Hotărârea nr. 563/2019

Hotărârea 563/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin

Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331342 din 27.06.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018,1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G nr. 962 din 27 septembrie 2001 (*actualizată*), privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedura de vânzare a locuințelor A.N.L.; ale H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001; ale Ordinului nr. 5396/31.07.2018, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, adresa înregistrată de către doamna Nistor Viorica-Mirela sub nr. 235282/03.05.2019, ale Actului intern nr. 247688 al Comisiei de stabilire a prețului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data de 03.06.2019, ale Procesului-verbal al Comisiei de verificare a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fonduri ANL din data de 24.06.2019 și ale Declarației Notariale autentificată sub nr. 1042/26.06.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019, cu poziția 105, în sensul vânzării imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, scara 1, etaj 1, ap. 6, cu suprafața de 40,18 m.p., înscris în C.F. nr. 305383-C1-U6, cu nr. cad. 305383-C1-U6, cu plata în rate lunare pe o perioadă de 25 de ani a prețului de 117.777,80 lei către doamna Nistor Viorica-Mirela.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 949/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 563 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)