Hotărârea nr. 576/2019

Hotărârea 576/2019 - Aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI

J

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 299589 din 7.06.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI;

Reținând prevederile art. 11, 12 și 13 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 6 alin. 3 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Art.2. Se desemnează domnul primar Emil Boc să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI, cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a asociației și a altor documente necesare în acest scop.

Art.3. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaților:

Q domnul Emil Boc (membru);

D domnul Ovidiu Vasile Cîmpean (membru);

a domnul Dan Ștefan Tarcea (membru supleant).

Art.4. Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca la constituirea patrimoniului inițial al Asociației cu o contribuție în valoare de 20.000 de lei.

Art.5. Se aprobă cotizația anuală de 0,5 euro pentru fiecare locuitor cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca destinată acoperirii cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic-operațional.

Art.6. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă stabilirea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI în România, Municipiul Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 10 (unitatea individuală nr. 24) și SAD 11 (unitate individuală nr. 25).

Art.8. Se aprobă desemnarea dnei. Șeitan Adriana Mariana, cu cetățenia română, născută la data de 26.03.1971 domiciliată în Timișoara, str. Fructelor nr. 5, ap. 3, titular CI seria TZ, nr. 347451 eliberat de SPCLEP Timișoara, la 06.03.2017, ca persoană împuternicită, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timișoara.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 576 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

AV t

ALIANȚA VESTULUI

Anexa 1 la Hotărârea nr. 576/2019


ACTUL CONSTITUTIV

al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI

I.ASOCIAȚII

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Municipiul Timișoara,Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030, cod fiscal 14756536, reprezentat de domnul Nicolae ROBU, cetățean roman, în calitate de primar;

 • 2. MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod postai 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Gheorghe FALCĂ, cetățean român, în calitate de primar;

 • 3. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj, Str. Moților, nr. 3, cod postai 400001, cod fiscal 4305857, reprezentat de domnul Emil BOC, cetățean român, în calitate de primar;

 • 4. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1- 3, cod postai 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul Ilie Gavril BOLOJAN, cetățean român, în calitate de primar;

Denumite colectiv "Asociații" și individual "Asociatul", s-au asociat și au înființat ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI (denumită în continuare „Asociația") în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificări și completări ulterioare.

Caracterul Asociației este de interes general, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, care se constituie în vederea atingerii obiectivelor și desfășurării activităților specificate la art. 3 din Statut.

Din punctul de vedere al regimului juridic în care funcționează, Asociația este o asociație de dezvoltare intercomunitară, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 (art. 11,12,13), Legii nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

II.DENUMIREA

Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de Ministerul Justiției nr. 172171 din 04.01.2019.

Denumirea Asociației va fi folosită în toate actele emise.

Abreviat se va utiliza acronimul AVE.

III. ÎNSEMNELE ASOCIAȚIEI

Asociația va avea siglă și însemne proprii.IV. SEDIUL

 • a)  Sediul Asociației este în România, Municipiul Timișoara, Str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 10 (unitatea individuală nr.24) și SAD 11 (unitate individuală nr.25).

 • b)  Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului director, care se va aduce la cunoștința Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale aferente.

 • c)  Asociația poate deschide sucursale, filiale, poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consortii și/sau societăți comerciale, atât în zonă, cât și în țară sau în străinătate, în funcție de necesitățile sale de funcționare.

V. DU RATA

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

VI.VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL/OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI, constituită în scopul dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes public sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Această asociere urmărește dezvoltarea durabilă a regiunii AVE, a întregii zone urbane funcționale intercomunitară și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația prin elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare la nivelul strategiei Intercomunitară AVE.

 • (2) OBIECTIVELE Asociației sunt următoarele:

  • 2.1. îmbunătățirea radicală a mobilității și accesibilității între cele patru orașe.

Accelerarea implementării proiectului Autostrada Transilvania;

Susținerea și urgentarea implementării proiectului Autostrada ViaCarpathia;

Susținerea și urgentarea proiectului Autostrada Timișoara-Belgrad;

Dezvoltarea unei conexiuni de tren de mare viteză între toate cele 4 orașe;

Finalizarea completă a tronsoanelor de centură și interconectarea la rețeaua TEN-T;

Dezvoltarea în parteneriat a aeroporturilor și a facilităților de acces la acestea dinspre fiecare oraș către toate celelalte;

Dezvoltarea unei rețele de transport public intraregional și interregional;

Creșterea mobilității ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren / tramvai

/troleibus / autobus electric / metrou metropolitan;

Susținerea mobilității forței de muncă;

Sprijinirea legii parteneriatuiui public-privat pentru proiecte de infrastructură.

 • 2.2. Susținerea de măsuri active pentru dezvoltarea economică și socială.

Sprijinirea colaborării mediului de afaceri prin rețele de furnizori, clustere regionale;

Promovarea unui set comun de infrastructuri specifice, precum și un pachet de facilități oferite agenților economici;

Susținerea inovării și a parteneriatelor între universități și mediul de afaceri, și administrația publică locală;

Corelarea a trei resurse de finanțare a proiectelor de infrastructură: 2% din PIB-ul național, bani aprobați de Uniune și fonduri împrumutate de la Banca Europeană, dezvoltarea constituind cea mai bună formă de protecție socială;

Valorificarea oportunităților financiare și strategice oferite de politicile și programele europene și naționale;

Susținerea și implementarea mecanismului de Investiții Teritoriale Integrate (ITI), care să permită o abordare coerentă a proiectelor de investiții;

Susținerea construirii Spitalelor Regionale de Urgență Cluj și Timișoara ca poli de interconectare cu spitalele județene;

Programe de susținere a tinerilor pentru a rămâne în țară și de atragere și repatriere a celor care au emigrat;

Susținerea cu prioritare a economiei digitale, a industriilor creative, cu valoare adăugată ridicată și nepoluante;

Promovare comună a proiectelor de dezvoltare la târguri și evenimente de afaceri;

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

Activități și proiecte pentru protecția mediului si promovarea politicilor de dezvoltare durabila; Activități, proiecte și investiții de cercetare, dezvoltare și inovare în folosul membrilor asociați.

 • 2.3. Colaborarea pentru identificarea și implementarea unor măsuri de creștere a performanțelor în administrație.

Transferarea bunelor practici identificate la nivelul oricăruia dintre parteneri către toți ceilalți; Dezvoltarea unor programe și proiecte de cooperare administrativă intra și interregională; Promovare unui set de politici publice menite să susțină o dezvoltare strategică vizionară, predictibilă și sutenabilă;

Eliminarea birocrației suplimentare în utilizarea fondurilor europene;

Realizarea procesului de regionalizare - autoritățile locale să își poată realiza propriul program operațional regional la nivelul regiunii;

Transparența actului administrativ și deschiderea față de alte autorități publice locale;

Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabila (cofinantare), gestionarea investițiilor teritoriale integrate, gestionarea unor programe de finanțare, evaluarea si preevaluarea proiectelor si implementarea de instrumente de finanțare.

 • 2.4. Promovarea modelului european de politică publică, consonant cu societatea cunoașterii, promotor și valorizator de cultură.

Implementarea cu schimb de idei și experiență a conceptului de Smart City;

Dezvoltarea și introducerea masivă în administrație a digitalizării și serviciilor de tip e-administrație și e-cetățean;

Poziționarea domeniului culturii în centrul preocupărilor comune și, contextual, colaborare în cadrul proiectului Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2021;

Facilitarea participării cetățenilor celor patru orașe la evenimentele culturale ale fiecărei municipalități organizatoare;

Educație conectată la viitor, modificarea curriculei la toate nivelurile de învățământ pentru a se adapta noilor provocări sociale și economice, ca și aspirațiilor generațiilor de azi.

 • 2.5.    Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

 • 2.7.    Mandatarea din partea membrilor către Asociația AVE pentru identificarea, pregătirea și implementarea documentațiilor tehnice, proiectelor și investițiilor de interes local, regional și interregional.

 • 2.8.    Alte activități relevante pentru dezvoltarea Asociației, precum și orice alte activități care vizează generarea resurselor proprii de funcționare.

VI.PATRIMONIUL INIȚIAL

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 80.000 RON, constituit din contribuția în numerar, în cuantum de 20.000 Ron/asociat, după cum urmează:

Municipiul Timișoara

20.000 lei;

20.000 lei;

20.000 lei;

20.000 lei


Municipiul Arad

Municipiul Cluj Napoca

Municipiul Oradea

(2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile anuale ale Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) Finanțări de la instituții, organizații și organisme naționale și internaționale;

 • c) Subvenții obținute de la bugetul de stat, de la bugete locale sau alte surse legale;

 • d) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • e) Dividende rezultate din activitățile societăților comerciale înființate de către Asociație;

 • f) Donații, sponsorizări sau legate;

gjOrice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației;

După aprobarea aderării noilor membri la Asociație, patrimoniul Asociației se va majora cu contribuția noului membru la patrimoniul deja constituit, conform cuantumului de 20.000 Ron stabilit initial/membru.

La acestea se adaugă cotizația anuală a membrilor, stabilită, conform Statutului, la 0,5 Euro pentru fiecare locuitor cu domiciliul în localitatea respectivă.

 • VII.PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl CONTROL

CONDUCEREA ASOCIAȚIEI- ADUNAREA GENERALĂ

ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții Asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Prima Adunare Generală a Asociației AVE este formată din 8 membri, respectiv sunt desemnați câte 2 reprezentanți din partea fiecărui membru asociat:

 • 1.  Dl. Robu Nicolae, numit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr.

data de___/___/2019.

 • 2.  Dl. Diaconu Dan, numit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr.

data de___/___/2019.

 • 3.  Dna. Portaru Elena, numită de Consiliul Local al Municipiului Arad prin Hotărârea nr.

data de___/___/2019.

 • 4.  Dl. Bibart Calin, numit de Consiliul Local al Municipiului Arad prin Hotărârea nr.______din data

de___/___/2019.

 • 5.  Dl. Boc Emil, numit de Consiliul Local al Municipiului Cluj prin Hotărârea nr.______din data de

___/___/2019.

 • 6.  Dl. Campean Ovidiu, numit de Consiliul Local al Municipiului Cluj prin Hotărârea nr.______din

data de /   /2019.

 • 7.  Dl. Bolojan llie, numit de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Hotărârea nr.______din data

de 29/05/2019.

 • 8.  Dl. Foghis Adrian, numit de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Hotărârea nr.______din

data de 29/05/2019.

De asemenea, sunt desemnați 4 membri supleanți ai Adunării Generale, respectiv câte un reprezentant din partea fiecărui membru asociat:

 • 1.  Dl. Birta Florin, numit de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Hotărârea nr.______din data

de 29/05/2019.

 • 2.  Dl/Dna.__________________________, numit/ă de Consiliul Local al Municipiului Cluj prin Hotărârea

nr.______din data de___/___/2019.

 • 3.  Dna. Macra Claudia, numită de Consiliul Local al Municipiului Arad prin Hotărârea nr.______din

data de___/___/2019.

 • 4.  Dl. Iapa Cătălin, numit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr.______din

data de___/___/2019.

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

Asociații au convenit că primul Președinte al Asociației este Primarul Municipiului pe raza căreia se înregistrează Asociația, respectiv Primarul Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu.

Vicepreședintele desemnat va prelua următorul mandat de președinte.

Ulterior, Președinte al Asociației va fi stabilit prin votul membrilor Adunării Generale, din rândul membrilor Consiliului Director, cu respectarea unui principiu de rotație, astfel încât fiecare dintre membrii să exercite succesiv funcția de președinte. Mandatul Președintelui este stabilit pe o durată de un an de zile.

I

u

ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI-CONSILIUL DIRECTOR

CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv de conducere al Asociației, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind alcătuit din primarii în funcție ai unităților administrativ-teritoriale membre.

Membrii Consiliului Director sunt numiți de Adunarea Generală a Asociaților pe durata mandatului primarilor unităților administrativ-teritoriale asociate. în situația în care un membru nu poate participa la ședința Consiliul Director, acesta poate împuternici un reprezentant care să participe și să voteze în cadrul ședinței Consiliului Director. Se aproba votul electronic pentru eficientizarea activitatii.

Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației:

 • a)  Președintele Asociației - Primarul Municipiului Timișoara;

 • b)  Vicepreședințele Asociației - Primarul Municipiului Arad;

 • c)  Membru- Primarul Municipiului Oradea;

 • d)  Membru - Primarul Municipiului Cluj;

Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

 • a)  Dl. Robu Nicolae, Primarul Municipiului Timișoara- Președintele Asociației;

 • b)  Dl. Falcă Gheorghe, Primarul Municipiului - Vicepreședintele Asociației;

 • c)  Dl. Bolojan llie, Primarul Municipiului Oradea - Membrul Asociației;

 • d)  Dl. Boc Emil, Primarul Municipiului Cluj Napoca - Membrul Asociației.

CONTROLUL FINANCIAR al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor numit de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților. Primul Cenzor al Asociației este dl. Sirbu Nicolae Dorinei, inregistrat cu nr.carnet CECCAR 15447/2010.

APARATUL TEHNICO-OPERAȚIONAL reprezintă, prin personalul acestuia, structura de activitate curentă a Asociației care își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pentru realizarea obiectivelor și scopului Asociației.

Aparatul tehnico-operațional este condus de către un director general, care se numește și se revocă de către Consiliul Director la propunerea președintelui Asociației, dintre reprezentanții membrilor în Adunarea Generală.

Alte atribuții ale organelor de conducere, administrare si control sunt prevăzute in Statutul Asociației.


exemplare originale, și semnat azi,

SEMNĂTURILE ASOCIAȚILOR:

 • 1.MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030, cod fiscal 14756536, reprezentat de domnul Nicolae ROBU, cetățean roman, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 2. MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod postai 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Gheorghe FALCĂ, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 3. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj, Str. Moților, nr. 3, cod postai 400001, cod fiscal 4305857, reprezentat de domnul Emil BOC, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 4. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1- 3, cod postai 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul llie Gavril BOLOJAN, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

Notar/Avocat _____________________, sediu profesional în _______________, str.________________,nr.

_______, în baza Legii nr. 36/1995/Legii nr. 51/1995, AUTENTIFIC/ATEST identitatea părților semnatare, conținutul actului, data certă a înscrisului, act reprezentând voința reală, expresă și neviciată a părților, înregistrat sub nr.________din data de__/__/2019.

Notar/Avocat___________________,

Anexa 2 la Hotărârea nr. 576/2019

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI

 • 1.     Datele de identificare, voința de asociere, scopul și obiectivele Asociației

 • 2.     Denumirea, forma juridică, sediul, durata și patrimoniul

 • 3.     Principiile Asociației, funcționarea, domeniile de colaborare și competențele

 • 4.     Calitatea, drepturile și obligațiile membrilor

 • 5.      Veniturile Asociației

 • 6.     Organele de conducere, administrare și control

 • 7.     Modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației

 • 8.     Dizolvarea Asociației

 • 9.     Lichidarea Asociației

 • 10.    Dispoziții finale

CAPITOLUL 1

DATELE DE IDENTIFICARE, VOINȚA DE ASOCIERE, SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 1 Datele de identificare ale asociaților fondatori

Datele de identificare ale unitățile administrativ-teritoriale având calitatea de membri fondatori și asociați sunt:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030, cod fiscal 14756536, reprezentat de domnul Nicolae ROBU, în calitate de Primar;

 • 2. MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod postai 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Gheorghe FALCĂ, cetățean român, în calitate de primar;

 • 3. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj, Str. Moților, nr. 3, cod postai 400001, cod fiscal 4305857, reprezentat de domnul Emil BOC, cetățean român, în calitate de primar;

 • 4. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1- 3, cod postai 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul llie Gavril BOLOJAN, cetățean român, în calitate de primar.

N î

Art. 2 Exprimarea voinței de asociere

Denumiți colectiv "Asociații" și individual "Asociatul" și-au exprimat voința de asociere pentru promovarea intereselor comune și au convenit să înființeze ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI (denumită în continuare „Asociația"), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 11,12,13), precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificări și completări ulterioare.

Art. 3 Scopul și obiectivele Asociației

 • 3.1. Reprezentanții unităților administrativ teritoriale menționate la art. 1, ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI,menționăm că viziunea noastră comună este de a urma cele 4 principii fundamentale formulate în spiritul Declarației de la Alba lulia din 1 Decembrie 1918 pentru:

 • a)  dezvoltarea comunităților locale - pentru a susține dezvoltarea României;

 • b)  libertatea comunităților de a se asocia, de a atrage și a-și utiliza eficient resursele;

 • c)  mai multă putere pentru comunitățile locale, prin asocieri intra și Intercomunitară în structuri nebirocratice;

 • d)  stabilitatea administrației, evidentă în cazul administrațiilor locale, în raport cu cea centrală.

Prin semnarea prezentului statut, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI, constituită în scopul dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes public sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice, prin elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare la nivelul strategiei Intercomunitară AVE.

3.2. OBIECTIVELE Asociației sunt următoarele:

 • 3.2.1. îmbunătățirea radicală a mobilității și accesibilității între cele patru orașe.

Accelerarea implementării proiectului Autostrada Transilvania;

Susținerea și urgentarea implementării proiectului Autostrada ViaCarpathia;

Susținerea și urgentarea proiectului Autostrada Timișoara-Belgrad;

Dezvoltarea unei conexiuni de tren de mare viteză între toate cele 4 orașe;

Finalizarea completă a tronsoanelor de centură și interconectarea la rețeaua TEN-T;

Dezvoltarea în parteneriat a aeroporturilor și a facilităților de acces la acestea dinspre fiecare oraș către toate celelalte;

Dezvoltarea unei rețele de transport public intraregional și interregional;

Creșterea mobilității ecologice în regiune prin proiecte de tip tren / tramvai /troleibus / autobus electric / metrou metropolitan;

Susținerea mobilității forței de muncă;

Sprijinirea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură.

 • 3.2.2. Susținerea de măsuri active pentru dezvoltarea economică și socială.

Sprijinirea colaborării mediului de afaceri prin rețele de furnizori, clustere regionale;

Promovarea unui set comun de infrastructuri specifice, precum și un pachet de facilități oferite agenților economici;

Susținerea inovării și a parteneriatelor între universități și mediul de afaceri, și administrația publică locală;

Corelarea a trei resurse de finanțare a proiectelor de infrastructură: 2% din PIB-ul național, bani aprobați de Uniune și fonduri împrumutate de la Banca Europeană, dezvoltarea constituind cea mai bună formă de protecție socială;

Valorificarea oportunităților financiare și strategice oferite de politicile și programele europene și naționale;

Susținerea și implementarea mecanismului de Investiții Teritoriale Integrate (ITI), care să permită o abordare coerentă a proiectelor de investiții;

Susținerea construirii Spitalelor Regionale de Urgență Cluj și Timișoara ca poli de interconectare cu spitalele județene;

Programe de susținere a tinerilor pentru a rămâne în țară și de atragere și repatriere a celor care au emigrat;

Susținerea cu prioritare a economiei digitale, a industriilor creative, cu valoare adăugată ridicată și nepoluante;

Promovare comună a proiectelor de dezvoltare la târguri și evenimente de afaceri;

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

Activități și proiecte pentru protecția mediului si promovarea politicilor de dezvoltare durabila;

Activități, proiecte și investiții de cercetare, dezvoltare și inovare în folosul membrilor asociați.

 • 3.2.3.  Colaborarea pentru identificarea și implementarea unor măsuri de creștere a performanțelor în administrație.

Transferarea bunelor practici identificate la nivelul oricăruia dintre parteneri către toți ceilalți;

Dezvoltarea unor programe și proiecte de cooperare administrativă intra și Intercomunitară; Promovarea unui set de politici publice menite să susțină o dezvoltare strategică vizionară, predictibilă și sustenabilă;

Eliminarea birocrației suplimentare în utilizarea fondurilor europene;

Realizarea procesului de regionalizare - autoritățile locale să își poată realiza propriul program operațional regional la nivelul regiunii;

Transparența actului administrativ și deschiderea față de alte autorități publice locale;

Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabila (cofinantare), gestionarea investițiilor teritoriale integrate, gestionarea unor programe de finanțare, evaluarea si preevaluarea proiectelor si implementarea de instrumente de finanțare.

 • 3.2.4. Promovarea modelului european de politică publică, consonant cu societatea cunoașterii, promotor și valorizator de cultură.

Implementarea cu schimb de idei și experiență a conceptului de Smart City;

Dezvoltarea și introducerea masivă în administrație a digitalizării și serviciilor de tip e-administrație și e-cetățean;

Poziționarea domeniului culturii în centrul preocupărilor comune și, contextual, colaborare în cadrul proiectului Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2021;

Facilitarea participării cetățenilor celor patru orașe la evenimentele culturale ale fiecărei municipalități organizatoare;

Educație conectată la viitor, modificarea curriculei la toate nivelurile de învățământ pentru a se adapta noilor provocări sociale și economice, ca și aspirațiilor generațiilor de azi.

 • 3.2.5.  Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

 • 3.2.6.  Mandatarea din partea membrilor către Asociația AVE pentru identificarea, pregătirea și implementarea documentațiilor tehnice, proiectelor și investițiilor de interes interregional.

 • 3.2.7.  Alte activități relevante pentru dezvoltarea Asociației, precum și orice alte activități care vizează generarea resurselor proprii de funcționare.

CAPITOLUL II

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA Șl PATRIMONIUL

Art. 4 Denumirea Asociației

Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de Ministerul Justiției nr. 172171 din 04.01.2019.

Denumirea Asociației va fi folosită în toate actele emise.

Abreviat se va utiliza acronimul AVE.

Art. 5 Forma juridică a Asociației

Caracterul Asociației este de interes general, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, care se constituie în vederea atingerii obiectivelor și desfășurării activităților specificate la art.3.

Din punctul de vedere al regimului juridic în care funcționează, Asociația este o asociație de dezvoltare intercomunitară, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 (art. 11,12,13), Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 6 însemnele Asociației

Asociația va avea siglă și însemne proprii.

Dave

ALIANȚA VESTULUI

Art. 7 Sediul Asociației

 • a)  Sediul Asociației este în România, Municipiul Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 10 (unitatea individuală nr. 24) și SAD 11 (unitate individuală nr.25)

 • b)  Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director, care se aduce la cunoștința Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale aferente.

 • c)  Asociația poate deschide sucursale, filiale, poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consortii și/sau societăți comerciale, atât în Asociație, cât și în țară sau în străinătate, în funcție de necesitățile sale de funcționare.

 • d)  Asociația poate înființa, în condițiile legii, entități juridice cu caracter lucrativ, ale căror activități sunt compatibile cu scopul și obiectivele statutare, utilizând profiturile realizate în satisfacerea acestor scopuri.

Art. 8 Durata Asociației

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 9 Patrimoniul inițial al Asociației

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 80.000 RON, constituit din contribuția în numerar, în cuantum de 20.000 Ron/asociat, după cum urmează:

Municipiul Timișoara

Municipiul Arad

Municipiul Cluj Napoca

Municipiul Oradea

20.000 lei;

20.000 lei;

20.000 lei;

20.000 lei.


 • (2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile anuale ale Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) Finanțări de la instituții, organizații și organisme naționale și internaționale;

 • c) Subvenții obținute de la bugetul de stat, de la bugete locale sau alte surse legale;

 • d) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • e) Dividende rezultate din activitățile societăților comerciale înființate de către Asociație;

 • f) Venituri realizate din activități economice directe, comerciale și de servicii proprii;

 • g) Donații, sponsorizări sau legate;

 • h) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației;

 • (3) După aprobarea aderării noilor membri la Asociație, patrimoniul Asociației se va majora cu contribuția acestora la patrimoniul deja constituit, conform cuantumului de 20.000 Ron stabilit inițial.

 • (4) La acestea se adaugă cotizația anuală a membrilor, stabilită la 0,5 Euro pentru fiecare locuitor cu domiciliul în localitatea respectivă.

 • (5) Cotizația se datorează integral pentru fiecare an calendaristic, indiferent de data aderării sau retragerii calității de membru sau excluderii din asociație.

CAPITOLUL III

PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI, FUNCȚIONAREA, DOMENIILE DE COLABORARE Șl COMPETENȚELE

Art. 10 Principiile Asociației

în baza principiilor expuse în Carta Europeană a Autonomiei Locale unitățile administrative-teritoriale membre pornesc la constituirea Asociației determinate de nevoia de colaborare, pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere economic, social și competitiv, având ca principii:

 • a)  Principiul coeziunii economice și sociale: unitățile administrativ-teritoriale membre vor susține promovarea unei dezvoltări generale armonioase a regiunii, în vederea formării unui teritoriu coeziv și competitiv;

 • b)  Principiul specializării: unitățile administrativ-teritoriale membre pot transfera către asociație unele activități specifice care intră în sfera lor de competență, cu acordul consiliilor deliberative ale unităților respective. Ca un principiu general, activitățile cu arii de aplicație la nivelul interegional pe care autoritățile publice respective nu le pot opera singure eficient, acestea se pot transfera asociației, pe probleme punctuale care se decid în consens de către organele asociației, rămânând ca activitățile cu impact regional mai restrâns, din cadrul acelorași competențe, să rămână a fi în continuare la latitudinea unității teritorial-administrative membre.

De asemenea, la baza funcționării Asociației sunt următoarele principii:

 • c)  respectarea autonomiei UAT-urilor membre ale Asociației;

 • d)  dezvoltarea durabilă integrată comună a membrilor;

 • e)  subsidiaritate, prin participarea populației în procesul decizional;

 • f)  parteneriatul;

 • g)  transparență decizională.

Art. 11 Condiții de funcționare

 • (1)      Constituirea Asociației se face în cadrul legislativ existent, în condițiile păstrării autonomiei fiecărei unități administrativ teritoriale membre.

 • (2)     în orice situație, organizarea și funcționarea Asociației nu poate conduce la:

crearea de 'enclave' cu caracter economic, social, cultural sau etnic, apariția formelor de segregare de tip economic, social, cultural și etnic.

o distribuție inegală și neuniformă, a beneficilor activităților realizate în regiunea de referință.

 • (3)     Relațiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programe și proiecte de dezvoltare și amenajare spațială a teritoriului, stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a AVE.

 • (4)     Planurile de Amenajare Teritorială, Planurile de Mobilitate Urbană, Strategiile de Dezvoltare Durabilă la nivelul AVE vor fi formulate coordonat și în concordanță cu dorințele și nevoile unităților teritorial-administrative membre, astfel încât aceste planuri să genereze eficiență și multiplicare în regiune.

Art. 12 Domenii de colaborare

 • •   Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, de infrastructură, utilități și servicii publice;

 • •   Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

 • •   Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;

 • •   Mediul înconjurător;

 • •   Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

 • •   Organizarea de ITI - Investiții Teritoriale Integrate pentru dezvoltare regională comună;

 • •   Activități de cercetare dezvoltare (IT, medical, servicii publice, energie etc.)

 • •   Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale Asociației.

Art. 13 Domeniile în care Adunarea Generală a Asociaților AVE adoptă hotărâri:

Adunarea Generală adoptă hotărâri în următoarele domenii:

 • (1)      Politica localităților

Dezvoltarea regională durabilă;

Programe/proiecte sociale și culturale de interes comun;

Ordinea publică din regiune;

Dezvoltarea resurselor umane și educația.

 • (2)     Amenajarea teritoriului

Corelarea și actualizarea planurilor urbanistice generale și a planurilor de amenajare sectorială;

Inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;

Crearea identității urbanistice a regiunii.

 • (3)     Dezvoltarea economică

Promovarea Asociației ca și potențială destinație pentru investitori;

Atragerea de investiții directe în Asociație;

Acțiuni specifice de dezvoltare economică, care urmăresc interesul comun.

 • (4)      Serviciile și utilitățile publice

Creșterea mobilității regionale;

Organizarea și gestionarea utilităților și serviciilor publice;

Realizarea și gestionarea elementelor comune de infrastructură.

 • (5)     Mediul

Elaborarea de programe comune de protejare și conservare a mediului natural;

Elaborarea și realizarea de proiecte pentru combaterea poluării apei, aerului și a solului;

Acțiuni de depozitare și valorificare a deșeurilor din Asociație.

 • (6)     Altele

Realizarea proiecte de interes comun pentru localitățile regiunii;

Semnalizarea, publicitatea și reclamele, promovarea unitară aAsociației;

Susținerea financiară și dotarea structurilor tehnico-operaționale ale asociației.

Adunarea Generală are competențe și în alte domenii nespecificate în prezentul articol, necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor și scopului Asociației.

Art. 14 Competențe delegate către Asociație

Asociații hotărăsc de comun acord faptul că pot delega aparatului tehnic și operațional al Asociației, coordonat de către Consiliul Director al Asociației, anumite competențe legate de realizarea obiectivelor Asociației:

 • (1) Elaborarea și actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă AVE

Adaptarea și actualizarea continuă a Strategiei de Durabilă AVE, ținând cont de evoluția demografică, economică și culturală locală, respectiv de contextul macro-economic internațional, național și regional.

 • (2)     Politici integrate de amenajare a teritoriului la nivelul regiunii

Susținerea activității instituțiilor arhitectilor-șefi în vederea armonizării planurilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD) ale membrilor cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Asociației AVE;

Inițierea și realizarea de planuri de amenajare teritorială spațială de interes comun.

 • (3)     Promovarea Asociației AVE

Crearea unui concept de marcă (*brand*) al Asociației, respectiv promovarea acesteia pe piață conform unui plan coerent și viabil, care să conducă la efectuarea, direct sau prin servicii contractate, de acțiuni de atragere a investitorilor privați, cu precădere a investițiilor străine directe; ulterior, gestionarea investițiilor atrase se transferă de către Asociație, de la caz la caz, către unitățile administrative membre.

 • (4)     Servicii și utilități publice regionale integrate cu platforme comune

Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea de cereri de finanțare nerambursabilă în vederea reabilitării și modernizării elementelor de infrastructură urbană și peri-urbană, necesare susținerii dezvoltării economice: servicii de utilități publice, precum și alte categorii de infrastructuri.

Creșterea mobilității regionale și eficientizarea transportului interregional, respectiv organizarea și gestionarea serviciilor publice comune ale regiunii, ca activități care se transferă ulterior, de la caz la caz, unităților teritorial-administrative membre.

 • (5)    Managementul finanțărilor pentru proiecte de dezvoltare

Programe și proiecte de impact pentru regiune, care beneficiază de finanțări și co-finanțări internaționale;

Programe și proiecte realizate prin finanțări proprii ale unităților administrativ teritoriale membre; Subvențiile și contribuțiile membrilor pentru susținerea activităților Asociației.

 • (6)     Reprezentarea Asociației A VE

Reprezentarea Asociației ca și arie comună de dezvoltare durabilă comună, în scopuri care privesc interesele generale ale Asociației.

 • (7)    Alte competențe

Se stabilesc în baza aprobării Adunării Generale sau Consiliului Director, după caz.

CAPITOLUL IV

CALITATEA, DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Art. 15 Calitatea de membru al Asociației

 • (1)     Conform principiului liberei asocieri, membrii care compun Asociația sunt membrii fondatori și alți membrii simpli care vor adera ulterior.

 • a)      Membrii fondatori sunt unitățile teritorial-administrative semnatare, prin organele deliberative,

care au pus bazele Asociației, au semnat Actul Constitutiv și Statutul acesteia;

 • b)      Membrii sunt alte unități teritorial-administrative care aderă la Asociație după constituirea acesteia.

 • (2)     Dobândirea sau retragerea calității de Membru Fondator se realizează ca urmare a hotărârii consiliului deliberativ al unității administrative-teritoriale respective, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 • (3)     Adunarea Generală poate hotărî pierderea calității de membru fondator și, ulterior, excluderea în următoarele situații:

|               a) unitatea teritorial-administrativă în cauză nu își îndeplinește timp de un an obligațiile față de

Asociație;

 • b) folosește prerogativele statutare în interes personal;

 • c) acționează prin orice mijloace în scopul vădit al defăimării Asociației, a membrilor și a activității acesteia;

 • d) aduce prejudicii morale și materiale Asociației.

 • (4)     Dobândirea sau retragerea calității de Membru se realizează prin solicitarea adresată Adunării Generale a Asociaților.

în urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (5)    Adunarea Generală poate hotărî pierderea calității de membru asociat și, ulterior, excluderea în următoarele situații:

 • a) membrul asociat în cauză nu își îndeplinește timp de un an obligațiile față de Asociație;

 • b) folosește prerogativele statutare în interes personal;

 • c) acționează prin orice mijloace în scopul vădit al defăimării Asociației, a membrilor și a activității acesteia;

 • d) aduce prejudicii morale și materiale Asociației.

 • (6)     Retragerea unilaterală sau excluderea din Asociație nu conduce la ștergerea obligațiilor asumate de către membrul în cauză dacă, la data comunicării deciziei unilaterale de retragere sau a adoptării hotărârii de excludere, obligațiile asumate față de Asociație nu erau stinse.

 • (7)     Membrii Asociației care se retrag sau care sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului social și își pierd ulterior drepturile și obligațiile conferite de calitatea de membru, cu excepția obligațiilor prevăzute la art.15 alineatul (6).

 • (8) Calitatea de membru al Asociației încetează în cazul în care persoana juridică ce deține calitatea de membru al Asociației intră în insolvență, conform OUG nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare sau în faliment, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz.

 • (9)     Consiliul Director poate iniția proceduri prealabile încheierii unor acorduri specifice de colaborare ale Asociației, pentru proiecte de interes ale Asociației, în baza unor înțelegeri de tip asociativ.

Art. 16 Drepturile membrilor

Membrii Fondatori și Membrii au următoarele drepturi:

 • a)      Să beneficieze de baza de date și informații a Asociației;

 • b)      Să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c)       Să ia parte, prin primarii acestora, la întrunirile, ședințele și adunările Consiliului de Director;

 • d)      Să ia parte la întocmirea materialelor de interes pentru Asociație;

 • e)      Să exprime orice fel de opinii asupra documentelor elaborate în cadrul Asociației;

 • f)      Să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea Asociației;

 • g)      Să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare aAsociației;

 • h)      Să formuleze solicitări și propuneri de proiecte privind dezvoltarea Asociației;

 • i)       Să fie parte a oricăror proiecte de interes punctual sau comun ale Asociației;

 • j)       Să beneficieze de rezultatul activităților desfășurate de Asociație;

 • k)      Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, drept care va fi exercitat de către reprezentanții fiecărui membru fondator și asociat.

 • l)       Să se retragă liber din Asociație;

 • m)     Să se adreseze instanțelor judecătorești în cazul în care o hotărâre a Asociației este contrară Statutului, Actului Constitutiv și legilor în vigoare;

 • n)      orice alte drepturi prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 17 Obligațiile membrilor

Membrii Fondatori și Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • a)      să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației.

 • b)       Să achite Asociației o contribuție anuală în cuantum de 0,5 (cincizecidecenți) Euro echivalentul în lei la cursul euro stabilit de BNR din ziua plății, pentru fiecare locuitor cu domiciliul în localitatea respectivă, în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare și dezvoltare; numărul total al locuitorilor fiecărei unități administrativ-teritoriale este cel comunicat de către Institutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică, la începutul fiecărui an calendaristic;

 • c)      Să achite contribuția anuală în termenele stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților

 • d)      Să susțină material Asociația, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și/sau deciziilor Consiliului Director și să contribuie la realizarea activităților propuse de Asociație.

 • e)      Să se abțină de la întreprinderea oricăror acte sau fapte care ar putea avea drept consecință lezarea imaginii Asociației și/sau producerea unui prejudiciu Asociației sau membrilor săi;

 • f)       să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului Asociației;

 • g)      Alte obligații care pot fi stabilite și aprobate de către Adunarea Generală, în vederea atingerii obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL V

VENITURILE ASOCIAȚIEI

Art. 18 Sursele patrimoniale și de venit ale Asociației

 • (1)      Patrimoniul inițial al Asociației;

 • (2)     Cotizațiile anuale ale membrilor și alte contribuții stabilite de membri;

 • (3)     Donații, sponsorizări sau legate;

 • (4)     Venituri provenite din activități economice, comerciale și de servicii proprii;

 • (5)     Dividende rezultate din activitățile societăților comerciale înființate de către Asociație;

 • (6)     Dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;

 • (7)     Subvenții obținute de la bugetul de stat, de la bugete locale sau alte surse legale;

 • (8)      Finanțări de la instituții, organizații și organisme naționale și internaționale;

 • (9)     Alte venituri prevăzute de lege, obținute în scopul desfășurării activităților prevăzute prin Statut.

Art. 19 Alte venituri

 • (1) Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatea acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

 • (2) Asociația poate crea organizații subordonate sau poate participa la constituirea de organizații în parteneriat cu organizații similare sau cu societăți comerciale interesate de atingerea obiectivelor Asociației, iareventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale, conform legii.

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl DE CONTROL

Art. 20 Componența

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:

 • a)      Adunarea Generală, ca organism de conducere al Asociației;

 • b)      Consiliul Director, ca organism executiv ai Asociației;

 • c)      Cenzorul sau Comisia de cenzori, după caz,ca organ de control financiar.

Art. 21 Adunarea Generală a Asociaților

 • (1)     Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației alcătuit din 8 membri, respectiv sunt desemnați câte 2 reprezentanți din partea fiecărui membru asociat, la care se adaugă câte un membru supleant din partea fiecărui membru.

Membrii Asociației sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociaților de mandatari persoane fizice desemnați de către consiliile deliberative ale acestora, care participă și votează, în numele și pe seama asociatului mandant, în cadrul ședințelor organului de conducere al Asociației.

Reprezentanții membrilor în Adunarea Generală sunt confirmați prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaților. Mandatul reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea asociatului.

 • (2)      Adunarea Generală a Asociaților îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut.

Adunarea Generală a Asociației se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director, și Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz.

 • (3)     Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților se referă la:

 • a)  Stabilirea strategiei, realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • b)  Modificarea și completarea Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației;

 • c)  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Consiliului director;

 • d)  Aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil al Asociației;

 • e)  Acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de către Consiliul Director.

 • f)  Confirmarea reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților, desemnați de către membrii Asociației prin hotărârile organelor deliberative;

 • g)  Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • h)  Alegerea și revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

 • i)   înființarea de filiale și/sau alte structuri dintre cele prevăzute la art.7 lit.c) din prezentul Statut.

 • j)   Prerogativele și limitele mandatului Consiliul Director;

 • k)  Alegerea sau revocarea Președintelui Asociației care va fi și președintele Consiliului Director, precum și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatului acestuia;

 • l)  Alegerea sau revocarea vicepreședintelui Asociației care va fi și vicepreședintele Consiliului Director, precum și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatului acestuia.

 • m) Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a Asociației;

 • n)  Aprobarea raportului anual al cenzorului;

 • o) Aprobarea admiterii de noi membri, precum și aprobarea excluderii de membri din cadrul Asociației;

 • p)  Dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • q)  Stabilește cuantumul cotizației anuale a membrilor Asociației;

 • r)  Orice alte atribuții prevăzute de lege sau rezultate din prevederile Statutului Asociației.

 • (4)     Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra finanțării unor obiective majore de interes comun și stabilește cuantumul cotelor de contribuție ale membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse aprobării consiliilor deliberative membre, în condițiile în care aceste finanțări converg cu competențele acestora în stabilirea bugetului propriu.

 • (5)      Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale referitoare la mandat.

Art. 22 Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale a Asociaților

 • (1)     în exercitarea atribuțiilor care îi revin, Adunarea Generală a Asociaților adoptă hotărâri, iar voturile se exercită doar de către reprezentanții membrilor asociați, în limitele mandatului acordat.

 • (2)     Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaților, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 • (3)     Hotărârile Adunării Generale a Asociaților, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoștință despre acea hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 • (4)      Cererea de anulare se soluționează de către instanța competentă în a cărei cirmcuscripție Asociația își are sediul, conform prevederilor legale. Hotărârea instanței este supusă numai apelului.

 • (5)     Adunarea Generală a Asociaților se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și Cenzorului. Adunarea Generală a Asociaților se întrunește în ședințe ordinare, la convocarea președintelui în exercițiu al Asociației.

 • (6)     Adunarea Generală a Asociaților se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui în exercițiu al Asociației sau la solicitarea scrisă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Asociației.

 • (7)     Convocarea ședințelor se va face în scris prin scrisoare recomandată, fax sau prin e-mail și trebuie să cuprindă locul, data și ora desfășurării ședinței, precum și ordinea de zi, urmând ca aceasta să fie comunicată membrilor Asociației cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței ordinare sau cu 3 zile înainte de data desfășurării ședinței extraordinare. Convocarea trebuie să cuprindă anexat toate proiectele de hotărâri și rapoartele aferente.

Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele Asociației ori de către persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre mandatarii asociaților participanți.

Adunarea Generală a Asociației va alege dintre mandatarii asociaților participanți la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței sau va desemna, din rândul salariaților Asociației, un secretar tehnic de ședință. Procesul-verbal va fi semnat de Președinte sau, în absența acestuia, de vicepreședintele Asociației sau de persoana desemnată și de secretar.

O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor prezentului alineat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se consemnează într-un registru de procese verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

 • (8)     Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociaților. Adunarea Generală a Asociaților este statutar întrunită dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților membrilor Asociației. în situația în care, ordinea de zi vizează implementarea unor proiecte pe raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației, pe lângă respectarea cvorumul mai sus indicat raportat la numărul total de asociați, este necesară și prezența tuturor unităților administrativ-teritoriale membre, implicate sau afectate de implementarea proiectului respectiv.

Dacă la prima convocare nu se stabilește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile și nu mai târziu de 10 (zece) zile de la prima convocare.

La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră statutar întrunită dacă sunt prezenți majoritatea reprezentanților membrilor Asociației, iar în situația în care ordinea de zi vizează implementarea unor proiecte pe raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației, pe lângă respectarea cvorumul mai sus indicat raportat la numărul total de asociați, este necesară prezența tuturor unităților administrativ-teritoriale membre, implicate sau afectate de implementarea proiectului respectiv.

Se aproba utilizarea votului electronic al membrilor pentru eficientizarea activitatii.

 • (9)     în cazul primei convocări, hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al reprezentanților membrilor în Asociație, prezenți la ședință. în cazul celei de a doua convocări, hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorității reprezentanților membrilor în Asociație, prezenți la ședință.

 • (10)    Prin excepție, hotărârile privind modificarea Statutului, dizolvarea și lichidarea Asociației se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al reprezentanților membrilor în Asociație iar hotărârile care vizează exclusiv implementarea unor proiecte pe raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației se adoptă cu votul unanim al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre, implicate sau afectate de implementarea proiectului respectiv.

 • (11)    Hotărârile Adunării Generale se comunică membrilor Asociației prin grija aparatului tehnico-operațional al Asociației, în termen de cel mult 15 zile de la adoptarea acestora, și se semnează de către președinte. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (12)    Prima ședință a Consiliului Director de după validarea rezultatelor obținute la alegerile locale va fi convocată de către conducerea în exercițiu a aparatului tehnico-operațional al Asociației. Conducerea în exercițiu a aparatului tehnico-operațional are obligația de a lua toate măsurile care se impun pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a primei ședințe a Consiliului Director de după validarea rezultatelor obținute la alegerile locale.

Art. 23 Incompatibilități

Reprezentantul asociatului care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul alpatrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, sub sancțiunea de daune - interese dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii.

Art. 24 Consiliul Director

 • (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și este alcătuit din primarii în funcție ai unităților administrativ-teritoriale membre.

Membrii Consiliului director sunt numiți de Adunarea Generală a Asociaților pe o durată de 4 (patru) ani. în situația în care un membru nu poate participa la ședința Consiliului Director, acesta poate împuternici un reprezentant care să participe și să voteze în cadrul ședinței Consiliului Director. Se aproba votul electronic pentru eficientizarea activitatii.

Au calitatea de membru în primul Consiliu Director:

1.

Dl. Nicolae ROBU

- Președinte;

2.

DI.Gheorghe FALCĂ

-Vicepreședinte;

3.

Dl. Emil BOC

- Membru;

4.

Dl. Ilie G. BOLOJAN

- Membru.

 • (2)     Consiliul Director exercită următoarele atribuții:

 • a)  Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul de activități pentru perioada următoare;

 • b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, care se aduc la cunoștința Adunării Generale;

 • c)  Aprobă participarea Asociației la proiectele cu finanțare nerambursabilă, inclusiv aprobă procentul de confinanțare impus ca urmare a participării la aceste proiecte, după caz.

 • d)  Acceptă donații și sponsorizări legate de activitatea Asociației, în condițiile legii;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut.

 • f)  Aprobă organigrama, statutul funcțional al personalului angajat al Asociației care se constituie într-un aparat tehnico-operațional (inclusiv fișele de post, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare), precum și politica de resurse umane;

 • g)  Consiliul Director elaborează metodologia și organizează concursul pentru ocuparea posturilor existente în organigrama aprobată de către Adunarea Generală a Asociaților;

 • h)  Propune Adunării Generale a Asociaților numirea și revocarea Cenzorului;

 • i)  împuternicește, în caz de nevoie și pe durată de timp limitată, dar numai în condițiile legii și ale Statutului, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuții în numele și în favoarea Asociației.

 • j)  îndeplinește orice alte atribuții ce vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare și care se supun aprobării Adunării Generale a Asociaților.

 • (3)     Membrii Consiliului director pot desemna, pe domenii de specialitate, personal din cadrul unităților administrative-teritoriale membre care să asigure legătura permanentă cu personalul angajat din cadrul Asociației.

 • (4)     Consiliul director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui în exercițiu sau la cererea a cel puțin 1/3 dintre membrii Consiliului Director.

 • (5)      Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședințelor ordinare, iar în situații care reclamă urgență, cu cel puțin 48 de ore înainte. Convocarea se face în scris de către Președintele Consiliului Director, precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței și, după caz, orice alte documente anexate la ordinea zi.

 • (6)     Consiliul director este legal și statutar constituit dacă sunt prezenți majoritatea membrilor acestuia, iar deciziile se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 dintre membrii Consiliului Director. Dacă la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la o nouă convocare în termen de cel puțin 48 de ore și cel mult 72 de orede la data primei convocări. La a doua convocare, Consiliul director este considerat statutar întrunit dacă esteprezentă majoritatea membrilor acestuia. în caz de balotaj, votul președintelui (sau al vicepreședintelui, după caz) este decisiv.

Se aproba utilizarea votului electronic al membrilor pentru eficientizarea activitatii.

Ședințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

 • (7)     Deciziile luate de către Consiliul director se comunică membrilor Asociației. Deciziile Consiliului director se semnează de către președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Lucrările Consiliului director sunt consemnate în procese-verbale care se vor semna de către toți membrii prezenți ai Consiliului director. Aceste documente se comunică și se arhivează prin grija aparatului tehnico-operațional al Asociației.

 • (8)     Deciziile Consiliului director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii acestuia, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data când au luat cunoștință despre decizie sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 • (9)     Membrul Consiliului director care, într-o anumită problemă supusă deciziei Consiliului director, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

 • (10)    Membrul Consiliului director care încalcă dispozițiile alineatului (9) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

 • (11)    în exercitarea competenței sale, Consiliul director al Asociației procedează după cum urmează:

 • a)      Coordonează activitățile de elaborare și actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Asociației;

AVE, respectiv planurile de corelare a identificării, pregătirii și implementării programelor și proiectelor specifice dezvoltării Asociației, inclusiv prin înființarea unității de implementare ITI;

 • b)      Angajează Asociația în relațiile cu autorități publice naționale și străine, cu finanțatori și organisme internaționale, precum și cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obținerii de finanțări ne-rambursabile și rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun;

 • c)      Decide asupra inițierii unor proiecte de interes comun și le propune spre aprobare consiliilor deliberative ale membrilor Asociației direct implicate;

 • d)      Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul de bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare a Asociației;

 • e)        Deleagă responsabilitățile curente către personalul tehnic și operațional al Asociației;

 • f)      îndeplinește orice atribuții stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare de către Adunarea Generală a Asociației.

 • (12)    în cadrul Consiliului director, fiecare unitate administrativ-teritorială reprezentată de membrul Consiliului director reprezintă un vot.

 • (13)    Președintele Asociației se alege pe baza unui principiu de rotație la un termen determinat de 1 an de zile, dintre reprezentanții membrilor Consiliului Director și în baza votului exprimat de minim 2/3 din membri, astfel încât fiecare dintre membri să exercite succesiv funcția de președinte. Vicepreședintele desemnat va prelua următorul mandat de președinte.

Președintele Asociației îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și pe cele ale Consiliului director;

 • b) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel;

 • c) semnează actele și documentele adoptate de organul de conducere a Asociației;

 • d) coordonează activitatea membrilor Consiliului director;

 • e) deleagă responsabilitățile specifice vicepreședintelui Asociației;

 • f) urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și de către Consiliul director;

 • g) prezintă informări și analize asupra activității desfășurate de către Consiliul director;

 • h) propune Consiliului director numirea și revocarea conducerii aparatului tehnic și operațional a! Asociației, respectiv ale directorului general;

 • i) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către Adunarea Generală și/sau Consiliul director

 • (14) . Vicepreședintele Asociației are ca atribuții:

 • a) îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia;

 • b) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președinte.

 • c) se pregătește pentru a prelua următorul mandat de președinte.

 • (15)    Calitatea de membru în Consiliul director încetează:

 • a) la data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;

 • b) prin renunțarea expresă la mandat;

 • c) prin deces sau punere sub interdicție;

 • d) prin revocarea mandatului, în următoarele situații:

 • i)  dacă e condamnat printr-o sentință penală pentru o faptă care contravine imaginii și integrității Asociației;

 • ii) dacă a compromis imaginea și integritatea Asociației;

 • iii) dacă dovedește lipsă de interes în îndeplinirea mandatului încredințat.

 • e) la data încetării în orice mod a mandatului

Art. 25 Aparatul tehnic și operațional al Asociației

Aparatul tehnico-operațional reprezintă, prin personalul acestuia, structura de activitate curentă a Asociației care își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pentru realizarea obiectivelor și scopului Asociației.

 • (1)     Atribuțiile aparatului tehnic și operațional vor fi stabilite de către Consiliul director și constau, în principal, dar fără a se limita la următoarele:

 • a)      Reprezentarea interfeței permanente dintre Adunarea Generală și Consiliul director, pe de o parte și terți, pe de altă parte;

 • b)      îndeplinirea sarcinilor specifice încredințate de cătredirectorul general;

 • c)      Redactarea și arhivarea documentelor Asociației, precum și buna gestionare și exploatare a bunurilor aparținând Asociației;

 • d)     întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului director a Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru toate structurile componente ale Asociației, respectiv a fișelor de post aferente personalului angajat și a Regulamentului Intern;

 • e)      Atribuții în aplicarea strategiei de dezvoltare durabilă a Asociației;

 • f)      Aparat administrativ, execuțional și operațional de coordonare a atragerii investițiilor.

 • (2)     Aparatul tehnico-operațional este condus de către un director general, care se numește și se

revocă de către Consiliul director la propunerea președintelui Asociației.

 • (3)     Directorul General al Asociației își exercită atribuțiile în baza unui contract individual de muncă sau contract de mandat.

Atribuțiile Directorului General al Asociației vizează, în principal, următoarele:

 • a)      administrarea bunurilor Asociației;

 • b)     elaborarea și semnarea documentelor înaintate spre aprobare Adunării Generale a Asociaților si Consiliului director al Asociației;

 • c)      informarea Adunării Generale a Asociației si a Consiliului director cu privire la calendarul activităților desfășurate de către aparatul tehnic și operațional al Asociației;

 • d)      organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Asociației;

 • e)      reprezintarea și angajarea, prin semnătură, a Asociației în raporturile cu terții din țară si/sau din străinătate, inclusiv cu instituțiile publice si cu cele bancare;

 • f)       negocierea și semnarea, în condițiile legii, a contractelor necesare bunei funcționări a Asociației;

 • g)      aducerea la îndeplinire a angajamentelor și hotărârilor luate de Consiliul Director și de către Adunarea Generala a Asociaților;

 • h)      negocierea, incheierea/ suspendarea/modificarea/desfacerea/incetarea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;

 • i)       emiterea dispozițiilor, în executarea deciziilor Consiliului director și în exercitarea atribuțiilor proprii;

 • j)        formularea către Consiliul director a propunerilor privind nivelul de salarizare în funcție de studii și muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege, primele și alte forme de remunerare a personalului;

 • k)      asigurarea managementului economic și financiar al organizației;

 • l)       alte atribuții stabilite conform contractului individual de munca sau contractului de mandat, hotărârilor AGA, deciziilor Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Art. 26 Controlul financiar

 • (1)     Controlul financiar intern al Asociației este asigurat, conform art.27 din O.G. nr.26/2000, de către un Cenzor propus de către Consiliul Director și aprobat de către Adunarea Generală a Asociaților. Durata mandatului Cenzorului este de 4 (patru) ani cu posibilitatea prelungirii acestuia, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

 • (2)    Primul Cenzor al Asociației este dl. Sirbu Nicolae Dorinei, inregistrat cu nr. carnet CECCAR

15447/2010. (2)        Cenzorul va deține calitatea de Expert contabil sau de Contabil Autorizat, în

condițiile legii. Acesta nu poate fi membru/reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților și/sau în Consiliul director.

 • (3)     în realizarea competenței sale Cenzorul are ca atribuțiuni:

 • a)      Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b)      întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Consiliului director și Adunării Generale;

 • c)       Poate participa la ședințele deciziilor Consiliului director, fără drept de vot;

 • d)      îndeplinirea oricăror alte atribuții de control financiar prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Șl A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 27 Modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației se realizează astfel:

 • (1)     Modificarea sau completarea oricăror prevederi stabilite prin Actul Constitutiv și/sau prin Statutul Asociației se face prin înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

 • (2)     Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea Adunării Generale a Asociaților, iar în cazul modificării sediului, de decizia Consiliului director

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

Art. 28 Dizolvarea Asociației se realizează prin:

 • a) hotărâre a instanței judecătorești în a cărei circumscripție Asociația își are sediul;

 • b) prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților;

 • c) de drept.

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, la cererea oricărei persoane interesate, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

 • b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; cjimposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se afla sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

CAPITOLUL IX

LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29 Lichidarea Asociației se realizează astfel:

 • (1)     în cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, aceasta va desemna, la propunerea Consiliului director, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare, un administrator pentru lichidarea organizației.

 • (2)     în cazul dizolvării de drept și prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

 • (3)     în toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

 • (4)      Dizolvarea, lichidarea și radierea din Registrul Asociaților și Fundaților se vor face cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor

 • (5)     Asociația se poate apăra de orice tentativă de lichidare judiciară care pune în pericol atingerea obiectivelor pe care și le-a stabilit prin Statutul său.

 • (6)     Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Modificarea sau completarea prezentului Statut se realizează sub forma scrisă, cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă, prin înscrierea acestor modificări/completări în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

 • (3) Asociația va ține la sediul său evidențele contabile, registrele cerute de lege, rapoartele corecte și complete ale conturilor, procesele-verbale ale ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director, precum și un registru cuprinzând dispozițiile emise de directorul general.

 • (4) Toate dosarele și registrele Asociației pot fi inspectate de către oricare dintre asociați și oricare dintre membrii Consiliului Director, inclusiv de cenzorul Asociației.

 • (5) Prezentul Statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (6) Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

 • (7) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost redactat în data autentificării/atestării.

exemplare originale, și semnat azi,


SEMNĂTURILE ASOCIAȚILOR:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030, cod fiscal 14756536, reprezentat de domnul Nicolae ROBU, în calitate de Primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 2. MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod postai 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Gheorghe FALCĂ, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 3. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj, Str. Moților, nr. 3, cod postai 400001, cod fiscal 4305857, reprezentat de domnul Emil BOC, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:______________________

Ștampila:

 • 4. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1- 3, cod postai 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul llie Gavril BOLOJAN, cetățean român, în calitate de primar;

Semnătura:_____________________

Ștampila:

Notar/avocat ______________________, sediu profesional în _______________, str._________________,nr.

_______, în baza Legii nr. 36/1995 / Legii nr. 51/1995, AUTENTIFIC / ATEST identitatea părților semnatare, conținutul actului, data certă a înscrisului, act reprezentând voința reală, expresă și neviciată a părților, înregistrat sub nr.________din data de__/__/2019.

Notar/avocat____________________,