Hotărârea nr. 584/2019

Hotărârea 584/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

„Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul CIuj-Napoca“ , str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 307834/445/12.06.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str.Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi / existenți”;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți” din municipiul Cluj Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 584 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 584/2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI

„Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram lăncii din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”

TITULAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Onisifor Ghibu nr. 25, municipiul Cluj-Napoca

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

- valoarea totală a investiției, conform devizului general tară TVA, în prețuri iunie 2019 este:                          118.170,00 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M 73.320,00 LEI ( fără T.V.A.)

  • - coș de fum metalic, izolat termic,

D int.500mm (inox); D ext.600 mm (inox); H montaj 16,00 ml; buc: 1

  • - durata de execuție : cinci luni;

  • - finanțarea investiției: buget local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.