Hotărârea nr. 573/2019

Hotărârea 573/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E,

str. Dobrogei nr. 1D


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 297912 din 10.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D, beneficiari: Farkas Peti si Farkas Klara;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 230 din 16.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu cu două unități locative


Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D, beneficiari: Farkas Peti și Farkas Klara, pe o parcelă proprietate privată;

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală nordică: 3,45 m;

 • -  retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 9 m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din strada Dobrogei, peste imobilul cu destinația de „drum” cu nr. Cad. 330289;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Dobrogei.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii

acesteia.


Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,


"Cji- Ă A Ec. *?an Ștefan Tarcea

Nr. 573 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL CLIII-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIACa urmare a cererii adresate de

FARKAS PETI și FARKAS KLARA cu domiciliul în județul


Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, atr. Eugen Ionesco nr. 106D, înregistrată sub nr. 39037/2019 și a completărilor depuse sub nr. 185069/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016,

se emite următorul:


Nr.pentru P.U.D - construire locuință familială cu două unități locative Sp+P+E

str. Dobrogei nr. 1D prov.

generat de imobilul cu nr. cad. 324027;

Inițiatori: Farkas Peti si Farkas Klara;

Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sonia Nicula;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 518 mp. situată pe frontul vestic al străzii Dobrogei delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică și nordică și parcelă liberă de construcții în partea sudică.

- U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1.80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M. (S)+P+1+R. D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol. D - demisol. P - parter. M - mansardă. R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament:

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cei puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m. măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție. în situația în care se poate identifica în zonă o ..regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4.50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m țață de limitele posterioare ale parcelei.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL

CLUI-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • •  retragerea față de limita laterală nordică: 3,45 m;

 • •  retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

 • •  retragerea față de limita posterioară: minim 9 m;

 • •  accesul auto și cel pietonal: din strada Dobrogei, peste imobilul cu nr. Cad. 330289;

 • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • •  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Dobrogei.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 1.04.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2287 din 10.05.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Șef birou Strategii urbane, Arh. Andre ureșanNr.

Pct

Coo’do’iate pct de contur

Lungiri laturi

D(i,l+1)

X(m)

Y[m]

1

537915.55

397427.57

33.510

2

587930.72

397457.45

15.003

3

587917.45

397464.45

36 045

4

537901 29

397432.23

2 674

5

587903.86

397431.49

10.790

6

587914.10

397428.09

1.540

S(1)=517.82mp P-

99.563rn


BILANȚ

TERITORIAL

Proprietate privata

Proprietate privata

EXISTENT

PROPUS/REZULTAT

%

rf

%

Zona studiata din care:

518.00

100%

518.00

100%

1,Construcții

155.35

30.00%

alei pietonalc

— .

25.00

4.82%

2.Clrculatii

trotuare

20.00

3.87%

accese auto/parcari

75.00

14.46%

terasa pe sol

30.40

5.86%

3.Spatii verzi

211.25

40.99%

4.Teren neamenajat

518.00

100%

--

A—


P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative Sp+P+E

str. Dobrogei nr. 1D

Nr. 297912/06.06.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat eu ILC.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiator : FARKAS PETI și FARKAS KLARA

o Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 39037/22.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință familială cu două unități locative Sp+P+E - str. Dobrogei nr. 1D

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 2287/10.05.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 230/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la caic cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 39037/22.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 29.11.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări urbanistice

o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 01.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Stratcgii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 10.11.2017

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în dala de 01.04.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 01.04.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați : o Cenan Vasile - str. Dobrogci nr. 1B o Pop Daniel - str. Dobrogei nr. IC o Vajas Ioan și Vajas Monika - str. Dobrogei nr. 2A o Csete Maria - str. Dobrogei nr. 7

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 01.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Loredana Toader.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe caic inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui luciu;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andrefa Mu/Lșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siinona Cipcigan