsuruburi si șaibe

 • 4.9. procurare separator trafic-

4.10. Montare prag de sol si sau oglinda parabolica

lucrările constau din:

-Pozarea/desfacerea prin/din inbinare in poziția corespunzătoare

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Fixare prin holsuruburi dibluri si șaibe

 • 4.11. procurare prag de sol element central

 • 4.12. procurare prag de sol element de capat

4.13. Plantare gărdulețe

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafețelor necesare a fi excavate din jurul picioarelor garduletului

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

-Fixare gardulet pe poziție si turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

5

 • - Evacuarea materialului si transportul acsetiua

4.14. Cîuratat indicatoare semnalizare verticala

lucrările constau din:

-Spalare, ștergere, curățare de afișe , graffiti si praf a indicatoarelor rutiere

4.15. Montare indicator pe stâlp

lucrările constau din:

-Pozarea la inaltimea si poziția corespunzătoare a indicatorului rutier

-Prinderea cu banda de otel de stâlp

4.16. Montare indicator pe stâlp Renel

lucrările constau din:

-Pozarea la inaltimea si poziția corespunzătoare a indicatorului rutier

-Prinderea cu banda de otel de stâlp

4.17. Demontare traversa

lucrările constau din:

-Prinderea traversei in macara si susținerea ei pe poziție in vederea demontării.

-Demontarea traversei prin desfacerea elementelor de fixare si ancorare a traversei

-Debitarea cu flexul de mana a segmentelor din travesa distruse -încărcare manuala deșeuri

-Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.18. Montare traversa/ parapet New Jersey din beton

lucrările constau din:

-Transportul travesei/ parapetului la locație

-manipularea traversei/parapetului la poziția corespunzătoare cu macara si susținerea ei pe poziție in vederea fixării definitive

-Fixarea traversei/parapetului prin prinderea si strângerea elementelor de fixare

4.19. Reparare traversa in maxim 2 puncte

lucrările constau din:

-Transportul travesei la locație

-înlăturarea prin debitare cu flexul a segmentelor de traversa deteriorate

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decaparea si grunduirera traversei -Vopsirea in doua straturi

4.20. confecționare traversa 13m

5

lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeava metalica

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decaparea si grunduirera traversei -Vopsirea in doua straturi

4.21. Reparatie stâlp susținere traversa

lucrările constau din:

-Debitare si sudare teavă metalica

s

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decapare si grunduire -Vopsirea in doua straturi

4.22. confecționat stâlp bariera

lucrările constau din:

-Debitare si sudare teavă metalica

9

-Fixarea prin sudura a elementelor constructive ale stâlpului

-Decaparea si grunduirera stâlpului -Vopsirea in doua straturi

 • 4.23. Plantare stâlp oglinda lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

5

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4.24. confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

lucrările constau din:

-procurare țeavă 076*3.5mm

-debitare țevii la dimensiune H=4,5m

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

4.25. Vopsit si revopsit suprafețe < 60mm

Aceasta descriere se aplica la vopsirea sau revopsirea unor suprafețe sub 60mm

lucrările constau din:

-procurare grund, vopsea de ulei

-curatat, degresat

-vopsit in 2 straturi

4.26. Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

Aceasta descriere se aplica la vopsirea sau revopsirea unor suprafețe peste 60mm

lucrările constau din:

-procurare grund, vopsea de ulei

-curatat, degresat

-vopsit in 2 straturi

4.27. confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata

lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeavă metalica

-Fixarea prin sudura a tuturor segmentelor de consola

-Decaparea si grunduirera consolei

-Vopsirea in doua straturi

4.28. confecționat stâlpisor separator trafic

lucrările constau din:

-Demontare separator trafic

-confecționare stâlpișor, prin debitare si sudare țeavă metalica

-Aplicare folie reflectorizanta

 • - Pozarea separtorilor de trafic pe poziții

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Montare separatori cu holsuruburi si șaibe

4.29. verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră

lucrările constau in verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră. Activitatea consta in inspectarea si constatarea pe km de strada a deficientelor dispozitivului inclusiv deteriorări, distrugeri, vandalizari pentru luarea masurilor de remediere, prețul va fi exprimat in lei/km strada.

4.30. Procurare Parapet tip “New Jersey” din beton.

 • - vor avea înălțimea de 90cm, lățimea la baza de 60cm, lățimea la vârf de 20cm și lungimea de 300cm;

 • - vor fi prevăzuți cu dispozitive de prindere în carosabil (beton sau asfalt);

 • - vor fi prevăzuți cu elemente reflectorizante confecționate cu folie reflectorizantă prismatică cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp;

 • - vor fi rezistenți la impact și la condițiile meteo exterioare (variații de temperatură, îngheț-dezgheț, ploi, ninsori etc.);

 • - livrarea produselor la locația indicata de beneficiar va fi asigurata de către furnizor si se va face în maxim 30 zile calendaristice de la emiterea comenzii pentru un număr de 100 bucăți parapeți;

 • - materialul compozit va fi dens (beton armat, betonul folosit fiind din clasele B200 sau B250), astfel încât să nu poată fi deplasați în urma unui impact cu un autovehicul și să nu poată fi împinși/trași de pe amplasament;

 • - garanția impusa pentru produsele livrate este de minim 3 ani.

4.31. confecționare gărduleț metalic clasic.

 • - forma și dimensiunile gardului sunt similare celor existente pe raza municipiului;

 • - gardul va putea fi fixat prin încastrare în trotuar, lângă bordură, la o adâncime de 30 cm;

-pentru confecții se va folosi țeavă pătrată din oțel (OLC) standardizată în România. Se impun următoarele dimensiuni:

-lungime gard= l,5m

-diametrul (latura) țevii=40mm;

-grosimea perete lui=3 mm;

-inaltime gard= l,2m din care 0,3m se incastreaza in trotuar;

 • - se va asigura protecția suprafețelor prin grunduire și apoi vopsire in câmp electrostatic;

 • -  nu se permit muchii tăietoare sau bavuri; se accepta găuri tehnologice la partea inferioara necesare operațiunii de zincare

-în prețul oferit intră confecționarea, montarea precum și refacerea trotuarului in zona incastrarii stâlpilor de susținere;

-prețul va fi exprimat in lei/buc fara TVA si se referă la o bucată (element) cu lungimea de 1,5 Om inclusiv montarea în trotuar;

 • - gărdulețul va fi zincat si vopsit in câmp electrostatic si, de regula, va avea culoarea gri sau neagră ori altă culoare la cererea autorității contractante;

4.32. 4.33. confecționare gărduleț metalic special-element mic/ element mare.

-modelul este similar celor exispente pe raza municipiului Cluj-Napoca si are 2 dimensiuni: - elementul mare de gard (1 bucată) va fi de formă dreptunghiulară și va avea lungimea de 1850mm și înălțimea de 850mm si 2 stâlpi de susținere;

- elementul mic de gard (1 bucata) va avea lungimea de 850mm și înălțimea de 850mm si 2 stâlpi de susținere;

-elementul de gard se va realiza din țeavă pătrată cu latura de 40mm și grosimea peretelui de 3mm;

-în mijloc se află un element circular care se va prinde de panou cu ajutorul a două țevi cu dispunere diagonală, țevile având secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 30mm x lOmm și cu grosimea peretelui de l,5mm;

-elementele de gărduleț se vor prinde între ele prin intermediul unor stâlpi, care se vor realiza din țeavă rotundă având diametrul de 60mm și grosimea peretelui de 3mm. Stâlpii se vor fixa în asfalt prin încastrare la 30cm adâncime, urmând ca zona afectată să fie adusă la starea inițială;

-stâlpul va avea prevăzut, la partea superioară, un element ornamental de formă sferică cu diametrul d=70mm care se va fixa de țeavă prin sudura;

-nu se permit muchii tăietoare sau bavuri; se accepta găuri tehnologice la partea inferioara necesare operațiunii de zincare

-garduletul (inclusiv stâlpii de susținere) vor fi zincati iar vopsirea se va realiza în culoare gri sau neagră (sau altă culoare, la cererea autorității contractante), obligatoriu în câmp electrostatic;

4.34,4.25. confecționare stâlpișor metalic de protecție : h=70cm montati la 40 cm deasupra solului/ h=llOcm montati la 80 cm deasupra solului

-stâlpișorii vor putea să fie din oțel, fiind executați în formă de țeavă rotundă, cu diametrul de 80mm și cu grosimea peretelui de minim 3mm, avand la partea supreioara un capac concav sudat și pot fi de 2 dimensiuni: cu înălțimea de 40cm deasupra solului si cu înălțimea de 80cm deasupra solului;

-vor fi fixați prin încastrare în beton la 30cm adâncime, lângă bordură, pe trotuar, fiind prevăzuți cu mustăți de rigidizare;

-distanța de montare între stâlpișori va fi cuprinsa intre 1,75- 2,00m sau la solicitarea beneficiarului, funcție de locație;

-stâlpișorul metalic va fi zincat urmat de pasivare si vopsire in email poliuretanic în combinația de culori roșu - alb sau gri- alb (sau orice altă culoare sau combinație de culori, la cererea autorității contractante), asfel: stâlpișorul va fi de culoare roșie/ gri mai puțin 5cm la partea superioara care se va vopsi in alb;

-pentru a-i scoate în evidență, în special pe timp de noapte, stâlpișorii vor fi prevăzuți, la capătul superior, la imbinarea intre cele doua culori cu o bandă (folie) reflectorizantă prismatică cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp, având lățimea de minim 5,00cm, de culoare albă sau roșie;

4.36. procurare stâlpișor ornamental din fontă.

-stâlpișorii ornamentali din fontă, model prezentat in anexa nr. 3.4, vor fi similari celor amplasați în unele zone din municipiul Cluj-Napoca;

-vor fi prevăzuți cu urechi de prindere pentru lanț și vor fi vopsiți în culorile alb-negru; nu se permit muchii tăietoare sau bavuri

-vor fi fixați prin încastrare în beton, lângă bordură, pe trotuar, fiind prevăzuți cu mustăți de rigidizare;

-distanța de montare între stâlpișori va fi cuprinsa intre 1,75- 2,00m;

-comenzile emise de autoritatea contractantă pentru un număr de 50 stâlpișori trebuie onorate în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 25 zile de la emiterea lor;

-în prețul oferit intră confecționarea și montarea, inclusiv refacerea trotuarului afectat de săpătură;

4.37. procurare parapet de protecție deformabil de tip semigreu.

- la confecționarea parapetului de protecție de tip semigreu (forma acestuia și componentele) se va respectă modelul prezentat în anexa B.7 din STAS 1948/1 din 1991;

 • - parapeții se vor livra și amplasa conform solicitărilor autorității contractante;

 • - furnizorul va fi în măsură ca în maxim 20 zile de la emiterea comenzii să livreze și să amplaseze parapetul solicitat, pentru o lungime de minim 30ml;

 • - parapetul va fî prevăzut obligatoriu cu catadioptri încorporați, fiecare catadioptru având două fețe (roșie, pentru sensul de mers și albă, pentru contrasens). Catadioptrii vor fi astfel fixați pe parapeți, încât să ofere o retroreflexie optimă în momentul iluminării și să delimiteze clar parapetul, pe conturul acestuia;

 • - capetele de lisa se asimilează cu lml de parapet

 • - parapeții si stâlpii de susținere se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și la cerere se vor vopsi în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE 10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE 10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • - montarea parapeților se va face conform STAS 1948/1991;

 • - autoritatea contractantă va preda amplasamentele și va preciza pentru fiecare amplasament lungimea zonei pe care se va monta parapetul precum și daca se dorește parapet zincat sau vopsit;

4.38. procurare parapet de protecție deformabil de tip greu.

 • - la confecționarea parapetului de protecție de tip greu (forma acestuia și componentele) se va respectă modelul prezentat în anexa B.8 din STAS 1948/1 din 1991;

 • - parapeții se vor livra și amplasa conform solicitărilor autorității contractante;

 • - furnizorul va fi în măsură ca în maxim 20 zile de la emiterea comenzii să livreze și să amplaseze parapetul solicitat pentru pentru o lungime de minim 30ml;

 • - capetele de lisa se asimilează cu lml de parapet

 • - parapeții si stâlpii de susținere se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și la cerere se vor vopsi în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE 10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE 10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • - montarea parapeților se va face conform STAS 1948/1991;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor respectiv vopsirea în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE 10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE 10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • -  autoritatea contractantă va preda amplasamentele și va preciza pentru fiecare amplasament lungimea zonei pe care se va monta parapetul precum și daca se dorește parapet zincat sau vopsit

4.39. Demontare separator

lucrările constau din:

-desfacerea din inbinare in poziția corespunzătoare

4.40. Montare parapet New Jersey din beton

 • -  lucrările constau din:

 • -  -Transportul parapetului la locație

 • -  -manipularea parapetului la poziția corespunzătoare cu macara si susținerea ei pe poziție in vederea fixării definitive

 • - Fixarea parapetului

4.41-4.54, 4.58-4.63. Procurare indicatoare rutiere (la bucata)

-pentru confecționarea, livrarea si montarea indicatoarelor se vor respectă prevederilor SR 1848-1:2011,1848-2:2011, 1848-3:2011, SR EN 12899-1:2007, SR EN 12767:2008, SR EN 22768-1:1995

-indicatoarele vor avea dimensiunea normala

 • -  materialul de suport va fi confecționat din tablă de otel zincata cu grosimea de minim lmm

 • -  muchiile indicatoarelor trebuie sa fie incadrate in clasa E2 conform prevederilor din SR EN 12899-1:2007

 • -  protecția suprafețelor indicatoarelor trebuie sa fie realizata in conformitate cu prevederile SR EN 12899-1, cu incadrare in clasa SP1

 • -  legătură intre substrat si sistemul de prindere pe stâlpi se realizează conform prevederilor SR EN 12899-1 cu incadrarea in clasa P3, fara perforarea panoului suport.

indicatoarele rutiere se vor amplasa pe următoarele tipuri de suporți: stâlpi Renel, stîlpi CTP, console, stâlpi proprii (țevi) etc;

-avand in vedere dimensiunile diferite ale stâlpilor de susținere, prinderea indicatoarelor trebuie realizata prin coliere sau bride pentru a permite prinderea pe orice suport fara gaurirea acestora. Elementele de fixare a indicatoarelor, precum si șuruburile si piulițele utilizate trebuie sa fie protejate anticoroziv, conform prescripțiilor din SR 1848-2:2011

-Indicatoarele rutiere se vor realiza cu folie reflectorizanta cu structura prismatica de clasa 2 cu un coeficient de retroreflexie de minim 250 cd./lux.mp si durata de serviciu garantata de 10 ani

-marcajul indicatoarelor va respectă prescripțiile 1848-2:2011

-garanția indicatoarelor rutiere clasa II trebuie să fie de minim 10(zece) ani; indicatoarele rutiere trebuie să fie bine fixate pe suporți;

 • - se va respectă înălțimea de montare fără a îngrădi în vreun fel circulația pietonală, sau a autovehiculelor lângă bordură;

 • - suporții de susținere pentru indicatoarele rutiere care au latura de cel mult l,00m vor fi confecționați conform SR 1848-2:2011, din țeavă cu secțiune pătrată cu latura de 40mm și grosimea peretelui de 2mm sau rotunda cu diametrul de 50mm si grosimea peretelui de 2mm. Pentru indicatoarele rutiere de dimensiuni mai mari stâlpii de susținere se vor confecționa din țeavă cu secțiunea pătrată sau rotunda, având latura/ diametru de 80mm și grosimea peretelui de 5mm; Suporții de susținere a indicatoarelor care sunt din țeavă rotunda vor fi prevazuti cu sistem de blocare impotriva răsucirii indicatoarelor.

 • - stâlpii de susținere ai indicatoarelor se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și se vor vopsi în culoarea gri;

 • - stâlpii de susținere ai indicatoarelor se vor monta respectând SR 1848-2:2011, se vor încastra la o adâncime de 30cm în asfalt sau beton și vor fi prevăzuți cu mustăți pentru rigidizare. Astfel, înălțimea totală a unui stâlp de susținere (înainte de montare) trebuie să fie de 3,5Om, dar, la cererea autorității contractante, înălțimea va putea suferi modificări, în funcție de numărul respectiv dimensiunile indicatoarelor care se vor amplasa;

 • -  zona afectată de săpătură se va reface corespunzător, aducându-se la starea inițială;

4.55, 4.56- procurare plăcute strada

 • - plăcuțele stradale fig. G68 vor avea in mod normal dimensiunea de 45 cm (lățimea) x 20 cm (înălțimea) = 0,09mp/bucata, înălțimea caracterului fiind de lOcm, iar lățimea chenarului va fi de lOmm . lățimea plăcuței stradale va fi mai mare dacă denumirea străzii este mai lungă si poate avea dimensiunile prevăzute in SR 1848-2:2011 dar nu mai mare de lOOcm. Pe lângă denumirea străzii se vor înscrie și anii între care a trăit personalitatea respectivă precum și domeniul pe care îl reprezintă;

-denumirea străzii va fi scrisă cu litere majuscule de tip ingust și se va aplica pe plăcuță cu folie autocolantă, imediat după care plăcuța stradală va fi acoperită cu o altă folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit;

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă de culoare albă clasa 1 și înscris de culoare neagră;

-plăcutele livrate vor avea prevăzute in cele 4 colturi găuri pentru a asigura montarea lor

4.57. Procurare numere poștale

-numerele poștale vor avea in mod normal dimensiunea de 20cm x 15cm = 0,03mp, cu scriere de tip ingust, cu inaltimea caracterului de 7cm, iar lățimea chenarului va fi de 5mm. Pe lângă numărul poștal care trebuie sa aiba dimensiunea caracterului 7cm, se va înscrie și denumirea străzii; La cererea beneficiarului, funcție de adresa sau conținut, plăcută cu numărul postai poate fi mai mare decât dimensiunea normala, pentru pastrarea dimensiunii cifrelor înscrise.

-înscrisul se va aplica cu folie alba autocolantă imediat după care numărul poștal va fi acoperit cu o folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit;

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă clasa 1 de culoare albă și înscris de culoare neagră;

-numerele poștale livrate vor avea prevăzute in cele 4 colturi găuri pentru a asigura montarea lor

4.64- procurare si montare buton reflectorizant prin lipire

 • -  procurare buton si adeziv de mare putere

 • -  montarea efectiva a butonului

 • -  se utilizează pentru semnalizarea sensurilor giratorii, insulelor de delimitare, refugiilor

 • -  culoare: alb, roșu, galben

 • 4.65. - procurare parapeti New Jersey din plastic

Procurare parapeti din material plastic (polietilena de inalta densitate);

 • - masa 8 kg; volumul interior cca 120 litri; secțiune transversala trapez;

 • - lungime parapet cu piesa de legătură 650mm sau lOOOmm;

 • - inaltime 600mm, lățime la baza 400mm;

 • - lățime la partea superioara 250mm;

 • - culoare = alb si roșu;

 • -     in partea superioara parapetii sunt prevazuti cu un dop din plastic, pentru a putea permite umplerea/golirea acestora;

Nota: montarea lor se asimilează cu activitatea de montare parapeti New Jersey de la pct. 45

 • 4.66. - Procurare si montare borna cu iluminare (indicatoare plastic cap pod)

Aceasta borna a fost proiectata pentru a ghida traficul din intersecții si bifurcatii ale drumurilor (insule de trafic, refugii de pietoni, stafii de tramvai).Este inscripționata cu folie retroreflectorizanta si iluminata din interior (este disponibila si fara iluminare)

Montarea se face prin fixarea cu dibluri si Holzsuruburi in locație

In cazul indicatoarelor luminoase este necesara legarea la sistemul de iluminare.

Borna include si sistemele de prindere. In cazul in care elementele sunt avariate, la remontare se folosesc sisteme de fixare noi.

Caracteristici tehnice: polietilena rezistenta la temperatura ridicata si UV, sistem de iluminare de 30W, unitate de alimentare la 220V, garanție 5 ani pentru folia reflectorizanta. Dimensiuni: 570x520x1 OOOmm, greutate 6kg cu sistem de iluminare.

 • 4.67- Procurare si montare borna cu revenire după impact

 • -  procurare borna cu diverse pictograme: ocolire, biciclete, BUS, care conține inclusiv armatura de fundație, si folie reflectorizanta pe spate

 • - Dimensiuni: inaltime 960mm, lățime 370mm

Montare armatura in fundație de beton.

 • 4.68- Procurare si montare butoni reflectorizanti ( holzsurub)

 • -   butoni pentru marcarea obstacolelor din carosabil, bordurilor, parapetilor din beton, insulelor, refugiilor imbunatatind vizibilitatea acestora pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Forma: calota sferica diametru 110 mm si inaltimea 22 mm

Material: poliamida

Prevăzute lateral cu cate doua elemente reflectorizante, iar superior au montat un capac roșu pentru vizibilitate

Montare: Se fixeaza in carosabil cu dibluri sau conexspanuri (vin in pachet cate doua sisteme de fixare pentru fiecare element in parte)

 • 4.69- Procurare si montare Dispozitiv retroreflectorizant pentru liniile de demarcație intre culoarele de circulație ( montare pe carosabil)

Dispozitivul atentioneaza participantii la trafic in cazul depășirii liniilor de demarcație prin solicitarea nepericuloasa a suspensiei

Caracteristici tehnice:

 • - In partea superioara dispozitivul este prevăzut cu o prisma catadioptru retroreflectorizanta montata intr-un locaș special din corpul de poliamida

 • - Suportul dispozitivului este confecționat din POLIAMIDA ARMATA CU FIBRA DE STICLA

Montarea dispozitivului retroreflectorizant se face intr-un locaș special care va avea un profil identic cu profilul dispozitivului. Acest locaș se realizează cu o freza speciala diamantata.

După realizarea locașului, dispozitivul retroreflectorizant este fixat in aceasta cu un bitum special pentru a asigura produsului o elasticitate deosebita.

 • 4.70- Procurare si montare buton reflectorizant cu incarcare solara (Dispozitive de atenționare vizuala cu leduri pe ambele fete si alimentate cu energie solara)

- se utilizează pentru marcarea obstacolelor pe borduri, din carosabil, parapetilor din beton, insulelor, refugiilor, imbunatatind vizibilitatea acestora atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte Forma: carcasa cu element celula solara in partea superioara

Material: confecționată din aliaj de aluminiu si policarbonat, avand ca sursa de energie o celula solara de 2V si putere 0,3 W care incarca un acumulator de 600 mAH .

 • - Iluminarea se face cu 6 leduri, cate trei pe fiecare parte. Ledurile sunt vizibile de la o distanta de aprox. 800m.

 • - rezistenta la o sarcina de pana la 20 de tone, iar plaja de temperatura in care funcționează normal este intre -250C si +750C. Gradul de protecție la umezeala este IP68

Montare: pe carosabil prin intermediul a 2 holzsuruburi cu dibluri, inaltimea de la sol fiind de aproximativ 2 5 mm

 • - butonul conține inclus si leitul de montare

4.71- Procurare si montare buton de sticla reflectorizant (pt bordura)

 • -  buton cu element de sticla speciala reflectorizanta ce se folosește in orice locație rutiera.

 • -  sfera cu bila proeminenta la partea superioara

 • -  montare: carotare, adaugare pentru fixare CM 17 sau cu bitum rutier sau adeziv si ingropare in locație.

4.72- Procurare si montare buton reflectorizant cu incarcare solara (pentru carosabil) rezistent la trafic greu

utilizare la treceri de pietoni, delimitare benzi de circulație, praguri de sol etc. Timp de funcționare 8 ani

Montarea dispozitivului retroreflectorizant se face intr-un locaș special care va avea un profil identic cu profilul dispozitivului. Acest locaș se realizează cu o freza speciala diamantata.

După realizarea locașului, dispozitivul retroreflectorizant este fixat in aceasta cu un bitum special sau adeziv special pentru a asigura produsului o elasticitate deosebita.

4.73; 4.75- Procurare si montare separator banda de circulație H=45MM fara stalpisor

(talpa înalta)

 • - procurare separator inclusiv sisteme de prindere

 • -     realizare găuri si montare efectiva a separatorului

4.74- Procurare stalpisor H=390mm pt. separator banda de circulație h=45mm cu (talpa înalta)

 • - procurare separator inclusiv sisteme de prindere

realizare găuri si montare efectiva a separatorului

4.76- Procurare buton reflectorizant cu încărcare solara (încastrat in carosabil)

 • -  utilizare la treceri de pietoni, delimitare benzi de circulație, praguri de sol etc. Timp de funcționare 8 ani

 • -  Montarea dispozitivului retroreflectorizant se face intr-un locaș special care va avea un profil identic cu profilul dispozitivului. Acest locaș se realizează cu o freza speciala diamantata.

După realizarea locașului, dispozitivul retroreflectorizant este fixat in aceasta cu un bitum special sau adeziv special pentru a asigura produsului o elasticitate deosebita.

întreținerea dispozitivului de semnalizare rutieră format din indicatoare rutiere, stâlpi de susținere indicatoare, gărdulețe, balustrade si stâlpișori de protecție, parapeti de protecție, bariere limitatoare de inaltime, etc.

Activitatea de întreținere, intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare, respectărea standardelor, SR, STAS-urilor ori alte specificații tehnice in vigoare.

Activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră consta in efectuarea verificărilor acestuia, întreținerea, completarea, inlocuirea si reparația in caz de vandalism, accidente, deteriorări, furturi etc., fiind astfel necesare lucrări de :

 • - replantare/ îndreptare țevi in beton

 • - reamplasare indicatoare

 • - reamplasare stâlpișori, gărdulețe, parapeti si prinderea acetora in beton sau holsuruburi

 • - vopsire/ revopsire stâlpi, țevi susținere indicatoare, parapeti, gărdulețe, alte elemente de metal

 • -  reparații bariere,

 • -  montare separatori de sensuri, praguri de sol

 • -  instalare mobilier pentru restricții circulație

 • -  curățare, spalare dispozitiv de semnalizare rutieră etc.

Categoria de lucrări: stâlpișori retractabili (tabel 5)

 • 5.1 recondiționat stâlpișor mobil prin înlocuire kit doza conexiuni

 • 5.2 Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

 • 5.3 Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

 • 5.4 Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

 • 5.5 Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobilțmontaj fara kit)

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

J

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

5. 6 Recondiționare stâlpișor mobil

Lucrările constau din:

-recondiționarea mecanica a cilindrului prin operații de debitare si sudura

-curățare, decapare, grunduire, vopsire

-Apicare elemente reflectorizante

 • 5.7 Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Fixare pahar

 • - Racordare fund pahar la dren

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

Nota- toate reconditionarile se refera la stâlpișorii existenti/ montati pe raza municipiului

Categoria de lucrări: Studii de trafic si proiectare (tabel 6)

6.1 Efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

 • 6.2 Studii sectoriale de fluidizare a traficului- include analiza datelor de trafic si realizarea simulării pe calculator prin programe/ aplicații specializate a diverselor scenarii ale traficului

6.3 Proiectare semaforizare intersecție in „T”/ trecere pietoni

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

6.4 Proiectare semaforizare intersecție in „+”

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

6.5 Proiectare semaforizare intersecție complexa ( mai mult de 4 intrări in intersecție)

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

6.6 Proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție.

-Proiectele vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție.

6.7 Proiectare plan de semnalizare rutieră strada

 • - Proiectele vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție.

Condiții impuse pentru realizarea activitatilor prezentului caiet de sarcini.

Personalul desemnat va trebui sa asigura următoarele:

 • a. Semafoare

Personalul de întreținere in teren isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana duminica inclusiv, pe intervalul orar: 6-22

Se va asigura minim cate o echipa de lucru pentru fiecare schimb

Se va asigura inclusiv permanenta pentru cazurile de urgenta aparute in intervalul orar 22-6.

Personalul pentru mentenanta, modernizări, dezvoltare, progamari si revizii isi va desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv, intr-un singur schimb. Acesta echipa va avea atribuții pentru:

întocmirea planului de revizii pentru instalațiile de semaforizare existente, automatica stâlpilor retractabili, a panourilor cu ceas si a altor echipamente electrice si electronice

realizează in teren reviziile conform planului întocmit si aprobat de beneficiar va realiza lucrările de instalare/ inlocuire pe teren a instalațiilor si echipamentelor de semaforizare pentru noile intersecții si treceri de pietoni, respectiv pentru modernizarea celor vechi (existente)

echipa va fi dimensionata astfel incat sa poata efectua pe langa cele menționate mai sus si minim o instalație complet noua de semaforizare intersecție sau trecere de pietoni lunar.

 • b. Indicatoare

Personalul de întreținere in teren:

5

Doua echipe de teren isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv, intr-un singur schimb

Se va asigura inclusiv permanenta pentru cazurile de urgenta aparute in afara schimbului de lucru normal.

Se va asigura si un minim de personal care sa execute si lucrări de reparații si vopsitorii in spatii special amenajate.

 • c. Personalul pentru constatări care isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv pe intervalul orar: 6A22 .

Aceasta va avea responsabilitatea identificării imediate a neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutieră, vor întocmi zilnic procese verbale de constatare, prioritizate pe grade de urgenta, care vor sta la baza întocmirii proceselor verbale de reparații/ inlocuire aprobate de beneficiar.

Echipa va realiza baza de date digitala ( format autocad) a dispozitivului se semnalizare care va fi actualizata permanent.

Nota: pentru fiecare echipa de lucru, se vor întocmi proceduri de lucru, fisa postului cu obligații si responsabilități care vor fi avizate de beneficiar. Operatorul va prezenta spre avizare beneficiarului modelul procesului verbal de constatare si al celui de recepție, planul de revizii si reparații si alte documente de lucru.

Aferent fiecărui articol de lucrare se va fundamenta prețul unitar, prețuri ce vor fi supuse aprobării comisiei de prețuri si ulterior aprobării consiliului local.

Pentru o prezentare unitară a prețului unitar pe tipuri de lucrare, se recomandă utilizarea Indicatoarelor de Norme de Deviz, fără a exclude utilizarea normelor proprii, cu condiția respectării tehnologiei si calitatii acestui tip de lucrări conform reglementarilor in vigoare.

Nota: Daca, la solicitarea beneficiarului, se identifica o activitate noua care se dovedește a fi necesara a se executa pe străzile din municipiu se vor urma procedurile de aprobare prin Hotarare a consiliului local parcurgând toate etapele necesare ca si la activitatile inițiale.

Pe parcursul derulării activităților se va urmări obținerea unei eficiente sporite a consumurilor resurselor.

In desfășurarea activitatii de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră” de pe raza municipiului CIuj-Napoca, se urmăresc următoarele obiective:

 • -  creșterea gradului de siguranța a circulației prin menținerea in condiții optime a dispozitivului de semnalizare rutieră,

 • -  creșterea gradului de confort si securitate a pietonilor diminuarea efectelor negative generate de incidentele rutiere

 • -  constatarea si eliminarea deficientelor la semnalizare cauzate de evenimente

rutiere/vandalism

 • -  fluidizarea traficului rutier

SEMNALIZARE RUTIERA ORIZONTALA

Obiect si domeniu de aplicare: Execuția lucrărilor de aplicare marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse cu respectarea prevederilor SR 1848-7:2015.

Prevederi generale

Executantul este obligat sa asigure masurile tehnologice si organizatorice corespunzătoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura efectuarea tuturor incercarilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul va tine evidenta zilnica a condițiilor de execuție a marcajului rutier, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obținute.

In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea execuției lucrărilor si luarea masurilor care se impun.

Marcajele pe partea carosabila trebuie sa asigure vizibilitate pe timp de zi si pe timp de noapte (luminanta si retroreflexie) si sa prezinte aderenta (SRT).

Refacerea marcajului se executa când unul din parametrii de performanta a scăzut sub valorile claselor de performanta de minimum R2 si Q3 definite conform SR EN 1436 sau când indicele de uzura, conform SR EN 1824, este mai mic sau egal cu 75%.

LOT 1 Condiții tehnice pentru vopselele clasice de marcaj rutier

Vopsea de marcaj in solvent organic, de culoare alba, monocomponenta, care formează pelicula uscata la aer. Produsele vor respecta prevederile HG 735/07.06.2006 sau alte acte normative echivalente ale Uniunii Europene.

Materialele utilizate pentru execuția marcajului rutier convențional sunt vopsele care se vor aplica la temperatura mediului ambiant, in intervalul 5 - 35°C. Vopselele convenționale se vor aplica pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, fara degradări, curate si uscate; in cazul aplicării pe suporturi din beton de ciment, anterior aplicării stratului de vopsea se va aplica un primer care prezintă compatibilitate cu vopseaua convenționala. In cazul tuturor marcajelor stradale, un grad de retroreflexie corespunzător va fi asigurat prin pulverizarea microbilelor din sticla pe suprafața marcajului rutier proaspăt aplicat. Operațiile de pulverizare a vopselei si a microbilelor din sticla se vor executa concomitent, utilizând mașini de marcaj specifice acestei tehnologiii de aplicare.

Tipul microbilelor din sticla si dozajul acestora vor fi recomandate de producătorul vopselei convenționale.

Este obligatorie prezentarea fisei tehnice a vopselei folosite pentru marcaj, acordul producătorului, a agrementului tehnic din Romania sau dintr-o alta tara a Uniunii Europene (tradus si legalizat in limba romana) si a Certificatului BAST sau echivalent (in copie si traducerea legalizata in limba romana).

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare ușoara, adeziune foarte buna, uscare rapida si rezistenta la uzura, abraziune, temperaturi scăzute.

Performantele produselor de marcaj (conform SR EN 143 6+A 1:2009 si SR EN I3197+AE2014)-parametri minimi acceptați:

Clasa P6 cu valorile parametrilor:

 • - Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme uscata: RL > 200mcd x m-2 x lx-1 (clasa R4);

 • - Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme umeda: RL > 50mcd x m-2 x lx-1 (clasa RW2);

 • - Coeficientul de luminanta sub iluminare difuza: Qd > 160mcd x m-2 x lx-1 (clasa Q4).

Se accepta vopsele testate pentru 2 SI 4 milioane de treceri si care poarta marcajul de conformitate “CS” sau “CE” in conformitate cu prevederile HG 622/2004.

Garanția marcajelor rutiere executate cu vopsea si microbile va fi de 6 luni pentru marcajele longitudinale si transversale, respectiv 12 luni pentru marcaje diverse.

LOT 2 Condiții tehnice pentru produsele spreciale de marcaj rutier: produse de marcaj rutier in 2 componenti aplicabile la rece

 • - sa aiba aspect de lichid omogen, foarte vâscos

 • - sa se poata aplica si manual in strat gros de 2, 3 sau 4 mm

 • - sa prezinte proprietăți foarte bune de vizibilitate pe timp de noapte si timp umed

 • - sa aiba conținut de substanțe nevolatile de 100%

 • - sa aiba culoarea alba, roșie sau verde sau alta culoare

 • - timpul de uscare necesar redării circulației după aplicare la 20C sa fie intre 20-30 minute

 • - pelicula uscata trebuie sa aiba aspect rugos, rezistenta la abraziune foarte buna, sa nu prezinte termoplasticitate, sa prezinte o buna duritate, flexibilitate si elasticitate, iar durata de viata (garanția) sa fie de minim 3 ani.

Produsul va trebui sa aiba incorporat in el microbile reflectorizante special tratate, atat pentru o buna uniformizare a stratului cat si pentru o buna rezistenta la abraziune.

Se accepta produse testate pentru 2 si 4 milioane de treceri si care poarta marcajul de conformitate “CS” sau “CE” in conformitate cu prevederile HG 622/2004.

Valorile coeficienților de retroreflexie pe timp de zi si noapte in condiții de drum uscat si umed precum si a aderentei pentru marcaje rutiere trebuie sa indeplineasca următoarele clase prevăzute in SR EN 1436/2007 , astfel:

a) Valori măsurate imediat după aplicare

 • - Qd = Q4 > 160 mcd/m2 • lx'1

 • - Rl = R4 > 200 mcd/m2 • lx-1, RW 2 > 50 mcd/m2 • lx1

 • - S = S3>55SRT

Ansamblu de marcaj rutier termoplastic antiderapant pentru trecerile de pietoni

Acest tip de marcaj se execută din covoare colorate (roșii) antiderapante aplicate la cald și benzi albe de marcaj rutier preformat din material termoplast aplicate la cald.

Marcarea trecerilor de pietoni cu materiale termoplastice la cald în două culori alb-roșu antiderapante se execută având la bază un proiect de reglementare a circulației prin marcaje rutiere, care stabilește detaliile de execuție ale marcajului.

Covoarele antiderapante sunt elemente pentru siguranță și semnalizare orizontală realizate cu produse termoplastice de culoare roșie. Grosimea peliculei aplicate pe carosabil variază între 3-5 mm, structura materialului asigurând o aderență foarte ridicată.

Covoarele se execută în zonele în care trebuie să se asigure o stabilitate transversală bună a vehiculelor și/sau un coeficient de frecare ridicat pentru asigurarea siguranței frânărilor, ca de exemplu viraje periculoase, ieșiri de pe autostrăzi sau drumuri exprese, etc.

Acestea se aplică la grosimi de minim 3000 pm, pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, fără degradări, iar pe beton de ciment se utilizează un sistem primer - material termoplastic antiderapant. Cu aceste materiale se realizează marcaje sub formă de peliculă continuă, având puternic efect antiderapant.

Produsul se aduce prin încălzire în stare topită și apoi se aplică manual. Prin răcire se formează o peliculă coezivă.

Calitatea materialului și a timpului de uscare a marcajelor se apreciază pe baza datelor furnizate de producător. Totodală, este obligatorie prezentarea fișei tehnice a materialului, acordul producătorului și agrementul tehnic al produsului.

Benzile albe preformate termoplastice sunt formate din elemente cu grosimea de minim 2000 pm, lățimea 0,4m și lungimea 3-5m, în funcție de traficul de pietoni, care se asamblează prin încălzire locală pe suprafețe bituminoase noi sau vechi în stare bună. Distanța dintre benzile aplicate este de 0,6m, conform SR 1848-7/2015.

Marcaj preformat termoplastic

Se vor aplica marcaje prefabricate cu material termoplastic pe covoare asfaltice, conform solicitărilor beneficiarului.

Produsele preformate termoplastice pentru marcaje rutiere sunt formate din elemente cu grosimea de 2000 iun care se asamblează prin încălzire locală, pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, în stare bună, iar în cazul suprafețelor de beton de ciment, utilizându-se un sistem primer -produs fabricat.

Aceste produse au diferite culori, similare indicatoarelor rutiere, iar în privința formei și a dimensiunilor se execută conform SR 1848-7/2015 și conțin înglobate microbile.

Marcajele preformate asigură vizibilitate pe timp de zi și noapte, pe timp uscat sau umed.

Calitatea acestor produse se apreciază pe baza datelor furnizate de producător.

Notă: Coeficienții de retroreflexie (RL) pe timp uscat, umed și ploios, luminanța (p) și domeniul de culoare definit de coordonatele cromatice pentru marcajele rutiere vor fi cele prevăzute în SR EN 1436, completat și modificat.

Ofertanții trebuie să facă dovada capabilității tehnice de furnizare și aplicare în conformitate cu cerințele autorității contractante a oricărui tip/dimensiune specificată în SR 1848-7/2015. Aceasta se va face fie dovedind că dispune de utilajele necesare producției de figuri din material preformat, fie printr-un angajament ferm în care se va specifica durata maximă de livrare la locul de aplicare din partea producătorului, care va însoți acordul de furnizare al acestuia.

Este obligatorie prezentarea fisei tehnice a produsului folosit pentru marcaj, acordul producătorului, a agrementului tehnic din Romania sau dintr-o alta tara a Uniunii Europene (tradus si legalizat in limba romana) si a Certificatului BAST sau echivalent (in copie si traducerea legalizata in limba romana).

Chiar daca produsul conține incorporate microbile, se va pulveriza suplimentar un strat de microbile.

Lot 3 - Ștergere marcaje prin frezare

Marcajul vechi sau exfoliat se va indeparta prin metode mecanice - frezare, fara a produce degradări la imbracamintea rutiera. Marcajele care vor trebui sterse prin frezare pot fi realizate cu vopsea ori cu produse speciale: bicomponent, produse prefabricate sau cu folie.

Condiții generale de aplicare marcaje

Produsele de marcaj (vopseaua si produsele speciale) se aplica pe partea carosabila, ca atare sau pe amorsa, urmata imediat de pulverizarea mecanizata pe suprafața acesteia a microbilelor. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafața proaspăt aplicata pentru a asigura o buna fixare a acestora, cu aceeași mașina de marcaj.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare ușoara, adeziune foarte buna, uscare rapida si rezistenta la uzura, abraziune, temperaturi scăzute.

Executantul va trebui sa furnizeze in oferta sa un Plan de asigurare a calitatii, precizând organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului.

Dozaje si dimensiuni pentru pentru marcajele rutiere la LOT 1

 • a. Longitudinale

 • - latimea benzii de marcaj la separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație va fi de 15cm

 • - marcajul se executa conform SR 1848-7:2015

 • - grosimea peliculei ude de vopsea = minim 600 microni

 • - pe drumurile cu imbracaminte din beton de ciment marcajul axial: linia simpla se executa decalat fata de ax, menținând o distanta de 6cm intre rostul axial si marginea marcajului iar linia dubla se executa simetric fata de rostul longitudinal al plăcilor de beton.

 • b. Transversale si diverse

 • - marcajele se vor executa cu grosimi ale peliculei ude de vopsea de 600 microni

 • - marcajele rutiere se vor aplica funcție de solicitările beneficiarului.

 • - marcajele pentru stațiile RATUC si taxi se vor realiza cu linii de 0,15cm lățime, iar pentru pistele de cicliști linii de 0,12cm lățime.

 • - beneficiarul poate solicita aplicarea de marcaje simboluri similare indicatoarelor rutiere cum ar fi: copii, trecere pietoni, presemnalizare trecere pietoni, limitare viteza, cedeaza trecerea, oprire, bicicleta etc.

 • - marcajele pistelor de biciclete se vor realiza cu culoarea verde conform SR 1848-7/2015

Dozaje si dimensiuni pentru pentru marcajele rutiere la LOT 2

 • a. Longitudinale

 • - latimea benzii de marcaj la separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație va fi de 15cm

 • - marcajul se executa conform SR 1848-7:2015

 • - grosimea peliculei ude de marcaj = 2mm

 • - grosimea peliculei ude de marcaj cu efect rezonator = intre 2 si 4 mm, conform detaliu, profil transversal din anexa

 • - pe drumurile cu imbracaminte din beton de ciment marcajul axial: linia simpla se executa decalat fata de ax, menținând o distanta de 6cm intre rostul axial si marginea marcajului iar linia dubla se executa simetric fata de rostul longitudinal al plăcilor de beton.

 • b. Transversale si diverse

 • - marcajele se vor executa cu grosimi ale peliculei cu produs special de 3 mm

 • - marcajele rutiere se vor aplica funcție de solicitările beneficiarului.

 • - marcajul pentru reducerea vitezei - benzile rezonatoare se va realiza la grosimea de lOmm .

 • - marcajele pentru stafiile RATUC si taxi se vor realiza cu linii de 0,15cm lățime.

 • - beneficiarul poate solicita aplicarea de produse prefabricate similare indicatoarelor rutiere cum ar fi: copii, trecere pietoni, presemnalizare trecere pietoni, limitare viteza, cedeaza trecerea, oprire, etc.

 • - marcajele pistelor de biciclete se vor realiza cu culoarea verde conform SR 1848-7/2015

 • c. Marcajul tactil - Produse prefabricate pentru marcaj tactil sub forma de benzi cu protuberante, apte de a fi aplicate in dreptul trecerilor de pietoni cu ajutorul unui material de marcaj rutier, in grosime a benzii de minim 1300 - 1500 microni. Protuberantele trebuie sa aiba un diametru de minim 20 mm la baza si o inaltime de minim 4 mm.

Covoarele antiderapante sunt elemente pentru siguranță și semnalizare orizontală realizate cu produse termoplastice de culoare roșie. Grosimea peliculei aplicate pe carosabil variază între 3-5 mm.

Marcaj preformat termoplastic

Se vor aplica marcaje prefabricate cu material termoplastic pe covoare asfaltice, conform solicitărilor beneficiarului. Produsele preformate termoplastice pentru marcaje rutiere sunt formate din elemente cu grosimea de 2000 Lim care se asamblează prin încălzire locală.

Pregătirea lucrărilor

Execuția marcajului rutier se face cu respectarea prescripțiilor prezentului caiet de sarcini in ceea ce privește:

 • - calitatea produselor de marcat conform fiselor tehnice ale producătorilor

 • - tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafeței, condiții de mediu si locale

 • - filmul marcajului, execuția premarcajului

 • - pregătirea suprafeței pe care se aplica marcajul

 • - dozaj de microbile

 • - metodologia de control a calitatii

 • - norme de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor

Lucrările de aplicare marcaje se vor efectua numai pe baza programului de aplicare marcaje intocmit de beneficiar, prin care sunt stabilite străzile, tipurile de marcaj, prioritățile, perioadele de execuție, precum si a comenzilor scrise transmise de beneficiar pentru cazurile de urgenta.

Lucrările de marcaj se vor aplica numai pe suprafețe curate si uscate si nu vor putea fi atacate decât după ce anterior executantul a efectuat operațiile:

 • - depunerile de pamant, pietriș, nisip, praf etc. se curata prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate si după caz prin spalare;

 • - marcajul vechi sau exfoliat se indeparteaza prin aplicarea unui strat de vopsea neagra daca este vorba de suprafețe mici sub lOmp;

 • - aplicarea noului marcaj peste o pelicula veche se face numai daca exista compatibilitate intre acestea. Acceptul compatibilității va fi asumat de către executant.

Premarcajul se executa inaintea operațiunii de marcaj efectiv, fiind obligatoriu in special in cazul sectoarelor cu partea carosabila ramforsata sau reabilitata. Pe aceste sectoare, premarcarea se executa manual sau cu aparate topografice pentru toate marcajele, premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice, atunci când sunt puse la dispoziție de beneficiar, ori ale cerințe ale beneficiarului.

Execuția marcajului rutier cu ajutorul eșalonului de lucru poate demara numai după ce executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si avizul politiei rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație si este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasa pentru presemnalizarea si semnalizării lucrării, conuri de de protecție reflectorizante.

Corecții ale marcajelor

 • a. In cazul in care, din vina executantului se impun corecții ale marcajului, acestea se suporta intergral de către executant. Daca suprafețele marcate ce trebuie corectate sunt reduse (pana in lOmp) si izolate, atunci se accepta corectarea cu vopsea neagra de marcaj care trebuie sa fie compatibila cu cea cu care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi sters si se aplica cu o grosime a filmului umed cel puțin egala cu cea a marcajului ce trebuie corectat. In cazul in care suprafețele ce trebuie corectate sunt mari, indepartarea marcajului de face prin frezare sau alta metoda fara a fi afectata imbracamintea străzii.

 • b. In situația in care se impun modificări ale marcajului datorate unor noi reglementari de circulație, costul lucrărilor de ștergere ale marcajului se suporta de beneficiar

Operațiuni efective inaintea inceperii lucrărilor:

aj referitoare la condițiile atmosferice

 • - se determina temperatura si umiditatea relativa a mediului ambiant;

 • - se caracterizează vântul:puternic, mediu, slab;

 • - se caracterizează aspectul cerului: acoperit, noros, insorit;

b) referitoare la drum

 • - itinerarul pe care se aplica vopseaua;

 • - tip, lărgime, natura acoperirii;

 • - gradul de curățenie si condens;

 • - daca suprafața a fost marcata anterior si starea marcajului vechi in prezent;

 • - temperatura stratului suport;

Toate datele culese la începerea lucrului, inclusiv tipul de mașina si numele operatorului se inscriu in fisa zilnica a lucrării.

Echipajul eșalonului de lucru trebuie sa fie alcătuit din'.

 • - conducătorul tehnic al lucrărilor care sa cunoască prevederile SR 1848-7:2015

 • - muncitori pentru pozarea si ridicarea conurilor, cat si pentru aprovizionarea cu materialele

necesare

 • - mașina de insotire a eșalonului dotata cu semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru mobil

 • - autospeciala dotata cu perii sau instalații de spalare specifice pentru curățirea suprafeței de lucru pe care se aplica marcajul rutier.

 • - Trusa dotata cu termometru, higrometru si pieptene

 • - Indicatoare rutiere “marcaje rutiere”

 • -  Panouri mobile de avertizare luminoasa pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrării

La execuția lucrărilor se va avea in vedere'.

 • - asigurarea prin grija executantului de spatii libere pe drum, pentru a se asigura mașinii de marcaj viteza de lucru conform parametrilor ei;

 • - executarea marcajului si instalarea conurilor de protecție;

 • - protejarea marcajului aplicat pana la redarea in circulație cu autovehicul de recuperare a conurilor;

 • - execuția marcajelor in intersecții si schimbarea numărului de benzi de circulație se face numai cu premarcaj vizibil executat in prealabil pe teren;

 • - Corectitudinea realizării premarcaj ului de către executant trebuie verificata de reprezentantul beneficiarului, inainte de aplicarea marcajului respectiv. Premarcajul necorespunzator care se respinge de către beneficiar va trebui sa fie refăcut pe cheltuiala executantului.

Fiecare tip de marcaj se executa conform SR 1848-7:2015 si a schemelor prezentate in acesta. Executantul urmărește permanent modul de acoperire a stratului de vopsea cu microbile. In cazul in care se sesizează o imprastiere neuniforma a acestora, se opresc imediat lucrările si se iau masurile corespunzătoare.

Se vor respecta prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de inchidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulației in vederea executării de lucrări in zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, executantul va solicita avizul politiei rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

Lucrările de marcaj trebuie sa se faca in condiții care sa afecteze cat mai puțin fluenta traficului. Marcajele se vor executa cu predilecție in timpul nopții si week-end-uri când traficul este mai redus.

In timpul execuției se pot face verificări ale dozajului. Nerespectarea dozajelor de lucru obliga personalul de execuție sa corecteze parametrii de lucru.

In timpul efectuării marcajului pot aparea defecte de pelicula. Aceste defecte obliga personalul care executa marcajul sa treaca la remedierea imediata a cauzelor care le generează.

La sfârșitul operațiunii de marcaj, zilnic, se va intocmi de către șeful echipei de marcaj un raport de lucru care constituie document pentru recepție.

Tipuri de marcaj

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor rutiere vor respecta prevederile SR 1848-7:2015.

Marcaje longitudinale vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alba.

Marcajele transversale executate cu vopsea sau produse de culoare alba si pot fi:

 • - de oprire - linie continua avand latimea de 0,4m astfel incat in locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersecție;

 • - de cedare a trecerii

 • - de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 40 cm si interspatii de 60cm, iar lungimea lor fiind cuprinsa intre 3 si 4m funcție de viteza de circulație, preferabil 4m.

 • - de reducere a vitezei - benzi rezonatoare

 • - de traversare pentru biciclete

Marcajele transversale executate cu produse de culoare roșu si alb pot fi cele traversare pentru pietoni, marcaje către trebuie sa fie si antiderapante, respectând prescripțiile geometrice prevăzute in standarde.

Marcaje tactile, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -vor fi executate in dreptul trecerilor de pietoni, statii de autobuz, tramvai etc. Aceste marcaje vor fi executate din benzi prefabricate prevăzute cu protuberante din material de marcaj la rece si vor fi lipite pe suport cu ajutorul unui marcaj rutier la rece.

Latimea marcajului trebuie sa fie de 420 mm iar protuberantele sa fie aliniate perfect astfel incat sa se evite furnizarea de informații eronate pentru utilizator.

Durata de viata funcționala a marcajului tactil trebuie sa fie de minim 3 ani.

Marcaje diverse vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alba ( ghidare , spatii interzise, interzicerea staționarii, statii de transport in comun, standuri taxi, săgeți, inscripții sau imagini desenate pe partea carosabila) sau verde (pistele de biciclete). Marcajele diverse pot fi:

 • - de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea intersecției;

 • - pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate pe o linie continua;

 • - pentru interzicerea staționarii;

 • - curbe deosebit de periculoase situate după aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei constituite din linii transversale cu lățime de 0,4m.

 • -  săgeți si inscripții direcții către anumite localitati

 • -  statii de autobuze, troleibuze, taximetre

In ceea ce privește controlul calitatii marcajelor, in timpul execuției marcajului, beneficiarul poate avea in vedere:

 • -  respectarea filmului marcajului

 • -  banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea; latimea benzii trebuie sa fie constanta, sa nu prezinte frânturi sau serpuiri

 • -  la controlul vizual si cu ajutorul aparatelor de măsură ( retroreflectometru etc) marcajul sa prezinte luminanta si retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafața marcajului. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata de culoarea suprafeței pe care se aplica marcajul iar caracteristicile reflectorizante trebuie păstrate nealterate pe toata durata de garanție a marcajului.

 • -  in cazul nerespectarii prescripțiilor caietului de sarcini de către aplicator, acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in condițiile impuse de responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta execuția lucrărilor de marcaje rutiere. Vizibilitatea marcajelor rutiere trebuie sa fie asigurata in toate anotimpurile, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, prin masurarea coeficienților de luminanta in conformitate cu SR EN 1436.

Verificarea calitatii lucrărilor executate se va face zilnic in perioada de derulare a acțiunii.

Recepția lucrărilor de marcaj

Recepția la terminarea lucrărilor de marcaj si recepția finala la expirarea perioadei de garanție, se efectuează in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si ale regulamentului privind efectuarea recepțiilor lucrărilor si serviciilor de intretinere si reparații curente la drumurile publice.

Recepția la terminarea lucrărilor - se efectuează saptamanal/lunar, distinct pentru fiecare tip de marcaj (longitudinal, transversal sau diverse). Executantul trebuie sa comunice administratorului drumului data terminării lucrărilor in vederea stabilirii recepției acestora .

La recepție se vor verifica:

 • - rapoartele zilnice incheiate la sfârșitul fiecărei zi de lucru (anexa 1 la Caietul de sarcini);

 • - daca s-au respectat prescripțiile din caietul de sarcini in timpul aplicării marcajului;

 • - se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2015, banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea.

 • - se vor executa măsurători cu retroreflectometrul privind valorile coeficientului de luminanta retroreflectata care trebuie sa indeplineasca clasele prevăzute in SR EN 1436/1999 completat si modificat prin SREN 1436/A1:2015

 • - daca se constata deficiente de calitate de tipul: aspect, proprietăți optice, dozaje de vopsea si microbile, se impun executantului remedierea pe cheltuiala proprie si termene de remediere. In cazul in care admiterea recepției se face cu obiecții, in procesul verbal de recepție se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate

 • - remedierea se face in termenul specificat de comisia de recepție;

 • - din comisia de recepție fac parte persoanele nominalizate prin Dispoziție a primarului din cadrul Direcției Tehnice și pot fi cooptați reprezentanți ai Poliției Rutiere.

Atentie: Pe perioada de garanție este obligatorie realizarea de verificări comune executant-beneficiar ale lucrărilor executate cu retroreflectometrul si se vor solicita remediere, daca este cazul.

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează lunar si va cuprinde: denumirea străzilor, tipul de marcaj, suprafața acestuia.

Decontarea lucrărilor executate se face pe baza situațiilor de lucrări lunare intocmite de executant prin centralizarea bonurilor zilnice de lucru (confirmate de beneficiar) si procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Factura este emisa numai după confirmarea situațiilor de lucrări de către beneficiar.

Recepția finală la expirarea perioadei de garanție

Se execută in apropierea expirării termenului de garanție cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei. După expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând în folosul beneficiarului. La recepția finala comisia se face o verificare a comportării marcajului utilizând aceleași proceduri ca și la recepția la terminarea lucrărilor: aspect vizual conform SR 1848-7:2015 (contur, dimensiuni, continuitate, peliculă), coeficient de luminanță retroreflectată, factor de luminanță, uzură.

Se analizează calitatea marcajului corespunzător garanției, in caz de neconformitate se analizează factorii care au influențat scăderea duratei de viață a marcajului.

Recepția se efectuează si prin determinări vizuale. în cazul in care se constată deficiențe de calitate a marcajului rutier în ceea ce privește aspectul marcajului, al dozajului de vopsea sau microbile, a retroreflexiei, luminantei, aderenței la uzură, comisia poate hotărî remedierea pe cheltuiala executantului. La terminarea recepției se vor consemna constatările si concluziile referitoare la calitatea marcajului recepționat împreună cu decizia de admitere cu sau fără obiecții a recepției, de amânare sau respingere.

în cazul în care se recomandă admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției, se vor propune măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. în această situație administratorul drumului va reține din garanția de bună execuție contravaloarea lucrărilor necorespunzatoare.

Cerințe speciale

Personal/Echipe necesare:

 • 1 inginer responsabil de contract si coordonator al lucrărilor

6 echipe pentru aplicarea cu vopsea convenționala

 • 2 echipe pentru aplicarea marcajelor cu produse speciale

1 echipa pentru aplicarea marcajului cu covor antiderapant

1 echipa pentru ștergerea marcajului rutier

Se vor respecta prevederile legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu privire la numărul minim de personal care poate realiza activitățile prestate.

Executantul va transmite zilnic prin fax la nr. 0264-431575 situația lucrărilor, pe categorii, executate in ziua precedenta si programul de lucru din ziua curenta.

Executantul va fi in măsură să inceapă lucrările in maxim 2 zile de la primirea programului/comenzii de la beneficiar, indiferent de suprafețele solicitate a fi marcate. Orice adresa scrisa din partea beneficiarului in care este menționat termen de finalizare lucrare se considera ca fiind grafic de execuție, face parte integranta din contract, iar nerespectarea termenului, din alte condiții decât cele legate de meteo, va fi penalizata in confermitate cu prevederile contractuale.

La terminarea lucrărilor de asfaltare/reabilitare, la solicitarea autoritatii contractante, termenul maxim de refacere a marcajului rutier este de maxim 12 ore de la primirea solicitării, in condiții meteorologice favorabile, in conformitate cu prevederile din documentația tehnica a produselor de marcare.

In cazul intersecțiilor unde nu sunt treceri de pietoni, la solicitarea beneficiarului, se vor executa marcaje transversale de cedare a trecerii, respectiv de oprire se vor realiza si linia discontinuă respectiv continuă și triunghiul ce simbolizează “cedează trecerea” , respectiv înscrisul “stop”.

Garanția minimă impusă pentru execuția lucrărilor, raportata la data recepției la terminarea lucrărilor este:

-6 luni pentru marcaje longitudinale si transversale cu vopsea

-12 luni pentru marcaje diverse cu vopsea si microbile

- 3 ani pentru marcaje cu produse speciale

Se vor executa următoarele tipuri de lucrări:

Lucrări de marcaje rutiere: cu vopsea si microbile, cu produse speciale; frezare marcaje

Tabel 7

7.1

Marcaje rutiere longitudinale cu vopsea alba si microbile

mp

7.2

Marcaje rutiere transversale cu vopsea alba si microbile

mp

7.3

Marcaje rutiere diverse cu vopsea alba si microbile

mp

7.4

Marcaje rutiere longitudinale cu bicomponent alb cu grosime 2mm

mp

7.5

Marcaje rutiere longitudinale cu bicomponent alb cu grosime 2-4mm

mp

7.6

Marcaje rutiere transversale cu bicomponent alb

mp

7.7

Marcaje rutiere tactile

mp

7.8

Marcaje rutiere divers cu bicomponent alb

mp

7.9

Benzi rezonatoare cu grosime de lOmm

mp

7.10

Covoare antiderapante

mp

7.11

Frezat marcaje cu vopsea

mp

7.12

Frezat marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie

mp

7.13

Marcaje rutiere transversale cu vopsea verde

mp

7.14

Marcaje rutiere diverse cu vopsea verde

mp

7.15

Marcaje rutiere transversale cu bicomponent de culoarea verde

mp

7.16

Marcaje rutiere diverse cu bicomponent de culoarea verde

mp

7.17

Aplicare primer (marcaje)

mp

III. CONDIȚII IMPUSE DE NATURA activităților

Pentru desfășurarea în bune condiții a activitatii se va asigura permanenta, continuitate si

operativitate la lucrările pentru întreținerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră.

Se vor lua toate masurile pentru respectărea normelor generale de protecție a muncii si a normelor speciale de protecția muncii, pentru toti salariații proprii.

 • IV. OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

1) Obligațiile Consiliului Local Cluj-Napoca:

- să verifice periodic următoarele:

 • -  modul de executare a lucrărilor si nivelul de calitate;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;

 • -  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate cu operatorul

2) Obligațiile operatorului de serviciu:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestarii/fumizării serviciului/activității;

b. sa respecte prevederile prezentului Caiet de sarcini

 • g)  să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră” de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • h) să fundamenteze necesarul anual de fonduri de la bugetul local

k) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității:

m) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității respectiv a serviciului precum sunt: condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc;

o) sa asigure fondurile necesare realizării funcționarii serviciului de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră”

p) sa infiinteze un dispecerat non-stop, avand la dispoziție 24h/24h autospeciala si echipaj de intervenție.

r) sa inregistreze sesizările primite (scris/telefonic/verbal) de la Politia Rutiera, Politia Locala , beneficiar, participantii la trafic, etc., consemnandu-se detaliile sesizării, locul, data, ora, precum si persoana care le transmite, categoria indicatorului rutier. Executantul va informa beneficiarul referitor la sesizări, care va emite in scris ordinul de remediere (in situații de urgenta, comanda este telefonica).

s) sa asigure permanența serviciului pentru reparațiile accidentale. Toate activitățile de reparații accidentale se vor constata la fața locului pe bază de proces-verbal, anexandu-se fotografiile doveditoare, procesul verbal se va încheia cu reprezentantul Poliției Rutiere a Municipiului Cluj-Napoca, pentru accidentele de circulație si cu reprezentantul Poliției Locale a Municipiului Cluj-Napoca, pentru furturi.

Toate intervențiile vor fi executate de personal specializat (pentru întreținere, reparare, montare, etc.). Indicatoarele remediate trebuie sa corespunda cerințelor tehnice prevăzute in SR 1848-1, 2, 3:2011 și OUG 195/2002 actualizata privind circulația pe drumurile publice.

3) Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

 • b) să inițieze modificarea și/sau completarea caietului de sarcini în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • c) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare:

 • d) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor;

 • e) să întreprindă orice activitate prin care se îmbunătățește calitatea prestării activităților

 • 4) Consiliul Local are următoarele drepturi:

 • c) de a finanța realizarea de lucrări necesare activitatii;

 • d) de a inspecta lucrările si procesele verbale de recepție la final precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • V. PREȚURI ȘI TARIFE

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu legislația in vigoare.

Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • -  asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță;

 • -  realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru activitatile prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate;

 • VI. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Operatorul va asigura garanția lucrărilor executate, astfel:

- pentru lucrările curente ( ex. Vopsitorii) - 12 luni

pentru echipamente - 24 luni

6 luni pentru marcaje tranversale si longitudinale cu vopsea

12 luni pentru marcaje divers cu vopsea

36 luni pentru marcaje cu produse speciale

Garanția de buna execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In cazul in care garanția se va constitui prin instrument de garanție, acesta devine anexa la contract, iar in cazul in care garanția se va constitui prin rețineri succesice din facturile inaintate la plata executantul are obligația de a deschide un cont de garanții la dispoziția beneficiarului, la Trezoreria Statului. Beneficiarul are dreptul de a emite prețenții asupra garanției, oricând pe parcursul îndeplinirii obligațiilor operatorului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care operatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei prețenții asupra garanției, beneficiarul are obligația de a notifica prețenția atât operatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectăte, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției, parțial sau total, operatorul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

VIL CONDIȚII DE execuție A LUCRĂRILOR (prevăzute in tabelele 1-7)

Realizarea lucrărilor se va face conform celor stabilite cu reprezentanții legali ai Municipiului Cluj-Napoca in funcție de necesitați si condițiile din teren pe toata perioada contractelor.

Operatorul are față de Consiliul Local CLUJ-NAPOCA următoarele obligații:

 • -  efectuarea lunara a reviziilor dispozitivului de semnalizare rutiera pe străzile municipiului Cluj-Napoca

 • - întocmirea programului privind remedierea deficientelor existente si aparute la intreg dispozitivul de semnalizare rutiera orizontala si verticala prevăzut in prezentul caiet de sarcini pe termen scurt si mediu

 • -  răspunde de identificarea si remedierea imediata a oricărei deficiente a dispozitivului

de semnalizare rutiera care apare pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • -  transmiterea către beneficiar, in vederea analizării, a propunerilor de lucrări

 • -  intervenția operativa la lucrări ce necesita efectuarea in regim de urgenta

 • - stabilirea graficelor de lucrări si stabilirea unui termen maxim de demarare a lucrărilor de la momentul transmiterii adreselor/ordinelor de începere a lucrărilor

 • - efectuarea activitatilor de service si mentenanta zilnice, saptamanale si semestriale pe raza municipiului Cluj-Napoca după următorul program 7 zile pe saptamana, intre orele 06.00 - 22.00, respectiv intervenție in maxim 2 ore intre orele 22.00-6.00

 • - răspunde de identificarea imediata a oricărei degradări a dispozitivului de semnalizare rutieră etc., neprevăzute care apare si care poate deveni un pericol privind siguranța circulației si ia masuri imediate de remediere

 • - transmiterea către beneficiar in vederea analizării si propunerii de lucrări necesare

 • - intervenția operativa la lucrări ce necesita efectuarea in regim de urgenta, (ex : accidente rutiere, calamitati, degradări accidentale ale semnalizării rutiere si alte situații neprevăzute)

 • - stabilirea graficelor de lucrări si stabilirea unui termen maxim de demarare a lucrărilor de la momentul emiterii ordinului de incepere pentru lucrările de modernizare/ de anvergura

 • - asigurarea de echipe de intervenții pentru lucrările in regim de urgenta

 • - sa prezinte la solicitarea beneficiarului prețuri unitare (cu justificările anexa- deviz) pentru orice tipuri noi de lucrări care pot sa apara pe parcursul derulării lucrilor , ce vor fi aprobate de către Comisia de prețuri si Consiliul Local

 • - sa furnizeze Consiliului Local Cluj Napoca informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciilor, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii directe si prevederile legale in vigoare;

 • - sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare.

 • - Orice alte obligații stabilite prin legislația in vigoare.

La decontarea la valoarea totala reala a lucrărilor executate se va avea in vedere situația de plata prezentată și procesele verbale de recepție calitativă și cantitativă, insoțite de atașamente de procese verbale de constatare real executate și fotografii pe obiectiv in care să fie imortalizată situația inițială și cea finală, avizate de către angajații autoritatii contractante .

Organizarea punctelor de lucru

La începerea lucrărilor, se va asigura semnalizarea conform Normelor metodologice ale Ministerului de Interne și a Ministerului Transporturilor nr. 1112/411/2000, adaptat la drumurile urbane.

Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform normelor.

La semnalizarea lucrărilor se vor urmări:

-folosirea materialelor reflectorizante la indicatoare, îmbinate cu lămpi având surse proprii de lumină galbenă

-presemnalizarea lucrării in aval si in amonte, in cascadă

Lucrările la care restricțiile de circulație se mențin și pe timpul nopții, vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbenă vizibile de la cel puțin 100 m.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate corespunzător indiferent daca lucrul se desfasoara pe timpul nopții sau nu.

Pentru lucrările majore, se vor obține si respectă planul de semnalizare avizat de serviciul Siguranța circulației din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca si al poliției rutiere.

In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a dispozitivului de semnalizare rutieră sau a semnalizării necorespunzătoare a lucrărilor pe care le executa operatorul, operatorul serviciului răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.

La punctele de lucru se va amplasa si sigla firmei care execută lucrarea.

Se va respectă Ordonanța de Urgență nr. 195 din decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice, OG.43/1997, precum si toate prevederile legale aflate in vigoare.

Execuția lucrărilor

După predarea amplasamentului, operatorul are obligația eliberării acestuia de eventualele obstacole (mașini parcate), in vederea execuției lucrărilor.

La execuție se va respectă strict tehnologia, condițiile de calitate a execuției, calitatea materialelor ce se pun in operă,

Autoritatea publică are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Autoritatea publica este autorizată sa emită dispozițiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectărea drepturilor operatorului.

Urmărirea execuției se va face prin angajați ai autorității publice conform procedurii stabilite de aceasta si personalul responsabil al operatorului: personal de conducere, sef de echipa.

Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit, derulate conform graficului aprobat de beneficiar si transmis de către operator. La întocmirea procesului verbal de constatare, ce se va aproba de beneficiar, se vor identifica lucrările de execuție imediata si lucrările pentru care se va estima o durata maximala de execuție.

Dacă șantierul nu este dotat in mod corespunzător si suficient cu utilaje, materiale sau dacă forță de muncă este insuficientă pentru a asigura ritmul convenit, autoritatea publica va cere operatorului să ia masurile necesare pentru a se putea respectă termenul realizării lucrării.

La cererea autorității publice are obligația de a executa lucrări pe timpul nopții, deoarece in zonele municipiului cu trafic intens pe timpul zilei, se va lucra doar pe timpul nopții, sau pe timpul zilei dar doar cu aprobar speciale (beneficiar, poliția rutieră, etc.).

Dacă operatorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu isi indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forță de muncă, autoritatea publica este indreptatită să-i fixeze operatorului un termen pană la care activitatea să intre in normal.

Lucrările se vor efectua sub circulație fără închiderea acesteia sau instituirea de restricții pe termene îndelungate. In cazul in care pentru execuția lucrărilor este nevoie de închiderea circulației se va solicita avizul Biroului Poliției Rutiere și aprobarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Curățarea domeniului public de materialului rezultat din decapări și frezări se va putea face cu mijloace proprii sau prin firme specializate.

Nota: Orice adresa scrisa din partea beneficiarului in care este menționat termen de finalizare lucrare se considera ca fiind grafic de execuție, face parte integranta din contract, iar nerespectarea termenului, din alte condiții decât cele legate de meteo, va fi penalizata in confermitate cu prevederile contractuale.

Recepția lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va face face de către reprezentanții beneficiarului si ai operatorului.

Pentru operațiunile de intretinere, reparare, etc., a indicatoarelor rutiere, a stâlpilor de susținere, a consolelor si a altor tipuri de semnalizare rutiera, receptionarea consta in verificarea in teren a activităților realizate de executant.

Se va verifica:

 • - Calitatea lucrărilor si produselor

 • - Calitatea foliilor reflectorizateante clasele 2 și 3, conform SR 1848-2/2011 (la nivel vizual);

 • - Respectarea regulilor de amplasare, ținând cont de distantele si inaltimile prevăzute in SR 1848

 • - Modul de prindere pe stâlp;

 • - înclinarea fata de perpendiculara pe axa caii, toleranta admisa fiind de ±50 ;

 • - înclinarea in fata a indicatoarelor, toleranta admisa fiind de ±10 .

- modul de amplasare a stalpisorilor si calitatea lucrărilor de montare cu beton

Nerespectarea condițiilor calitative impuse atrage după sine nereceptionarea lucrărilor.

Formularul procesului verbal de recepție va conține toate informațiile necesare cantitative si despre locația exacta de amplasare, data execuției lucrării, etc.

Decontarea lucrărilor executate se face pe baza situațiilor de lucrări lunare întocmite de executant, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor si a altor înscrisuri relevante ( poze, etc.). Factura este emisa numai după confirmarea situațiilor de lucrări de

către beneficiar.

PROTECȚIA MUNCII

Operatorul este obligat sa tina cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea și sanatatea în munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate si sănătate pentru locul de munca, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată si completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Notă

-La lucrările de întreținere curentă, beneficiarul nu pune la dispoziția operatorului amplasamente pentru organizarea de șantier, parcare utilaje, etc.

-La toate tipurile de lucrări - adunarea materialului rezultat din decapări în grămezi, se va proceda la incărcarea lui imediată (in aceeași zi) din zona străzii și transportul acestuia.

DIRECTOR,

Virgil Poruțiu


ȘEF SERVICIU, Mirela Mărincean


ANEXA 1 la Caietul de sarcini

RAPORT ZILNIC PRIVIND APLICAREA VOPSELEI DE MARCAJ

 • -  Data aplicării vopselei :

 • -  Numele aplicatorului:

 • -  Traseul marcat:

 • -  Tipul de vopsea si tipul de microbile :

 • -  Condiții atmosferice : -Temperatura ambianta : -Umiditate relativa % :

-Vânt:

-Cer :

 • -  Pregătirea vopselei de marcaj : -Temperatura la suprafața drumului: -Vascozitatea vopselei nediluate (cupa O 4mm, 5 mm, 6mm)

 • 7.     Starea suprafeței drumului: -Tipul:

-Aspect suprafața: -Marcaj anterior: (tip vopsea, starea marcajului)

 • 8.     Aplicare vopsea marcaj: -Presiunea pistolului de vopsea si microbile: -Diametrul duzei pistolului de vopsea: -Viteza de lucru a mașinii:


-Grosime film ud de vopsea, microni: -Dozaj vopsea uda, g/mp: -Dozaj microbile, g/mp: -Defecte de pelicula ivite si mod de remediere:

 • 9.     Se vor Înscrie si determinările care stau la

Semnături executant,

Anexa 2 la Hotărârea nr. 594/ 2019

CONTRACT DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI

Nr.________________din________________

în temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO45TREZ21624510271XXXXX deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc , în calitate de achizitor, si

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Naționala- Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

DEFINIȚII

In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnica;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul executa lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; saptamana - 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1.  - Executantul se obligă să execute activitatile pentru intretinerea, repararea, mentenanta,

dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca -componenta pentru intretinerea, repararea, mentenanta, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului.

Prețul plătibil executantului de către achizitor este de._____________lei la care se adaugă TVA, conform

preturilor unitare/tip de activitate aprobate prin HCL nr.__

2.3 Prețurile unitare cu care se vor deconta lucrările exe


t^sânUcei\ aprobate prin HCL nr.

_

Nr.crt

activitate

Si

ra 1 âsl

Preț unitar lei fara TVAsemafoare

Tabel 1

1.1

canalizatie in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

1.2

canalizație in trotuar - inclusiv refacere (fara covor asfaltic)

1.3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

1.4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

1.5

confecționare (procurare) stâlp simplu,

1.6

Montaj stâlp simplu

1.7

fundație pentru stâlp simplu

1.8

confecționare (procurare) stâlp cu consola

1.9

Montaj stâlp cu consola

1.10

fundație pentru stâlp cu consola

1.11

Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

1.12

Pozare cabluri aeriene

1.13

Montare bucla inductiva

1.14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

1.15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

1.16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

1.17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

1.18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 200*200*200

1.19

Procurare Corp de Semafor Pietonal 200*200

1.20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 200

1.21

Procurare fata corp semafor cu LED (ROȘU, GALBEN, VERDE)

1.22

Procurare Corp de Tramvai

1.23

Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

1.24

Procurare Buton Pietonal

1.25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

1.26

Montare corp de Semafor amplasat pe console

1.27

Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

1.28

Procurare Senzor de videodetecție

1.29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție -cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

1.30

Montare senzori videodetecție pe console

1.31

Montare automat de dirijare pe suport existent

1.32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

1.33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni (tip AS 26)

1.34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale (tip AS 26)

1.35

instalație de protecție prin legare la pământ

1.36

Procurare modul detecție inductiv

1.37

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

1.38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

1.39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12x1

1.40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7 x 1

1.41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 5 x 1

1.42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

1.43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

1.44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14 x 1

1.45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7x1

1.46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5x1

1.47

Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

1.48

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

1.49

Montare cablu MYF 1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

1.50

Procurare cablu legătură la detectorii video

1.51

execuție racorduri electrice

1.52

Procurare Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

1.53

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

1.54

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

1.55

Montare Acumulator Tampon

1.56

verificarea instalațiilor cu PRB

1.57

verificarea instalațiilor cu autoturism

1.58

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

1.59

întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

1.60

întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

1.61

întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

1.62

întreținere si service Avertizor Luminos cu LED

1.63

curățare prin spălare a corpurilor de semafor

1.64

Procurare modul comandă 2 canale Compatibil cu controller ADC- AS26

1.65

proc.ADC pt.maxl6/32 grup ITC2

1.66

proc.ADC pt.max 32/64grup ITC2

1.67

proc.cartela exe. 2 grup ITC2

1.68

proc.cartela I/O dete.video IT

1.69

proc. RACKITC-2 MINI

1.70

proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI

1.71

proc.dispoz.touch cu afisaj

1.72

proc.cart.detectie inductiva pt. ITC2

1.73

proc.plinta cartele detecție pt. ITC2

1.74

proc.echip.comunicație SHDSL

1.75

proc.licente integrare SPOT

1.76

proc.PSU RACK

1.77

proc.cartela Power Supply ITC2

1.78

proc.cartela CPU- ITC2

1.79

proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2

1.80

proc.SAFETY -RELAY-ITC2

1.81

proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2

1.82

proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)

1.83

proc.card I/O (ITC2 MINI)

1.84

proc.modul GPS (ITC-2)

1.85

proc.set flash luminos pt.ind.

1.86

proc.kit alim il publ flash

1.87

proc. kit alim panou solar

1.88

subtrav.dirijata cu utilaj cu groapa

1.89

proc. ADC-4 GRUPURI

1.90

proc. ADC-6 GRUPURI

1.91

proc. ADC-10 GRUPURI

1.92

proc. ADC-16 GRUPURI

1.93

proc.Modul/Interfata ADC-Omnia

1.94

proc.senzor magn.FlexMag

1.95

proc.bloc receptor FlexControl

1.96

proc.repetor FlexNode

1.97

proc.cârd interfața Flex-ADC

1.98

proc. switch autoPOE-4port

1.99

proc.extensie lic.FullAdaptive

1.100

proc.cronometru pieton (210)

1.101

proc.cabinet ADC ITC2/ITC2MINI

1.102

mont, senzor magn. FlexMag/buton reflectorizant solar cu LED

1.103

mont.bloc receptor FlexControl

1.104

proc. cabinet automat max.4 gr ( compatibil ITC2-MINI)

1.105

proc.cabinet aut. pt max. 16 gr ( compatibil ITC2)

1.106

proc. ADC ITC2-MINI complet echipat

1.107

proc.SWITCH conectare fibra optica ADC

1.108

închiriere fibra optica (dark fiber)

1.109

groapa de foraj carosabil(2x2x2m)

1.110

groapa de foraj trotuar(2x2x2m)

1.111

groapa de foraj sp. Verde(2x2x2m)

1.112

Procurare acces point cu acumulator+incarcare solara

Programare

Tabel 2

2.1

Ajustarea programului de semaforizare

2.2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

2.3

Realizarea unui program nou de semaforizare

reparații electrice-electronice

Tabel 3

3.1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

3.2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

3.3

Reparat afișaj ceas electromecanic

3.4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

3.5

Reparat modul forță 2 canale semafor

3.6

Reparat modul forță VID (GI)

3.7

Reparat semafor acustic pentru nevazatori

3.8

Reparat echipament optic fata cu LED

3.9

Reparat cronometru semafor

Indicatoare

Tabel 4

4.1

Plantare stâlpișor

4.2

confecționare țeavă galvanizata 0 48*3H=3,8m

4.3

confecționare teavă 40*40*3H=3,8m

4.4

confecționare teavă 40*40* 3H=4m

4.5

Plantare țeavă/deplantare țeava cu refacere zona

4.6

Deplantare stâlp (prin taiere)

4.7

Plantare parapeti cu glisiere ( grei, semigrei)

4.8

Montare separator trafic

4.9

Procurare separator trafic

4.10

Montare prag de sol/ oglinda parabolica

4.11

Procurare prag de sol element central

4.12

Procurare prag de sol element de capat

4.13

Plantare gărdulețe

4.14

Curatat prin spalare indicatoare semnalizare verticala

4.15

Montare indicator pe stâlp

4.16

Montare indicator pe stâlp Renel

4.17

Demontare traversa

4.18

Montare traversa

4.19

Reparare traversa in maxim 2 puncte

4.20

confecționare traversa 13m

4.21

Reparație stâlp susținere traversa

4.22

confecționat stâlp bariera

4.23

Plantare stâlp oglinda

4.24

confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

4.25

Vopsit si revopsit suprafețe <60mm

4.26

Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

4.27

confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata

4.28

confecționat stâlpisor separator trafic

4.29

Verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră pe străzi

4.30

Procurare parapet New Jersey din beton

4.31

confecționare gărduleț metalic clasic

4.32

confecționare gărduleț metalic special-element mic

4.33

confecționare gărduleț metalic special - element mare

4.34

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=70cm din care 40 cm deasupra solului)

4.35

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=110cm din care 80 cm deasupra solului)

4.36

Procurare stâlpișor ornamental din fontă

4.37

Procurare parapet de protecție de tip semigreu

4.38

Procurare parapet de protecție de tip greu

4.39

Demontare separator

4.40

Montare parapet New Jersey

4.41

Procurat indicatoare triunghiulare cu latura de 700

4.42

Procurat indicatoare circulare cu diametrul de 600

4.43

Procurat indicatoare triunghiulare cu latura de 900

4.44

Procurat indicatoare circulare cu diametrul de 800

4.45

Procurat indicatoare octogonale cu inaltimea de 800

4.46

Procurat indicator dreptunghiular 250x1000 ( balize direcționale)

4.47

Procurat indicator dreptunghiular 500x650

4.48

Procurat indicator patrat cu latura de 650

4.49

Procurat indicator patrat cu latura de 850

4.50

Procurat indicator patrat cu latura de 600

4.51

Procurat indicator patrat cu latura de 300 (săgeți direcționale)

4.52

Procurat indicator dreptunghiular 150x300 ( adiționale)

4.53

Procurat indicator dreptunghiular 600x200

4.54

Procurat indicator tip sageata 600x200

4.55

Procurat plăcute cu fata 450x200

4.56

Procurat    plăcute    strada,    2    fete+suport    (dimens.

200mm*1000mm)

4.57

Procurat casuta (număr) poștala 200x150

4.58

Procurat indicatoare de orientare (comanda speciala)

4.59

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1000x330

4.60

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1500x500

4.61

Procurat indicatoare dreptunghiulare 1700x700

4.62

Procurat tab.indicatoare dreptunghiulare 375x1000 ( balize direcționale)

4.63

Procurare drept.450x200

4.64

Procurare si montare butoni reflectorizanti ( cu lipire)

4.65

Procurare parapeti plastic New Jersey

4.66

Procurare si montare borna cu iluminare (indicatoare plastic cap pod)

4.67

Procurare si montare borna cu revenire după impact

4.68

Procurare si montare butoni reflectorizanti ( holzsurub)

4.69

Procurare si montare Dispozitiv retroreflectorizant pentru liniile de demarcație intre culoarele de circulație ( montare pe carosabil)

4.70

Procurare si montare buton reflectorizant cu incarcare solara (Dispozitive de atenționare vizuala cu leduri pe ambele fete si alimentate cu energie solara)

4.71

Procurare si montare buton de sticla reflectorizanti (pt bordura)

4.72

Procurare si montare buton reflectorizant energie solara

4.73

Procurare separator banda de circulație H=45MM fara stalpisor ( talpa inalta)

4.74

Procurare stalpisor (h=390mm) pt.separator banda de circulație H=45MM( talpa inalta)

4.75

montaj separator banda circulație H=45mm (talpa inalta)

4.76

Procurare buton reflectorizant solar cu LED (încastrat in carosabil)

stâlpișori retractabili

Tabel 5

5.1

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

5.2

Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

5.3

Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

5.4

Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

5.5

Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobil (montaj fara kit)

5.6

recondiționare stâlpișor mobil

5.7

Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. - Durata prezentului contract este de 1 an, începând de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire in condițiile prevăzute la pct. 14 din prezentul contract.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de___________________

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, daca exista;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnica și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini, proiect tehnic, memoriu tehnic, fise tehnice, planșe, etc.;

 • e) alte grafice, daca este cazul

 • f) garanție de buna execuție, daca este cazul

 • g) angajament de susținere din partea unui tert, daca este cazul

 • h) acord de asociere, daca este cazul

 • i) contractul de subcontractare, daca este cazul

 • j) alte documente (daca este cazul)

5.3 - în cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului , modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul pârtilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

(3) In cazul in care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua excepții:

 • - informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta

 • - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

 • 9.2. - Executantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a incheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologica conform ofertei făcute.

Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.

 • 9.3. - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de politie și comisia monumentelor istorice.

10. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție(Formularul 9), virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

 • (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

10.3 Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

 • •            70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • •           restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • •            Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi întocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția, atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • (3) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

 • (2) Un exemplar din documentația de proiectare va fi tinut de către executant în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

 • (3) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3. - (1) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile achizitorului în orice problema menționată sau nemenționată în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul considera ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) în cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

 • 11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.5. - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația:

 • a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata și de a menține șantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala să toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma și paza, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autoritari competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 11.6. - Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

 • 11.7. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația, în măsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a) confortul riveranilor; sau

 • b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 11.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 11.9. - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

 • 11.10. Executantul va avea obligatoriu autorizație pentru execuția lucrărilor pentru fiecare obiect al proiectului (acolo unde este cazul).

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • 12.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

 • 12.2. - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului, fără plata, daca nu s-a convenit altfel, următoarele:

 • a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcina;

 • b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către executant.

 • 12.3. - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate (daca contractul de lucrări nu are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția lucrării), fără plata, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

 • 12.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

 • 12.5. - Achizitorul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

 • 12.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile sale.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termenul prevăzut in adresa (ordinul) de începere a lucrărilor emisa în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze si sa fie finalizate in termenele stabilite de achizitor si prevăzute in adresele transmise executantului, care privesc începerea execuției lucrărilor. Toate adresele achizitorului către executant prin care se impun termene de execuție se considera termene intermediare. Datele intermediare prevăzute în adrese/ se considera date contractuale.

(2) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să îi fixeze executantului un termen pana la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

 • 13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 13.5. -(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

 • (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau aceste părți din lucrare, daca este cazul.

 • (4) în cazul în care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a achizitorului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor impotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

 • 16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA LUCRĂRILOR

  • 16.1. - Perioada de garanție de___________luni decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe

ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1- Achizitorul va efectua plata sumelor prevăzute la art.2.2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la achizitor a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul achizitorului.

17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. In dosarul cu situația de lucrări, alaturi de documentele justificative, se vor anexa si pozele listate ale lucrărilor executate. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala .

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către achizitor ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.4. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către achizitor. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.6 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul achizitorului.

 • 17.7 - Achizitorul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație total aferent perioadei precedente. Pentru preturile unitare care au cuprinse in calculatii doar oferte de preț, se va proceda la modificarea lor pe măsură finalizării procedurilor de achiziție publica.

19. ASIGURĂRI

 • 19.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciule aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

 • 21.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, inclusiv sa respecte termenele intermediare stabilite prin adresele achizitorului conform pct.13.1, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi intarziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

22. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • 22.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 22.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 22.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23. CESIUNEA

 • 23.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 23.2. - Achizitorul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către achizitor, cu titlu de garanție.

24. FORȚA MAJORA

 • 24.1. - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

 • 24.2. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 24.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

 • 24.4. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 25.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 25.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 26.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

27. COMUNICĂRI

 • 27.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 27.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale.

ACHIZITOR,

EXECUTANT,


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

DIRECTOR EXECUTIV,

OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUS

DIRECTOR EXECUTIV VIRGIL PORUTIU

SEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI

MIRELA MARINCEAN

Anexa 3 la Hotarareanr. 594/ 2019

CONTRACT DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI

Nr._______________din_______________

în temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO45TREZ21624510271XXXXX deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc , în calitate de achizitor,

si

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Naționala- Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

DEFINIȚII

In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnica;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul executa lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; saptamana- 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1.   - Executantul se obligă să execute activitatile pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca -componenta pentru dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului.


Prețul plătibil executantului de către achizitor este de._____________ >ă TVA, conform

preturilor unitare/tip de activitate aprobate prin HCL nr.

2.3 Cantitățile și prețurile unitare sunt următoarele:

Nr.crt

activitate

U.M.

cantitate

PU lei fara TVA

Valoare lei fara TVA

0

1

2

3

4

5=4*3

SEMAFOARE

TABEL 1

1.1

canalizație in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

ml

1.2

canalizație in trotuar - inclusiv refacere (fara covor asfaltic)

ml

1.3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

buc

1.4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

buc

1.5

confecționare (procurare) stâlp simplu,

buc

1.6

Montaj stâlp simplu

buc

1.7

fundație pentru stâlp simplu

buc

1.8

confecționare (procurare) stâlp cu consola

buc

1.9

Montaj stâlp cu consola

buc

1.10

fundație pentru stâlp cu consola

buc

1.11

Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizatii subterane

ml

1.12

Pozare cabluri aeriene

ml

1.13

Montare bucla inductiva

buc

1.14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

buc

1.15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

buc

1.16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

buc

1.17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

buc

1.18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 200*200*200

buc

1.19

Procurare Corp de Semafor Pietonal 200*200

buc

1.20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 200

buc

1.21

Procurare fata corp semafor cu LED (ROȘU, GALBEN, VERDE)

buc

1.22

Procurare Corp de Tramvai

buc

1.23

Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

buc

1.24

Procurare Buton Pietonal

buc

1.25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

buc

1.26

Montare corp de Semafor amplasat pe console

buc

1.27

Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

buc

1.28

Procurare Senzor de videodetectie

buc

1.29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

buc

1.30

Montare senzori videodetecție pe console

buc

1.31

Montare automat de dirijare pe suport existent

buc

1.32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de

buc

alimentare si soclu

1.33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni (tip AS 26)

buc

1.34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale (tip AS 26)

buc

1.35

instalație de protecție prin legare la pământ

buc

1.36

Procurare modul detecție inductiv

buc

1.37

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

YSLCY-JS 25 x 1

ml

1.38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

ml

1.39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

YSLCY-JS 12 x 1

ml

1.40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

YSLCY-JS 7 x 1

ml

1.41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

YSLCY-JS 5 x 1

ml

1.42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

CSYABY 24 x 1

ml

1.43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

ml

1.44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

CSYABY 14 x 1

ml

1.45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

CSYABY 7 x 1

ml

1.46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor

CSYABY 5 x 1

ml

1.47

Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

ml

1.48

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

ml

1.49

Montare cablu MYF 1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

ml

1.50

Procurare cablu legătură la detectorii video

ml

1.51

execuție racorduri electrice

buc

1.52

Procurare Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

1.53

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

1.54

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

buc

1.55

Montare Acumulator Tampon

buc

1.56

verificarea instalațiilor cu PRB

ora

1.57

verificarea instalațiilor cu autoturism

km

1.58

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

km

1.59

întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

intersecție/

luna

1.60

întreținere si service intersecție semaforizata in

intersecție/ luna

1.61

întreținere si service stâlpișor retractabil

stâlpișor retractabil/

(bollard)

luna

1.62

întreținere si service Avertizor Luminos cu led’

Buc/luna

1.63

curățare prin spălare a corpurilor de semafor

interse cție

1.64

Procurare modul comandă 2 canale Compatibil cu controller ADC- AS26

buc

1.65

proc.ADC pt.maxl6/32 grup ITC2

buc

1.66

proc.ADC pt.max 32/64grup ITC2

buc

1.67

proc.cartela exe. 2 grup ITC2

buc

1.68

proc.cartela I/O dete.video IT

buc

1.69

proc. RACKITC-2 MINI

buc

1.70

proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI

buc

1.71

proc.dispoz.touch cu afisaj

buc

1.72

proc.cart.detectie inductiva pt. ITC2

buc

1.73

proc.plinta cartele detecție pt. ITC2

buc

1.74

proc.echip.comunicație SHDSL

buc

1.75

proc.licențe integrare SPOT

buc

1.76

proc.PSU RACK

buc

1.77

proc.cartela Power Supply ITC2

buc

1.78

proc.cartela CPU- ITC2

buc

1.79

proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2

buc

1.80

proc.SAFETY -RELAY-ITC2

buc

1.81

proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2

buc

1.82

proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)

buc

1.83

proc.card I/O (ITC2 MINI)

buc

1.84

proc.modul GPS (ITC-2)

buc

1.85

proc.set flash luminos pt.ind.

Set

1.86

proc.kit alim il publ flash

buc

1.87

proc. kit alim panou solar

buc

1.88

subtrav.dirijata cu utilaj cu groapa

ml

1.89

proc. ADC-4 GRUPURI

buc

1.90

proc. ADC-6 GRUPURI

buc

1.91

proc. ADC-10 GRUPURI

buc

1.92

proc. ADC-16 GRUPURI

buc

1.93

proc.Modul/Interfata ADC-Omnia

buc

1.94

proc.senzor magn.FlexMag

buc

1.95

proc.bloc receptor FlexControl

buc

1.96

proc.repetor FlexNode

buc

1.97

proc.card interfața Flex-ADC

buc

1.98

proc. switch autoPOE-4port

buc

1.99

proc.extensie lic.FullAdaptive

buc

1.100

proc.cronometru pieton (210)

buc

1.101

proc.cabinet ADC ITC2/ITC2MINI

buc

1.102

mont, senzor magn. FlexMag/buton reflectorizant solar cu LED

buc

1.103

mont.bloc receptor FlexControl

buc

1.104

proc. cabinet automat max.4 gr ( compatibil ITC2-MINI)

buc

1.105

proc.cabinet aut. pt max.16 gr ( compatibil ITC2)

buc

1.106

proc. ADC ITC2-MINI complet echipat

buc

1.107

proc.SWITCH conectare fibra optica ADC

buc

1.108

închiriere fibra optica (dark fiber)

km

1.109

groapa de foraj carosabil(2x2x2m)

buc

1.110

groapa de foraj trotuar(2x2x2m)

buc

1.111

groapa de foraj sp. Verde(2x2x2m)

buc

1.112

Procurare acces point cu acumulator+incarcare solara

Buc.

programare

Tabel 2

2.1

Ajustarea programului de semaforizare

Intersecție /TP

2.2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecție

2.3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecție

studii de trafic si proiectare

Tabel 6

6.1

efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

Secțiune strada

6.2

studii sectoriale de fluidizare a traficului

buc

6.3

proiectare semaforizare intersecție in „T”/ trecere pietoni

buc

6.4

proiectare semaforizare intersecție in „+”

buc

6.5

proiectare semaforizare intersecție complexa ( mai mult de 4 intrări in intersecție)

buc

6.6

proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție

buc

6.7

proiectare plan de semnalizare rutieră strada

strada

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. - Durata prezentului contract este de 1 an, începând de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire in condițiile pct.14 din prezentul contract.

 • 3.2 Durata de execuție este de____luni de la data prezvazuta in ordinul de incepere a lucrărilor.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de___________________

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, daca exista;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnica și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini, proiect tehnic, memoriu tehnic, fise tehnice, planșe, etc.;

 • e) alte grafice, daca este cazul

 • f) garanție de buna execuție, daca este cazul

 • g) angajament de susținere din partea unui tert, daca este cazul

 • h) acord de asociere, daca este cazul

 • i) contractul de subcontractare, daca este cazul

 • j) alte documente (daca este cazul)

 • 5.3 - în cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

 • 6. STANDARDE

  • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului , modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul pârtilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

(3) In cazul in care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua excepții:

 • - informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta

 • - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

 • 9.2. - Executantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a incheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologica conform ofertei făcute.

Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.

 • 9.3. - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de politie și comisia monumentelor istorice.

10. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție(Formi//az-i// 9), virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

 • (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

 • •            70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • •            restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • •            Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția, atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • (3) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

 • (2) Un exemplar din documentația de proiectare va fi tinut de către executant în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

 • (3) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3. - (1) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile achizitorului în orice problema menționată sau nemenționată în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul considera ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) în cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

 • 11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.5. - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația:

 • a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata și de a menține șantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala să toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma și paza, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autoritari competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 11.6. - Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

 • 11.7. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația, în măsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a) confortul riveranilor; sau

 • b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 11.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 11.9. - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

 • 11.10. Executantul va avea obligatoriu autorizație pentru execuția lucrărilor pentru fiecare obiect al proiectului (acolo unde este cazul).

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • 12.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

 • 12.2. - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului, fără plata, daca nu s-a convenit altfel, următoarele:

 • a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcina;

 • b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către executant.

 • 12.3. - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate (daca contractul de lucrări nu are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția lucrării), fără plata, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

 • 12.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

 • 12.5. - Achizitorul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

 • 12.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile sale.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

 • 13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuție se considera date contractuale.

 • (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologica de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să îi fixeze executantului un termen pana la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

 • 13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 13.5. -(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

 • (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau aceste părți din lucrare, daca este cazul.

 • (4) în cazul în care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

 • (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a achizitorului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor impotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA LUCRĂRILOR

 • 16.1. - Perioada de garanție de___________luni decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe

ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1- Achizitorul va efectua plata sumelor prevăzute la art.2.2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii la achizitor a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul achizitorului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi intocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala .

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către achizitor ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către achizitor. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul achizitorului.

 • 17.6 - Achizitorul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație total aferent perioadei precedente. Pentru preturile unitare care au cuprinse in calculatii doar oferte de preț, se va proceda la modificarea lor pe măsură finalizării procedurilor de achiziție publica.

19. ASIGURĂRI

 • 19.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciule aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

 • 21.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor .

22. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • 22.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 22.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 22.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23. CESIUNEA

 • 23.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 23.2. - Achizitorul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către achizitor, cu titlu de garanție.

24. FORȚA MAJORA

 • 24.1. - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

 • 24.2. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 24.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

 • 24.4. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 25.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 25.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 26.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

27. COMUNICĂRI

 • 27.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 27.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale.

ACHIZITOR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECTOR EXECUTIV, ALINA RUS

DIRECTOR EXECUTIV

VIRGIL PORUTIU

SEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI

M1RELA MARINCEAN

EXECUTANT,Anexa 4 la Hotărârea nr. 594/ 2019

CONTRACT NR.____________DIN________

în temeiul art.31 din Legea nr.98/2016, s-a inceiat prezentul contract, intre:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R052TREZ24A840303200130X deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, în calitate de achizitor

Și

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Nationala-Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant, DEFINIȚII

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor și un executant de lucrări, în calitate de executant;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, Iară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; săptămână - 7 zile calendaristice; lună - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Executantul se obligă să execute lucrările de aplicare marcaje rutiere cu vopsea în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului pentru execuția lucrărilor aplicare marcaje rutiere cu

vopsea. Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip activitate aprobate prin HCL nr._________.

 • 2.3 - Preturile unitare sunt următoarele:

  nr.crt.

  Activitate/UM

  Preț unitar lei fara TVA

  Preț unitar lei cu TVA

  1

  Marcaje rutiere longitudinale cu vopsea alba si microbile

  2

  Marcaje rutiere transversale cu vopsea alba si microbile

  3

  Marcaje rutiere diverse cu vopsea alba si microbile

  4

  Marcaje rutiere diverse cu vopsea verde

  5

  Aplicare primer (marcaje)

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de_____________

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, dacă există;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnică și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • 5.3. - în cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, E1G nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • (3) în cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă

 • - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ- NU E CAZUL

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL- NU E CAZUL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

(2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

 • -  70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • -  restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • -  Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

10.5 Contractantul are obligația ca în apropierea expirării termenului de garanție a lucrărilor, cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei, să convoace la recepția finală beneficiarul, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei. După cele 15 zile de la expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând la dispoziția beneficiarului.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.4. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

(3)

 • a. Să execute lucrările conform prevederilor prezentului contract, ale caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de marcaj rutier, ale ofertei prezentate, ale programului de aplicare a marcajelor rutiere întocmit de achizitor prin care sunt stabilite străzile, perioadele de execuție, precum și a comenzilor scrise transmise de către investitor, pentru cazurile de urgență. Toate acestea fac parte integrantă din prezentul contract.

 • b. Să respecte durata de execuție asumată prin oferta de la licitație, în caz contrar achizitorul va aplica penalități.

 • c. Să respecte prevederile SR 1848-7:2015 .

 • d. Să respecte prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, se va solicita acordul poliției rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

 • e. Să întocmească raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj.

 • f. Să inceapă lucrările imediat la solicitarea achizitorului dar nu mai târziu de 24 ore zile de la comunicare.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • a. Să plătească executantului contravaloarea lucrărilor executate de acesta conform prevederilor prezentului contract.

 • b. Să recepționeze lucrările de marcaj rutier: recepția la terminarea lucrării și recepția finală (la expirarea perioadei de garanție), la solicitarea executantului.

 • c. Să comunice executantului condițiile calitative și cantitative de execuție a lucrărilor , inclusiv detaliile cu privire la tipul produsului ce se va utiliza și condițiile tehnice specifice marcajului pe o stradă.

 • d. Să comunice tipul marcajelor ce se vor executa pe fiecare stradă și eventual să pună la dispoziție planurile de situație cu marcajele de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termenul prevăzut in adresa (ordinul) de incepere a lucrărilor emisa în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze si sa fie finalizate in termenele stabilite de achizitor si prevăzute in adresele transmise executantului, care privesc începerea execuției lucrărilor. Toate adresele achizitorului către executant prin care se impun termene de execuție se considera termene intermediare. Datele intermediare prevăzute în adrese/ se considera date contractuale.

 • 13.3. -(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. -(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(n) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor impotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

 • 16.1. - Perioada de garanție de - conform caiet de sarcini, in funcție de tipul lucrării - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala. Perioada de garanție este de 6 luni pentru marcaje longitudinale si transversale cu vopsea si microbile, respectiv 12 luni pentru marcaje diverse cu vopsea si microbile.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITĂȚI DE PLATĂ

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la pct.2.2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala .

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație total aferent perioadei precedente. Pentru preturile unitare care au cuprinse in calculatii doar oferte de preț, se va proceda la modificarea lor pe măsură finalizării procedurilor de achiziție publica.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1.-(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

 • 21.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, inclusiv sa respecte termenele intermediare stabilite prin adresele achizitorului conform pct.13.1, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (tva inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi intarziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

22. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • 22.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, tară punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 22.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 22.3. - în cazul prevăzut la clauza 22.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23. CESIUNEA

 • 23.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 23.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

24. FORȚA MAJORĂ

 • 24.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 24.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 24.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 24.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 25.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 25.2 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. COMUNICĂRI

 • 27.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 27.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale.


BENEFICIAR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC


EXECUTANT, RADP CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL IOAN PANTELIMON


DIRECTOR EXECUTIV, Olimpia Moigrădan

DIRECTOR EXECUTIV, jr. Alina Rus

DIRECTOR EXECUTIV, Virgil Porutiu


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE

BUMB ZOITA


BIROU JURIDIC,

Vasilie-Pap Emese

Responsabil contract,

Mircea Moldovan


ȘEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI

Mirela MarinceanAnexa 5 1a Hotărârea nr. 594/2019

CONTRACT NR.___________DIN________

în temeiul art.31 din Legea nr.98/2016, s-a inceiat prezentul contract, intre:

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R052TREZ24A840303200130X deschis la Banca Națională -Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, în calitate de achizitor

Și

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Nationala-Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant, DEFINIȚII

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor și un executant de lucrări, în calitate de executant;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;

Sforța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

g) zi - zi calendaristica; săptămână - 7 zile calendaristice; lună - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

 • 2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

  • 2.1.  - Executantul se obligă să execute lucrările de aplicare marcaje rutiere cu produse speciale si de frezare marcaje existente în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

  • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului pentru execuția lucrărilor aplicare marcaje rutiere cu

produse speciale si de frezare marcaje existente. Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip activitate aprobate prin HCL nr._________.

2.3 - Preturile unitare sunt următoarele:


Activitate/UM


Preț unitar lei fara TVA2

2

4

2

6

 • 7

 • 8


Marcaje rutiere longitudinale cu bicomponent alb cu grosime 2mm___________________________________

Marca.j e rutiere transversale cu bicomponent alb___________

Marcaje rutiere tactile_____________________________________

Marcaje rutiere divers cu bicomponent alb________________

Benzi rezonatoare cu grosime de lOmm_________________

Covoare antiderapante__________________________________

Frezat marca.] e cu vopsea_________________________________

Frezat marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate

sau cu folie

9

Marcaje rutiere diverse cu bicomponent de culoarea verde

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. -Durata prezentului contract este de 1 an incepand de la data intrării in vigoare a contractului, cu posibilitatea de prelungire .

 • 4. APLICABILITATE

  • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de_____________

 • 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

  • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, dacă există;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnică și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • e) adrese

 • 5.3. - în cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • (3) în cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă

 • - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ- NU E CAZUL

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL- NU E CAZUL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului. Garanția lucrărilor este de de 3 ani .

(2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

 • -  70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • -  restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • -  Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. 10.5 Contractantul are obligația ca în apropierea expirării termenului de garanție a lucrărilor, cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei, să convoace la recepția finală beneficiarul, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei. După cele 15 zile de la expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând la dispoziția beneficiarului.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

 • (2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.4. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • (3)

 • a. Să execute lucrările conform prevederilor prezentului contract, ale caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de marcaj rutier, ale ofertei prezentate, ale programului de aplicare a marcajelor rutiere întocmit de achizitor prin care sunt stabilite străzile, perioadele de execuție, precum și a comenzilor scrise transmise de către investitor, pentru cazurile de urgență. Toate acestea fac parte integrantă din prezentul contract.

 • b. Să respecte durata de execuție asumată prin oferta de la licitație, în caz contrar achizitorul va aplica penalități.

 • c. Să respecte prevederile SR 1848-7:2015 .

 • d. Să respecte prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, se va solicita acordul poliției rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

 • e. Să întocmească raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj.

 • f. Să inceapă lucrările imediat la solicitarea achizitorului dar nu mai târziu de 24 ore zile de la comunicare.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • a. Să plătească executantului contravaloarea lucrărilor executate de acesta conform prevederilor prezentului contract.

 • b. Să recepționeze lucrările de marcaj rutier: recepția la terminarea lucrării și recepția finală (la expirarea perioadei de garanție), la solicitarea executantului.

 • c. Să comunice executantului condițiile calitative și cantitative de execuție a lucrărilor , inclusiv detaliile cu privire la tipul produsului ce se va utiliza și condițiile tehnice specifice marcajului pe o stradă.

 • d. Să comunice tipul marcajelor ce se vor executa pe fiecare stradă și eventual să pună la dispoziție planurile de situație cu marcajele de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termenul prevăzut in adresa (ordinul) de incepere a lucrărilor emisa în acest sens din partea achizitorului.

 • (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze si sa fie finalizate in termenele stabilite de achizitor si prevăzute in adresele transmise executantului, care privesc inceperea execuției lucrărilor. Toate adresele achizitorului către executant prin care se impun termene de execuție se considera termene intermediare. Datele intermediare prevăzute în adrese/ se considera date contractuale.

 • 13.3. -(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. -(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(II) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

 • 16.1. - Perioada de garanție a lucrărilor este de 3 ani - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

 • (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

 • (3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITĂȚI DE PLATĂ

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi intocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala.

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație total aferent perioadei precedente. Pentru preturile unitare care au cuprinse in calculatii doar oferte de preț, se va proceda la modificarea lor pe măsură finalizării procedurilor de achiziție publica.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1. -(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

 • 21.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, inclusiv sa respecte termenele intermediare stabilite prin adresele achizitorului conform pct.13.1, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (tva inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor .

22. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

22.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 22.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 22.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23. CESIUNEA

 • 23.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 23.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

24. FORȚA MAJORĂ

 • 24.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 24.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 24.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 24.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 25.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. COMUNICĂRI

 • 27.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 27.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. DISPOZIȚII FINALE

 • 29.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

EXECUTANT, RADP CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL IO AN PANTELIMON

DIRECTOR EXECUTIV, Olimpia Moigrădan

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE

BUMB ZOITA

DIRECTOR EXECUTIV, jr. Alina Rus

BIROU JURIDIC,

Vasilie-Pap Emese

DIRECTOR EXECUTIV, Virgil Porutiu

Responsabil contract, Mircea Moldovan

ȘEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI

Mirela Marincean