Hotărârea nr. 583/2019

Hotărârea 583/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Șesului în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Șesului în municipiul Cluj-Napoca ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.256224/ 15 05 2019 al Direcției Tehnice prin care se propune

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Șesului în municipiul Cluj-Napoca”;

în temeiul art. 44 alin.(l) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art.5 alin.(4) și art.7 alin(4) din H.G. 907/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor lor art.36, 39 alin.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Șesului în municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 583 din 4 iulie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 583 / 4 iulie 2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

““Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Șesului

în municipiul Cluj-Napoca””

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Șesului este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în cartierul Plopilor, cu intrarea și ieșirea în strada Plopilor.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Lungime stradă:

L = 423,05 ml

Suprafață carosabil:

S = 2.877 mp

Suprafață trotuare:

S= 1.723 mp

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 2.482.778,87 lei + TVA

din care C+M: 2.195.158,04 lei + TVA

• Durata de realizare a investiției: 3 luni

Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.