Hotărârea nr. 589/2019

Hotărârea 589/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care

înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 319451/801/20.06.2019 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 424/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017, în sensul înlocuirii doamnei consilier Anna Horvath, membru în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, cele care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, cu Olah Emese, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 424/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017, rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 589 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)