Hotărârea nr. 559/2019

Hotărârea 559/2019 - Includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331009 din 26.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului strada Gheorghe Sion, cu suprafața măsurată de 5.264 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Gheorghe Sion, cu suprafața măsurată de 5.264 mp., provenind din CF nr. 312767 Cluj-Napoca, nr. topo. 20296, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului

strada Gheorghe Sion din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de către S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului


și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 559 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
A SecretaruVmunicipiului,EXTRAS DE CARTE FUNCIARA *7 pentru INFORMARE

_ANCEL ■Oficiul-deCBdastrcnși'Pubticitate-Imobiliară CLUJ

Î72VJ J'ÎVÎÎ'w Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

190061

Ziua

16

Luna

11

Anul

2015

t


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                        •                         Nr> CP vechi: 1473

Adresa: -

Nr Nr.cadartral


Nr crt

Nr.cadawtra!

Nr.topagrafic

Suprafața* (mp) J

Observații / Referințe

Al

Top: 20296

4.701

-


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, imobil distribuit prin comasafie șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al       I

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Acest imobil se abnotează din atestă carte fundară neformând obiect de circulație publică

Al    T~

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

■I". înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, ’               drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN Adresa: -

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

.. ,  ....                      ' Observații'/Referințe

Top: 20296

-

-

♦ Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70,

Date referitoare Ia teren

Nr.lCategorle crtj folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

ropografh

Observații / Referințe

1 I drum

-

4.701

-

-

20296

DRUM ÎN JURUL PÂRÂULUI SEC

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.■

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C49817/16-11-2015, pentru serviciul de publicitate 1 imobiliară cu codul nr. 272,                     ,                                                       \

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Gheorghe Sion, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[ml

Y

[m]

1

588909.8200

389933.4000

2

588923.6370

389957.8440

3

588938.3620

389984.1810

4

588945.9830

390000.1080

5

588946.0880

390000.0430

6

588954.0389

390017.3598

7

588953.8910

390017.4510

9

588960.2668

390033.5071

10

588964.7017

390044.7576

11

588966.6052

390049.0029

12

588966.4349

390049.1115

13

588974.0597

390066.0557

14

588983.9304

390087.9900

15

588993.0850

390108.3097

16

588992.0560

390108.9140

17

589009.1880

390143.7570

18

589070.0380

390267.5160

19

589070.8504

390267.1822

20

589072.8788

390271.8547

21

589081.4958

390290.3668

22

589086.9476

390303.0417

23

589087.3894

390304.1109

24

589090.2793

390311.1151

25

589091.8923

390315.2042

26

589097.0557

390328.8732

27

589106.1962

390350.9958

28

589109.6372

390359.9048

29

589116.0621

390376.1613

30

589119.5512

390386.5970

31

589119.9088

390387.7266

32

589121.3987

390395.8569

33

589126.7758

390415.9424

34

589127.0075

390416.0936

35

589129.5120

390425.6247

36

589130.8312

390432.3192

37

589131.3210

390434.8050

38

589134.9970

390452.4500

38’

589135.0900

390452.8970

39

589138.5400

390468.5320

40

589139.0280

390471.3940

41

589140.5780

390476.7120

42

589142.3620

390481.9020

43

589144.4480

390487.6430

44

589146.5480

390492.9560

45

589147.7900

390495.7130

46

589149.6958

390500.1350

47

589161.4416

390520.1036

48

589176.0464

390543.8128

49

589189.9538

390567.6167

50

589191.0270

390567.1027

51

589191.1830

390567.3650

52

589200.2300

390582.2320

53

589212.5860

390599.9640

54

589223.8570

390616.5660

55

589234.6720

390633.7410

56

589240.9080

390643.2130

57

589249.1420

390657.1300

58

589254.7610

390669.9070

59

589245.9697

390677.5014

60

589246.5223

390670.3117

61

589243.8372

390660.9220

62

589237.7400

390649.1800

63

589234.2969

390644.5473

64

589230.2616

390638.2839

65

589225.1523

390630.3150

66

589226.6660

390629.9800

66’

589226.0670

390629.0530

67

589218,5870

390617.4780

67'

589217.9100

390617.6600


68

589215.0611

390618.3852

69

589204.8400

390601.1300

70

589202.7780

390597.5660

71

589202.6765

390597.3893

72

589204.1700

390596.9460

73

589195.9754

390584.8037

74

589182.7602

390565.3980

75

589181.8297

390565.7258

76

589180.2374

390563.2210

77

589176.8680

390557.6000

78

589176.8073

390557.4960

79

589174.7577

390554.1526

80

589173.0818

390551.2763

81

589169.4478

390544.9320

82

589167.0700

390539.7510

83

589162.9400

390533.3000

84

589161.3205

390529.6412

85

589153.2398

390517.3654

86

589151.6722

390514.4781

87

589149.1440

390515.0090

88

589146.7250

390510.7330

89

589142.3740

390502.1500

90

589139.9920

390497.8530

91

589138.3970

390493.5250

92

589133.1410

390478.8860

93

589131.4040

390471.8490

94

589129.2480

390463.1100

95

589128.3530

390459.4840

96

589123.6340

390440.4160

97

589123.5577

390440.1077

98

589124.8060

390439.8180

99

589121.9030

390426.0430

100

589120.6560

390420.1280

101

589119.1850

390413.8560

102

589119.0940

390413.3030

103

589118.6240

390410.4470

104

589116.8920

390401.1060

105

589114.6730

390394.9130

106

589113.1022

390390.1788

107

589110.1194

390381.3952

108

589110.4920

390381.2420

109

589085.0170

390320.5050

110

589080.8688

390310.7981

111

589080.3356

390304.1752

112

589076.1836

390294.4615

113

589075.6510

390293.2100

114

589070.9520

390282.5990

115

589062.6150

390263.6410

116

589061.4582

390261.3763

117

589057.2516

390253.1979

118

589047.2736

390233.4528

119

589040.4709

390219.7165

120

589033.0130

390208.6830

121

589032.1210

390204.9690

122

589031.3760

390203.2670

123

589022.6670

390184.8180

124

589014.7180

390167.8260

125

589000.4840

390136.8670

126

588998.2000

390137.8840

127

588998.0835

390137.7838

128

588978.6140

390093.5620

129

588978.9523

390093.3787

130

588973.3162

390080.7646

131

588974.0659

390080.4303

132

588959.6502

390048.9927

133

588960.8770

390048.1440

134

588936.4670

389992.1820

135

588936.4700

389992.1800

136

588928.6300

389978.8100

s 137

588920.8000

389965.4300,

;\38

588915.4500

389956.3100

'139

588913.1402

389951.6438.

I4O\

588906.7894

389942.2840-

14ț;\

588902.8956

,389937 2508


Data: IUNIE 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Gheorghe Sion, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


I Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

- laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588909.8200

389933.4000

28.079

! • 2

588923.6370

389957.8440

30.174

3

588938.3620

389984.1810

17.656

4

588945.9830

390000.1080

0.123

5

588946.0880

390000.0430

19.055

6

588954.0389

390017.3598

0.174

7

588953.8910

390017.4510

17.276

9

588960.2668

390033.5071

12.093

10

588964.7017

390044.7576

4.653

11

588966.6052

390049.0029

0.202

12

588966.4349

390049.1115

18.581

13

588974.0597

390066.0557

24.053

14

588983.9304

390087.9900

22.287

15

588993.0850

390108.3097

1.193

16

588992.0560

390108.9140

38.827

17

589009.1880

390143.7570

137.909

18

589070.0380

390267.5160

0.878

19

589070.8504

390267.1822

5.094

20

589072.8788

390271.8547

20.419

21

589081.4958

390290.3668

13.798

22

589086.9476

390303.0417

1.157

23

589087.3894

390304.1109

7.577

24

589090.2793

390311.1151

4.396

25

589091.8923

390315.2042

14.612

26

589097.0557

390328.8732

23.937

27

589106.1962

390350.9958

9.550

28

589109.6372

390359.9048

17.480

29

589116.0621

390376.1613

11.004

30

589119.5512

390386.5970

1.185

31

589119.9088

390387.7266

8.266

32

589121.3987

390395.8569

20.793

33

589126.7758

390415.9424

0.277

34

589127.0075

390416.0936

9.855

35

589129.5120

390425.6247

6.823

36

589130.8312

390432.3192

2.534

37

589131.3210

390434.8050

18.024

38

589134.9970

390452.4500

0.457

38'

589135.0900

390452.8970

16.011

39

589138.5400

390468.5320

2.903

40

589139.0280

390471.3940

5.539

41

589140.5780

390476.7120

5.488

42

589142.3620

390481.9020

6.108

43

589144.4480

390487.6430

5.713

44

589146.5480

390492.9560

3.024

45

589147.7900

390495.7130

4.815

46

589149.6958

390500.1350

23.167

47

589161.4416

390520.1036

27.846

48

589176.0464

390543.8128

27.569

49

589189.9538

390567.6167

1.190

50

589191.0270

390567.1027

0.305

51

589191.1830

390567.3650

17.403

52

589200.2300

390582.2320

21.612

53

589212.5860

390599.9640

20.066

54

589223.8570

390616.5660

20.296

55

589234.6720

390633.7410

11.340

56

589240.9080

390643.2130

16.170

57

589249.1420

390657.1300

13.958

58

589254.7610

390669.9070

11.617

59

589245.9697

390677.5014

7.211

60

589246.5223

390670.3117

9.766

61

589243.8372

390660.9220

13.231

62

589237.7400

390649.1800

5.772

63

589234.2969

390644.5473

7.451

64

589230.2616

390638.2839

9.466

65

589225.1523

390630.3150

1.550

66

589226.6660

390629.9800

1.104

66'

589226.0670

390629.0530

13.782

67

589218.5870

390617.4780

0.701

67'

>89217.9100

390617.6600

2.940

68

89215.0611

390618.3852

20.055

69

89204.8400

390601.1300

4.118

70

89202.7780

90597.5660 |

0.204


Data: IUNIE 201971

589202.6765

390597.3893

1.558

72

589204.1700

390596.9460

14.649

73

589195.9754

390584.8037

23.478

74

589182.7602

390565.3980

0.987

75

589181.8297

390565.7258

2.968

76

589180.2374

390563.2210

6.554

77

589176.8680

390557.6000

0.120

78

589176.8073

390557.4960

3.922

79

589174.7577

390554.1526

3.329

80

589173.0818

390551.2763

7.311

81

589169.4478

390544.9320

5.701

82

589167.0700

390539.7510

7.660

83

589162.9400

390533.3000

4.001

84

589161.3205

390529.6412

14.697

85

589153.2398

390517.3654

3.285

86

589151.6722

390514.4781

2.583

87

589149.1440

390515.0090

4.913

88

589146.7250

390510.7330

9.623

89

589142.3740

390502.1500

4.913

90

589139.9920

390497.8530

4.613

91

589138.3970

390493.5250

15.554

92

589133.1410

390478.8860

7.248

93

589131.4040

390471.8490

9.001

94

589129.2480

390463.1100

3.735

95

589128.3530

390459.4840

19.643

96

589123.6340

390440.4160

0.318

97

589123.5577

390440.1077

1.281

98

589124.8060

390439.8180

14.078

99

589121.9030

390426.0430

6.045

100

589120.6560

390420.1280

6.442

101

589119.1850

390413.8560

0.560

102

589119.0940

390413.3030

2.894

103

589118.6240

390410.4470

9.500

104

589116.8920

390401.1060

6.579

105

589114.6730

390394.9130

4.988

106

589113.1022

390390.1788

9.276

107

589110.1194

390381.3952

0.403

108

589110.4920

390381.2420

65.863

109

589085.0170

390320.5050

10.556

110

589080.8688

390310.7981

6.644

111

589080.3356

390304.1752

10.564

112

589076.1836

390294.4615

1.360

113

589075.6510

390293.2100

11.605

114

589070.9520

390282.5990

20.710

115

589062.6150

390263.6410

2.543

116

589061.4582

390261.3763

9.197

117

589057.2516

390253.1979

22.123

118

589047.2736

390233.4528

15.328

119

589040.4709

390219.7165

13.318

| 120

589033.0130

390208.6830

3.820

121

589032.1210

390204.9690

1.858

, 122

589031.3760

390203.2670

20.401

123

589022.6670

390184.8180

18.759

124

589014.7180

390167.8260

34.074

125

589000.4840

390136.8670

2.500

126

588998.2000

390137.8840

0.154

127

588998.0835

390137.7838

48.318

128

588978.6140

390093.5620

0.385

129

588978.9523

390093.3787

13.816

130

588973.3162

390080.7646

0.821

131

588974.0659

390080.4303

34.585

132

588959.6502

390048.9927

1.492

133

588960.8770

390048.1440

61.054

134

588936.4670

389992.1820

0.004

135

588936.4700

389992.1800

15.499

136

588928.6300

389978.8100

15.503

137

588920.8000

389965.4300

>*5737-

138

588915.4500

389956.31Q0<

139

588913.1402

389951^438^

J 1.311

Nl4Q

588906.7894

3899422840

*>6.364

1414^8902.8956

38993^2508 |

A 7.923'-

S = 5264%j\P=1678.582ții3 A"MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Gheorghe Sion, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-II, L-34-48-C-a-l-IV, L-34-48-C-a-2-III,.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 141 până în punctul nr. 135 neîmprejmuit; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 132 de gard de lemn; din punctul nr. 132 până în punctul nr. 128 de gard de sârmă; din punctul nr. 128 până în punctul nr. 120 neîmprejmuit; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 119 de strada Busuiocului; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 110 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 109 de strada Sitarilor ; din punctul nr. 109 până în punctul nr. 97 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 95 de gard din metal și beton; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 81 neîmprejmuit; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 75 de gard metalic; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 71 neîmprejmuit; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 68 de gard metalic; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 65 neîmprejmuit; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 58 de gard de lemn;

-în latura de Est: din punctul nr. 59 până în punctul nr. 58 de strada Spicului;

-In latura de Nord: din punctul nr. 58 până în punctul nr. 40 neîmprejmuit; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 37 de gard de lemn; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 29 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 18 de gard din metal și beton; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 141 de strada Lombului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 20296 înscris în Cartea Funciară numărul 312767 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4701 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5264 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5264 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Numărul cadastral 279548 - dosar nr. 61671/01.03.2011 - executant Balea Aurel.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecțieStereografic 1970.


,gg'


Data întocmirii:

Iunie 2019


.//

COXSU.l SdlL

f Q?

' 22

(?


' o

NA