Hotărârea nr. 557/2019

Hotărârea 557/2019 - Vânzarea imobilului situat înmunicipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7 în favoarea SOCIETĂȚII COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ FOTO OPTICA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7 în favoarea SOCIETĂȚII COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ FOTO OPTICA -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantin Ioan Tomoș și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 333451/451/27.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea SOCIETĂȚII COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ FOTO OPTICA;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale H.C.L. nr. 694/2004, privind modificarea H.C.L nr. 602/2004, ale Procesului-verbal al Comisiei din data de 7.12.2017, ale Procesului-verbal al Comisiei din data de 9.03.2018, ale Procesului-verbal al Comisiei din data de 5.12.2018, ale Procesului-verbal al Comisiei din data de 21.02.2019, ale Adresei nr. 224585/45/23.04.2019 privind acordul de cumpărare al spațiului pentru prețul de 140.000 euro și Procesului-verbal al Comisiei din data de 27.06.2019;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, înscris în C.F. nr. 281367-C1-U7 nr. topo 467/1/VII, amplasat la parter, compus din două săli atelier, sală magazin, cu suprafața utilă de 48,91 m.p, cu părțile indivize comune de 9,55/100 parte, în favoarea SOCIETĂȚII COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ FOTO OPTICA, la prețul de 140.000 Euro, preț care nu conține T.V.A.

(2) Prețul va fi achitat integral în lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 557 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi