Hotărârea nr. 570/2019

Hotărârea 570/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. IA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. IA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231161 din 24.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. IA, beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 241 din 18.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. IA, beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia, pe o parcelă proprietate privată; Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcției pe parcelă : construcție amplasată în aliniamentul străzii Fabricii și străzii Albiei regularizate, pe limita de proprietate vestică și în retragere de min.9m față de limita sudică dar nu mai puțin de H/2.

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): locuri de staționare auto dispuse în spații specializate la subsol și locuri de staționare pentru biciclete dispuse la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

 • -  accesele auto și pietonul', din strada Albiei;

 • -  echiparea tehnico-edilitarăr. completă pe strada Albiei.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării în Comisia de Estetică urbană.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Albiei la profil de 9 m și străzii Fabricii la profil de 10 m va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și străzile Fabricii și Albiei până la recepția imobilului mixt.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL Clill-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA', EMIL

II

Ca urmare a cererii adresate de Zâne Ariton Mircea cu domiciliul în județul1 Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Școlii nr. Spicului nr. 56, înregistrată cu nr. 610300/2018, și a completărilor de se sub nr.  185110/2.04.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr. ... din

pentru P.U.D - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. IA generat de imobilul cu nr. cad. 331597;

Inițiator:

Zanc Mircea-Ariton;

Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adina Schmidt;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă de colț în suprafață de 631 mp cu deschidere la strada Fabricii și strada Albiei, delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică și sudică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării Zonă mixtă cu regim de construire închis.

 • - funcțiune predominantă: spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 18 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

regim de construire: închis

 • - înălțimea maximă admisă: clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+lR. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m; (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+5+1R, (1 -3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

 • - indici urbanistici', pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului), C.U.T. maxim = 2,6.

 • - retragerea minimă față de aliniament: clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6m de la aliniament, paralel cu acesta.

 • - retragerea minimă față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca


  PRIMĂRIA Șl C0NSI1 IUL LOCAL CI ilI-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

•.. * ’ •••••

ROMÂNIA


amplasarea să se facă central. în acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. în plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

Prevederi P.U.D. propuse:

- amplasarea construcției pe parcelă : construcție amplasată în aliniamentul străzii Fabricii și străzii Albiei regularizate, pe limita de proprietate vestică și în retragere de min.9m față de limita sudică dar nu mai puțin de H/2.

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo)\ locuri de staționare auto dispuse în spații specializate la subsol și locuri de staționare pentru biciclete dispuse la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

 • -  accesele auto și pietonal: din strada Albiei;

 • -  echiparea tehnico-edilitară‘. completă pe strada Albiei.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării în Comisia de Estetică urbană.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Albiei la profil de 9m și străzii Fabricii la profil de lOmvafi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de „drum ” și realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și străzile Fabricii și Albiei până la recepția imobilului mixt.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3876 din 13.09.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Insj^ctor specialitate, ifia Subțirică


Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr.. ^.^.^.^.<5.^7..... din ..

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...................................


SITUAȚIE PROPUSA

Adresa imobilului: loc. Cluj Napoca, strada Albiei, nr. 1A, jud. Cluj

Nr. C.F.     331597, 331597- C1 Cluj Napoca;

Nr. CAD.   331597, 331597 - C1

UTR = RrM1 - Zonă mixtă cu regim de construire închis. Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării.

c

\l—

V

LEGENDA:

BILANȚ TERITORIAL PROPUS:

mp

%


ARIE TEREN INIȚIAL

631,00 mp

100,00%

TEREN REZERVAT PENTRU LĂRGIRE DRUM

118,00 mp

18,70%

TEREN RAMAS DUPĂ DEZMEMBRARE

513,00 mp

100,00%

ARIE CONSTRUITA (parter)

144,00 mp

28,10%

CIRCULAȚII PIETONALE

84,00 mp

16,30%

CIRCULAȚII AUTO

194,00 mp

37,80%

LOC DE JOACA

13,00 mp

2,60%

SPATII VERZI PE SOL NATURAL”

78,00 mp

15,20%

UTR RrM1               Steren dezmembrat pentru drum “ 118,00mp           §teren ramas

Steren= 631,00mp          [suprafața teren calcul P.O.T., C.U.T = 631,00mp ]

după dezmembrare “ 513,00mp

P.O.T. propus                 = 47.70 % ( 301,00 - suprafața construita parter cu proiecția etajelor superioare /631,00 - suprafața terenului)

C.U.T. propus                = 2.86 ( 1.806,00 - suprafața supraterana desfasurata /631,00 - suprafața terenului)

P.O.T. raportat la parcela in inteles urbanistic = 44,72% ( 301,00 -Sc/673,00 - suprafața terenului)

C.U.T, raportat la parcela in inteles urbanistic = 2,68 ( 1806,00 -Sd7673,00 - suprafața terenului)

Suprafața construita propusa                      = 301,00 mp                                                             'MB

oupiaiaid ue&id&uidid uuii&uunei fcuprciitHarid         = i.ouo,uump

Suprafața desfasurata construita totala               = 2.231,00 mp

iSl / /              f

Nr. apartamente propuse =16                   (toate cu suprafața utila sub 100mp)                                __artiiîQțs      A

Nr. parcari propuse       = 17 locuri de parcare : 5 exterioare + 12 subterane (1loc/apartament + 1loc/spatiu comercl&^mpSQă^SS^pub}^

= 17 locuri de biciclete (1loc/apartament + 1/spațiu comercial parter)

P.O.T. existent = 5.23%

C.U.T. existent = 0.05

P.O.T. propus = 47.70%

C.U.T. propus = 2.86

P.O.T. maxim = 70.00%'<^2I^^

C.U.T. maxim = 3.20

„7. / -          arhitectură - design interior - urbanism

C.U.I. 36417179     J12 / 3046 / 2016


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X [m]

Y [m]

laturi

D(i t i+1)

1

588835.178

394428.678

2.275

2

588835.015

394430.947

2.178

114

588834.628

394433.090

5.031

3

588829.709

394432.0Ș5

.6.211

4

588813.999

394428.037

4.260

5

588815.018

394423.901

9.842

138

588805.530

394421.285

2.798

155

588806.144

394418.555

-

12.664

156

588808.161

394406.053

3.560

153

588811.716

394405.862

2.615

159

588814.330

394405.799

3.941

151

588818.271

394405.833

0.596

6

588818.550

394406.360

7.971

7

588826.520

394406.500

7.634

8

588834.130

394407.110

1.152

9

588835.281

394407.1^7

8.038

10

588835.407

394415.20,4

1

.3.476

s(i) =

631.47mp P=

=104.242m

PROFIL PROPUS STR. ALBIEI - profil drum IV.2 9m - fundătură


epUR/IIOT telefon: 0745 697768 / 0746 209942 OvrlIvIIU I e-mail: schmidtarhitectura@gmail.cora£

Specialist R.U.R :

arh. Adina SCHMIDT

Proiectat:

arh. Mihai SCHMIDT

arh. stg. Alb Cristina

Desenat:

arh. stg. Alb Cristina      /

/


P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E

str. Albiei nr. IA

Nr. 231161/25.04.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : ZANC ARITON-MIRCEA și ZANC ADINA FELICIA

 • •  Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 610300/21.12.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E - str. Albiei nr. 1A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3876/13.09.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 241/18.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 610300/21.12.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.12.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de : 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 19.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de : 19.03.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de : 19.03.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Gabor Eiji și Gabor Ștefan - str. Albiei nr. 3

 • •  Boca Nastasia - str. Albiei nr. 7

 • •  Nistor Liviu - str. Fabricii nr. 121

 • •  Fulop Emest - str. Fabricii nr. 123

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului s-a prezentat vecina :

• d-na. Boca Nastasia cu domiciliul în str. Albiei nr. 5, sesizează următoarele :

 • - casa este pe limita de proprietate

 • - construcția nouă să nu afecteze casa mea

 • - să se retragă 3 m de la casa mea

Prin adresa cu nr. 580471/05.12.2018, d-na. Boca Nastasia cu domiciliul în str. Albiei nr. 5, comunică următoarele obiecțiuni :

/

3L777 AA (l

/

owA. Da) Cu

VAVA/c AwAC Afi-OAA

7

C77

, C 0 C “Tb € H              1

----- y

7rL.7/7'/f ț

4 A ' â

/'7 cla 7//7^7717 & 7777 7^

A

— /A

/

r ÂAAAaccA

) 7 AAACTA.

Cu mulțumiri,

r- ș :J $ S. >■/ $                    -                       /-.U                      ' /

Data: ( J ; . <■ 7 ■    Li-..   '7 (y                                  Semnătura: /   / c ■    •''7 •// 7-,

------------------------------v >/1'

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Boca Nastasia cu domiciliul în str. Albiei nr. 5, cu nr. 580471/05.12.2018, proiectantul lucrării - arh. Adina Schmidt, precizează următoarele :

In atentia doamnei Boca Anastasia :

 • 1. Precizam faptul ca terenul ce are adresa pe strada Albiei, nr.1 cu suprafața de 631,00mp se învecinează cu numărul cadastral 6808/1 a cărui proprietar este Boca Anastasia pe latura vestica pe o lungime de aproximativ 10,00m. Imobilul propus prin documentația P.U.D. nu atinge pe adâncime construcția amplasata la numărul 7, se respecta 3. art.6 din Certificatul de Urbanism cu numărul 3876 din 13.09.2018 "principiul consta in acoperirea calcanelor existente” astfel dezvoltarea in adâncime este condiționată de calcanul prezent la numărul 3.

La realizarea proiectului tehnic se va tine cont de toate construcțiile învecinate imobilului propus si se vor alege soluții care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construcțiilor învecinat.

 • 2. Referitor la punctul numărul 2 precizam ca in cazul apariției avariilor la construcțiile învecinate investitorul este obligat conform legii sa suporte cheltuielile necesare reparațiilor.

Se ataseaza planul de situație propus depus in documentație.

Data întocmit


L.S.


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 586729/433/07.12.2018, obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată a fost transmisă beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 144269/14.03.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinei de parcelă prin adresa cu nr. : 148894/433/15.03.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan