Hotărârea nr. 580/2019

Hotărârea 580/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), și modificări interioare” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbareparțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centrupentru

Tineret), și modificări interioare ” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret) și modificări interioare” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327093/25.06.2019 al Serviciului public pentru Administrarea obiectivelor culturale, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret) și modificări interioare” și dotări specifice în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017;

Având în vedere art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. 4, art. 7 alin. 4 din H. G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin (3) lit. b, art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret) și modificări interioare” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale, Direcția Tehnică și Direcția economică.


Președinte de ședință,


d. Dan Ștefan Tarcea


;cretarul municipiului,

Jr. AuroraRoșca

Nr. 580 din 4 iulie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 580/2019

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE

PARȚIALA DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL (PRĂVĂLIE) IN CENTRU CULTURAL (CENTRU DE TINERET) SI MODIFICĂRI INTERIOARE”

1.1. Obiectiv general:

Reabilitarea apartamentului de la parter, din partea estica a imobilul, monument istoric, ce are numele Palatele Status-ului Romano-Catolic (codCJ - II - a - A - 07383.01 conf. LMI 2015), situat pe str. Iuliu Maniu, nr. 1 și transformarea acestuia într-un centru pentru tineret.

1.2. Obiectiv specific:

Crearea unui spațiu adresat tinerilor cu posibilitate de utilizare multiplă (spațiu conferințe și spațiu pentru workshop-uri) inclusiv pentru persoanele cu disabilități.

2. Caracteristici tehnice principale

Spațiul este situat la parter, în partea estica a imobilul de pe str. Iuliu Maniu, nr. 1

Categoria de importanță:C - normală, conform HG. Nr. 766/1997;

Clasa de importanță și nivel de expunere la cutremur: II - clădiri a căror rezistență seismică este importantă sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea, conform P100-1/2006.

Gradul de rezistență la foc: III (cf. Normativ PI 18/1999).


3. Prezentarea investiției

Pentru spațiul situat la parter, în partea de est a imobilului de la nr. 1, se propune schimbarea destinației din spațiu comercial (prăvălie) în spațiu cultural în vederea amenajării unui centru pentru tineret. Acesta va fi compus din sală multifuncțională, foaier, birou, oficiu, grupuri sanitare și o boxă curățenie.

Lucrări propuse

Se propun lucrări de reabilitare, restaurare și lucrări de amenajări interioare.

Pavimente și pardoselile noi propuse: piatră naturală în spațiul multifuncțional, spațiu pentru birou, centrală termică, grupuri sanitare etc..

Pereții spațiilor istorice vor fi tratați în urma unor studii și consultări cu specialiști, pe baza unor proiecte de amenajare pentru fiecare funcțiune în parte, specializat.

Tâmplăriile:

Este obligatorie păstrarea tuturor tâmplăriilor istorice, intervențiile se vor face conform expertizei. Aceste tâmplării vor fi reabilitate de persoane autorizate.

De pe tâmplăriile de la stradă ce țin de centrul de tineret (2 ferestre și 1 ușă) se vor desface autocolantele atât la interior cât și la exterior. Culoarea bej de la interior se va curăța, iar tâmplăria se va revopsi în culoarea de la exterior. Elementele din lemn de la exterior de culoare bej se vor curăța și se vor revopsi în culoarea generală a tâmplăriei. Se va desface mânerul de culoare albă de la exterior și se va monta unul nou, copie a unuia de la o altă tâmplărie.

Tencuieli interioare:

La toți pereții interiori și la intradosul planșeelor sau bolților se va desface tencuiala existentă, se vor curăța rosturile și se va aplica o tencuială pe bază de var.

Pereții noi: gips carton (2 foi,) pe structură metalică

Scările: tablă pe structură metalică

Vor rezulta următoarea compartimentare:

SUPRAFEȚE PROPUSE PARTER

Cod încăpere

Denumire încăpere

Suprafața    utila

(mp)

P PR-01

Oficiu

11.92

PPR-02

Birou

31.82

PPR-03

Foaier

20.63

PPR-04

Sală multifuncțională

48.29

PPR-05

Boxă curățenie

1.71

PPR-06

Sas

2.20

P PR-07

G.S.b.

3.20

PPR-08

G.S.f. / G.S.p.d.

3.92

Su parter

123.68

Instalații

Instalații termice - proiectul va avea un sistem de încălzire în pardoseală; agentul termic va fi furnizat de o centrală poziționată în oficiu;

Instalații Sanitare - alimentarea cu apă rece se va face din rețeaua de apă publică; se va monta un sistem nou de țevi;

Instalații Electrice - sistemul de iluminat este are pe lângă rolul de bază și un rol ambiental.

4. Indicatori tehnico economici ai investiției

Nr.

Crt.

Costuri

Valoare fără TVA

(lei)

TVA

(lei)

Valoare fără TVA

(lei)

1

Total costuri investiție

906 819,93

171 140,54

1 077 960,47

2

In care C+M

508 680,49

96 649,30

605 329,79

5. Durata de realizare a investiției:

Durata de execuție a lucrărilor: 5 luni;

Durata de implementare a proiectului: 8 luni.

6. Surse de finanțare:

Proiectul este finanțat din bugetul de investiții al Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, serviciu public de interes local subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiectul este rezultatul procesului de Bugetare Participativă.

Proiectant general:

S.C. K&K Studio de Proiectare SRL arh. Kulcsâr Andrâs - nr. TNA 5856