Hotărârea nr. 569/2019

Hotărârea 569/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1

.. ..... . -

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258143 din 25.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1, beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L și S.C. AUTOMAT1CNORT S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 339 din 7.05.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1, beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei cu nr. Cad. 330395, respectiv desfințarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte (corp A), cu regim de înălțime de 2S+P+6E, dispus în aliniamentul străzii Steluței, a unui imobil de locuințe colective (corp B) cu regim de înălțime de S+P+3E+R dispus în partea posterioară a parcelei, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), platforme pentru circulații auto și pietonale, locuri de parcare, mobilier urban, amenajări pentru joacă, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă'.

 • -  corpul A este amplasat în aliniamentul străzii Steluței, pe limita de proprietate estică, dezvoltându-se 18m în adâncime, cu o retragere de H/2 față de limita nordică dar nu mai puțin de 9m;

 • -  corpul B este amplasat în partea posterioară a parcelei, pe limitele de proprietate estică, nordică și vestică, cu o retragere de H/2 față de limita sudică dar nu mai puțin de 7m;

 • -  accesul auto și pietonal'. din strada Fabricii de chibrituri și strada Steluței;

 • -  staționarea vehiculelor (auto și velo)\ la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.

 • -  echiparea tehnico-edilitară'. completă pe strada Steluței.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 569 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).PRIMĂRIA Șl COliSII HM lOCA. CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; lax: +40 264 599 329

www.priniariaclujnapoca.ro | www.ciujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Primar,

EMILR0C

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ERB Logistic S.R.L și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 10 ap. 29, înregistrată la nr. 609643/43/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr.


din

pentru P.U.D. - construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1

generat de imobilul cu nr. cad. 330395

Inițiator: S.C. ERB Logistic S.R.L și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L

Proiectant: S.C. SQM Architecture S.R.L,

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Ferencz Bakos

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 2297 mp situată pe frontul nordic al străzii Steluței la nr. 1, cu deschidere la strada Fabricii de chibrituri , aflată în vecinătatea culoarului Nadășului.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis

-funcțiune predominantă'. St mc tură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism;

-regim de construire: organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise;

-înălțimea maximă admisă: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a)pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m; (b)pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă Ia cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, espectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+5+1R, (1 -3S)+P+6;

-indici urbanistici: Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taverseaza cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): P.O.T. maxim = 70%. Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 50% x St (suprafața terenului) Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: P.O.T. maxim = 80% Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): C.U.T. maxim = 3,2. Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: C.U.T. maxim = 4,0

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta.

-retragere min. față de limitele laterale: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerca de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate in considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 in de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - dc-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. în acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m. clădirile se vor dispune numai în interiorul tâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai marc sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

Prevederi P.U.l). propuse:

Prin P.U.D sc propune restructurarea parcelei cu nr. Cad. 330395, respectiv desfințarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte (corp A), cu regim de înălțime de 2S+P+6E, dispus în aliniamentul străzii Steluței, a unui imobil de locuințe colective (corp B) cu regim de înălțime de S+P+3E+R dispus în partea posterioară a parcelei, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), platforme pentru circulații auto și pietonale, locuri de parcare, mobilier urban, amenajări pentru joacă, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • - amplasarea construcțiilor pe parcela-.

corpul A este amplasat în aliniamentul străzii Steluței, pe limita de proprietate estică, dezvoltându-se 18m în adâncime, cu o retragere de II/2 față de limita nordică dar nu mai puțin de 9m;

corpul B este amplasat în partea posterioară a parcelei, pe limitele de proprietate estică, nordică și vestică, cu o retragere de 11/2 față de limita sudică dar nu mai puțin de 7m;

 • - accesul auto și pietonul’, din strada Fabricii de chibrituri și strada Steluței;

-staționarea vehiculelor (auto și velof. la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.

 • - echiparea tehnico-edilitarcr. completă pe strada Steluței;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.Elaboratorul și beneficiarul P.IJ.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2709 din 03.07.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

ctor specialitate, urfLigia Subțirică


Red. 3 ex.. arh. Adina Moldan

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr. ........................din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de


15.769 1


191    \____

.339.2761

186 1

338 764

184

3388a7


S teren —

2297,00 mp

100.00 %2297,00 mp

100.00%

Sc. =

1040.00 mp

45.27 %

1148.50 mp

50.00 %

Sd. =

1040.00 mp

-

7350.40 mp

-

S verde pe sol natural=

116.00 mp

5.05 %

344.55 mp

15.00 %

S circulații auto si pietonale =

1141.00 mp

49.68%

803.95 mp

35.00 %

Nr. parcari =

0

-

88

-

P.O.T. =

45.27%

50.00%

C.U.T. =

0.45

3.20

P.Q.T. maxim

C.U.T. maxim


P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R - str. Steluței nr, 1

Nr. 258143/15,05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : S.C. ERB LOGISTIC S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORD S.R.L.

® Proiectant : S.C. SQM ARCHITECTURE S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 609643/20.12.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R - str. Steluței nr. 1

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2709/03.07.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 339/07.05.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 609643/20.12.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 08.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanismîȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 14.01.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 19.03.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa ~ str. Vânătorului nr. 17

® S.C. RCH TRANS S.R.L. - str. Steluței nr. 5-7

 • •  Todiță Damian - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18

 • •  Sylvander Diana Tecla - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18

® Irimieș Ioan - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18

® Popescu Elisabeta - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18

« Irimieș Ioan Marin - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18

® Păușan Iacob Andrei - str. Fabricii de Chibrituri nr. 16

® Oltean Dan Gligor - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Lovasz Ana Maria - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

 • •  Florea Aurel - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Cucuruzan Crăciun - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Popa Marius Ioan - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Szabo Erika - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Bumbar Irina - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Nagy Pal - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

» Suciu Călin - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

» Benko Attila - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Chiș Rodica ~ str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

8 Buze Adriana Nicoleta - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Turaie Gabriel - str. Fabricii de Chibrituri nr. 18B

® Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei ■ C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Bakos Fcrencz.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

și consultarea publicului Simona Cipcigan


■eșan