Hotărârea nr. 578/2019

Hotărârea 578/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Grădiniței Floare de Iris”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Grădiniței Floare de Iris”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.330498/423//26.06.2019, al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Grădiniței Floare de Iris”);

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării pe piața forței de muncă;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 115/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Grădiniței Floare de Iris”), în sensul modificării contribuției proprii a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului, în valoare totală de 4.569.461,58 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 745.583,90 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofînanțarea din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.823.877, 68 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 407 /2019 rămân neschimbate.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Președirițe de ședință, Ec. Dan Sîcfan Tarcea

Secretarul municipiului, Jr. Aurora .Roșea

Nr. 578 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)