Hotărârea nr. 58/2019

Hotărârea 58/2019 - Aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras, Râcz Levente, Găbudean Călin și Suciu Mihaela-Rodica;

Analizând Referatul nr. 101776/451/25.02.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu;

Reținând Hotărârea nr. 138/2014, completată prin Hotărârea nr. 332/2014 și Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul de stat din data de 25.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 58 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                  Anexa la Hotărârea nr. 58 / 2019

LISTĂ DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE DE SERVICIU

ANUL 2019

Nr. CRT.

NUME / PRENUME

PUNCTAJ

1

MARCHIS MARIA FELICIA

83

2

CÎMPEAN CĂLIN

74

3

MOROCOS TUDOREL FLORIN

64

4

MILAC MARIA STANCA

61

5

PINTEA ION TEODOR

36