Hotărârea nr. 556/2019

Hotărârea 556/2019 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcca și Constantin Toan Tomoș:

Analizând Referatul nr. 325962/451/24.06.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea locuinței situară în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, precum și Proccsul-vebal al Comisiei tehnice mixte dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ dc stal, din data dc 24.06.2019;

Văzând avizul comisiei dc specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către numitul Agoston Iosif, având C.N.P.                  a

locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3. în suprafață de 35.62 mp., înscrisă în C.F. individuală nr. 253195-C1-U10 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 125675), cu nr. topografic 5408/1/UL.

Art. 2. (1) Se însușește Procesul-verbal dc evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul do vânzare a locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, stabilit de către Comisia tehnică mixtă dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stal, la data de 24.06.2019, este de 31.078 lei, Ia care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut dc lege, valabil la data încheierii contractului de vânzarc-cumpărare.

Art. 3. (I) La data perfectării contractului de vânzare-cumparare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberară dc asociația do proprielari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din ncachi(arca cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile fală de bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data dc 1 ianuarie 1990. în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul ncdcpuncrii acestor documente, contractul dc vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 556 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adaptată cu 25 voturi)

România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Nr..Z3.6.â.... din .Z6..&6...........20//

Anexă la Hotărârea nr. 556/2019


PROCES-VERBAL.

încheiat azi.......................

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE situat in Cluj-Napoca,                     ...................L............/.../nr.<T.'; &..ap.S.< nivelul ........

înscris în c.f.                         “Ahcii nr.topo                  ............ cota indiviză'/.,

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.           x-v—r-fx -

Titular contract de închiriere............’.................

Număr contract de închiriere.................................................................

Modul de preluare a imobilului de către Statul RomânTX-£A...<?6.' •

Va'oare in preturi ian. 1990 (JȘil .

Coeficient de actual iz ao

Valoarea Actualizată

(lei)

Coeficient do actualizare

Valoarea

Actualizata

(lei)

LOCUINȚA Su =

2-7. T o 2

' 2 06 (*;•

BOXA- PIVNIȚA

Su =

V. 02^.2-52.

împrejmuire Magazie Șopron

r=- o

-3 O

—f/--

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexo)

Valabila la data

de............

■25?.

'—//---

1 - /j'Î.Gi7&L^

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

Valoare GARAJ..........................................

valabila la data de....................pentru 1$ = ....

Comisia tehnică mixtă de specialitate:

  • 1. PREȘEDIN’ ’b           DAN ȘTEFAN TARCEA

  • 2. MEMBRI:                Constantin loan Tomoș

Radu Fiorin Rațiu


Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan

Gergely BalăzsDirector, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Eroprietâtii-Jplia ăef serviciu, Servic ui Juridic. Legislație, Contracte-

Set serviciu, Servic ul Administrare, Spații, Terenuri- Raluca Ferezah Sef serviciu. Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- PAihacla Mrron Set serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- Mihaela Todoruț

Hent Adrian V.                       -consilier S.E.P.C..;’

Cristina Popovici                      - consilier S.E.P.C....,

Mircea T. Todoran                    - consilier S.E P"Cf~

Steliana Turdean                     - consilier S.E.P^3,:?

Cristina Vajas                        -consilier S.E.P.C