Hotărârea nr. 581/2019

Hotărârea 581/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”

11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” -11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331355 / 27.06.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare;

Reținând prevederile art. 2 lit. j și 24 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 5 lit. b, art. 39 alin. 1, art. 45 și 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2 ) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Stațiile de încărcare au fost montate în următoarele trei locații din Municipiul Cluj-Napoca:

  • 1. Str. Al. Vaida Voievod fn, cartierul Gheorgheni, o stație lentă și o stație rapidă.

  • 2. B-dul 1 Decembrie 1918 fn, cartierul Grigorescu, cinci stații lente și o stație rapidă.

  • 3. Str. Aurel Vlaicu - IRA cartierul Mărăști, cinci stații lente și o stație rapidă.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate, respectiv: 1028,86 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.


EAZÂ: nicipiului, Roșea

Nr. 581 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.581/04.07.2019

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Notă de recepție

Nr. 1, din data: 2.05.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.1.16.5

SISTEM ALIMENTARE STATII AUTOBUZE ELECTRICE + TRANSFORMATOR - I.R.A.

2414968-0

426.259,52

0,00

426.259,52

8*12

8

96

DA

2.1.16.5

SISTEM ALIMENTARE STATII AUTOBUZE ELECTRICE - GRIGORESCU

2414971 -0

163.568,80

0,00

163.568,80

8 * 12

8

96

DA

2.1.16.5

SISTEM ALIMENTARE STATII AUTOBUZE ELECTRICE - GHEORGHENI

2414972 - 0

69.412,62

0,00

69.412,62

8 * 12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

659.240,94

COMISIA DE RECEPȚIEDenumirea


Fișa mijlocului fix


Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2018

Data amortizării complete:

Decembrie 2026 Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 5.002, 18

Val amortizată cumulată: 29.147, 88

Val amortizată rămasă: 450.023, 64

Dorneniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414912

03/12/18, NIR, 2018154

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

2414912

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

463.597,82

2414912

02/05/19, AMFFS, 5856753

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

479.171,52

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Pagina, nr.1

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

*                                                i

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414879

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

2414879

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. -21-3.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414879

02/05/19, AMFFS, 5856750

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40

...      . . _* FCategoria: neregasîte in cadrul

Denumirea             Fișa mijlocului flX subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2018

Data amortizării complete:

Decembrie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 5.002,18

Val amortizată cumulată: 29.147, 88

Val amortizată rămasă: 450.023, 64

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414913

03/12/18, NIR, 2018154

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

2414913

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

463.597,82

2414913

02/05/19, AMFFS,

5856752

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

479.171,52

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: ne subgrupei 2.

regăsite in cadrul

1 "

Acare: 2.1.28

Josință:

rii complete:

izare: 12,50 %

ară: 1.283, 10

cumulată: 12.281, 90

rămasă: 108.880, 50 VAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Codul de clas Data dării în f<

Iulie 2018

Data amortiza Iulie 2026

Norma amort Amortizare lur Val amortizată Val amortizată Domeniu: PRI

Gestiunea.213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414878

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

2414878

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414878

02/05/19, AMFFS, 5856749

Modificare valoare

1

15.573,70

■ 0,00

121.162,40

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Pagina nrJ

Denumirea

[ Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STAT1I/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414877

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

2414877

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414877

02/05/19, AMFFS, 5856748

Modificare valoare

1

15.573,70

■ 0,00

121.162,40

Denumirea


Fișa mijlocului fix


Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1


STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Godul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880,50

Domeniu: PRIVAT

2414876

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

241.4876.

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414876

02/05/19, AMFFS, 5856747

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

e

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării îh folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026    ,

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283,10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414875

25/07/18, NIR,

2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

2414875

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414875

02/05/19, AMFFS,

5856746

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880,50 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia. PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01
Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414873

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

' '241-4873

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATll DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATll DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414873

02/05/19, AMFFS, 5856744

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40

Denumirea


Fișa mijlocului fix


Categoria: neregasite în cadrul subgrupei 2.1


STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

*

2414872

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

2414872

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.0.1 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414872

02/05/19, AMFFS,

5856743

Modificare valoare

1

15.573,70

' 0,00

121.162,40

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA_______________________________________Pagina nr.1

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880,50 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414371

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

’  24’14871

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414871

02/05/19, AMFFS, 5856742

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40Denumirea


Fișa mijlocului fix


Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA


Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizării complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50 Domeniu: PRIVAT


2414870


03/01/19, BM, 504


Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATIl DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATIl DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01


0,00


0,00


105.588,70


2414870


02/05/19, AMFFS, 5856741


Modificare valoare


15.573,70


0,00


121.162,40Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA

t

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Iulie 2018

Data amortizăpi complete:

Iulie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.283, 10

Val amortizată cumulată: 12.281, 90

Val amortizată rămasă: 108.880, 50 Domeniu: PRIVAT

|Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT [Magazia: PRIMĂRIE - STAT» DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

6                                        I

2414869

25/07/18, NIR, 2018107

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

.  24.14869

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

105.588,70

2414869

02/05/19, AMFFS, 5856740

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

121.162,40

Denumirea            fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

t

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Octombrie 2018

Data amortizării complete:

Octombrie 2026

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 5.006, 11

Val amortizată cumulată: 38.810, 09

Val amortizată rămasă: 440.361, 43

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

2414398

12/10/18, PI, 1

Preluare inițiala

1

463.597,82

0,00

463.597,82

2414898

03/01/19, SCHDOM, 1

Schimbarea domeniului

1

0,00

0,00

463.597,82

2414898

03/01/19, BM, 504

Bon de mișcare din magazia PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01 in magazia PRIMĂRIE -STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

1

0,00

0,00

463.597,82

2414898

02/05/19, AMFFS, 5856739

Modificare valoare

1

15.573,70

0,00

479.171,52