Hotărârea nr. 590/2019

Hotărârea 590/2019 - Alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 317929/801/19.06.2019 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 50.000 lei, de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate;

Reținând prevederile art. 5 lit. r) și art. 11 lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.0000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală și ale O.N.G.-urilor partenere.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Președinte de ședință, E\\ Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează: municipiului, v/r-AuroraM>^CA

Nr. 590 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)