Hotărârea nr. 585/2019

Hotărârea 585/2019 - Numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru – administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin.

5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 323.948/44.10 din 24.06.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 507/2018, ale Hotărârii nr. 131/2019 și ale Hotărârii nr. 74/2019 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Călin-Vasile Forna în funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., cu o durată a mandatului egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de administrație, respectiv până la data de 14.05.2022.

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., domnului Rus Răzvan-Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 74/2019.

Art. 3. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, a contractului de mandat, precum și a actului adițional la contractul de mandat.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-