Hotărârea nr. 567/2019

Hotărârea 567/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj,

str. Bartok Bela nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,                     ,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 267916 din 11.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9, beneficiar: Csutak Csaba.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 232 din 16.04.2019 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9, beneficiar: Csutak Csaba, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă: garajul se amplasează pe limita de proprietate estică, în retragere de 6 m față de limita nordică și minim 6 m față de locuința existentă. Extinderea locuinței se realizaeză cu un corp parter, dispus la 6 m față de limita sudică, minim 9 m față de limita estică și minim 4.5 m față de garaj;

 • -  circulațiile și accesele: din str. Bartok Bela;

 • -  staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat, garaj, dispus pe proprietate;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Directa Generală de Urbanism.râ^edinte de ședință, an Ștefan Tarcea


MĂ SO


+ Secretatul îUiJX Jr. Aur

Nr. 567 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).


sp

PRIMĂRIA SI CONSUIlll I OCA

CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301: lax: +40 264 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Primar,EMIL tCa urmare a cererii adresate de Csutak Csaba cu domiciliul în județul Cluj, municipiul pluj-Napoca, str. Traian Grozăvescu nr. 11, înregistrată la nr. 17206/43/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


AVIZ


din


pentru P.U.D. - extindere locuință unifainilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9

general de imobilul cu nr. cad. 272019

Inițiator: Csutak Csaba

Proiectant: S.C. Ektra Studio S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Tulogdy Laszlo

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 565 mp delimitată de str. Bartok Bela în partea de nord, alee de intres local în partea de est și sud și parcelă cu fond construit (locuință unifainilială) în partea de vest.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipusc pe un parcelar de tip urban

-funcțiunepredominantă’. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12-20 m. adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: deschis

-înălțimea maxima admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1.80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol. D - demisol. P- parter. M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici'. Locuințe, alte utilizări admise: P.O.T. maxim = 35% C.U.T. maxim = 0.9

-retragere min. față de aliniament: In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor li luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. b) clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale in situațiile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m Plin excepție, in situația in care se poate identifica în zonă o „regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m). aceasta se poale aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m. -retragere min. fa(a ele limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m. b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se propune extinderea unei locuințe uni familiale Sp+P cu un corp parter, construirea unui garaj - P și amenajări exterioare ( terasă descoperită, spații verzi, circulații)

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcela: garajul se amplasează pe limita de proprietate estică, în retragere de 6m față de limita nordică și minim 6m față de locuința existentă. Extinderea locuinței se realizează cu un corp parter, dispus la 6m față de limita sudică, minim 9m față de limita estică și minim 4,5m față de garaj.

circulații și accese: din str. Bartok Bela;

 • -  staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat, garaj, dispus pe proprietate;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 19.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3360 din 14.08.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,

Afh. JXaniel PopȘef birou Strategii urbane,

Arh. Andreea Motesan


Achitai taxa de 12 lei. conform Chitanței nr..........................din..........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poșta la data de...............


ir \

7// el?

1 -o         1

1 st». r l'            t

AO’Z Si

>A      \

/ |

A .

o-A 1   15


existent

propus

mp

%

mp

%

s teren

565

100

565

100

construcție

134,81

23,86

197.45

35

zona pietonala

31,29

5,53

46.15           8

zona carosabila

0

0

28.08

5

zona verde

399

70,81

293.32

52

Acesl desen si informațiile cuprinse in el nu pot fî copiate, reprodus© sau utilizate, parțial sau :n inhegime decal cu acotdul scris al EKTRA STUDIO SRL si nu pol fi folosite in sil scop decât cel pentru care au fost elaborate.


zona carosabila publica

acces pietonal existent

zona pietonala publica

acces pietonal propus

<

acces pietonal existent menținut

<

acces carosabil propus


P.U.D. ™ Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj str. Bartok Bela nr. 9

Nr. 267916/21,05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : CSUTAK CSABA

 • •  Proiectant: S.C, EKTRA STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 17206/11.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj - str. Bartok Bela nr. 9

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3360/14.08.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 232/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 17206/11.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 31.10.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

« Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 2-4.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 19.03.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 19.03.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Asociația de Proprietari - str. Bartok Bela nr. 5

o Szentkuti Farkas - str. Bartok Bela nr. 11

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19,03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan