Hotărârea nr. 574/2019

Hotărârea 574/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter

B-dul Muncii nr. 69A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A--proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 304799 din 26.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1341 din 7.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

- amplasarea construcției pe parcelă'.

 • -  retragerea minimă față de limita laterală estică: 7.5 m;

 • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică: 1 lm;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 19,5 m;

 • -  accesul auto șipietonal'. din B-dul Muncii;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.; ’

 • -  echiparea tehnico-edilitară'. completă pe B-dul Muncii.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la bdul. Muncii va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fî suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL

CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Ca'.îa Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTĂ,, cu sediul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 69A, înregistrată cu nr. 573631/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr./NAVIdl.J.^^

pentru P.U.D - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter

B-dul Muncii nr. 69A

generat de imobilul cu nr. cad. 254745;

Inițiator:   S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.;

Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Boțea;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 2979 mp, situată pe frontul nordic al bvd. Muncii, la nr. 69A, delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică, estică și nordică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR Lc - Zonă de locuințe colective realizate după anul 1990

 • - funcțiune predominantă și regim de construire: zonă cu locuințe colective construite după anul 1990, în general pe parcele preexistente, de tip agricol, fără aplicarea unui proces de urbanizare prin care să se instituie o structură urbană coerentă și adecvată funcțiunii. Dezvoltările sunt aproape exclusiv rezultatul unor demersuri speculative, frecvent de mică anvergură, având ca obiect o singură clădire sau un grup foarte restrâns. Specifică este dispersia urbană și încălcarea regulilor de urbanism în ceea ce privește densitatea, regimul de înălțime, relațiile față de limitele de oroprietate etc, rezultat al practicării „urbanismului derogatoriu”. Disfuncționalitățile de toate tipurile constituie regula .icestor zone, ce se reflectă în imaginea urbană haotică. Subzone cu alt caracter sunt înserate întâmplător și contribuie în mică măsură la asigurarea serviciilor necesare locuirii.

 • - înălțimea maximă admisă', clădirile se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornișă de 18 m, măsurată de la nivelul trotuarului. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: clădirile noi se vor înscrie în regimul de înălțime dominant al zonei. în orice caz, vor avea un regim de înălțime maxim egal cu al celor direct învecinate, existente (în cazul în care acestea au înălțimi diferite, se va lua în considerare regimul de înălțime mai ridicat).

 • - indici urbanistici'. Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funcțiuni, cu (S)+P+4, (S)+P+3+R și mai mult POT maxim = 30% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 20% x St (suprafața terenului), CUT maxim =1,1

 • - retragere min. față de aliniament: clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniamentul existent sau rezultat în urma unor operațiuni de realiniere (după caz - a se vedea Secțiunea l.C Reglementări pentru Spațiul Public), în front discontinuu (deschis). în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin trei parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

 • - retragerea min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: de regulă imobilele se vor amplasa în sistem deschis, izolat. în cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noua construcție se va alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de


  PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL

  CLUJ-NAPOCA


  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


  ROMANIA


  a.

  z


dispunere / cuplare se va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. în cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. Clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului având adâncimea egală cu 25 m. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 12 m. S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

Prevederi P.U.D. Propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei cu nr. Cad. 254745, respectiv desfințarea corpurilor CI (cantină), C2 (magazie), menținerea corpului C3 (post trafo) și construirea unui imobil de locuit S+P+4E, cu funcțiuni terțiare la parter.

-amplasarea construcției pe parcelă'.

 • •  retragerea minimă față de limita laterală estică: 7.5 m;

 • •  retragerea minimă față de limita laterală vestică: 1 lm;

 • •  retragerea minimă față de limita posterioară: 19,5m;

-accesul auto șipietonal: din B-dul Muncii;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo)'. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echipare tehnic o-edilitară', completă pe B-dul Muncii.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la bvd. Muncii va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de ..teren rezervat pentru servitute de utilitate publică", conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2965 din 20.06.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Arhitect Șef,

Arh. Daniel Pop


Inspector specialitate,

rinUxn.Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane, arh. AndreeaAluZesanAchitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr......................................din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .


LEGENDA


limita de proprietate cadastru • teren studiat limitade UTR


limite de proprietate - vecinătăți

suprafața teren dezmembrata pentru modernizare drum -conf.PUG construcție existenta pe parcela, menținută (Post Trafo)


construcții existente • vecinătăți


contur post trafo demolat retragericonform PUG construcție propusa ■ S+P+4 construcție propusa • S+P contur parter contur subsol limitazona de amplasare balcoane circulatiiauto pe parcela circulații pietonaie pe parcela circulatiiauto Bld. Muncii • existente circulatiiauto Bld. Muncii - conf. PUG acces auto si pietonal pe parcela acces pietonal la spatii comerciale acces de servitute


SECȚIUNE TRANSVERSALA - S1


sc. 1:700
EZZZZZJ

ez:.'.:::.....j
SțeRITORIUL STUDIAT

2 878.00

ScEDATAPENTRU MODERNIZAREA BLD. MUNCII

359.24

SCALCUL BILANȚ TERITORIAL

2 519.05

100.00

ScONSTRUITA POST TRAFO

12.00

ScONSTRUITA PROPUSA

851.40

ScONSTRUITA PROPUSA TOTALA

863.40

34.27

SciRCULATII AUTO INCINTA

351.33

13.91

SpiETONALA INCINTA

128.42

5.09

SpARCAJ INCINTA

130.61

5.18

SpLATFORMA GOSPODĂREASCA ECOLOGICA

6.66

0.26

SșpATIU VERDE AMENAJAT PE SOL NATURAL

1 007.62

40.00

Salte suprafețe

31.01

1.23

INDICI URBANISTICI

PUG

PROPUS

UTR Lc


ScALCUL INDICI URBANISTICI = (S TEREN INIȚIALA)

2 878.00

ScONSTRUITA POST TRAFO

12.00

ScONSTRUITA PROPUSA

851.40

ScONSTRUITA PROPUSA TOTALA

863.40

ScONSTRUITA DESFASURATATOTALA PROPUSA

3 165.88

POT

30 %

30%

CUT

1.10

1.10

LJI      iL=liL«K.L«ilLU21 ■»»

PROPUS

SpARCAJ SUBTERAN

1 087.68

SpARTER (COMERȚ)

851.40

SuTILA COMERȚ

645.83

SetAJ 1-4 LOCUIRE

2 302.48

llNDICI TEHNICI

PUG

PROPUS

UTR Lc

H maxim CORNIȘA

18.00m

16.65m

H maxim TOTAL

21.00m

21.00m

REGIM DE ÎNĂLȚIME

(1-3S)+P+4E+R

S+P+4E

ADANCIMEA DE CONSTRUIRE

25.00m

35.00m

NR. APARTAMENTE

32

SPATII COMERȚ

851.4 Om2


Ibilant parcari

PROPUS 1

LOCURI PARCARETOTAL

42

PARCARI SUPRATERANE

10

PARCARI SUBTERANE

32

PARCARI locuire

32

PARCARI COMERȚ

10

LOCURI PARCARE persoane cu handicap (din total)

2

LOCURI PARCARE HANDICAP SUBSOL

1

LOCURI PARCARE HANDICAP LA SOL

1

LOCURI PARCARE biciclete

32


 • * Suprafața de spațiu verde a fost calculat la suprafața de teren ramasa in proprietate in urma dezmembrării terenului aferent servitutii de utilitate publica.

 • * Conf. RLU UTR Lc : spațiu verde organizat pe sol natural va ocupa min. 40 %

 • * Conform PUG, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite in interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni in parte: Locuințe colective :

-1 loc de parcare/ apartament pentru apartamentele cu AU mai mica de 100 mp

 • - 2 locuri de parcare/ apartament pentru apartamente cu AU mai mare de 100 mp (se va asigura spațiu destinat depozitarii bicicletelor -1 bicicleta/ apartament) Funcțiuni terțiare:

 • - 1 loc de parcare la 35/50 mp suprafața de varizare
2223


(loudiu BOȚEA


VFisrt <u (jreBl da seninolurâ


Nr. punct

Lungimi laturi (m)

Puncte cardinale

110/111

45.82

SVjtțntiaBvd.MuKt)

arh. Daniela Rusu

111/102

63.06

SE

102/103/32/29

45.70

NE

arh. Florina Alb

29/66/67/110

63.11

NV


TABEL COORDONATE

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [

m]

102

103

32

29

66

67

110

111

589489.108

589498.295

589497.884

589502.105

589478.324

589478.536

589442.690

589429.010

394851

394828

394828

394813

394808

394808

39479z

394838

.406

.731 . 162

.878

.368

.765

.570

.300

30.111

0.702

14.895

24.939

0.639

37.553

45.820

63.062

S (ICC

=2878.29sq.m P=217.720mCARACTERISTICI TEHNICE


UTR Lc/PUZ- zona cu locuințe colective pentru care s-a elaborat anterior un P.U.Z.


Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funcțiuni:

 • (a) cu maximum (S)+-P+3, (S)+P+2+M(R) POTmax = 40% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 35% x St (suprafața terenului)

 • (b) cu (S)+P+4, (S)+P+3+R și mai mult POTMAX = 30% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maxima = 20% x St (suprafața terenului)

Pentru imobilele de locuit:

 • (a) cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R) POTmax = 35%

 • (b) cu (Sj+P+4, (S)+P+3+R și mai mult POT.,Ax = 20%

Pentru alte funcțiuni (dotări) POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși POTMAX = 60%


Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funcțiuni:

CUTmax =1,1

Pentru imobilele de locuit:

CUTmax

Pentru alte funcțiuni (dotări) CUT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși

CUTHAx= 1,2

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, al supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se in mod obligatoriu pe întreaga parcelă, in înțeles urbanistic.

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM


pentru clădirile comune: (1-3S)+P+4+1 R pentru clădirile de colt: (1-3SJ+P+6 pentru clădirile noi: conform vecinătăților


arh. Mihai Cacuci


arh. Alexandru Greceniuc


arh. stag. Andrei Rus


arh. stag. Sebastian Scarlat


arh.stag. Oana lulia Oana


arh.stag. Calin Coltau


Verificat

arh. Valentin Moldovan


Șef Proiect arh. Claudiu BoțeaELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI TERȚIARE LA PARTER


Beneficiar

SC MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE SRL Bdul Muncii nr. 69A, mun. Cluj-Napoca, jud. ChjjAdresa investiției

Bdul Muncii nr. 69A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj


Proiect


Proiect nr.

Faza

Scara

Format planșă

Data


1271/2017 P.U.D. 1:700, 1:500 550*297 IUNIE 2019


A.03


PLAN DE REGLEMENTARI


URBANISTICE


Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime decât cu acordul scris al ARHIMAR și nu pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.


P.U.D. - Construire imobil (le locuințe colective cu funcțiuni terțiare

B-dul Muncii nr. 69A

Nr. 304799/11.06.2019

(nr. cerere I I.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

° Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiator : S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

o Proiectant : S.C. ARIIIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 573631/29.11.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare - B-dul Muncii nr. 69A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2965/20.06.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1341/07.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-an întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 573631/29.11.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.12.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări P.U.D.

o Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de : 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanisnAȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 05.12.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de : 12.02.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de : 12.02.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Asociația de Proprietari - B-dul Muncii nr. 69

o Cărăianu Bobică - B-dul Muncii nr. 75

o Ilic Gheorghe - B-dul Muncii nr. 75

o Broscoi Hortenzia - B-dul Muncii nr. 77

o Asociația de Proprietari - B-dul Muncii nr. 83

© S.C. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD S.A. - SUCURSALA

CLUJ - NAPOCA - str. Taberei nr. 20

o Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului s-a prezentat

o d-na. Ilie Alexandra care sesizează următoarele :

- calea de acces spre locuința noastră era ăn unghi drept, iar pe planul de situație este reprezentat rotunjit, care este varianta finală ?

Prin adresa cu nr. 41396/23.01.2019, d-na. Broscoi Hortenzia cu domiciliul în str. B-dul Muncii nr. 77, comunică următoarele obiecțiuni :

__zW/ger.,


Cu mulțumiri,


Data;,fe - PA^ /9'

Notă:

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Broscoi Hortenzia cu domiciliul în str. B-dul Muncii nr. 77, cu nr. 41396/23.01.2019, proiectantul lucrării S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. - arh. Daniela Rusu, precizează următoarele :

Propunerea ce face subiectul acestui studiu urbanistic respecta normativele de proiectare aflate in vigoare, si propune modalitatea de mobilare si amenajare a parcelei, precum si de configurare a construcției, fara a afecta in vreun fel construcțiile aflate in vecinătate.

1.03.2019


întocmit,

arh. Daniela Rusu


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprcluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 57022/433/01.02.2019, obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată a fost transmisă beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 322841/21.06.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmise vecinei de parcelă prin adresa cu nr. : 328538/433/25.06.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siniona Cipcigau