Hotărârea nr. 582/2019

Hotărârea 582/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – un autobuz electric.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” -

un autobuz electric

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”- un autobuz electric - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 314561 din 18.06.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - un autobuz electric;

Reținând prevederile art. 2 lit. j și 24 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin 5 lit. b, art. 39 alin. 2, art. 45 și 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - un autobuz electric, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2 ) Bunul va fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Autobuzul electric va circula pe raza U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, pe unul din următoarele trasee:

  • -  linia 27, P-ța Gării-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 9,7 km;

  • -  linia 28, P-ța Mihai Viteazu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 8,5 km;

  • -  linia 30, str. Aurel Vlaicu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 17,2 km;

  • -  linia 32, str. Constantin Brâncuși-P-ța Mihai Viteazu, cu o lungime de 6,6 km;

  • -  linia 32B, str. Constantin Brâncuși-P-ța Gării, cu o lungime de 9,3 km.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate, respectiv 847.77 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.

Nr.582 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.582/04.07.2019

Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Notă de recepție

Nr. 305296, din data: 11.06.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara

curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO

ELECTRIC 12

2414970-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

2.825.923,38

COMISIA DE RECEPȚIE


22Ț


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

11/06/19


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. &7J27/ /11.06.2018 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 267/ 21.01.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT FURNIZARE NR. 236672/15.05.2019

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS

URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ...........................................................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.........................................................

Valoarea de inventar-(lei) .........2825923.38....................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116EJB019935

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.............................................................

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

ȘemTrațtrrar'

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

CC.

RĂZVAN GHIURCO       (

A

IOAN HOZA

DANIEL DRANCA

NICULAE DOBOȘ

A /

HORAȚIU POP

FLORIN MARIAȘIU

CĂLIN ICLODEAN

SC

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU