Hotărârea nr. 561/2019

Hotărârea 561/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 325984 din 25.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 22467, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 22467/1, teren în suprafață de 3.962 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Câmpului tronsonul I;

 • - imobil cu nr. topo. nou nou 22467/2, teren în suprafață de 1.131 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Câmpului tronsonul II.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpului tronsonul I, cu suprafața măsurată de 38.232 mp, provenind din CF nr. 301612 Cluj-Napoca, nr. topo. 22467/1, CF nr. 301857 Cluj-Napoca, nr. topo. 22026, CF nr. 266554, nr. topo. 11931, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpului tronsonul II, cu suprafața măsurată de 1.131 mp, provenind din CF nr. 301612 Cluj-Napoca, nr. topo. 22467/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpului tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpului tronsonul Ildin municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa licăre face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință,  Ec.\Dan Ștefan TarceaNr. 561 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 561/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada CÂMPULUI - Tronson I, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                        3

jT

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL. AL

ROMÂ'NIEI

'74 (XVII!) - Nr. 248 bis


p A -R T^E A I .

Luni, 20'martk )0t


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

S U M ă R

Pagina

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr, 133/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. §69/2002 privind atestarea tiomsnJuluI pi/bHc 3Î Jucatului precum și â/ municipiilor, orașelor și comunstor din județe! Ciuj, cu excepția municipiului uiuHNapoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL20D6

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 itesîarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Articol unic., — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

’/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și al municipiile1-' =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ț' 'jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

Conu

~ Ministrul administrației si intsmeicrt

Paul Victor Do bre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vladesu

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.’) Hotărârea Guvernului nr, 183/2006^ fost pubteatâ în Monitori* Oficial al României, Partea I; nr. 248 din 20 martie 2006 șl si în acesi număr bis.

17523774


Carte Funciară Nr. 301612


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului


TEREN intravilan


Nr.

208458

Ziua

14

Luna

12

Anul

2016


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj =£-■/? Cvi M PUF i

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:22457

5.093

Drum la Fundătură


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și dinCF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie si Drevăzute la transformare, din emis de :

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea 811. SARCINI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


________Carte Funciară Nr. 301612 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea !

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top:22467

5.093

Drum la Fundătură

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________ Geometria pentru acest imobil nu a fost giăs/tă.

Teren


Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

5.093

-

-

22467


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin  care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna,-ne572^4/14-12-2016 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.       ~


Data soluționării,

16-12-2016

Data eliberrii,

/ /


'■nhâtura)


17602061

, ANCEI


Carte Funciară Nr. 301857

Nr.

208457

Ziua

14

Luna

12

Anul

2016


Nr. CF vechi:1473


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj ă7 f-   c'/j /''/\J i

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22026

12.488

DRUM

B. Partea fii= Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0, din emis de ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasatie și prevăzut ia transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din acest cf nefăcând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea DiO. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Teren


________Carte Funciară Nr. 301857 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napuca

Anexa Nr. 1. La Partea !

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22026

12.488

DRUM

* Suprafața, este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.


Date referitoare ia teren


Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

12.488

-

-

22026


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.57204/14-12-2016 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 16-12-2016

Data eliberrii,

‘V

c


Asistent Registrator,

Todoran Pescarus Caria CorinaReferent,

Pi

i

(parafa ș
•'    3500584

..ANGP.L


AatSm'KWȚFBmA p-T.r A » A> rttKiann


Carte Funciară Nr. 266554

Nr.

111B0

Ziua

26

Luna

01

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

.u;____________ ...... . A. Partea I. Descrierea imobilului .   .........................

TEREN Intravilan                         '                                            Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Câmpului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11931

12.876

B. Partea IL Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938                 ••• n• ■ - -      - ■    - .              r

Act nr. 0, din emis de ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C, Partea III. SARCINI ,
Înscrieri, privind dezmembraminteie?dreptului de proprietate/ drepturi reale de garanție și sarcini

'"Referințe''

■J

NU SUNT

Anexa ^r« 1 La Partea 8

Teren


Geometrie pentru acest imobil nu a fosf gșșită.


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:11931

12.876

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare lâ teren

Crt

Categorie folosință

Intra

\/ilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

12876

11931

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

'birou. ■                                          4-                                                                                                              •

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin . care șe sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea șucce.șiun.ijpr,..iar.informațiiie prezentate sunt... susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.              a

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna ■nr.3?28/26^01/j’017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272..


WWW
BEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Câmpului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

3016I2(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22467

Drum la Fundătură

5093

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

301857(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22026

Drum

12488

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

266554(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11931

-

12876

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

30457

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

22467/1

Drum la Fundătură

3962

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22467/2

Drum la Fundătură

1131

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22467/1,22026, 11931

Nou

Strada Câmpului

38232

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 38232 mp

Data: Iunie 2019
Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

5X4466.6980

390577.8840

2

584461.8840

390579.4580

3

5X4457.5230

390580.7430

4

584454.7570

390581.5410

5

584454.5980

390581.1160

6

584454.1700

390581.3700

7

5X4448.9900

390582.7500

X

584445.3200

390583.7200

9

5X4433.6500

390587.1500

II)

5X4433.7231

390587.3773

11

5X4427.8480

390589.2670

12

584422.2070

390591.1970

13

5X4412.2500

390594.2160

14

5X4401.4300

390597.2090

15

584397.0350

390598.8230

16

5X4389.6340

390601.7000

17

584382.3800

390604.4400

IX

5X4373.5230

390607.9210

19

584368.9960

390609.5370

20

584347.9370

390619.3X90

21

584343.7810

390621.3100

22

584340.4760

390622.7070

23

584339.4830

390623.1160

24

584336.8200

390624.2X00

25

584328.0430

390628.3270

26

584326.1400

390629.1510

27

584320.8840

390631.5450

28

584316.7510

390633.5160

29

584311.5110

390636.1820

31)

584305.5740

390639.0930

31

584303.6770

390640.0230

32

584301.1830

390641.2460

33

584295.9750

390643.6940

34

584294.4340

390644.3710

35

584292.3320

390645.3330

36

584290.0440

390646.3490

37

584283.2430

390649.4070

38

584283.2140

390649.4090

39

584271.4370

390654.4330

40

584261.1980

390658.8010

41

584254.9860

390661.7370

42

584250.0060

390663.9790

43

584247.4990

390665.1580

44

584244.1820

390666.6780

45

584240.7800

390668.3110

46

584238.0114

390669.5408

47

584220.9520

390677.4070

48

584213.7970

390680.2810

49

584212.5780

390680.9060

50

584209.2610

390682.5310

51

584207.4360

390683.4350

52

584204.4330

390684.8820

53

584202.9940

3906X5.4230

54

584187.9950

390692.2630

55

584182.2650

390695.2330

56

584173.9220

390699.6000

57

584163.8380

390705.3910

58

584163.8200

390705.4700

59

584158.3770

390708.6310

60

584154.7100

390710.9710

61

584147.3110

390715.2900

62

5X4143.7500

390717.3970

63

584136.1143

390721.8431

64

5X4136.0873

390722.7358

65

584136.0510

390723.9360

66

584126.4570

390729.9810

67

584)26.3530

390730.0870

6X

584112.6190

390739.5260

69

584110.2500

390741.1210

70

584109.4660

390741.7190

71

584101.8240

390746.9750

72

584101.0380

390747.5100

73

5X4098.0590

390749.5190

74

584094.2010

390752.1410

75

584089.7530

390755.3450

76

584085.5390

390758.1430

77

584078.1050

390762.6470

78

584072.9440

390766.2250

79

584070.2660

390767.9960

80

584067.4720

390769.9710

81

584064.8970

390771.7310

82

584059.5930

390775.4500

83

584056.0820

390777.7250

84

584053.8580

390779.2570

85

584049.3670

390782.0700

86

584039.5350

390787.5950

87

584038.5190

390788.1390

88

584029.4770

390792.2880

89

5X4019.3700

390796.5380

90

584019.2030

390796.4320

91

584016.2320

390797.4230

92

584012.9410

390798.5100

93

584006.8165

390800.5830

94

584006.7791

390800.4724

95

584005.0157

390801.1073

96

583991.2615

390804.4726

97

5X3975.2713

390809.4406

98

583975.3130

390809.5230

99

583961.7010

390814.1580

100

583954.4360

390817.2310

101

5X3944.4590

390820.2980

102

583944.2030

390820.3870

103

5X3942.3460

390820.7500

104

583927.9330

390822.6870

105

583919.9540

390823.7990

106

583904.8130

390825.3240

107

583903.51 10

390825.4540

108

5X3888.7410

390826.8X40

109

5X3X73.9860

390828.0820

110

5X3868.8790

390828.6010

111

5X3849.9150

390830.0670

112

5X3X43.4950

390830.6460

113

5X3839.9360

390830.9690

114

583X37.6060

390X31.2230


115

58.3836.5950

390831.3310

116

583834.2910

390831.6350

117

583829.0900

390832.5800

118

583815.8220

390834.8070

119

583X15.7900

390834.7230

120

583809.1950

390836.5200

121

583804.1000

390837.9620

122

583787.6340

390844.9300

123

583783.7300

390X47.1240

124

5X3779.4520

390X49.0890

125

583775.5780

390851.6950

126

5X3760.7620

390X61.3590

121

5X3757.3690

390863.5750

123

583753.9690

390866.4201)

129

583749.5980

390870.3810

130

.583748.5040

390871.4100

131

583745.8580

390873.8110

132

583743.0100

390876.1400

133

583728.0900

390889.5300

134

583724.3X10

390892.6940

135

583719.7860

390896.3290

136

583716.5300

390898.9200

137

583703.2500

390908.8000

138

58.3699.8700

390910.8994

139

583699.8760

390910.9200

140

583676.72.30

390925.3000

142

583651.5436

390939.6309

143

583645.7980

390943.1850

144

583642.8930

390944.9450

145

5X3638.9340

390947.1800

146

58.3626.3420

390953.5660

147

583622.4230

390955.4180

148

583620.1100

390956.4150

149

583600.8510

390963.8490

150

583600.4700

390963.6900

151

5X3577.2109

390971.6224

152

583577.2420

390971.7920

153

583565.7460

390975.6950

154

583564.7710

390975.8380

155

583558.4510

390978.0250

156

583553.0600

390980.0700

157

583545.7070

390982.1880

158

583540.9760

390983.6730

159

583534.8100

390985.6250

160

583532.1160

390986.3060

161

583529.1100

390987.0670

162

583527.2960

390987.5920

163

583525.1020

390987.9720

164

583520.3630

390988.8830

165

583511.9840

390990.4990

166

583496.1430

390992.2700

167

583489.1270

390992.8900

168

583480.5270

390992.7500

169

583464.2750

390990.9780

170

583464.1920

390991.0590

171

583456.1500

390989.5520

172

583445.0110

390986.9420

173

583445.0190

390986.7550

174

583442.7170

390986.0950

175

583438.0170

390984.8340

176

583434.4150

390983.8600

177

583429.8590

390982.4350

178

583428.0880

390981.8770

179

583423.4140

3909X0.4040

180

583418.1030

390978.6620

181

583415.3490

390977.6110

1X2

5X3409.6410

390975.4940

1X3

5X3406.7510

390974.3XX0

184

5X3395.6780

390970.1780

1X5

5833X4.9800

390966.0600

186

5X3377.2X80

390963.1840

1X7

583373.6100

390961.8440

188 .

583353.4110

390954.3200

189

583337.3570

390948.1X60

190

583328.8870

390945.1411)

191

583292.3964

390932.5838

192

583267.1358

390926.8095

193

5X3246.5351

390925.0464

194

583241.5880

390924.9160

195

583231.7770

390925.4930

196

583230.6670

390925.6320

197

583223.5270

390926.4640

19X

583219.3930

390927.1050

199

583210.6850

390928.8340

200

583202.3600

390930.6220

201

583197.2870

390932.1600

202

583197.4970

390932.8200

203

583194.6110

390933.6610

204

583194.3166

390932.6617

205

583190.6850

390934.2710

206

583188.6500

390934.9270

207

5831X3.7520

390936.5510

208

583178.1 150

390938.4510

209

583177.1430

390938.7580

210

583171.6550

390940.4700

211

583165.4100

390942.3410

212

583144.6540

390948.4380

213

583131.4040

390952.0150

214

583122.0110

390954.5690

215

583109.9490

390958.0090

216

583107.8480

390958.7230

217

583104.0390

390959.8800

218

583101.0120

390960.7780

219

583097.9680

390961.9460

220

583095.5400

390962.9450

221

583080.4840

390969.8030

rn

583079.8010

390970.1150

223

583069.9140

390982.1820

224

583065.7990

390987.7910

225

583065.0330

390988.1400

226

583064.4972

390988.3723

227

583064.9940

3909X9.0900

228

583058.2800

390995.7270

229

583052.5560

391000.7920

230

583047.8610

391004.63X0


231

583039.0230

391011.5830

232

583035.8010

391014.0700

233

583030.8490

391017.9080

234

583030.2950

3910)7.3220

235

583019.2640

391026.9420

236

583010.8590

391034.2720

237

583007.4600

391036.0720

23X

582993.2780

39)043.5700

239

582984.6600

391047.9400

240

5829X2 4500

391049.0300

241

5X2979.1250

391050 6660

242

5X2974.2470

39)053.5470

243

582971.5510

391054.9730

244

582954.4170

391063.5100

245

582934.X000

391072.2110

246

582921.2370

391076 7X10

247

582907.2941)

391OXO.965O

248

582849.9927

391094.0726

249

582794.1X60

391106.5360

250

582769.9280

391 113.9220

251

582757.3482

391118.2418

252

582748.2957

391121.69X3

253

582737.9102

391126.0928

254

582729.2450

391130.41X0

255

582703.9440

391144.X 160

256

5826X3.2967

391160.5049

257

582676.2676

391167.0355

258

5X2671.X200

391172.8850

259

582670.3731)

391174.1810

260

582668.4958

.391177.6932

261

582673.3640

391179.6340

262

582676.0190

391174.4250

263

582678.0451

391174.6878

264

582679.7194

391174.9049

265

582680.0200

391173.9610

266

582680.3540

391173.5560

267

582683.8200

391169.9190

268

582690.2970

391164.4660

269

582694.5630

391160.9600

270

582703.9570

391154.4040

271

582713.9656

391147.8891

272

582720.6500

391143.2140

273

582738.0380

391134.7110

274

582741.4129

391132.6321

275

582750.0424

391128.9X13

276

582770.9526

391123.4569

277

582826.3560

391106.5910

278

582843.8140

391103.4980

279

582855.2570

391101.4700

280

582861.5001)

391100.1420

281

582869.3250

391098.4770

282

582887.9400

391094.5160

283

582889.3780

391094.1540

284

582908.7770

391089.2810

285

582908.7760

391089.2750

286

582926.7342

391084.9059

287

582926.6830

391083.8590

288

582926.6310

391082.7920

289

5X2928.4670

391082.0580

290

582938.5830

391078.0120

291

582944.1150

391075.7990

292

582951.6260

391072.7960

293

582964.3700

391067.2300

294

582969.8719

391064.6898

295

582971.3810

391063.9290

296

5X29X3.8170

391057.5030

297

583014.8650

391040.3050

298

583015.0741)

391040.50(10

299

583035.0440

391022.4220

300

583035.0410

391022.1730

301

5X3047.0354

391013.4880

302

5X3046.9980

391013.4510

303

583058.17X0

391004.0500

304

583064.0020

390999.1390

305

583067.5340

390996.4250

306

583068.5430

390995.2670

307

583077.0930

390985.4660

308

583082.6500

390979.5250

309

583086.8500

390977.2540

310

5X3088.7160

390976.3330

312

583107.5550

390965.0790

313

583158.0180

390951.8510

314'

583184.0850

390945.2330

314

583202.1330

390940.7280

315

583202.6696

390940.5907

316

583222.4820

390935.5200

317

583225.9750

390934.6170

318

583230.6660

390934.0550

319

583239.7560

390933.7930

320

583242.5440

390933.7890

321

583248.3450

390933.8590

322

583251.9X90

390934.0550

323

583256.0640

390934.5970

324

583264.4060

390936.0300

325

583265.3350

390936.2350

326

583270.9933

390937.4877

327

583280.3380

390939.1760

328

583285.0520

390940.4290

329

5X32X5.9700

390940.8370

330

583300.6370

390945.1320

331

583323.2736

390953.6663

332

583343.0330

390960.964^

333

583356.3550

39096K1250

334

583379.4420

390975.3890

335

583382.6850

39^)976.6900

336

583385.9665

790977.8356

337

583401.24X7

/39D98M9i,0C

338

583416.5310

1 190988^0'61)

339

583420.2670

•390989p(!lQ)

340

583426.3670

-390991.8890

341

583435.6370

.-390994.9470:

342

5X3444.8090

, 3.90997.4650

343

583451.4450

\ 350999.8140

344

583467.1420

\3 94001.7990

345

5834X5.9440

3J)I (102.4520


346

583491.4730

391002.5860

347

583494.7840

391002.7330

348'

583497.6010

391002.2810

348

583499.6880

391002.3370

349

583527.0270

390999.6550

350

583525.5170

390997.9110

351

583541.8730

390993.X680

352

583542.3640

390994.4210

353

583557.6930

3909X9.5020

354

583559.2420

390989.0050

355

5X3562.9306

390987.9065

356

583562.6320

39(1987.5710

357'

5X3564.0220

390987 0750

351

5X35X2.4520

3909X0.4950

358

5X3586.9460

390978.9360

359

5X3593.3801)

390976.6900

360

583597.7400

390975.1851)

361

583606.4570

390972.0630

362

583613.5530

390969.7540

363

5X3636.1900

390960.4260

364

5X3637.8900

390959.9000

365'

5X3640.0360

390958.6960

365

583642.4400

390957.6800

366

583643.8500

390956.9300

367

583661.5800

390947.5500

368

583661.7510

390947.3310

369

583672.2420

390941.3180

370

583676.5920

390938.9070

371

5X3679.4080

390937.2380

372

583689.8490

390930.9300

373

5X3691.2780

390930.3450

374

583696.6470

390926.8240

375

583702.7710

390922.9070

376

583704.6360

390921.9250

377

583705.4950

390921.4720

378

583711.8130

390917.9430

379

583722.1080

390909.2100

380

583725.1180

390906.5160

381

583729.7970

390902.3730

382

583730.6220

390901.6490

383

583731.9600

390900.4690

384

583738.7690

390894.6960

3X5

583739.5030

390894.0640

386

583743.8270

390890.4050

387

583747.4730

390887.2540

388

583751.3900

390883.9230

389

583752.2350

390883.1750

390

583756.0340

390879.9520

391

583759.0730

390877.3620

392

583760.2850

390876.3470

393

583762.9680

390873.9250

394

5X3765.5450

390872.1000

395

5X3769.9610

390868.8730

396

583777.7990

390863.1520

397

583785.1110

390858.7060

398

583796.3900

390852.8330

399

583801.1520

390851.0610

400

583803.1010

390850.3150

401

5X3812.2410

390846.8150

402

583811.6350

390846.0240

403

583830.0500

390842.1000

404

583X33.4000

390841.5300

405

583X35.8269

390842.7496

406

583836.8630

390X42.6320

407

5X3847.6730

390X41.40X0

408

583852.7590

390840.8720

409

583855.7470

390X40.5440

410

583858.0600

390840.2100

411

583X60.8700

390839.7100

413

583X69.6990

390837.9830

414

583880.2500

390837.6400

415

583X80.5246

390837.6269

416

583879.8490

390836.8520

417

5X3892.4680

390835.8870

418

5X3900.4481)

390835.3360

419

5X3904.3880

390835.230(1

420

583913.8500

390835.4220

421

583924.0360

390833.5230

422

583933.2240

390831.7380

423

583945.0500

390829.0070

424

583953.0110

390827.0430

425

583956.6830

390826.0140

426

583963.5810

390824.4870

427

5X3971.6750

390820.4460

428

583978.7620

390X18.2880

429

583995.2230

390813.8030

430

5X4001.8552

390812.1165

431

584005.7820

390811.0390

432

584016.2480

390808.2050

433

584021.7150

390806.2280

434

584022.1758

390806.0794

435

584028.8080

390803.6670

436

584035.0510

390X01.0860

437

584035.1522

390801.2963

438

584047.3080

390794.7640

439

584047.4129

390794.9833

440

5X4050.2870

390793.4170

441

584052.3580

390792.2800

442

5X4055.6090

390790.45(10-

443

584056.4190

3907892)880'

5X4064.2910

390784.7800

->445Z>

X584065.2120

Z3907X4.2180.-

446 '

A5'84067.999()'

/.390782.3880

447

5W(J't’.039()

• 390779.6670

584(T79o590:

390774.6280

J'439

5840'81.0690

390773.0X90

c58408€6‘Ă10

390771.3091)

■"451

5X40X6501X

390770.0941

5840X8iR-7(ț()

390768.3690

584088.55(^2

-'-390768.5028Inventar de coordonate454

584092.3960

390766.0520

455

584105.4220

390757.1240

456

584123.3050

390744.9870

457

584126.7043

390742.6383

458

584126.6420

390742.5330

459

584128.3070

390741.4050

460

584139.8020

390733.6180

461

584153.0550

390724.8470

462

584156.4490

390722.7310

463

584161.8180

390719.3840

464

584161.9190

390719.5660

465

584172.4920

390713.2910

466

584175.8810

390711.5090

46"’

584183.4930

390707 4590

468

584187.5069

390705.4735

469

584198.2630

390700.1530

470

584198.3280

390700.2720

471

584213.3770

390693.3730

472

584220.6080

390689.9310

473

584224.1530

390688.2870

474

584226.1420

390687.2360

475

584230.3100

390685.254(1

476

584234.4530

390683.2020

477

584243.7040

390679.0850

478

584247.8850

390677.4040

479

584252.5800

390675.3010

480

584258.5000

390672.6640

481

584262.1790

390671.0690

482

584266.7690

390669.1390

483

584272.2360

390666.9420

484

584303.5299

390653.1240

485

584303.4913

390653.0573

486

584309.1230

390650.2170

487

584315.4990

390647.1060

488

584319.7970

390645.0540

489

584329.0130

390640.7100

490

584329.0730

390640.7660

491

584339.6480

390635.7330

492

584340.0328

390635.9403

493

584342.4830

390634.8170

494

584349.3690

390631.0590

495

584350.3360

390630.5960

496

584362.3740

390625.3660

497

584369.3400

390622.1900

498

584372.1782

390621.1522

499

584380.7860

390617.7890

500

584381.7600

390617.4240

501

584389.0230

390614.8950

502

584401.5200

390610.4920

503

584413.0518

390606.4004

504

584421.1010

390603.5820

505

584427.9560

390601.2736

506

584429.8865

390600.5924

507

584429.8700

390600.5400

508

584433.1300

390599.5700

509

584434.3000

390599.2000

510

584442.7400

390596.7500

511

584448.8160

390594.5490

512

584457.9760

390591.6280

513

584463.5540

390590.1390

514

584469.4570

390588.4650

515

584476.2020

390586.6910

516

584475.8950

390586.0010

517

584480.6380

390584.4220

518

584487.4650

390582.2370

5)9

584493.5100

390580.3600

520

584507.1914

390575.1233

522

584507.0400

390574.7700

523

584519.8500

390569.0000

525

584529 3839

390564.5152

526

584529.4550

390564.6580

527

584533.3660

390562.4200

528

584537.8400

390560.0390

529

584537.6940

390559.7730

532

584548.6030

390553.8960

533

584548.5478

390553.8048

534

584561.3195

390546.1337

535

584563.8921

390544.5881

536

584566.4623

390543.0545

537

584585.7235

390531.4704

538

584588.9180

390529.4760

539

584592.7290

390527.2000

540

584595.8690

390525.2810

541

584607.6100

390518.7810

542

584611.3250

390517.2420

543

584615.0330

390515.3730

544

584615.7680

390514.9960

545

584620.1470

390512.9360

546

584621.7790

390512.2100

547

584628.3650

390509.1460

548

584627.5400

390506.8540

551

584638.4550

390502.3490

552

584641.2720

390501.3100

553

584650.8490

390497.7780

554

584655.7300

390495.7140

555

584661.6860

390493.4560

556

584666.5330

390491.3390

557

584675.1400

390487.9300

558

584684.1000

390484.3300

559

584688.3400

390482.6700

560

584692.9720

390480.8620

561

584697.0630

390479.2210

562

584697.3200

390478.8920

563

584710.5280

390473.5800

564

584725.0030

390468.9610

565

584735.5210

390465.0890

566

584735.4610

390464.9510

567

584747.7770

390461.0460

568

584752.0300

390459.8870

569

584756.5680

390458.6180

570

584761.8600

390457.4090

571

584770.5780

390456.0230

572

584771.8710

390455.8700

573

584777.0290

390455.0590


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


574

584784.2600

390454.0380

575

584794.5900

390452.2500

576

584800.1720

390451.2750

577

584801.2970

390451.0380

578

584807.3940

390450.1390

579

584812.5660

390449.2780

580

584817.2450

390448.4130

581

584817.9350

390448.3010

582

584821.3280

390447.7150

583

584828.3800

390446.5500

584

584828.4080

390446.54'0

585

584829.8030

390446.4020

586

584831.1790

390446.2240

587

5X4834 4000

390445 X110

588

584840.034(1

390445.0970

589

584840.0210

390444.9720

590

584842.1070

390444.7600

591

584846.2130

390444.3760

592

584848.9710

390444.1030

593

584851.5930

390443.8020

594

584856.2950

390443.4480

595

584861.5330

390443.1980

596

584882.5660

390443.0340

597

584882.7400

390442.8800

598

584908.0700

390443.5200

599

584910.8000

39044.3.8360

600

584917.1930

390444.3070

601

584921.1520

390444.6340

602

584921.3970

390444.3970

604

584938.1330

390445.9170

605

584938.1604

390446.0853

606

584949.6540

390448.1660

607

584954.3890

390449.8490

608

584958.1690

390451.5990

609

584958.0690

390452.5530

610

584960.8960

390453.8180

611

584967.3110

390458.2730

612

584973.3780

390463.3170

613

585008.4980

390464.3840

614

585009.1485

390463.6198

615

585012.1830

390458.5010

616

585016.5350

390454.3550

617

585026.9790

390447.8410

618

585031.1560

390446.3770

619

585037.7180

390443.0670

620

585042.0300

390442.2330

621

585046.3190

390441.5280

622

585058.1850

390439.2180

623

585063.0117

390437.9726

624

585062.9060

390437.6640

625

585071.3960

390435.6010

626*

585081.1570

390433.2300

626

585081.3100

390433.6213

627

585086.0600

390432.3730

628

585090.7150

390431.1800

629

585091.3510

390432.4800

630

585096.2850

390430.9820

631

585101.6130

390429.5050

632

585106.5040

390427.6650

633

585106.9320

390427.0180

634

585108.7200

390426.2870

635

585112.6240

390424.9380

636

585121.7100

390421.1380

637

585126.4710

390418.2030

638

585134.5670

390414.8890

639

585142.1560

390411.1380

640

585145.2310

390409.6900

641

585150.1990

390407.1790

642

585153.1870

390405.6370

643

585155.6650

390404.2930

644

585157.6860

390403.1360

645

585161.3610

390401.3410

646

585170.8350

390396.4170

647

585174.7770

391)394.4230

648

585181.4120

390390.9950

649

585185.7960

390388.5970

650

585191.5135

390385.6453

651

585201.2416

390380.5622

652

585211.3070

390375.5760

653

585217.1650

390372.3260

654

585221.1350

390370.2250

655

585221.2240

390370.3540

656

585230.7040

390365.3930

657

585245.2140

390357.7030

658

585250.0330

390355.1250

659

585255.1100

390352.4450

660

585259.5150

390350.1950

661

585265.9663

390347.1478

662

585266.4590

390346.9630

663

585270.1190

390345.1020

664

585271.6260

390344.4210

665

585279.2766

390342.2381

666

585279.2470

390342.0330

667

585285.6300

390339.9400

668

585285.8490

390339.4460

669

585287.2990

390339.0480

670

585291.2380

390338.1150

671

585293.9300

390337.3500

672

585302.3140

390336.0100

673

585315.0790

390334.2540

674

585315.1683

390333.9781

675

585323.8140

390333.4960

676

585331.2715

390334.1055

677

585332.4940

390334.2526

678

585331.7970

390332.0700

679

585347.1800

390334.4830

680

585347.8814

390336.5201

681

585348.8044

390336.6449

682

585362.0944

390338.2787

683

585362.2250

390338.3170

684

585361.7030

390336.7600

685

585430.2360

390344.2770

686

585430.2700

390344.9120

687

585430.4400

390346.0000


688

585442.1800

390346.4900

689

585444.6900

390347.3700

690

585448.0700

390350.3500

691

585464.3590

390351.5290

692

585466.0530

390351.2710

693

585481.9880

390351.457(1

694

585499.5850

390351.8130

695

585502.5540

390351.8020

696

585510.4640

390351.8570

697

585511.7920

390352.0550

698

585513.1500

390352.8(100

699

585514.1110

390354 1460

700

585517 7430

390359 7270

701

585522.0500

.390364.2270

702

585526.9700

.390368.0410

703

585532.5130

.390371.4420

704

585534.2120

390372.X680

705

585531.3760

.390325.6450

706

585528.8740

390328.5.360

707

585524 4370

390330.2500

708

585520.2990

.390330.8030

709

585517.0930

390330.9960

710

585511.0850

390331.0320

711

585509.3180

390331.0150

712

585507.7230

390330.9960

713

585501.6380

390330.9290

714

585488.0830

.390330.7580

715

585484.7540

.390330.6650

716

585482.6490

390.33(1.7470

717

585475.0770

.390330.6890

718

585468.5990

390330.8400

719

585466.4550

390330.9070

720

585455.8470

390330.7740

721

585439.9840

390330.4260

722

585437.9640

390330.4910

723

585425.8790

390330.2190

724

585410.9870

390329.7970

725

585409.1600

390328.6420

726

585388.5620

390326.3640

727

585387.0600

390326.7550

728

585377.3790

390325.4480

729

585374.3600

390325.0430

730

585360.1350

390323.0510

731

585356.9970

390322.6110

732

585341.6720

390320.5390

733

585327.6110

390318.9800

734

585325.5430

390318.8660

735

585319.6320

390318.7980

736

585314.0930

390318.9300

737

585311.9920

390319.1330

738

585296.0620

390320.9890

739

585294.3520

390321.3836

740

585294.4430

390322.2740

741

585288.7260

390323.6970

742

585274.0540

390327.4080

743

585271.1440

390327.4630

744

585268.7240

390326.9120

745

585251.2030

390333.2320

746

585249.1250

390337.0300

747

585247.1890

390339.3360

748

585245.5360

390340.4870

749

585242.2600

390342.2490

750

585228.2710

390349.6520

751

585226.7000

390350.4770

752

585199.0460

390364.7860

753

585197.4300

390365.6290

754

585179.9470

390374.71X0

755

585168.2070

3903X0.X570

756

585165.2620

390381.6220

757

585163.6860

390381.6170

758

585140.1080

390394.8460

759

585137.8990

390396.1X40

760

585128.8590

390401.0510

761

585121.2X10

390404.7580

762

585119.7410

390405.5370

763

585113.7400

390408.4240

764

585105.9860

390411.2330

765

585104.1810

390411.8650

766

585099.6450

390413.3610

767

585085.3050

390417.2380

768

585082.5910

390417.9250

769

585071.1100

390420.6850

770

585068.7900

390421.1720

771

585056.7030

390423.8390

772

585054.6400

390424.1390

773

585048.3680

390425.6280

774

585044.4880

390426.4290

775

585027.7630

390429.7140

776

585025.2600

390430.1580

777

585015.7210

390431.4690

778

585013.6670

390431.4300

779

585012.2770

390430.9090

780

585011.0640

390430.1670

781

585009.0260

390428.1260

782

585007.9540

390426.5770

783

585007.1350

390424.8260

784

585006.8040

390422.0860

785

585006.1660

390410.49U0

786

584980.1820

390410.136^

787

584979.7970

390412.57X

788

584978.2880

390417X53(1

789

584977.1650

39O40.6ÎJ 0

790

584974.3020

390/2^7690

791

584968.4810

39(f428>6600

792

584958.2070

391)^.3460

793

584947.3280

3/10^7.7580

794

584921.8730

390425.3450

795

584913.6665

390^25.3081

796

584913.7860

39(ER9.459O

797

584913.0590

35)0429.4240

798

584893.6000

391)^’8.3200-

799

584868.4500

390W>X0^

800

584868.4100

3904\9.'(n0()

801

584861.8551

39042M2/8.802

584858.3430

390429.6410

803

584858.3099

390429.4099

804

584852.5000

390430.0010

X05

584847.4300

391)430.4250

806

584840.9660

390431.1670

807

584835.9290

390431.7890

808

584831.7610

390432.1981)

809

584828.6130

390432.5330

810

584824.2190

390432.9610

811

584820.6740

390433.3920

812

584815.7670

390434.1340

813

584809.6100

390435.0660

814

584804.5970

390435.8610

815

584803.9490

390435.9200

816

584799.0552

390436.4974

817

584792.8850

390437.6130

818

584787.6890

390438.6140

819

584778.7590

390440.2420

820

584776.7400

390440.6410

821

584772.8790

390441.2760

822

584765.3490

390442.5580

823

584756.2890

390444.4900

824

584746.1690

390446.6530

825

584741.3910

390447.4450

826

584740.4810

390447.7030

827

584736.1437

390448.5721

828

584736.1520

390448.6100

829

584731.4490

390449.8530

830

584730.4890

390450.1620

831

584725.3930

390449.0970

832

584708.1310

390458.2600

833

5X4703.8430

390460.1130

834

584697.2810

390462.7380

835

584693.8990

390464.2400

X36

584690.7100

390465.4670

837

584684.4680

390468.2980

838

584679.2850

390470.5840

839

584666.2170

390476.3460

840

584662.3510

390478.0050

841

584660.1170

390478.9370

842

584658.0290

390479.7310

X43

584649.5380

390483.2820

844

584645.0320

390485.3370

845

584637.0580

3904X8.8740

846

584628.6760

390492.2340

847

584624.9110

390493.7180

84X

584620.2600

390495.2730

849

584616.5050

390496.4890

850

584612.2159

390497.9172

851

584605.9220

390499.2400

852

584600.7510

390499.9720

853

584598.0430

390500.3320

854

584592.9900

390500.9311

855

584591.9920

390501.0470

856

584577.2400

390502.7570

857

584580.9670

390514.6740

858

584581.4090

390515.8010

859

584581.3880

390516.9100

860

584579.8940

390521.1010

861

584579.0900

390522.9970

862

584572.9180

390526.2040

863

584569.0900

390528.2900

864

584550.5700

390539.1700

865

584545.4460

390542.0120

866

584540.9010

390544.6270

867

584530.9650

390550.4290

868

584530.5100

390550.4700

869 .

584515.5730

390557.8920

870

584502.3827

390564.4461

871

584502.6340

390565.0440

872

584500.4980

390565.8320

873

584497.4040

390566.9490

874

584491.6870

390569.1320

875

584490.6880

390569.4380

877

584476.6940

390574.6250

878

584472.2400

390576.1400


:mit: S$'DAMAR CONSULT SRE-‘Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X [m]

Y[m]

| 1

584466.6980

390577.8840

5.065

| 2

584461.8840

390579.4580

4.546

3

584457.5230

390580.7430

2.879

4

584454.7570

390581.5410

0.454

i        5

584454.5980

390581.1160

0.498

6

584454.1700

390581 3700

5.361

7

584448.9900

3905X2.7500

3.796

X

5X4445 3200

3905X3 7201)

12 164

9

5X4433.6500

390587 1500

0 239

11)

584433.7231

390587.3773

6.172

II

584427.X4X0

390589.2670

5.962

12

584422.2070

390591.1970

10.405

13

584412.2500

390594.2160

11.226

14

584401.4300

390597.2090

4.682

15

584397.0350

390598.8230

7.941

16

5X43X9.6340

390601.7000

7.754

17

584382.3800

390604.4400

9.517

18

5X4373.5230

390607.9210

4.807

19

584368.9960

390609.5370

23.250

20

584347.9370

390619.3890

4.578

21

584343.7810

390621.3100

3.588

22

584340.4760

390622.7070

1.074

23

584339.4830

39062.3.1160

2.906

24

584336.8200

390624.2800

9.665

25

584328.0430

390628.3270

2.074

26

584326.1400

390629.1510

5.776

27

584320 8X40

390631.5450

4.579

28

584316.7510

390633.5160

5.879

29

584311.5110

390636.1820

6.612

30

584305.5740

390639.0930

2.113

31

584303.6770

390640.0230

2.778

32

584301.1830

390641.2460

5.755

33

584295.9750

390643.6940

1.683

34

584294.4340

390644.3710

2.312

35

584292.3320

390645.3330

2.503

36

584290.0440

390646.3490

7.457

37

584283.2430

390649.4070

0.029

38

584283.2140

390649.4090

12.804

39

584271.4370

390654.4.330

11.132

40

584261.1980

390658.8010

6.871

41

584254.9860

390661.7370

5.461

42

584250.0060

390663.9790

2.770

43

584247.4990

390665.1580

3.649

44

584244.1820

390666.6780

3.774

45

584240.7800

.390668.3110

3.029

46

584238.0114

390669.5408

18.786

47

584220.9520

390677.4070

7.711

48

58421.3.7970

390680.2810

1.370

49

584212.5780

390680.9060

3.694

50

584209.2610

390682.5310

2.037

51

584207.4360

390683.4350

3.333

52

584204.4330

390684.8820

1.537

53

584202.9940

390685.42.30

16.485

54

584187.9950

390692.2630

6.454

55

584182.2650

390695.2330

9.417

56

584173.9220

390699.6000

11.629

57

584163.8380

390705.3910

0.081

58

584163.8200

390705.4700

6.294

59

584158.3770

390708.6310

4.350

60

584154.7100

390710.9710

8.567

61

584147.3110

390715.2900

4.138

62

584143.7500

390717.3970

8.836

63

5X41361143

390721.84.31

0.893

64

584136.0873

390722 7358

1 201

65

584136.0510

390723.9360

11.340

66

584126.4570

390729.9810

0.148

67

584126.3530

390730.0870

16.665

68

5X4112.6190

390739.5260

2.856

69

584110.2500

.390741.1210

0.986

70

584109.4660

390741.7190

9.275

71

584101.8240

390746.9750

0.951

72

584101.0380

390747.5100

3.593

73

584098.0590

390749.5190

4.665

74

584094.2010

390752.1410

5.482

75

584089.7530

390755.3450

5.058

76

584085.5390

390758.1430

8.692

77

584078.1050

390762.6470

6.280

78

584072.9440

390766.2250

3.211

79

584070.2660

390767.9960

3.422

80

584067.4720

390769.9710

3.119

81

584064.8970

390771.7310

6.478

82

584059.5930

390775.4500

4.184

83

584056.0820

390777.7250

2.701

84

584053.8580

390779.2570

5.299

85

584049.3670

390782.0700

11.278

86

584039.5350

390787.5950

1.152

87

584038.5190

390788.1390

9.948

88

584029.4770

390792.2880

10.964

89

584019.3700

390796.5380

0.198

90

584019.2030

390796.4320

3.132

91

584016.2320

390797.4230

3.466

92

584012.9410

390798.5100

6.466

93

584006.8165

390800.5830

0.117

94

584006.7791

390800.4724

1.874

95

584005.0157

390801.1073

14.160

96

583991.2615

390804.4726

16.744

97

583975.2713

390809.4406

0.092

98

583975.3130

390809.5230

14.379

99

583961.7010

390814.1580

7.888

100

583954.4360

390817.2310

10.438

101

583944.4590

390820.2980

0.271

102

583944.2030

390820.3870

1.892

103

583942.3460

390820.7500

14.543

104

583927.9330

390822.6870

8.056

105

583919.9540

390823.7990

15.218

106

583904.8130

390825.3240

1.308

107

583903.5110

390825.4540

14.839

108

583888.7410

390826.8840

14.804

109

583873.9860

390828.0820

5.133

110

583868.8790

390828.6010

19.021

III

583849.9150

390830.0670

6.446


112

583843.4950

390830.6460

3.574

113

583X39.9360

390830.9690

2.344

114

583837.6060

390831.2230

1.017

115

583836.5950

390831.3310

2.324

116

583834.2910

390831.6350

5.286

117

583X29.0900

390832.5800

13.454

118

583815.8220

390834.8070

0.090

119

583815.7900

390834.7230

6.835

120

583809.1950

390836.5200

5.295

121

583804.1000

390837.9620

17 880

122

583787.6340

390844.9300

4.478

123

583783.7300

390847.1240

4 708

124

583779 4520

390X49 0890

4 669

125

583775 5780

390851 695»

17 689

126

583760.7620

390861.3590

4.053

127

583757.3690

390863.5750

4.433

128

583753.9690

390866.4200

5.899

129

583749.5980

390870.3810

1.502

130

583748.5040

390871.4100

3.573

131

583745.8580

390873.8110

3.679

132

58.3743.0100

390876.1400

20.047

133

583728.0900

390889.5300

4.875

134

583724.3X10

390892.6940

5.859

135

583719.7860

390896.3290

4.161

136

583716.5300

390898.9200

16.552

137

583703.2500

390908.8000

3.979

138

583699.8700

390910.8994

0.021

139

583699.8760

390910.9200

27.255

140

583676.7230

390925.3000

28.972

142

583651.5436

390939.6309

6.756

143

583645.7980

390943.1850

3.397

144

583642.8930

390944.9450

4.546

145

583638.9340

390947.1800

14.119

146

583626.3420

390953.5660

4.335

147

583622.4230

390955.4180

2.519

148

583620.1100

390956.4150

20.644

149

583600.8510

390963.8490

0.413

150

583600.4700

390963.6900

24.575

151

583577.2109

390971.6224

0.172

152

583577.2420

390971.7920

12.140

153

583565.7460

390975.6950

0.985

154

583564.7710

390975.8380

6.688

155

583558.4510

390978.0250

5.766

156

583553.0600

390980.0700

7.652

157

583545.7070

390982.1880

4.959

158

583540.9760

390983.6730

6.468

159

583534.8100

390985.6250

2.779

160

583532.1160

390986.3060

3.101

161

583529.1100

390987.0670

1.88X

162

583527.2960

390987.5920

2.227

163

583525.1020

390987.9720

4.826

164

583520.3630

390988.8830

8.533

165

583511.9840

390990.4990

15.940

166

583496.1430

390992.2700

7.043

167

583489.1270

390992.8900

8.601

168

583480.5270

390992.7500

16.348

169

583464.2750

390990.9780

0.116

170

583464.1920

390991.0590

8.182

171

583456.1500

390989.5520

11.441

172

583445.0110

390986.9420

0.187

173

583445.0190

390986.7550

2.395

174

583442.7170

390986.0950

4.866

175

583438.0170

390984.8340

3.731

176

583434.4150

390983.8600

4.774

177

583429.8590

3909X2.4350

1.857

178

583428.0880

390981.8770

4.901

179

583423.4140

390980.4040

5 589

180

583418 1030

390978.6620

2.948

181

583415.3490

390977.6110

6.082

182

5X3409 6470

390975.4940

3.100

183

583406.7510

390974.3880

11.846

1X4

583395 6780

390970 1780

11463

185

58.3384.9800

390966.0600

8.212

186

583377.2880

390963.1840

3.914

187

583373.6100

390961.8440

21.555

188

583353.4110

390954.3200

17.186

189

583337.3570

390948.1860

9.001

190

583328.8870

390945.1410

38.591

191

583292.3964

390932.5838

25.912

192

583267.1358

390926.8095

20.676

193

583246.5351

390925.0464

4.949

194

583241.5880

390924.9160

9.828

195

583231.7770

390925.4930

1.119

196

583230.6670

390925.6320

7.188

197

583223.5270

390926.4640

4.183

198

583219.3930

390927.1050

8.878

199

583210.6850

390928.8340

8.515

200

583202.3600

390930.6220

5.30)

201

583197.2870

390932.1600

0.693

202

583197.4970

390932.8200

3.006

203

583194.6110

390933.6610

1.042

204

583194.3166

390932.6617

3.972

205

583190.6850

390934.2710

2.138

206

583188.6500

390934.9270

5.160

207

583183.7520

390936.5510

5.949

208

583178.1150

390938.4510

1.019

209

583177.1430

390938.7580

5.749

210

583171.6550

390940.4700

6.519

211

583165.4100

390942.3410

21.633

212

583144.6540

390948.4380

13.724

213

583131 4040

390952.0150

9.734

214

583122.0110

390954.5690

12.543

215

583109.9490

390958.0090

2.219

216

583107.8480

390958.7230

3.981

217

583104.0390

390959.8800

3.157

218

583101.0120

390960.7780

3.260

219

583097.9680

390961.9460

2.625

220

583095.5400

390962.9450

16.544

221

583080.4840

390969.8030

0.751

583079.8010

390970.1150

15.600

223

583069.9140

390982.1820

6.957

224

583065.7990

390987.7910

0.842

225

583065.0330

390988.1400

0.584

226

583064.4972

390988.3723

0.873

227

583064.9940

390989.0900

9.441228

583058.2800

390995.7270

7.643

229

583052.5560

391000.7920

6.069

230

583047.8610

391004.6380

11.240

231

583039.0230

391011.5830

4.070

232

583035.8010

391014.0700

6.265

233

583030.8490

391017.9080

0.806

234

583030.2950

391017.3220

14.637

235

583019.2640

391026.9420

11.152

236

583010.8590

391034.2720

3.846

*>37

583007.4600

391036.0720

16 042

238

582993.2780

391043.5700

9.663

239

582984 66110

391047.9400

2 464

240

582982.4500

.391049.0300

3 706

241

582979 1250

3911)50.6660

5.665

242

582974.2470

391053.5470

3.050

243

582971 5510

391054 9730

19 143 1

244

5X2954.4170

391063.5100

21.460

245

582934.8000

391072.2110

14.312

246

582921.2370

391076.7810

14.557

247

582907.2940

391080.9650

58.781

248

582849.9927

391094.0726

57.182

249

582794.1860

391106.5360

25.358

250

5X2769.9280

391113.9220

13.301

251

582757.3482

391118.2418

9.690

252

582748.2957

391121.6983

11.277

253

582737.9102

.391126.0928

9.685

254

582729.2450

391130.4180

29.111

255

582703.9440

.391144.8160

25.932

256

582683.2967

391160.5049

9.595

257

582676.2676

391167.0355

7.348

258

582671.8200

391172.8850

1.943

259

582670.3730

391174.1810

3.982

260

582668.4958

391177.6932

5.241

261

582673.3640

391179.6340

5.847

262

582676.0190

391174.4250

2.043

263

582678.0451

391174.6878

1.688

264

582679.7194

391174.9049

0.991

265

582680.0200

391173.9610

0.525

266

582680.3540

391173.5560

5.024

267

582683.8200

391169.9190

8.467

268

582690.2970

391164.4660

5.522

269

582694.5630

391160.9600

11.455

270

582703.9570

391154.4040

11.942

271

582713.9656

391147.8891

8.157

272

582720.6500

391143.2140

19.356

273

582738.0380

391134.7110

3.964

274

582741.4129

.391132.6321

9.370

275

582750.0424

391128.9813

21.628

276

582770.9526

.391123.4569

57.914

277

582826.3560

391106.5910

17.730

278

582843.8140

391103.4980

11.621

279

582855.2570

391101.4700

6.383

280

582861.5000

391100.1420

8.000

281

582869.3250

391098.4770

19.032

282

582887.9400

391094.5160

1.483

283

582889.3780

391094.1540

20.002

284

582908.7770

391089.2810

0.006

285

582908.7760

.391089.2750

18.482

286

582926.7342

391084.9059

1.048

287

582926.6830

39108.3.8590

1.068

288

582926.6310

391082.7920

1.977

289

5X2928.4670

391082.0580

10.895

290

5829.38.5830

391078.0120

5.958

291

582944.1150

391075.7990

8.089

292

582951.6260

391072.7960

13.906

293

5X2964.3700

391067.2300

6 06(1

294

582969.8719

391064.6898

1.690

295

582971.3810

.391063.9290

13.998

296

582983.8170

391057.5030

35.493

297

583014.8650

391040.3050

0.286

298

583015.0740

391040.5000

26.937

299

583035.0440

391022.4220

0.249

300

583035.0410

391022.1730

14.809

301

583047.0354

.391013.4880

0.053

302

583046.9980

.391013.4510

14.607

303

583058.1780

.391004.0500

7.618

304

583064.0020

390999.1390

4.454

305

583067.5340

390996.4250

1.536

306

583068.5430

390995.2670

13.006

307

583077.0930

390985.4660

8.135

308

583082.6500

390979.5250

4.775

309

583086.8500

390977.2540

2.081

310

58.30X8.7160

390976.3330

21.944

312

583107.5550

390965.0790

52.168

313

583158.0180

390951.8510

26.894

314*

5831X4.0850

390945.2330

18.602

314

583202.1330

390940.7280

0.554

315

583202.6696

390940.5907

20.451

316

583222.4820

390935.5200

3.608

317

583225.9750

390934.6170

4.725

318

583230.6660

390934.0550

9.094

319

583239.7560

39093.3.7930

2.788

320

583242.5440

390933.7890

5.801

321

583248.3450

390933.8590

3.649

322

583251.9890

390934.0550

4.111

323

583256.0640

390934.5970

8.464

324

583264.4060

390936.0300

0.951

325

583265.3350

390936.2350

5.795

326

583270.9933

390937.4877

9.496

327

5832X0.3380

390939.1760

4.878-

328

583285.0520

390940.4290

329

583285.9700

390940.8370

330

583300.6370

390945.1321/

k 24.192{

331

583323.2736

390953.6/qJ

VQl.OGj)

332

583343.0330

390960.116^

VW

333

583356.3550

39096^12)50

VRfe

334

583379.4420

39097/.XB>0

3\4*\

335

583382.6850

3909J6.©00

3.4^

336

5X3385.9665

3909Ț7JO56

IGlS^

337

583401.2487

3909^3.^08

16.TO7

338

583416.5310

390988.3060

3^

339

583420.2670

39098^10

340

583426.3670

390991^890

A

341

583435.6370

390994.5)4%-

/Z-51 h


342

583444.8090

390997.4650

71)39

343

583451.4450

390999.8140

15.822

344

583467.1420

391001.7990

18.813

345

583485.9440

391002.4520

5.531

346

583491.4730

391002.5860

3.314

347

583494.7840

391002.7330

2.853

348’

583497.6010

391002.2810

2.088

348

583499.6880

391002.3370

27.470

349

583527.0270

390999.6550

2.307

350

583525 5170

390997.9110

I6X4X

351

583541.8730

390993.86X0

0.740

352

583542.3640

390994.4210

16.099

353

583557.6930

3909X9.5020

1.627

354

583559.2420

390989.0050

3 849

355

583562.9306

3909X7.9065

0.449

356

583562.6320

390987.5710

1 476

357'

583564.0220

390987.0750

19.569

357

583582.4520

390980.4951)

4.757

358

5835X6.9460

390978.9360

6.815

359

583593.3800

390976.6900

4.612

360

583597.7400

390975.1850

9 259

361

583606.4570

390972.0630

7 462

362

583613.5530

390969.7540

24.484

363

583636.1900

390960.4260

1.780

364

583637.8900

390959.9000

2.461

365'

583640.0360

390958.6960

2.610

365

5X3642.4400

390957.6800

1.597

366

583643.8500

390956.9300

20.058

367

583661.5800

390947.5500

0.278

.368

583661.7510

.390947.3310

12.092

369

583672.2420

390941.3180

4.973

370

583676.5920

390938.9070

3.273

371

583679.4080

390937.2380

12.199

372

583689.8490

390930.9300

1.544

373

583691.2780

390930.3450

6.421

374

583696.6470

390926.8240

7.270

375

583702.7710

390922.9070

2.108

376

583704.6360

390921.9250

0.971

377

583705.4950

390921.4720

7.237

378

58371 1.8130

390917.9430

13.500

379

583722.1080

390909.2100

4.040

380

583725.1180

390906.5160

6.250

381

583729.7970

390902.3730

1.098

382

583730.6220

390901.6490

1.784

383

583731.9600

390900.4690

8.927

384

583738.7690

390894.6960

0.969

385

5X3739.5030

390894.0640

5.664

386

583743.8270

390890.4050

4.819

387

583747.4730

390887.2540

5.142

388

583751.3900

390883.9230

1.129

389

583752.2350

390883.1750

4.982

390

583756.0340

390879.9520

3.993

391

583759.0730

390877.3620

1.581

392

583760.2850

390876.3470

3.614

393

583762.9680

390873.9250

3.158

394

5X3765.5450

390872.1000

5.469

395

583769.9610

390868.8730

9.704

396

583777.7990

390863.1520

8.558

397

5X3785.1110

390858.7060

12.716

398

5X3796.3900

390852.8330

5.081

399

5X3X01.1520

390851.0610

2.087

400

5X3X03.1010

390850.3150

9.787

401

583812.2410

390846.8150

0.996

402

583811.6350

390846.0240

18.828

403

583830 0500

390X42.1000

3.398

404

583833 4000

390841.5300

2.716

405

5X3X35.8269

390842.7496

1.043

406

583836.86.30

390842.6320

10.X79

407

583847.6730

390X41.4080

5.114

408

583852.7590

390840 8720

3.006

409

5X3855 7470

390840.5440

2 337

410

583858.0600

390X40.2100

2.854

411

583860.8700

390X39.7100

X.996

413

583869.6990

390837.9830

10.557

414

583880.2500

390837.6400

0.275

415

583880.5246

390837.6269

1.028

416

583879.8490

390836.8520

12.656

417

583892.4680

390835.8870

7.999

418

583900.4480

390835.3360

3.941

419

583904.3880

390835.2300

9.464

420

583913.8500

390835.4220

10.362

421

583924.0360

390833.5230

9.360

422

583933.2240

390831.7380

12.137

423

583945.0500

390829.0070

8.200

424

583953.0110

390827.0430

3.813

425

583956.6830

390826.0140

7.065

426

583963.5810

390824.4870

9.047

427

583971.6750

390820.4460

7.408

428

583978.7620

39081X.2880

17.061

429

583995.2230

390813.8030

6.843

430

584001.8552

390812.1165

4.072

431

584005.7820

390811.0390

10.843

432

584016.2480

390808.2050

5.813

433

584021.7150

390806.22X0

0.484

434

584022.1758

390806.0794

7.057

435

584028.8080

390803.6670

6.755

436

584035.0510

390801.0860

0.233

437

584035.1522

390801.2963

13.800

438

584047.3080

390794.7640

0.243

, 439

584047.4129

390794.9833

3.273

584050.2870

390793.4170

2.363

584052.3580

390792.2800

3.731

^84055.6090

390790.4500

0.932

443

OT56.4190

390789.9880-

-N’S.W

444

■0445

>84064.2910

584065.2120

390784:780(1.

390784.2180

■390782.3X80

t'1 ^.'0%

3.334

PfU6

58$6V.999O

584(1^.0390'

39(1779.6670

- -9.052/

448'

584f&'155/90.-.

390774.6280

2.859.

PVl9

^84(18 p/>9(P

■58W8A-69±l)

390773.0890

390771.3090

,-4252.

ȘtUlW'Ol 8

39(^70.0941

2.935

'S84W818760

39fPZ68.369(P

0.153pag. 1 din 2


întocmit Ac DAM AR CONsfefSRL:Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


“15T

584088.9502"

39O768.5ÎI2T

4228

454

584092.3960

390766.0520

15.792

455

584105.4220

390757.1240

21.613

456

584123.3050

390744.9870

4.132

457

584126.7043

390742.6383

0.122

458

584126.6420

390742.5330

2.011

459

584128.3070

390741.4050

13.884

460

584139.8020

390733.6180

15.893

461

584153.0550

390724.8470

4.000

462

584156.4490

390722.7310

6.327

463

584161 8180

390719.3840

0.208

464

584161.9190

390719.5660

12.295

465

584172.4920

390713.2910

3.829

466

584175 8810

390711 5090

8 622

467

584183.4930

390707.4590

4.478

468

584187.5069

390705.4735

12.000

469

5841982630

39071)0.1530

0.136

471)

584198.3280

390700.2720

16.555

471

584213.3770

390693.3730

8.008

472

584220.6080

390689.9310

3.908

473

584224.1530

390688.2870

2.250

474

584226.1420

390687.2360

4.615

475

584230.3100

390685.2540

4.623

476

584234.4530

390683.202(1

10.126

477

584243.7040

390679.0850

4.506

478

584247.8850

390677.4040

5.144

479

584252.5800

390675.3010

6.481

480

584258.5000

390672.6640

4.01(1

481

584262.1790

390671.(1690

4.979

482

584266.7690

390669.1390

5.892

483

584272.2360

390666.9420

34.209

484

584303.5299

390653.1240

0.077

485

584303.4913

390653.0573

6.307

486

584309.1230

390650.2170

7.094

487

584315.4990

390647.1060

4.763

488

584319.7970

390645.0540

10.188

489

584329.0130

390640.7100

0.082

490

584329.0730

390640.7660

11.712

491

584339.6480

390635.7330

0.437

492

584340.0328

390635.9403

2.695

493

584342.4830

390634.8170

7.845

494

584349.3690

390631.0590

1.072

495

584350.3360

390630.5960

13.125

496

584362.3740

390625.3660

7.656

497

584369.3400

390622.1900

3.022

498

584372.1782

390621.1522

9.242

499

584380.7860

390617.7890

1.040

500

584381.7600

390617.4240

7.691

501

584389.0230

390614.8950

13.250

502

584401.5200

390610.4920

12.236

503

584413.0518

390606.4004

8.528

504

584421.1010

390603.5820

7.233

505

584427.9560

390601.2736

2.047

506

584429.8865

390600.5924

0.055

507

584429.8700

390600.5400

3.401

508

584433.1300

390599.5700

1.227

509

584434.3000

390599.2000

8.788

510

584442.7400

390596.7500

6.462

511

584448.8160

390594.5490

9.614

512

584457.9760

390591.6280

5.773

513

584463.5540

390590.1390

6.136

514

584469.4570

390588.4650

6.974

515

584476.2020

390586.6910

0.755

516

584475.8950

390586.0010

4.999

517

584480.6380

390584.4220

7.168

518

584487.4650

390582.2370

6.330

519

584493.5100

390580.3600

14.649

520

584507 1914

390575.1233

0.384

522

584507.0400

390574.7700

14 05(1

523

584519.8500

390569.0000

10.536

525

584529 3839

390564.5152

0.160

526

584529.4550

390564.6580

4.506

527

584533.3660

390562.4200

5.068

528

584537.8400

390560.0390

0.303

529

584537.6940

390559.7730

12.391

532

584548.6030

390553.8960

0.107

533

584548.5478

390553.8048

14.898

534

584561.3195

390546.1337

3.001

535

584563.8921

390544.5881

2.993

536

584566.4623

390543.0545

22.476

537

584585.7235

390531.4704

3.766

538

584588.9180

390529.4760

4.439

539

584592.7290

390527.2000

3.680

540

584595.8690

390525.2810

13.420

541

584607.6100

390518.7810

4.021

542

584611.3250

390517.2420

4.152

543

584615.0330

390515.3730

0.826

544

584615.7680

390514.9960

4.839

545

584620.1470

390512.9360

1.786

546

584621.7790

390512.2100

7.264

547

584628.3650

390509.1460

2.436

548

584627.5400

390506.8540

11.808

551

584638.4550

390502.3490

3.003

552

584641.2720

390501.3100

10.208

553

584650.8490

390497.7780

5.299

554

584655.7300

390495.7140

6.370

555

584661.6860

390493.4560

5.289

556

584666.5330

390491.3390

9.258

557

584675.1400

390487.9300

9.656

558

584684.1000

390484.3300

4.553

559

584688.340(1

390482.6700

4.972

560

584692.9720

390480.8620

4.408

561

584697.0630

390479.2210

0.417

562

584697.3200

390478.8920

14.236

563

584710.5280

390473.5800

15.194

564

584725.0030

390468.9610

11.208

565

584735.5210

390465.0890

0.150

566

584735.4610

390464.9510

12.920

567

584747.7770

39(1461.0460

4.408

568

584752.0300

390459.8870

4.712

569

584756.5680

390458.6180

5.428

570

584761.8600

390457.4090

8.827

571

584770.5780

390456.0230

1.302

572

584771.8710

390455.8700

5.221

573

584777.0290

390455.0590

7.303

574

584784.2600

390454 0380

10.484


575

584794.5900

390452.2500

5.667

576

584800.1720

390451.2750

1.150

577

584801.2970

390451.0380

6.163

578

584807.3940

390450.1390

5.243

579

584812.5660

390449.2780

4.758

580

584817.2450

390448.4130

0.699

581

584817.9350

390448.3010

3.443

582

584821.3280

390447.7150

7.148

583

584828.3800

390446.5500

0.028

584

584828.4080

390446.5470

1.403

585

584829 8030

390446.4020

1.387

586

584831.1790

390446.2240

3.247

587

584834.4000

390445 8110

5 679

588

584840 0340

3904-15 09"(l

0 126

589

584840.0210

390444.9720

2.097

590

584842.1070

390444.7600

4.124

591

584846.2130

390444.3760

2.771

592

584848.9711)

390444.1030

2.639

593

584851.5930

390443.8020

4.715

594

584856.2950

390443.4480

5.244

595

584861.5330

390443.1980

21.034

596

584882.5660

390443.0340

0.232

597

584882.7400

390442.8800

25.338

598

584908.070(1

390443.5200

2.748

599

584910.8000

390443.8360

6.410

600

584917.1930

390444.3070

3.972

601

584921 152(1

390444.6340

0.341

602

584921.3970

390444.3970

16.805

604

584938.1330

390445.9170

0.171

605

584938.1604

390446.0853

11.681)

606

584949.6540

390448.1660

5 025

607

584954.3890

390449.8490

4.165

608

584958.1690

390451.5990

0.959

609

584958.0690

390452.5530

3.097

610

584960.8960

390453.8180

7.810

611

584967.3110

390458.2730

7.890

612

584973.3780

390463.3170

35.136

613

585008.4980

390464.3840

1.004

614

585009.1485

390463.6198

5.951

615

585012.1830

390458.5010

6.011

616

585016.5350

390454.3550

12.309

617

585026.9790

390447.8410

4.426

618

585031.1560

390446.3770

7.350

619

585037.7180

390443.0670

4.392

620

585042.0300

390442.2330

4.347

621

585046.3190

390441.5280

12.089

622

585058.1850

390439.2180

4.985

623

585063.0117

390437.9726

0.326

624

585062.9060

390437.6640

8.737

625

585071.3960

390435.6010

10.045

626'

585081.1570

390433.2300

0.420

626

585081.3100

390433.6213

4.911

627

585086.0600

390432.3730

4.805

628

585090.7150

390431.1800

1.447

629

585091.3510

390432.4800

5.156

630

585096.2850

390430.9821)

5.529

631

585101.6130

390429.5050

5.226

632

585106.5040

390427.6650

0.776

633

585106.9320

390427.0180

1.932

634

585108.7200

390426.2870

4.130

635

585112.6240

390424.9380

9.849

636

585121.7100

390421.1380

5.593

637

585126.4710

390418.2030

8.748

638

585134.5670

390414.8890

8.465

639

585142.1560

390411.1380

3.399

640

585145.2310

390409.6900

5.567

641

585150.1990

390407.1790

3.362

642

585153 18 T0

390405.6370

2.819

643

585155.6650

390404 2930

2.329

644

585157.6860

390403.1360

4.090

645

585161.3610

390401.3410

10.677

646

585170.8350

390396.4170

4.418

647

585174.7770

390394.4230

“.468

648

585181 4120

390390.9950

4.997

649

585185.7960

390388.5970

6.434

650

585191.5135

390385.6453

10.976

651

585201.2416

390380.5622

11.233

652

585211.3070

390375.5760

6.699

653

585217.1650

390372.3260

4.492

654

585221.1350

390370.2250

0.157

655

585221.2240

390370.3540

10.700

656

585230.7040

390365.3930

16.422

657

585245.2140

390357.7030

5.465

658

585250.0330

390355.1250

5.741

659

585255.1100

390352.4450

4.946

660

585259.5150

390350 1950

7.135

661

585265.9663

390347.1478

0.526

662

585266.4590

390346.9630

4.106

663

585270.1190

390345.1020

1.654

664

585271.6260

390344.4210

7.956

665

585279.2766

390342.2381

0.207

666

585279.2470

390342.0330

6.717

667

585285.6300

390339.9400

0.540

668

585285.8490

390339.4460

1.504

669

585287.2990

390339.0480

4.048

670

585291.2380

390338.1150

2.799

671

585293.9300

390337.3500

8.490

672

585302.3140

390336.0100

12.885

673

585315.0790

390334.2540

0.290

674

585315.1683

390333.9781

8.659

675

585323.8140

390333.4960

7.482

676

585331.2715

390334.1055

1.231

677

585332.4940

390334.2526

2.291

678

585331.7970

390332.0700

15.571

679

585347.1800

390334.4830

2.154

680

585347.8814

390336.5201

0.931

681

585348.8044

390336.6449

13.390

682

585362.0944

390338.2787

0.136

683

585362.2250

390338.3170

1.642

684

585361.7030

390336.7600

68.944

685

585430.2360

390344.2770

0.636

686

585430.2700

390344.9120

1.101

687

585430.4400

390346.0000

11.750

688

585442.1800

390346.4900

2.660

689

585444.6900

390347.3700

4.506

690

585448.0700

390350.3500

16.332691

585464.3590

390351.5290

L7I4

692

585466.0530

390351.2710

15.936

693

585481.9880

390351.4570

17.601

694

585499.5850

390351.8130

2.969

695

585502.5540

390351.8020

7.910

696

585510.4640

390351.8570

1.343

697

585511.7920

390352.0550

1.549

698

585513.1500

390352.8000

1.654

699

585514.1110

390354.1460

6.659

700

585517.7430

390359.7270

6.229

701

585522.051)0

390364.2270

6.225

702

585526.9700

390368.041(1

6.503

703

585532.5130

390371 4420

2218

704

585534.2120

390372 8680

n308

705

585531.3760

390325.6450

3.823

706

585528.8740

390328.5360

4.757

707

585524.4370

390330.2500

4.175

708

585520.2990

390330.8030

3.212

709

585517.0930

390330.9960

6.008

710

585511.0850

390331.0320

1.767

711

585509.3180

390331.0150

1 595

712

585507.7230

390330.9960

6.085

713

585501.6380

390330.9290

13.556

714

585488.0831)

390330.7580

3.33(1

715

585484.7540

390330.6650

2.107

716

585482 6490

390330.7470

7.572

717

585475.0770

390330.6890

6.480

718

585468.5990

390330.840(1

2.145

719

585466.4550

390330.9070

10.609

720

585455.8470

390330.774(1

15.867

721

585439.9840

390330.4260

2.021

722

585437.9640

390330 4910

12 088

723

585425.8790

390330.2190

14.898

724

585410.9870

390329.7970

2.161

725

585409.1600

390328.6420

20.724

726

585388.5620

390326.3640

1.552

727

585387.0600

390326.7550

9.769

728

585377.3790

390325.4480

3.046

729

585374.3600

390325.0430

14.364

730

585360.1350

390323.0510

3.169

731

585356.9970

390322.6110

15.464

732

585341.6720

390320.5390

14.147

733

585327.6110

390318.9800

2.071

734

585325.5430

390318.8660

5.911

735

585319.6320

390318.7980

5.541

736

585314.0930

390318.9300

2.111

737

585311.9920

390319.1330

16.038

738

585296.0620

390320.9890

1.755

739

585294.3520

390321.3836

0.895

74(1

585294.4430

390322.2740

5.891

741

585288.7260

390323.6970

15.134

742

585274.0540

390327.4080

2.911

743

585271.1440

390327.4630

2.482

744

585268.7241)

390326.9120

18.626

745

585251.2030

390333.2320

4.329

746

585249.1250

390337.0300

3.011

747

585247.1890

390339.3360

2.014

748

585245.5360

390340.4870

3.720

749

585242.2600

390342.2490

15.827

750

585228.2710

390349.6520

1.774

751

585226.7000

390350.4770

31.137

752

585199.0460

390364.7860

1.823

753

585197.4300

390365.6290

19.704

754

585179.9470

390374.7180

13.248

755

585168.2070

390380.8570

3.043

756

585165.2620

390381.6220

1.576

757

585163 6860

390381.6170

27.036

758

5851411.1080

390394 8460

2 583

759

585137 899(1

390396 1840

10.26'7

760

585128.8590

390401.0510

8.436

761

585121 2810

390404.7580

1.726

762

585)19.7410

390405.537(1

6.659

763

585113 7400

39(1408.4240

8.247

764

585105.9860

390411.23.30

1.912

765

585104.1810

390411.8650

4.776

766

585099.6450

39041.3.3610

14.855

767

585085.3050

390417.2380

2.800

768

585082.5910

390417.9250

11.808

769

585071.1100

390420.6850

2.371

770

585068.7900

390421.1720

12.378

771

585056.7030

390423.8390

2.085

772

585054.6400

390424.1390

6.446

773

585048.3680

390425.6280

3.962

774

585044.4880

390426.4290

17.045

775

585027.7630

390429.7140

2.542

776

585025.2600

390430.1580

9.629

777

585015.7210

390431.4690

2.054

778

585013.6670

390431.4300

1.484

779

585012.2770

390430.9090

1.422

780

585011.0640

390430.1670

2.884

781

585009.0260

390428.1260

1.884

782

585007.9540

390426.5770

1.933

783

585007.1350

390424.8260

2.760

784

585006.8040

390422.0860

11.614

785

585006.1660

390410.4900

25.986

786

584980.1820

390410.1360

2.467

787

584979.7970

390412.5730

5.108

788

584978.2880

390417.4530

2 486-

789

584977.1650

390419.6710

S-W

Z.<3603 k<410.279

790

584974.3020

390423.7691^

791

584968.4810

390428.66/1

792

584958.2070

39()428../6(P

\10.895

793

584947.3280

390427/750

\5.569

794

584921.8730

390435.aQl)

39O4Z53®(1

\.2O7

795

584913.6665

As?

796

584913.7860

390^9)4590

o/®

797

584913.0590

390^21^240

I939â\

 • 798

 • 799

584893.6000

584868.4500

390428.3200

3904^800

/?ț}.O£P

800

584868.4100

390419^300

,A6<567

d,$9

801

584861.8551

39042\.4?<78

802

584858.3430

390429\4țp

cțji33

803

584858.3099

390429.4U99Ț'

>840

804

584852.5000

390430.00h\

/.< 5.088

805

584847.4300

390430.4250

806

58484(1 9660

390431.1670
807

584835.9290

390431.7890

4 188

808

584831.7610

390432.1980

3.166

809

584828.6130

390432.5330

4.415

810

584824.2190

390432.9610

3.571

811

584820.6740

390433.3920

4.963

812

584815.7670

390434.1340

6.227

813

584809.6100

390435.0660

5.076

814

584804.5970

390435.8610

0.651

815

584803.9490

390435.9200

4.928

816

584799.0552

390436.4974

6.270

817

584792.8850

390437.6130

5.292

818

584787.6890

390438.6140

9.077

819

584778.7590

390440.2420

2.058

820

584776.7400

390440.6410

3.913

821

584772.8790

390441.2760

7.638

822

584765.3490

390442.5580

9.264

823

584756.2890

390444.4900

10.349

824

584746.1690

390446.6530

4.843

825

584741.3910

390447.4450

0.946

826

584740.4810

390447.7030

4.424

827

584736.1437

390448.5721

0.039

828

584736.1520

390448.6100

4.864

829

584731.4490

390449.8530

1.009

830

584730.4890

390450.1620

5.206

831

584725.3930

390449.0970

19.543

832

584708.1310

390458.2600

4,671

833

584703.8430

390460.1130

7.068

834

584697.2810

390462.7380

3.701

835

584693.8990

390464.2400

3.417

836

584690.7100

390465.4670

6.854

837

584684.4680

390468.2980

5.665

838

584679.2850

390470.5840

14.282

839

584666.2170

390476.3460

4.207

840

584662.3510

390478.0051)

2.421

841

584660.1170

390478.9370

2.234

842

584658.0290

390479.7310

9.204

843

584649.5380

390483 2820

4 952

844

584645 0320

390485 337(1

8 723

845

584637.0580

390488.874(1

9.030

846

584628 6760

390492.2340

4 047

847

584624.911(1

390493.7180

4.904

848

584620.2600

390495 2730

3.947

849

584616.5050

390496.4890

4.521

850

584612.2159

390497.9172

6.431

851

584605.9220

390499.2400

5.223

852

584600.7510

390499.9720

2.732

853

584598.0430

390500.3320

5.088

854

584592.9900

390500.9311

1.005

855

584591.9920

390501.0470

14.851

856

584577.2400

390502.7570

12.486

857

584580.9670

390514.6740

1.211

858

584581.4090

390515.8010

1.109

859

584581.3880

390516.9100

4.449

860

584579.8940

390521.1010

2.059

861

584579.0900

390522.9970

6.955

862

584572.9180

390526.2040

4.359

863

584569.0900

390528.2900

21.479

864

584550.5700

390539.1700

5.859

865

584545.4460

390542.0120

5.244

866

584540.9010

390544.6270

11.506

867

584530.9650

390550.4290

0.457

868

584530.5100

390550.4700

16.679

869

584515.5730

390557.8920

14.729

870

584502.3827

390564.4461

0.649

871

584502.6340

390565.0440

2.277

872

584500.4980

390565.8320

3.289

873

584497.4040

390566.9490

6.120

•'4

584491.6870

390569.1320

1.045

-584490.6880

390569.4381)

14.924

87f-

•58^476.6940

■&jW2.2400

390574.6250

4.705

878

390576.1400

5.810

S = 38232 ftp\’=6350.2J4iTr';5c ‘


.DAMAR CONSULTURI:


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada CÂMPULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „dram” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-I și L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Nord: din punctul nr. 705 până în punctul nr. 704 de Calea Mănăștur;

-în latura de Est: din punctul nr. 704 până în punctul nr. 691 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 691 până în punctul nr. 690 de strada Govora; din punctul nr. 690 până în punctul nr. 687 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 687 până în punctul nr. 677 neîmprejmuit; din punctul nr. 677 până în punctul nr. 672 de gard din metal și beton; din punctul nr. 672 până în punctul nr. 671 de strada Pârâului; din punctul nr. 671 până în punctul nr. 665 de gard din metal; din punctul nr. 665 până în punctul nr. 663 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 663 până în punctul nr. 637 de gard de metal și beton; din punctul nr. 637 până în punctul nr. 636 de strada Urcușului; din punctul nr. 636 până în punctul nr. 632 de gard de metal; din punctul nr. 632 până în punctul nr. 621 de gard din beton și metal; din punctul nr. 621 până în punctul nr. 618 de gard de lemn; din punctul nr. 618 până în punctul nr. 613 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 613 până în punctul nr. 612 de strada Frunzișului; din punctul nr. 612 până în punctul nr. 605 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 605 până în punctul nr. 602 de gard din lemn; din punctul nr. 602 până în punctul nr. 598 de gard din metal; din punctul nr. 598 până în punctul nr. 596 de gard de lemn; din punctul nr. 596 până în punctul nr. 536 de gard de lemn, beton și metal; din punctul nr. 536 până în punctul nr. 534 de alee-acces; din punctul nr. 534 până în punctul nr. 515 de gard din metal și beton; din punctul nr. 515 până în punctul nr. 510 de gard din lemn; din punctul nr. 510 până în punctul nr. 501 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 501 până în punctul nr. 494 de gard din cărămidă și metal; din punctul nr. 494 până în punctul nr. 491 de dram de acces; din punctul nr. 491 până în punctul nr. 476 de gard de beton și metal; din punctul nr. 476 până în punctul nr. 471 de gard din lemn; din punctul nr. 471 până în punctul nr. 434 de gard din metal și beton; din punctul nr. 434 până în punctul nr. 427 de gard din sârmă; din punctul nr. 427 până în punctul nr. 426 de pârâu; din punctul nr. 426 până în punctul nr. 425 de strada Moricz Zsigmond; din punctul nr. 425 până în punctul nr. 422 de gard metalic; din punctul nr. 422 până în punctul nr. 420 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 420 până în punctul nr. 419 de strada Victor Felea; din punctul nr. 419 până în punctul nr. 411 neîmprejmuit; din punctul nr. 411 până în punctul nr. 409 de strada Carol Davila; din punctul nr. 409 până în punctul nr. 406 de gard metalic; din punctul nr. 406 până în punctul nr. 400 neîmprejmuit; din punctul nr. 400 până în punctul nr. 398 de strada Pavel Dan; din punctul nr. 398 până în punctul nr. 387 de gard din metal și beton; din punctul nr. 387 până în punctul nr. 386 de strada Ștefan Meteș; din punctul nr. 386 până în punctul nr. 378 de gard de beton si metal; din punctul nr. 378 până în punctul nr. 377 de strada Grigore Antipa; din punctul nr. 377 până în punctul nr. 366 de gard din metal și beton; din punctul nr. 366 până în punctul nr. 363 de strada Dinicu Golescu; din punctul nr. 363 până în punctul nr. 358 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 358 până în punctul nr. 357 de strada Tamasi Aron; din punctul nr. 357 până în punctul nr. 356 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 356 până în punctul nr. 353 de strada Amurg; din punctul nr. 353 până în punctul nr. 352 de gard metalic; din punctul nr. 352 până în punctul nr. 349 neîmprejmuit; din punctul nr. 349 până în punctul nr. 348 de gard de lemn; din punctul nr. 348 până în punctul nr. 345 de dram de acces; din punctul nr. 345 până în punctul nr. 339 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 339 până în punctul nr. 338 de strada Ștefan Cicio-Pop; din punctul nr. 338 până în punctul nr. 327 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 327 până în punctul nr. 314 de gard de beton și metal; din punctul nr. 314 până în punctul nr. 306 neîmprejmuit; din punctul nr. 306 până în punctul nr. 304 de strada Salviei; din punctul w. 304 până în punctul nr. 286 neîmprejmuit; din punctul nr. 286 până în punctul nr. 278 de gard de metal și beton; din punctul nr. 278 până în punctul nr. 275 punctul nr. 262 până în punctul nr. 261 de pârâu;


-în latura de Sud: din punctul nr. 261 până în punctul nr. 260 de dram;

-în latura de Vest: din punctul nr. 260 până în punctul nr. 259 neîmrejmuit; din punctul nr. 259 până în punctul nr. 258 de pârâu; din punctul ni'. 258 până în punctul nr. 233 neîmprejmuit; din punctul nr. 233 până în punctul nr. 224 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 224 până în punctul nr. 223 de strada Agrișelor; din punctul nr. 223 până în punctul nr. 214 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 213 de strada Agrișelor; din punctul nr. 213 până în punctul nr. 201 de gard de beton și metal; din punctul nr. 201 până în punctul nr. 190 de gard din plasăde sârmă; din punctul nr. 190 până în punctul nr. 189 de dram de acces; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 184 de gard din plasăde sârmă; din punctul nr. 184 până în punctai nr. 172 de gard din beton și metal; din punctai nr. 172 până în punctul nr. 169 neîmrejmuit; din punctai nr. 169 până în punctai nr. 161 de gard din beton și metal; din punctai nr. 161 până în punctai nr. 160 de strada Aurel Ciupe; din punctai nr. 160 până în punctai nr. 151 de gard din lemn și metal; din punctai nr. 151 până în punctai nr. 146 de gard din plasă de sârmă; din punctai nr. 146 până în punctai nr. 140 de gard din beton și metal; din punctai nr. 140 până în punctai nr. 137 neîmprejmuit; din punctai nr. 137 până în punctul nr. 133 de gard din metal și beton; din punctai nr. 133 până în punctai nr. 132 neîmprejmuit; din punctai nr. 132 până în punctai nr. 119 de gard din lemn și metal; din punctai nr. 119 până în punctul nr. 111 de gard din lemn; din punctul nr. 111 până în punctai nr. 108 de gard din plasă de sârmă; din punctai nr. 108 până în punctai nr. 101 de gard de beton și metal; din punctai nr. 101 până în punctai nr. 100 de strada Moricz Zsigmond; din punctai nr. 100 până în punctai nr. 99 de pârâu; din punctai nr. 99 până în punctai nr. 48 de gard din beton și metal; din punctai nr. 48 până în punctai nr. 47 de strada Eugen Lovinescu; din punctai nr. 47 până în punctai nr. 46 de gard de lemn; din punctai nr. 46 până în punctai nr. 16 de gard din beton și metal; din punctai nr. 16 până în punctai nr. 10 de gard din lemn; din punctai nr. 10 până în punctul nr. 870 de gard din metal și beton; din punctai nr. 870 până în punctai nr. 867 neimprejmuit; din punctai nr. 867 până în punctai nr. 857 de gard din plasă de sârmă; din punctai nr. 857 până în punctai nr. 856 de Aleea Bâlea; din punctai nr. 856 până în punctai nr. 852 de gard din lemn; din punctai nr. 852 până în punctai nr. 832 de gard din beton și metal; din punctai nr. 832 până în punctai nr. 831 de strada Mehedinți; din punctai nr. 831 până în punctai nr. 795 de gard metal și beton; din punctai nr. 795 până în punctai nr. 794 de Aleea Vidrara; din punctai nr. 794 până în punctai nr. 786 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 786 până în punctai nr. 785 de strada Izlazului; din punctai nr. 785 până în punctul nr. 758 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctai nr. 758 până în punctai nr. 757 de strada Ion Meșter; din punctai nr. 757 până în punctai nr. 745 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctai nr. 745 până în punctai nr. 744 de strada Emil Cioran; din punctai nr. 744 până în punctai nr. 726 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctai nr. 726 până în punctai nr. 725 de strada Almașului; din punctai nr. 725 până în punctai nr. 705 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 15974 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 22467 înscris în Cartea Funciară numărul 301612 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5093 m2; numărul topografic 22026 înscris în Cartea Funciară numărul 301857 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12488 m2; numărul topografic 11931 înscris în Cartea Funciară numărul 266554 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12876 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 38232 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 38232 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Câmpului” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară _Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de.ctaăâStffi.'’'7'’^

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiej


 • 1. Numărul cadastral 14563 - dosar nr. 97994/03.12.2007- executant SC ARHITOP SRL

 • 2.  Numărul cadastral 8291 - dosar nr. 2825E/06.02.2006 - executant Zaharia Sorin

 • 3.  Numărul cadastral 272963- dosar nr. 39013/26.03.2013 - executant Comiza Gheorghe

 • 4.  Numărul cadastral 250337

 • 5.  Numărul cadastral 264204- dosar nr. 142380/24.12.2010 - executant Hirișcău Victoria Maria

 • 6.  Numărul cadastral 84

 • 7.  Numărul cadastral 309776

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iunie 2019


1

șr
•i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ĂLTE ACjE


Hotărârea Guvernului nr. 123/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii


Anexa nr. 11 la


369/2002 privind atestarea


Luni, 20 'martir


Pagina


Guvarnului nr.

domeniului pubflc al Jud^ț^M Club precum și municipiilor, orașelor și comunelor din judejui Oiuj, excepția municipiului CluPNapoca................... 3-447


cu


•f..


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.HI,2006-

HOTĂRÂRI AL E GUVERNULUI' R O M A N IE I

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șj al municipiilor, orașe-ln și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napuca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?! al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică, și se completează după cum u'rmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj‘s

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența ia c!nm= public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor- =ț șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ț’ ‘jnst anexele nr. 1-80 care fac parte integrantă dir, , :ez hotărâre."

S. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunuriior care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Nspoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCLPTÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrui administrației și interrit<cr,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Hotărârea Guvernului nr, 1S3/20Q6 a fost pubfcatâ în Mon'torv Oficia! ai României, Partea I,' nr. 245 din 20 martie 2006 și osii si în acest număr bis.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

208458

Ziua

14

Luna

12

Anul

2016


ANCP1

I! î. r ■«    .*<> < :   > :

» ' i?i r,                              : •» •


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciuj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj =; ■' -< CV:         U {

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22467

5.093

Drum la Fundătură

B. Partea Si. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și dinCF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare, din emis de ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea DBIk SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 301612 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea O

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top:22467

5.093

Drum la Fundătură

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________ Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Teren


Date referitoare Ea teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

5.093

-

22467


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin  care se sting drepturile reale precum și pentru dezbațefea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii \

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna n^'572&4/1^12-2016 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.       ~


Data soluționării, 16-12-2016

Data eliberrii,

/ /


'' DEC. 2016".EiBwnycow


BEL DE MIȘCARE PARCELARA (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Câmpului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

301612(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22467

Drum la Fundătură

5093

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5093

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

22467/1

Drum la Fundătură

3962

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22467/2

Drum la Fundătură

1131

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22467/2

Nou

Strada Câmpului

1131

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1131 mp

Data: Iunie 2019


- .MiBiwînnri-:

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

582424.6640

391126.8530

2

582424.6903

391129.0279

3

582426.7260

391129.4640

4

582439.2790

391132.2620

5

582451.8740

391136.8470

6

582461.6360

391142.1560

7

582473.0540

391148.6740

8

582484.7100

391157.1900

9

582490.6880

391162.1660

10

582523.2800

391199.0700

11

582552.4200

391232.6300

12

582551.9440

391233.8220

13

582568.5230

391253.6590

14

582578.6810

391263.6840

15

582581.4330

391266.3990

16

582586.0615

391269.8013

17

582591.2068

391264.3129

18

582585.9150

391262.7810

19

582582.7560

391259.4770

20

582572.6430

391248.9010

21

582554.6900

391230.3240

22

582555.3418

391229.7808

23

582528.5640

391195.6330

24

582526.8540

391196.4020

25

582513.6350

391181.4490

26

582511.3400

391178.9330

27

582505.5381

391172.3716

28

582493.8681

391159.1746

29

582493.9200

391158.9650

30

582464.6840

391133.4730

31

582442.3870

391129.7850

32

582424.6559

391126.5584

întocmit: ScOSAfrlAR CONSULT ,SRL'

...         W

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Câmpului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

582424.6640

391126.8530

2.175

2

582424.6903

391129.0279

2.082

3

582426.7260

391129.4640

12.861

4

582439.2790

391132.2620

13.404

5

582451.8740

391136.8470

11.112

6

582461.6360

391142.1560

13.147

7

582473.0540

391148.6740

14.436

8

582484.7100

391157.1900

7.778

9

582490.6880

391162.1660

49.236

10

582523.2800

391199.0700

44.446

11

582552.4200

391232.6300

1.284

12

582551.9440

391233.8220

25.853

13

582568.5230

391253.6590

14.272

14

582578.6810

391263.6840

3.866

15

582581.4330

391266.3990

5.744

16

582586.0615

391269.8013

7.523

17

582591.2068

391264.3129

5.509

18

582585.9150

391262.7810

4.571

19

582582.7560

391259.4770

14.633

20

582572.6430

391248.9010

25.834

21

582554.6900

391230.3240

0.848

22

582555.3418

391229.7808

43.395

23

582528.5640

391195.6330

1.875

24

582526.8540

391196.4020

19.958

25

582513.6350

391181.4490

3.405

26

582511.3400

391178.9330

8.759

27

582505.5381

391172.3716

17.617

28

582493.8681

391159.1746

0.216

29

582493.9200

391158.9650

38.789

30

582464.6840

391 133.4730

22.600

31

582442.3870

391 129.7850

18.022

32

582424.6559

391 126.5584

0.295

S= 113

1 mp P=455.545m

Data: Iunie 2019

întocmit>S'CDAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada CÂMPULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Nord: din punctul nr. 17 până în punctul nr. 27 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 32 de gard din metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 32 până în punctul nr. 2 de drum;

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 17 de drum.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 15974 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 22467 înscris în Cartea Funciară numărul 301612 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5093 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1131 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1131 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Câmpului” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastiu.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iunie 2019


_______întocmit:

o Uicrâri c/c;Ț>\

C. DAMÂR CONSULT S.R.I.Â

<& /


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1131

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada Câmpului, județul Cluj

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) 1


Cluj-Napoca


I


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1131

Total

1131

B. Date referitoare Iu construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

Total

1

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1131 mp

Suprafața din act = 1131 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și

întdCBuâLdqcumentației cadastrale și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

cu realitatea din teren

cerjificA %   /

AUTdteM

< A?

Seria RO-c\f^l

Seoree-'/iotaiV

Semnătura și parafa

s<^gGORt\

SemnărȘj,jS

și'ștampila         -y

Data:

<-o.            %

Ștampila BCPI

Data: lunib^Q19