Hotărârea nr. 57/2019

Hotărârea 57/2019 - Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea la termen, tară posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72615 din 11.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Codului Civil și ale Hotărârii nr. 76/1994;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale, urmând a fi făcută aplicarea prevederilor Art. 4 din contract.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


Președinte de ședință,  Ec. Dan Ștefan Tarțdî^j


Contrase

Secretarul mu/iicipi Jr. Aurora^oșca

Nr. 57 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)