Hotărârea nr. 560/2019

Hotărârea 560/2019 - Includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului

Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 333553 din 25.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului „Drum”, cu suprafața măsurată de 2.620 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Drum”, cu suprafața măsurată de 2.620 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului „Drum” din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Buzea Cosmin-Eugen, persoană fizică autorizată A.N.C.RI, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 560 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexata Hotărârea nr. 560/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. MIHAI ROMÂNU

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ


EXECUTANT:


P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria

Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2019

G.A.18.02.2019


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. Mihai Romanu, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr.     /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru primă înscriere a terenului în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Mihai Românu, jud. Cluj, între vecini la:

 • - Nord - Nr. cad. 288718,

 • - Est - Nr. cad. 295730, Nr. cad. 295729, Nr. cad. 270809, Nr. cad. 282966, Nr. cad. 267692, Nr. cad. 279904, Nr. cad. 299590, Nr. cad. 290454.

 • - Sud -Str. Mihai Românu,

 • - Vest - Nr. cad. 300662, Nr. cad. 309740, Nr. cad. 261674, Nr. cad. 2919978, Nr. cad. 262527, Nr. cad. 321821, Nr. cad. 311189, Nn cad. 303331, Nr. cad. 10460, Nr. cad. 10458, Nr. cad. 10550, Nr. cad. 10464, Nr. cad.298832, Nr. cad. 313671, Nr. cad. 277250.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință drum.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - CHCXC91+;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: RTCM 0022 Cluj-determinate prin tehnologie GNSS;

 • - Puncte noi: Nu sunt.

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

Conform prezentei documentații se propune prima înscriere în sistemul integrat de cadastru si Carte Funciară a terenului cu suprafața măsurată de 2.620 mp, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.Din punct de vedere al Planurilor de punere în posesie acest imobil se află în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca iar pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru si Carte Funciară a imobilului conform art. 87 alin. 6 din Ordinul 700/2014 cu completările si modificările ulterioare, pentru terenurile înscrise in vechile Cărți Funciare, situate în extravilan care au făcut obiectul legilor

proprietății, nu este obligatorie identificarea nr. topografic din cartea funciară veche.

'"'ERTIF’ICAT

^tocmit,;Februarie 2019

Cluj - Napoca


Caicului analitic al suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Mihai Romanu

L-34-48-C-C-2-II


Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

601

583715.696

393152.357

5.30

602

583711.697

393155.832

8.81

603

583704.378

393150.927

22.62

604

583685.270

393138.830

14.63

605

583672.528

393131.649

11.36

606

583662.630

393126.070

24.45

607

583641.279

393114.159

27.84

608

583617.004

393100.523

32.54

609

583588.619

393084.607

0.73

610

583588.133

393084.062

18.34

611

583572.020

393075.300

8.01

612

583565.034

393071.375

37.83

613

583532.081

393052.798

1.47

614

583530.622

393052.638

32.60

615

583502.290

393036.510

31.44

616

583474.690

393021.460

31.63

617

583447.120

393005.950

28.05

618

583422.454

392992.590

9.23

619

583426.508

392984.302

2.96

620

583429.214

392985.496

27.07

621

583452.724

392998.911

26.18

622

583475.503

393011.822

1.07

623

583476.259

393011.070

13.87

624

583488.339

393017.892

12.25

625

583498.832

393024.220

10.34

626

583507.856

393029.274

6.32

627

583513.446

393032.217

4.00

628

583516.989

393034.075

0.66

629

583517.360

393034.617

19.21

630

583534.129

393043.987

1.01

631

583535.016

393044.463

0.89

632

583534.576

393045.242

22.00

633

583553.608

393056.278

0.52


634

583554.034

393055.984

10.60

635

583563.183

393061.331

17.27

636

583578.594

393069.125

12.05

637

583589.577

393074.073

13.10

638

583600.441

393081.394

12.35

639

583610.977

393087.837

13.57

640

583622.511

393094.982

13.77

641

583634.295

393102.107

13.53

642

583645.937

393109.007

14.10

643

583658.041

393116.232

14.49

644

583670.311

393123.949

15.17

645

583683.386

393131.635

4.60

646

583687.366

393133.950

0.11

647

583687.282

393134.019

14.02

648

583699.183

393141.424

19.80

S=2620 mpPLANAMPLASAMENT

DELIMITARE A IMOBILULUI
Nr. cadastral

Suprafoto masurota

Adresa imobilului

2.620mp

Str. Mihoi Romanu

Cartea Funciara nr. |                  | UAT |       CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Categoria de folosinto

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Dr

2.620

împrejmuit pe latura estica cu gard din plasa si lemn iar pe cea vestica cu gard din beton si gard din plasa.

Total

2.620


B DATE REFtRITOARF LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinotio

SupriHoin --n-tr. la sol (mp)

Mențiuni

Totol


Executant: ing. Buzeo Eugen—Cosmin Data:

Februorie ^^\STRA,r7>.

/Cj ce”ti- <7;

g •“

V EUt