Hotărârea nr. 572/2019

Hotărârea 572/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 254895 din 25.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15, beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 236 din 16.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15, beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita nord-estică: 3 m;

 • -  retragerea față de limita sudică: minim 3 m;

 • -  retragerea față de limita sud-vestică: minim 4 m;

 • -  circulațiile și accesele: din Aleea Calistrat Hogaș;

 • -  staționarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe aleea Calistat Hogaș.

Prin P.U.Z aprobat cu Hotărârea nr. 40/2013, Aleea Calistrat Hogaș a fost reglementată la ampriză de 7 m (profil 2-2), iar prelungirea străzii Ion Negoițescu la ampriză de 8 m (profil 3-3). Suprafața de teren necesară regularizării circulațiilor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”. împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilelor rezidențiale reglementate prin P.U.Z, respectiv la 3,5 m din axul Aleii Calistrat Hogaș și la 4 m din axul străzii Ion Negoițescu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației dexdoi ani de la aprobare. Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Di

ia Generală de Urbanism, ședințe de ședință, an Ștefan Tarcea

Nr. 572 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).


PRIMĂRIA Șl CONSII IUI. IOCA. ci u i.fMpnci


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: 4-40 264 592 301; fax: + 40 264 599 329 www.priniariaclujnapoca.ro | www.cliijbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


; J • •* . i

J • * •         \        '

î r ♦ *       ; O

ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARI-IITECT-ȘEF


c

Ca urmare a cererii adresate de URS NICOLAE prin Santa Călin cu domiciliul înjucfețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Padiș nr. 1 ap. 38, înregistrată la nr. 609465/43/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.


AVIZ

,/L. . . . din


o/i iac]


pentru P.U.D. ■ construire locuință familială eu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr.15

generat de imobilul cu nr. cad. 276649

Inițiator: Urs Nicolae

Proiectant: S.C. Atelier Unu plus Unu S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Nicolae A. A. Mirișan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 523 mp cu deschidere la Aleea Calistrat Hogaș și prelungirea străzii Ion Negoițescu, delimitată de parcelă cu fond construit (locuință colectivă) în partea nordică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Conform încadrării în P.U.G parcela este încadrată preponderent în U.T.R. Lin, parțial în U.T.R, Vpr. Construirea locuinței familiale se face strict în U.T.R. Liu.

- UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 ~ 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: deschis

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici: Locuințe, alte utilizări admise: P.O.T. maxim = 35% C.U.T. maxim = 0,9

-retragere min.față de aliniament: In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la. aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. b) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 5 m Prin excepție. în situația in care se poare identifica in zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 in), aceasta se poale aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. Tu acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m. b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 in. c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția cdiculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D, propuse:

 • -  retragerea față de limita nord-estică: 3 m;

 • -  retragerea față de limita sudică: minim 3 m;

 • -  retragerea față de limita sud-vestică: minim 4 m;

 • -  circulațiile și accesele: din Aleea Calistrat Hogaș;

 • -  staționarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pc aleea Calistat Hogaș;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prin P.U.Z aprobat cu Hotărârea nr. 40/2013, Aleea Calistrat Hogaș a fost reglementată la ampriză de 7m (profil 2-2), iar prelungirea străzii Ion Negoițescu la ampriză de 8m (profil 3-3).

Suprafața de teren necesară regularizării circulațiilor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”. împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilelor rezidențiale reglementate prin P.U.Z, respectiv la 3,5m din axul Aleii Calistrat Hogaș și la 4m din axul străzii Ion Negoițescu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3857 din 08.08.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef, rh. pâniel PopȘef birou Strategii urbane, Arh. Andreea Mureșan


Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr.            .......din ...9UAf.:..fU.L

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prw-peștâ-la data de .QA.QS.-.P-CIL)


Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

200

^85809.346

395700.103

36.23

201

585787.704

395729.163

0.92

202

585787.000

395728.568

31.07

203

585785.031

395697.563

12.82

204

585793.063

39|5687.568

20.55

S =523mp


/

/

335.23


P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative P+E

str. Calistrat Hogaș nr. 15

Nr. 254895/14.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

• Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : URS NICOLAE și URS IOANA IRINA

® Proiectant: S.C. ATELIER UNU PLUS UNU S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 609465/20.12.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință familială cu două unități locative P+E - str. Calistrat Hogaș nr. 15

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3857/08.08.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 236/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 609465/20.12.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.09.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afîșaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe sitc-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanisnAȘedințe

Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 24-26.08.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 19.03.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a general P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Bogdan Procopcț - aleea Calistrat Hogaș nr. 13, ap. 1 o Alpar Istvan Torok - aleea Calistrat Hogaș nr. 13, ap. 2 ® Galawanji Youssef Radu - aleea Calistrat Hogaș nr. 13, ap. 3

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef, -               Șef Birou,                Responsabil cu informarea

'\K                                                   consultarea publicului

Daniei Pop                Andreea iV/iJi4ș4în                 Simona Cipcigan