Hotărârea nr. 571/2019

Hotărârea 571/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil de locuințe colective S+P+3E,

str. Edgar Quinet nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231170 din 3.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18, beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1339 din 7.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18, beneficiari:Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia, pe o parcelă proprietate privată;

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita laterală nordică: 6.5 m; retragerea minimă față de limita laterală sudică: 6 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 12 m; accesul auto și cel pietonal din str. Edgar Quinet;

staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.; echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Edgar Quinet.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Aceasta va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Edgar Quinet.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 571 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CI Îll-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIACa urmare a cererii adresate de S.C. VOLANTE CONSTRUCȚII IMOB. prin Crișan Octavian Florin, cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăuluf nf 70, înregistrată sub nr. 557166/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.U.D - construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18,

generat de imobilul cu nr. cad. 279117;

Inițiator: Crișan Octavian Florin și soția Crișan Carmen-Aurelia;

Proiectant: S.C. Atelier Schmidt S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adina Schmidt;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : teren în suprafață de 1298 mp, situat pe frontul vestic al străzii Edgar Quinet, delimitat de parcele cu fond construit în partea nordică, sudică și estică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR Lc - Zonă de locuințe colective realizate după anul 1990

 • - funcțiune predominantă și regim de construire: zonă cu locuințe colective construite după anul 1990, în general pe parcele preexistente, de tip agricol, fără aplicarea unui proces de urbanizare prin care să se instituie o structură urbană coerentă și adecvată funcțiunii. Dezvoltările sunt aproape exclusiv rezultatul unor demersuri speculative, frecvent de mică anvergură, având ca obiect o singură clădire sau un grup foarte restrâns. Specifică este dispersia urbană și încălcarea regulilor de urbanism în ceea ce privește densitatea, regimul de înălțime, relațiile față de limitele de proprietate etc, rezultat al practicării „urbanismului derogatoriu”. Disfuncționalitățile de toate tipurile constituie regula acestor zone, ce se reflectă în imaginea urbană haotică. Subzone cu alt caracter sunt înserate întâmplător și contribuie în mică măsură la asigurarea serviciilor necesare locuirii.

 • - înălțimea maximă admisă', clădirile se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornișă de 18 m, măsurată de la nivelul trotuarului. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) clădirile noi se vor înscrie în regimul de înălțime dominant al zonei. în orice caz, vor avea un regim de înălțime maxim egal cu al celor direct învecinate, existente (în cazul în care acestea au înălțimi diferite, se va lua în considerare regimul de înălțime mai ridicat), (b) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 21 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+4+lR. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m. (c) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 24 m, respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+6, fără a depăși cu mai mult de două nivele regimul de înălțime dominant al zonei. S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier-în conformitate cu reglementările P.LLZ. de regenerare urbană.

 • - indici urbanistici'. P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: P.O.T max. = 60%, pentru parcelele de colț: P.O.T max. = 75%. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2, pentru parcelele de colț: C.U.T maxim = 2.8. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor. suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1.40 m).

 • - retragere min. față de aliniament: clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniamentul existent sau rezultat în urma unor operațiuni de realiniere (după caz - a se vedea Secțiunea l.C Reglementări pentru Spațiul Public). în front discontinuu (deschis). în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragerejață de aliniament pe cel puțin trei parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament. Pentru parcelele de colț.


  PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL

  CLÎII-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca. tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro [ www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

- retragerea min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: de regulă imobilele se vor amplasa în sistem deschis, izolat. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noua construcție se va alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de dispunere / cuplare se va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. în cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. Clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului având adâncimea egală cu 25 m. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 12 m. S_P -Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • •   retragerea minimă față de limita laterală nordică: 6.5 m;

 • •   retragerea minimă față de limita laterală sudică: 6 m;

 • •  retragerea minimă față de limita posterioară: 12 m;

 • •   accesul auto și cel pietonal din str. Edgar Quinet;

 • •   staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • •   echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Edgar Quinet.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data, de 12.02.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „ teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Aceasta va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Edgar Quinet

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2748 din 4.07.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr......................................din..........................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...................................SECȚIUNE 1-1 - SITUAȚIA INTERMEDIARA ( SITUAȚIA CIRCULAȚIILOR ACTUALE - STR. EDGAR QUINET )
PARCELA ÎNVECINATĂ


SECȚIUNE 1-1 - SITUAȚIA FINALA (STR. EDGAR QUINETLEGENDA


ZONA STUDIATA


STR. E.QUINET


zid de sprijinK / sere

J/ Z ^wLrr/

U.H 12-ZOHALOClflNTE


LIMITA PROPRIETĂȚII STUDIATE

|----] LIMITA DE PROPRIETATE PARCELA ÎNVECINATĂ

O PERIMETRU EDIFICABIL

I................~~1 IMOBIL PROPUS

[2”] SUBSOL IMOBIL PROPUS l~  "1 PLATFORMĂ EXTERIOARA

I---| PLATFORMĂ PIETONALĂ

|----1 PLATFORMĂ CAROSABILĂ

1= ) PUNCT GOSPODĂRESC ÎNGROPAT

I    I IMOBILE ÎNVECINATE

' SPAȚIU VERDE

» SUPRAFAȚA TEREN SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA-ASIGURARE LĂRGIRE STRADA EDGAR QUINET - 8MP ACCES CAROSABIL PROPUS

ACCES PIETONAL PROPUS

VEGETAȚIE PROPUSA


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

MP

%

ARIE TEREN

1.290,00

100.00

ARIE CONSTRUITA

324,32

25.15

ARIE PLATFORME / TERASE

180,00

13.95

ARIE CIRCUATII PIETONALE

30,00

2.32

ARIE CIRCULAȚII CAROSABILE

90,00

6.99

ARIE SPATII VERZI

632,68

49.04

LOC DE JOACA

25,00

1.93

PUNCT GOSPODĂRESC

8.00

z

UTR Lc

Steren = 1.298 mpREGIM DE ÎNĂLȚIME

ÎNĂLȚIME ATIC

LOCURI DE PARCARE


EXISTENT


PROPUS

S+P+3E

12.50m

16


Notă : Se alocă un loc de paracre pentru fiecare apartament cu suprafață utilă mai mică de 100mp (16 apartamente = 16 locuri de parcare amplasate conf. planșa A07 PLAN SUBSOL).S teren rezervata pentru drum =    8.00mp

S teren ramas după dezmembrare = 1 290.00mp

S construita existenta pe teren     =    0.00 mp

S desfasurata existenta pe teren   =    0.00 mp


S construita propusa              =  324.32mp

S desfasurata supraterana propusa = 1 298.00mp


P.O.T. existent = 0.00%

C.U.T. existent = 0.00


P.O.T. propus = 24.98%

C.U.T. propus = 1.00


P.O.T. maxim = 0.35%

C.U.T. maxim = 1.00


Prezentul document recepționai este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.


1                                         ..vi

Imobiliară!

și Publicitate nobiliară CLUJ


Calculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet

L-34-48-C-a-4-ll

| Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi I laturi (in)

Ploi

583693.850

390538,020

32,49

102

583685.600 ,

390569.450

6,32

103 l

i 583679,525

390567,721

8,34

104

583671,624

390565,050

8.94

105_

583663,325

390561,731_

— 6,11

10G

583657,823

390559,081

8,25 _

107

583650,532

390555,210

6,36

108

583644,917

390552,229

32,49

109

583661,170

390524,100

12.45

110

583672,120

390530 030

10,97

111

583682,210

390534,330

12,21


ir.îe^sir.-’r? ...7------------------

Recepționat

Nlihai KonradiBig Popoviciu Caustantin-Comeliu


Categorie de importanta "C* Construcție de importanta normala

Grad de rezistenta la foc II, conform normativ Zona seismica F

t   fi         S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

arhitectură - design interior - urbanism enuiuiirvr C U L RO 36416179 J12/3046A2016 bun Ml UI telefon: 0745 697768 / 0746 209942 e-mail: schmidtarhitectura@gmail.cote

Beneficiar:    S.C. VOLANTE CONSTRUCȚII IMOBILIARE SRL.

str. Meteor, nr.67A, mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Obiectiv:     elaborare pud construire imobil de locuințe colective

S+P+3E

Amplasament str. Edgar Quinet, nr.18, Mun. Cluj-Napoca , jud. Cluj

Nr. proiect:

14/03/2018

Faza:

Sef proiect:

arh. Adina SCHMIDT

Scara:

1:500

Denumirea planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.:

A.03

Proiectat:

arh. Mihai SCHMIDT

arh. Andrea JABLANOCZKI

I

7

Data: oct. 2018

Desenat:

arh. Andrea JABLANOCZKI

I

11P.U.D. - Construire imobil de locuințe colective S+P+3E

str. Edgar Quinet nr. 18

Nr. 231170/25.04.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. VOLANTE CONSTRUCȚII IMOBILIARE S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 557166/21.11.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil de locuințe colective S+P+3E - str. Edgar Quinet nr. 18

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2748/04.07.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1339/07.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 557166/21.11.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 09.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

• Plan reglementări urbanistice

• Plan încadrare în zonă                                                                 V

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 05.09.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 12.02.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - str. Edgar Quinet nr. 16

 • •  Asociația de Proprietari - str. Edgar Quinet nr. 20

 • •  Asociația de Proprietari - str. Edgar Quinet nr. 24

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Șef Birou,


Andri


șan


2 ex.


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan £l-,r