Hotărârea nr. 592/2019

Hotărârea 592/2019 - Participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOCA

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 318905/485/19.06.2019 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț;

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 8 și 9A3 din Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuilei pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Reținând și prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, modificat și completat de Ordinul nr. 1117/2017, Ordinul nr. 241/2018, Rectificarea nr. 241/2018, Ordinul nr. 963/2018 și Oridinul nr. 343/2019;

Reținând dispozițiile Ordinului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 modificat și completat de Ordinul nr. 1116/2017, Ordinul nr. 1364/2017, Ordinul nr. 278/2018 și Ordinul nr. 964/2018;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. b), 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;

Art. 2 Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019;

Art. 3 Se aprobă achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi pin Programele menționate la art. 1 și 2, cu casarea a două autovehicule uzate din parcul auto al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Valoarea achiziției celor două autovehicule pur electrice noi va fi achitată după cum urmează:

prima de casare corespunzătoare autovehiculelor uzate este în cuantum de 6.500 lei/autovehicul;

ecotichet în cuantum de 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare al fiecărui autovehicul pur electric nou achiziționat;

diferența de preț din bugetul local pe anul 2019.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Administrare.

Nr. 592 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOC A


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 592/2019


TABEL CU AUTOTURISMELE UZATE PROPUSE SPRE CASARE

Nr. crt.

Categoria de folosință

Numărul de înmatriculare

Numărul de identificare

Anul primei înmatriculări în România

Anul fabricației

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

1

Autoturism

CJ 27 CLC

TMBEFF653Y5282483

2000

2000

C00206826J

2

Autoturism

CJ 14 WUV

WDC1631131A256091

2001

2001

C00477727J