Hotărârea nr. 586/2019

Hotărârea 586/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.

753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 326439/25.06.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Administrare cimitire domeniul public, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 242/2005, precum și avizul Comisiei de prețuri și tarife din data de 24.06.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit „a”, art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. I (1). Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă tariful orar de 27,23 lei/oră/agent + T.V.A., pentru activitatea de pază a cimitirelor, tarif practicat de Regia Autonomă a Domeniului public Cluj-Napoca”.

(2) Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 586 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)