Hotărârea nr. 562/2019

Hotărârea 562/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Olăh Emese și Ioan Pop;

Analizând Referatul nr. 325339 din 24.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22;

Văzând procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 24.06.2019;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Legii nr. 221/2015, ale H.G nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22, până la data de 23.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.ă X președinte de ședință,


Ștefan Tarcea
Nr. 562 din 4 iulie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)