Hotărârea nr. 588/2019

Hotărârea 588/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015, completată prin Hotărârea nr. 351/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 332824 /27.06.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019, precum și cele ale Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 101/2006, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, ale H.C.L. nr. 88/2019 și ale H.C.L. nr. 393/2019;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 330862/28.06.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015, după cum urmează:

„Art 1. Se aprobă tariful de 204,94 lei /tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale și tariful de 58,74 lei /tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor din construcții și demolări, activități prestate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr. 588 din.4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)