Hotărârea nr. 555/2019

Hotărârea 555/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 335486/445/28.06.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, ale Hotărârii nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, ale Hotărârii nr. 493/22.12.2014 privind aprobarea documentației "Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, precum și Procesul-verbal întocmit în data de 28.06.2019 al Comisiei de verificare a terenurilor propuse ca amplasamente pentru obiectivele de investiții numită prin Dispoziția nr. 2710 din 6.09.2018, completată cu Dispoziția nr. 3478 din 16.11.2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca, varianta 6 zona Becaș, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 555 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.555/2019

STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA R7

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CONSILIUL LOCAL

STUDIU DE OPORTUNITATE

ÎN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

iunie 2019


A.PARTE SCRISA

 • I. DATE GENERALE

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

INDENTIFICAREA UNUI TEREN

ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA

 • 1.2 Amplasamentul

Cartierul “Bună Ziua", din Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație relativ mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care se află.


Grigorescu

Plopilor


Mânățtur


 • 1.3 Titularul investiției

Municipiul CLUJ - NAPOCA

 • 1.4 Elaboratorul studiului

SC Conpac Arhitect SRL, Cluj Napoca


 • II. DATE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA ACTUALĂ A TERENULUI

 • 2.1 Prezentarea amplasamentului (zona studiu)

Amplasamentul (zona) care a fost considerat(ă) pentru identificarea unui teren în vederea amenajării unui parc este situat(ă) în carierul Bună Ziua:

 • -   la sud de Str. Mihai Românu, N. Steinhardt

 • -   la vest de Str. Episcop Marton Aron

 • -   la nord de str. Wolfgang Amadeus Mozart, respectiv str. Nicolae Drăganu

 • -   la est de str. Trifoiului, str. Măceșului


  -.f d


Cartierul Bună Ziua este un cartier cu adresabilitate pentru clasa medie, prezentând prioritar apartamente cu 1-2 camere și mai puțin cu 3 sau 4 camere. Accesul se realizează - în prezenta zonă rezidențială -dinspre Calea Turzii (Vest), sau dinspre strada Fagului (Est). Cartierul „Bună Ziua” nu este deservit corespunzător cu dotări de infrastructură urbană și este deficitar la capitolul spații verzi

//


 • 2.2 Activitățile actuale (zona studiu)

Cartierul Bună Ziua se dezvoltă de-o parte și de alta a Străzii Bună Ziua, respectiv Calea Turzii, și se caracterizează prin dezvoltări de locuințe individuale, cuplate, colective de mici și medii dimensiuni, cu acces din străduțe ce pornesc spre Nord sau Sud din Str. Bună Ziua. în partea estică se găsește un hotel de mari dimensiuni, și un Supermarket. O mare parte din construcțiile de la strada Bună Ziua găzduiesc activități de comerț sau servicii.

>                                   I

Zona Calea Turzii are un caracter mixt, dat de centrele comerciale de mari dimensiuni, showroomuri, stații de carburanți, clădiri de birouri, hoteluri, centre medicale, etc.

în sud-estul zonei de studiu, se distinge un triunghi definit de străzile Mihai Românu (Sud), Măceșului (Est), respectiv cursul Becașului (Nord-Vest). Această zonă este relativ slab construită - câteva operațiuni tip “fundătură" sau "buclă” - din străzile Măceșului (spre Vest), respectiv din Mihai Românu (spre nord).

Cartierul nu este dotat cu echipamente specifice infrastructurii educaționale de stat. în zonă sunt câteva unități de învățământ pre-școlar, dar acestea sunt private.

Zona este în prezent lipsită de dotări urbane pentru loisir sau activități sportive, iar accesibilitatea din punct de vedere al transportului în comun este de asemenea limitată.

în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc in Muncipiul Cluj-Napoca, Cartier Bună Ziua a fost făcută analiza zonei, având în vedere următoarele aspecte principale:

 • - Suprafața să fie peste 1 hectar (conform legii 24/2007 - pentru definirea unui parc);

 • - Viabilitatea terenului (să nu prezinte riscuri);

 • - Accesibilitate bună (în perspectiva unei dezvoltări/urmarea tendințelor identificate în parcelar și PUG)

 • - Posibilități de dezvoltare / extindere, utilizând zona verde constituită de-a lungul Becașului

 • - Prețul - de la prețul estimat de achiziție, până la valoarea totală a investiției (incluzând amenajarea)

 • 2,4 Prezentarea amplasamentelor identificate

Considerând zona de studiu și criteriile principale enumerate mai sus, am identificat 7 zone pretabile (suprafață peste 1 ha) pentru amenajarea unui parc în Muncipiul Cluj-Napoca, Cartier Bună Ziua:

 • 1.      Zona „Grigore Moșii" - situată în partea Vestică a zonei de studiu, în aproprierea unui magazin de bircolaj de mari dimensiuni, respectiv aproape de Calea Turzii, situată în zona de protecție a unei rețele edilitare

 • 2.      Zona „K. Lajos" - situată pe str. Bună Ziua, foarte aproape de intersecția cu Calea Turzii -ax de dezvoltare, cu spații dedicate preponderent serviciilor și comerțului, în prezent ocupată de o activitate comerciala cu caracter temporar

 • 3.      Zona „M. Sorescu" - situată la Sud de str. Bună Ziua și la Nord de cursul Becașului, între două zone cu caracter rezidențial semi-colectiv, cu densitate medie; pe această zonă este prevăzută o arteră de legătură cu traseul unei dezvoltări a unei artere de circulație rutieră de mare importață

 • 4.      Zona „ C. Negri - A. Graur” - situată la Sud de str. Bună Ziua și la Nord de cursul Becașului, într-o zonă cu caracter rezidențial semi-colectiv nou dezvoltată, cu densitate medie;

 • 5.      Zona „S.Luchian - G. Constantinescu" - situată la Nord de str. Bună Ziua, între o zonă cu caracter rezidențial colectiv, cu densitate medie (ridicată) și o zonă de servicii de importață crescută (hotel,supermarket);

 • 6.      Zona „Becaș” - este o zonă situată de-a lungul cursului Becașului, respectiv de-a lungul culoarului verde de protecție a unei rețele edilitare; aceasta zonă face legătura între Calea Turzii- o arteră de importanță municipală și două străzi cu un foarte mare potențial de dezvoltare și cu o deschidere foarte bună pentru zona sudică a dezvoltării actuale „Bună ziua”; situată în nordul unei zone destructurate, dar cu mare potențial de dezvoltare în condițiile realizării arterei de legătură între str. Bună Ziua și traseul unei dezvoltări a unei artere de circulație rutieră de importață municipală, poate aduce un aport valoros atât către creșterea nivelului de trai în zonă, cât și la creșterea suprafeței de spații verzi a Municipiului.

Suprafețele de teren sunt relative, estimate pe materialele disponibile: PUG Muncipiul Cluj Napoca, informații cadastrale, informații puse la dispoziție de Primăria Muncipiului Cluj-Napoca. Acestea vor trebui actualizate, atât prin studii topografice, cât și prin interogarea datelor OCPI, în etapa demarării studiului (PUZ) pentru constituirea obiectivului pe terenul ales pentru amenajarea parcului. Erorile pot aparărea atât din diferențe dintre datele din acte și măsurători, cât și din schimbările survenite în timp (naturale / antropice).STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREa unui teren In vederea amenajârii unui parc în municipiul cluj-napoca, CARTIER BUNA ZIUA R7ZONAJ

I heUar

• a^Sibiiitere relativ redusa

■ teren cu preț rr.aie

- populate deservite seazuta


.ZONA 2 f-S- Sorescu'


suorafate cunuMapeste 1 hectar ao^ihi&tftte buna teren cu prei mere ■ popule deservita buna


wpr state comutate peste 1 hectar

 • • ecca&bîlsare buna Ort aproprierea

> ^risarribluiik’i rezirtefibola exiflUitei

 • • teren cu preț foarte nw idozv-/itare jrc»>hlh«!3j

•populate? desewta buna


j - suprafața vurnutaia pas-te I hecini

* -aecesihilitete buna

|\ • deisereire ^putatie buna f - teren cu crescut


'■


li


II • 1. Zona „Grigore Moșii" - situată în partea Vestică a zonei de studiu, în aproprierea unui magazin de bircolaj de mari dimensiuni, respectiv aproape de Calea Turzii, situată în zona de protecție a unei rețele edilitare. Terenul (parte dintr-un imobil) este în prezent neconstruit, amenajat pentru joc de golf. Vecinătățile sunt:

 • -   Spate proprietăți str. Miko Imre (locuințe semicolective) - la Nord

 • -   Spate proprietăți drum legătură între str. M.lmre și str. G. Moisil (locuințe semicolective) -la Vest

 • -   Str. Grigore Moisil (la sud)

 • -   Spate proprietăți Calea Turzii (showroom auto, casă cu livadă) - la Est Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, dar este în zona de protecție a unei rețele edilitare

 • -   accesibilitate relativ scăzută


- - • TDCCTTi"


STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJÂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA R7Tabel 1

Nr cri

Criteriu / indicator

Descriere

Zona "G.

Moisil"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

21640

3

Categorie de folosința (actual, cnfCU)

Regimul economic

V

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

Uvs

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

l/l-IV

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

=200

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21,40,40S,43B,

M11, M12

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

2634

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

3.29

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

800

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

17,312,000

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

290

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

6,275,600

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

23,587,600

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/locuitor)

raport crt 16/crt 9

8954

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

1090

 • 2. Zona „K. Lajos" - situată pe str. Bună Ziua, foarte aproape de intersecția cu Calea Turzii-ax de dezvoltare, cu spații dedicate preponderent serviciilor și comerțului, în prezent ocupată de o activitate comerciala cu caracter temporar (depozit cherestea). Vecinătățile sunt:

 • -   Str. Bună Ziua - la Nord

 • -   Showroom auto, „ansamblu" rezidențial (densitate medie) Calea Turzii - la vest

 • -   Culoar verde-curs Becaș- la Sud

 • -   „Ansamblu" locuințe individuale (K. Lajos) - la Est

Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, dar este în zona de protecție a unei rețele edilitare (sud)

 • -   accesibilitate relativ redusă

 • -   grad relativ scăzut de deservire populațieSTUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIACAREa unui teren în vederea amenajării unui parc în municipiul cluj-napoca, CARTIER BUNA ZIUA R7

Tabel 2

Nr

Criteriu / indicator

Descriere

Zona "K. Lajos"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

25758

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A, U

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

UM3, Uli/c VPr, Ve

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

= 165m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21,40,40S.43B,

M11.M12

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

2503

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

3.91

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

800

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj” NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

20,606,400

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

300

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

7,727,400

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

28,333,800

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 9

11321

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

1100

 • 3. Zona „M. Sorescu" - situată la Sud de str. Bună Ziua și la Nord de cursul Becașului, între două zone cu caracter rezidențial semi-colectiv, cu densitate medie; pe această zonă este prevăzută o arteră de legătură cu traseul unei dezvoltări a unei artere de circulație rutieră de mare importanță. Vecinătățile sunt:

 • -   Str. Bună Ziua - la Nord

 • -   „Ansamblu” locuințe individuale, Grădinița privată (Zaharia Stancu) - la Est

 • -   Culoar verde - curs Becaș - la Sud

 • -   Str. Marin Sorescu - la Est

Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, dar este în zona de protecție a unei rețele edilitare (sud)

 • -   accesibilitate bună

 • -   grad mediu de deservire populație

Tabel 3

Nr

crt

Criteriu / indicator

Descriere

Zona"M.

Sorescu"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

45228

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

UM3, Uli/c,

VPr, Ve

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

5269

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

6.87

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

800

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud.

Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

36,182,400

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

300

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

13,568,400

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

49,750,800

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 8

9443

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/ crt 2

1100

 • 4. Zona „ C. Negri - A. Graur" - situată la Sud de str. Bună Ziua și la Nord de cursul Becașului, intr-o zonă cu caracter rezidențial semi-colectiv nou dezvoltată, cu densitate medie; Vecinătățile sunt:

 • -   Str. Bună Ziua - la Nord

 • -   „Ansamblu" locuințe individuale / colective (Costache Negri) - la Vest

 • -   Culoar verde - curs Becaș - la Sud

 • -   „Ansamblu" locuințe colective / individuale (Alexandru Graur) - la Est

Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, dar este în zona de protecție a unei rețele edilitare (sud)

 • -   accesibilitate bună


STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREA unui teren în vederea amenajării unui parc ÎN municipiul cluj-napoca, CARTIER BUNA ZIUA R7

Tabel 4

Nr crt

Criteriu / indicator

Descriere

Zona "C. Negri -A.Graur"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

13327

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A, U

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

UM3,Uli/c, VPr, Ve

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

3293

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2/crt 8

2.02

11

Preț unitar achiziție (lei/mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliarjud. Cluj" NB 985/2018

800

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

10,661,600

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

300

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

3,998,100

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

14,659,700

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/locuitor)

raport crt 16/ crt 8

4452

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

1100

 • 5. Zona „S.Luchian - G. Constantinescu" - situată la Nord de str. Bună Ziua, între o zonă cu caracter rezidențial colectiv, cu densitate medie (ridicată) și o zonă de servicii de importanță crescută (hotel, supermarket); are o expunere foarte mare și se bucură de o accesibilitate bună. Vecinătățile sunt:

 • -   Str. Bună Ziua - la Sud

 • -   Aleea Gogu Constantin - la Est

 • -   Locuințe colective - Str. Vasile Conta - la Nord

 • -   „Ansamblu" locuințe colective / individuale (Luchian)- la Vest

Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, nu este în zona de protecție a unei rețele edilitare

 • -   accesibilitate bună

 • -   grad ridicat de deservire populație

...
’ T33fli’b> VHK


STUDIU DE OPORTUNITATE                                INDENTIFICARta UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNm ZIUA R7

Tabel 5

Nr crt

Criteriu / indicator

Descriere

Zona "S. Luchian-

G.Constantinescu"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

19303

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A.D

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

UM3, ULc,

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

3952

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

2.93

11

Preț unitar achiziție (lei/mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

800

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

15,442,400

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

290

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

5,597,870

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

21,040,270

17

Raport: Valoare investiție/Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 8

5324

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

1090
 • 6.      Zona „Becaș” - este o zonă situată de-a lungul cursului Becașului, respectiv de-a lungul

culoarului verde de protecție a unei rețele edilitare; aceasta zonă face legătura între Calea Turzii - o arteră de importanță municipală și două străzi cu un foarte mare potențial de dezvoltare și cu o deschidere foarte bună pentru zona sudică a dezvoltării actuale „Bună ziua"

Zona este caracterizată de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale, dar este în zona de protecție a unei rețele edilitare

 • -   accesibilitate foarte bună

Tabel 6

Nr

Criteriu / indicator

Descriere

Zona "Becas"

1

Aria de studiu - Cartier Buna ziua (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

77800

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A,V

4

UTR

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

Ve, Vpr, Ulic, Liu

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

ll-lll-IV

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21,40, 40S.43B, M11, M12

8

Locuitori deserviți zona studiu(conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu

6586

9

Estimare - Locuitori deserviți în aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m

5927

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

11.81

11

Preț unitar achiziție (lei/mp) -

conform "Studiu de piață - fond imobiliarjud. Cluj" NB 985/2018

50

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

3,890,000

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

190-1425

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

330

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

25,674,000

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

29,564,000

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 8

4988

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

380

 • 2.5 Prezentarea amplasamentului recomandat-HZona Becaș”(Activitatea actuală)

Terenul identificat - ilustrat în planșa U15 - este ne-amenajat (viran) și greu accesibil (pietonal și auto), dar are un mare potențial de dezvoltare, datorită expunerii (partea sudică a dezvoltării Bună Ziua) și a posibilităților de relaționare cu Calea Turzii și strada Măceșului.Terenul identificat cu cel mai mare potențial pentru amenajarea unui parc în Muncipiul Cluj-Napoca, Cartier Bună Ziua este cel amplasat de-a lungul cursului Becașului, de-a lungul culoarelor Ve si Vpr (zona Verde și zona de protecție rețele edilitare), cu câteva extinderi în UTR-urile Liu, respectiv ULic -cu o suprafață de aproximativ 77800mp (7,8ha). La această suprafață se pot adăuga, prin constituirea obiectivului de utilitate publică, terenuri / porțiuni din imobile libere de construcții, aflate în vecinătatea imediată a culoarului identificat.

In prezent, accesibilitatea acestui teren este redusă, dar posibilitățile de dezvoltare pe care le oferă în perspectiva realizării arterei de legătură între str. Bună Ziua și traseul prevăzut pentru centură cresc potențialul de creștere a zonei (spre Mihai Românu și Str. Măceșului) și dau posibilitatea constituirii acesteia ca un cartier - nu ca o dezvoltare liniară de-a lungul unei străzi, ci poate avea o creștere planificată, sistematizată în jurul unui element natural (cursul Becașului). Precizăm ca nu toate terenurile din zona sunt cadastrate, și nu beneficiază de număr cadastral și de carte funciară.

 • III. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

J                                                                                                                                                                       . î

Conform PUG Muncipiul Cluj Napoca, „Există un deficit semnificativ de spații verzi amenajate în raport cu numărul de locuitori (mp/loc), față de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor [...], cu precădere în interiorul cartierelor de locuire colectivă". Cota existenta de spații verzi pe cap de locuitor, confom Memoriu General afferent PUG Municipiul Cluj-Napoca a fost exprimată ca fiind (existent) 15,92mp.

3.1 Obiectiv

Obiectivul este: IDENTIFICAREA UNUI TEREN Șl AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNCIPIUL
CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA. Acest lucru se face conform:

A. conform PUG Muncipiului Cluj-Napoca (Cap. 3.2.1.4. Protecția Mediului. Spații verzi1):

 • -  “Obiectivul nr.1 SATISFACEREA NECESARULUI DE SPAȚII VERZI RAPORTAT LA NUMĂRUL DE LOCUITORI, CF. OUG 114/2007 (26 MP / LOCUITOR)

 • -   1a - înființarea de parcuri de importantă orășenească, dotări de agrement si alte spații publice cu caracter verde.

 • -   1 b - reabilitarea suprafețelor libere din cartierele de locuințe, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale, pe baza planurilor de regenerare urbană

 • -   1c - asigurarea terenului necesar înființării de spații verzi publice prin intermediul obligativității operațiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/ urbanizare

 • -  Obiectivul nr.2 PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE Șl A CADRULUI NATURAL

 • -   2a - păstrarea zonelor de habitat în afara zonei intravilan, instituirea interdicției de construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat și de agrement

 • -   2b - realizarea unei rețele de trasee ciclo-turististice în oraș și în jurul orașului

 • -  Obiectivul nr.3 PROTEJAREA Șl REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DIN INTERIORUL CARTIERELOR DE LOCUIRE COLECTIVĂ

 • -    3a - delimitarea spatiilor verzi din cartiere, protejarea și amenajarea spatiilor libere virane ca spatii verzi

 • -   3b - reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spații verzi publice

 • -  Obiectivul nr. 4 PROTEJAREA SPAȚIILOR VERZI AFLATE PE TERENURI PRIVATE Șl ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DURABIL A APELOR PLUVIALE

4a - stabilirea prin RLU a unor cote minime de suprafață verde la nivelul parcelelor, în funcție de utilizare

4b - recomandări în RLU privind limitarea suprafețelor sigilate (impermeablilizate) la nivelul acceselor carosabile și pietonale

4c - recomandări în RLU privind realizarea sistemeor durabile de management a apelor pluviale"

1 Memoriu general, PUG Cluj-Napoca, pg 95

3o

-B, Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobata cu HCL 315/2015:
 • - „5. Direcțiile strategice prioritare1 sunt dezvoltate ca răspuns la problemele strategice cheie identificate, în scopul rezolvării acestora. Direcțiile strategice asumate generează politicile publice pentru dezvoltare, care le urmăresc și derivă din acestea.

 • 5.1. Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

 • 5.2. Creșterea ofertei de dezvoltare economică a municipiului prin crearea de condiții atractive pentru și prin dezvoltarea spațială.

 • 5.3. Gestiunea performantă și managementul competent al proprietăților imobiliare în echilibru între interesele publice si cele private."

■ “6. Politici publice prioritare pentru dezvoltarea urbană

Politicile publice sunt instrumente dedicate aplicării în vederea realizării dezvoltării în direcțiile strategice prioritare. Politicile generează programe și proiecte eligibile diferitelor surse de finanțare în cadrul proceselor de dezvoltare.

Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

 • 6.1.1. Politica pentru o locuire accesibilă. Stimularea și suportul oferit unor categorii de persoane cu importanță strategică și generarea de soluții pentru categoriile vulnerabile.

 • 6.1.2. Politica pentru utilizarea patrimoniului construit ca generator al dezvoltării durabile. Stimularea valorificării patrimoniului construit și a creșterii continue a acestuia prin realizări contemporane de calitate.

 • 6.1.3. Politica pentru un mediu construit adecvat unei vieți sănătoase. Armonia spațiului construit în condiții de dezvoltare eficientă."

 • - “7. Programe și măsuri - generarea de studii și proiecte

Domeniul 1. Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

7.1.3.2 Politica pentru un mediu construit adecvat unei vieți sănătoase. Armonia spațiului construit în condiții de dezvoltare eficientă, economia consumului teritorial pe baze ecologice, economice și sociale. Echilibrul între mediul construit si cel natural."

I

7.2.3.3"Politica pentru utilizarea și conversia terenurilor și construcțiilor inactive și pentru regenerare urbană.

Program pentru restructurarea zonelor inactive industriale sau feroviare și a terenurilor virane Program pentru Regenerare urbană a zonelor în declin urban - cartierele de locuințe de masă și zone pericentrale.

Program pentru Urbanizarea teritoriilor intravilane nedezvoltate"

“Proiecte pentru rețeaua cadrului natural4 Conservarea coridoarelor ecologice cu rol în păstrarea biodiversității pe versanții de sud (cu implicarea comunelor Feleacu și Apahida) [...]

Implementarea [...] în strategiile de dezvoltare urbană conduce la afirmarea unor centre urbane mai atractive și sustenabile și la sporirea indicelui de calitate a vieții.”

3.1." Calitatea aerului și schimbări climatice6

Poluarea aerului reprezintă marea provocare a ultimelor decenii, datorită agresivității poluanților asupra sănătății umane și impactului acestora asupra tuturor componentelor de mediu: aer, apă, sol, vegetație. [...]

Din perspectiva calității aerului se va urmări ca orașul să (re)devină un oraș cu "aer curat", adecvat pentru un oraș modern, universitar și turistic, axat pe servicii șiplasat într-un cadru natural favorabil."

 • 3.3. ‘‘Valorificarea patrimoniului natural, spațiilor verzi și ariilor protejate7

Spațiile verzi reprezintă un element indispensabil dezvoltării urbane armonioase și echilibrate în teritoriu. Alături de ariile naturale protejate ele constituie „plămânul verde” al unui oraș și loc de refugiu și relaxare pentru locuitori.

Având în vedere strategia de dezvoltare a municipiului este extrem de important să facem distincția între spațiile verzi urbane cu destinație recreațională și ariile naturale protejate, care prezintă o funcționalitate mult mai complexă din punct de vedere științific și conservaționist.

Unele dintre cele mai importante funcții pe care le îndeplinesc spațiile verzi sunt: funcția hidrologică, antierozională, climatico-sanitară, funcția sanogen-psihogenă, recreativă, estetică, științifică și educativă, ecologică.

în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă se găsesc obiectivele de interes public, respectiv protecția si gestionarea durabilă a spațiilor verzi din localitățile urbane.

Ca tendință generală se poate afirma că spațiile verzi din cadrul zonelor urbane sunt puternic amenințate, prin restrângerea suprafețelor și impactului negativ al unor activități economice și sociale. Datorită presiunilor legate de spațiile disponibile pentru construcții, spațiile verzi sunt tot mai mult utilizate pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale sau de birouri.

începând cu anul 2007, există un act normativ specific acestui domeniu și anume Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, Legea reglementării și administrării spațiilor verzi din zonele urbane. Aceasta reglementează administrarea spațiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației. Printre prevederile acestei legi se încadrează următoarele:

 • -   . suprafața minimă a unui parc este considerată a fi de 1 ha, iar scuarul va

avea o suprafață mai mică de 1 ha;

 • -   . realizarea unor registre ale spațiilor verzi revine autorităților administrației publice locale, registrul național al spațiilor verzi fiind un system informațional care cuprinde datele tehnice ale spațiilor verzi conform indicilor de calitate și cantitate;

 • -   . schimbarea destinației terenurilor înregistrate în Registrul național al spațiilor verzi ca spațiu verde public se poate face doar în conformitate cu prevederile legii.

O altă problemă este cea asociată suprafeței spațiilor verzi.

Cu mici excepții (Pădurea Făget, Pădurea Hoia ș.a.), corpurile (spațiile) verzi compacte, cu suprafață mare, sunt foarte puține în contextul urban analizat. Practic, doar Parcul Central și Parcul luliu Hațieganu reprezintă singurele spații verzi funcționale importante la nivel urban.”

 • 6 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020,Pg 948

 • 7 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020,Pg 960

“5.3. Valorificarea patrimoniului natural, spațiilor verzi și ariilor protejate5

Valorificarea patrimoniuluinatural, spațiilor verzi și ariilor protejate

OBIECTIV: Dezvoltarea și întreținerea unei rețele diverse și interconectate de spații urbane verzi, cu caracteristici naturale semnificative, zone de pădure, arii protejate și alte areale care pun în valoare patrimoniul natural local.

Adaptarea spațiilor verzi și albastre (ex. lacuri) la specificul ariilor urbane și a zonelor funcționale ale municipiului conform regulamentelor de urbanism

 • - Includerea în Planul Urbanistic General și în Masterplanul municipiului;

 • - Program de amenajare a spațiilor verzi la nivel de cartiere;

 • - Proiect „Clujul Verde1' și realizarea unui corridor ecologic interconectat în interiorul și în proximitatea municipiului

Creșterea gradului de conștientizare și educare a populației în raport cu importanța spațiilor verzi

 • - Plan de informare și conștientizare a proprietarilor asupra importanței spațiilor verzi;

 • - Consiliere pentru plantarea de specii caracteristice regiunii noastre în amenajarea grădinilor (recomandare: plante cu suprafață foliară mare care să absoarbă noxele);

 • - Plan de educare a populației axat pe cunoașterea, respectarea, îmbunătățirea și conservarea ecosistemelor.

Conservarea, refacerea și extinderea spațiului verde în zona urbană și periurbană

 • - Desemnarea de noi arii naturale protejate;

 • - Conservarea ariilor protejate prin stoparea construcțiilor pe amplasamentul sau în apropierea aceastora, care induc presiune suplimentară asupra lor;

 • - Elaborarea/aplicarea de programe care să vizeze protejarea și extinderea suprafețelor împădurite;

 • - Realizarea cadastrului municipiului;

 • - Extindere, amenajare și reamenajare parcuri, scuaruri și alte spații verzi din domeniul public;

 • - Reamenajarea spațiilor ocupate de garaje între locuințele cu caracter colectiv - reamenajarea va viza demolarea vechilor construcții, construirea de parcări sub- și/sau supraterane care să se integreze în regimul de înălțime și arhitectura locului, amenajarea spațiului suplimentar ca spațiu verde și refacerea esteticii peisajului; măsură va viza indeosebi cartierele cu o lipsă acută de spații verzi: Mănăștur, Mărăști, Zorilor și zona industrială estică;

 • - Reconversia siturilor industriale poluate istoric;

 • - Utilizarea de plante evergreen (iedera, caprifoi), plantarea și replantarea copacilor pe marginea trotuarelor, perdele ecologice care să separe strada de trotuar;

 • - înverzirea suprafețelor betonate (acoperișuri, fațade, străzi, alei, garaje).

în relație cu biodiversitatea și spațiile verzi la nivel municipal se va urmări creșterea procentului de spațiu verde pe cap de locuitor peste media la nivel național și distribuția echilibrată a spațiilor verzi care să asigure accesul facil al tuturor locuitorilor și îndeplinirea diverselor roluri inclusiv a celor de tip antipoluare și pro-biodiversitate.

în acest sens este necesar un efort puternic investițional și de reglementare cu referire la conservarea spațiilor verzi existente și realizarea de noi spații verzi în zonele deficitare și în cele de dezvoltare urbană; prin aceste măsuri se poate asigura faptul că spațiile au compactețe, suprafață adecvată și interconectare formând o rețea verde.

Spațiile verzi sunt tratate frecvent ca ecosisteme și prin urmare, în gestionarea lor, primează criteriile ecologice asupra celor estetice, urmărindu-se conservarea cât mai multor zone naturale sau cvasi-naturale în spațiul extravilan"

STUDIU DE OPORTUNITATE                                  INDENTIRCAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA R7

 • 3.2 Necesitatea și oportunitatea promovării investiției. Avantaje

„în condițiile in care norma Organizației Mondiale a Sănătății pentru spațiu verde este de 50mp/locuitor, iar standardele Uniunii Europene prevăd o cotă minimă de 26mp/locuitor, orașele din România trebuie sa continue eforturile pentru extinderea ponderii de spații verzi, precum și eficientizarea gestionării acestora"6.

Conform „Memoriu General” aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, suprafața totală de spații verzi (existente) este de 629,40 ha, iar suprafața totală de spații verzi propuse este de 1032,71 ha.

Populația Muncipiului Cluj-Napoca, conform „Tab8. Populația stabilă după etnie - județe, municipii, orașe, comune", din Rezultatele finale ale Recensământului din 2011 (Institutul Național de Statistică)7 -este de 324576 persoane.

întrucât suprafața existentă de spațiu verde pe cap de locuitor a fost estimată la 19,4mp /loc, municipalitatea trebuie să adopte cât mai rapid o strategie de creștere a acestei suprafețe.

în zona considerată - cartierul Bună Ziua, nu există spații verzi în administrarea domeniul public, deși în Planul Urbanistic General și în Regulamentul aferent sunt prevăzute zone (Unități Teritoriale de Referință) specifice spațiilor verzi (Ve, Vpr).

Avantaje

Este binecunoscută importanța spațiilor verzi pentru îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm, prin aportul de oxigen pe care plantele îl produc. Pe lângă acest aspect însă, spațiile verzi aduc multe alte beneficii asupra calității vieții noastre, în general. Astfel, spațiile verzi previn eroziunea solului și îmbunătățesc absorbția apelor pluviale, conferind un bun drenaj al acestora. Copacii au capacitatea de a absorbi substanțele poluante. S-a demonstrat că 20 de copaci maturi pot compensa poluarea produsă de o mașină ce parcurge 100 de km într-o zi. Totodată copacii sunt cei care împiedică supraîncălzirea zonelor în care există suprafețe întinse de beton și asfalt. în marile orașe temperaturile ridicate se resimt mult mai rău decât în alte zone, întrucât aceste suprafețe absorb căldura și o retransmit mediului ridicând astfel și mai mult temperatura resimțită. Un alt rol important al vegetației, în special copaci și arbuști, este acela de reducere a poluării fonice, prin crearea unor ecrane fonoabsorbante de vegetație deasă.

Spațiile verzi influențează și starea de bine a oamenilor, expunerea în zone cu vegetație bogată având un rol benefic asupra stării generale a oamenilor și în diminuarea stresului.

Zonele naturale reprezintă cea mai bună alegere și pentru joaca celor mici, pentru recreere, pentru plimbări și activități diverse în familie, picnicuri, sau pentru dezvoltarea activităților sociale.

în același timp, vegetația oferă un habitat pentru o varietate de animale: păsări, insecte și alte organisme, înțelegând astfel că spațiile verzi sunt importante nu doar pentru om, ci și pentru celelalte viețuitoare - deci pentru ecosistem.

Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere aspectul estetic pe care spațiile verzi îl oferă. Spațiile verzi oferă locuitorilor aglomerărilor urbane (care de regulă reprezintă un mediu nesănătos și neprimitor de viață) niște surse de sanătăte și relaxare care susțin protecția mediului și conservarea biodiversității. lată care sunt principalele funcții ale spațiilor verzi în zonele urbane, conform diferitelor studii făcute de-a lungul timpului la nivel mondial:

 • -   spațiile verzi susțin sistemele urbane din punct de vedere social și ecologic;

 • -   contribuie la îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor

 • -   contribuie la diminuarea stresului vieții urbane;

 • -   contribuie la "umanizarea" orașului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de înfrumusețare;

 • -   oferă posibilitatea de a-ți clarifica și limpezi gâdurile, susțin odihna oamenilor;

 • -   cu cât spațiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică;

 • -   reduc temperatura din oraș, prin procesul de evapotranspirație al plantelor; parcurile reprezintă o insulă de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului;

 • -   reglează regimul precipitațiilor; reduc amplitudinea scurgerilor acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor de teren;

 • -   îmbunătățește calitatea aerului pe care îl respirăm

 • -   reduc încălzirea excesivă, produsă de suprafețele pavate sau asfalt

 • -   reduce poluarea ajutând la consumul de dioxid de carbon produs de majoritatea agenților economici și de transport

 • -   creste volumul de oxigen din aerul pe care îl respirăm

 • -   reduce acumularea de căldură (plantarea copacilor și crearea de zone umbrite)

 • 3.3 Activitatea propusă

După INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA, etapele pentru realizarea parcului sunt:

 • -   Stabilirea obiectivului

 • -   Obținerea terenului

 • -   Amenajarea parcului (și darea în folosință)

în prezentul studiu se propun 3 scenarii de actvități pentru realizarea și funcționarea optimă a obiectivului (parcului):

 • 1.  Investiția se poate realiza de către Primărie prin intermediul unui program de finanțare europeană cu fonduri nerambursabile. Zonele amenajate, împărțite pe loturi conform proiectului, pot fi apoi concesionate investitorilor sau administrate de către Primărie;

 • 2.  Primăria poate concesiona zone neamenajate investitorilor, iar aceștia pot construi, conform unui proiect stabilit anterior, zone/spații cu dotările și utilitățile necesare funcționării corespunzătoare și impuse. Cheltuielile cu investițiile asumate prin contractul de consesiune vor putea fi suportate de concesionar, iar odată cu încetarea contractului de concesiune, investițiile impuse în sarcina concesionarului prin contract vor fi predate și vor trece de drept, liber de orice sarcini, în patrimoniul concedentului. Concesionarul nu va avea voie să schimbe fără acceptul scris prealabil al concendentului, profilul inițial al activității pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepția situațiilor speciale, justificate de cerințe de dezvoltare și adaptare la cerințele de piață.

 • 3.  Construirea din fonduri de la bugetul local a zonelor amenajate iar apoi acestea pot fi concesionate investitorilor sau administrate de către Primărie.


STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA R7

 • 3.4 Obiective de ordin public, economic și financiar

Parcurile sunt obiective de interes public în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației. Spațiul public este o parte esențială a moștenirii urbane, un element puternic în înfățișarea arhitecturală și estetică a orașului, joacă un rol educațional important, este semnificativ din punct de vedere ecologic, este important pentru interacțiunea socială, vine în sprijinul dezvoltării comunității și este încurajator pentru obiective și activități economice. Ajută la reducerea tensiunii inerente și a conflictului din zonele deprivate ale arealelor urbane; are un rol important în oferta de facilitate pentru nevoile recreaționale și de petrecere a timpului liber a comunității și are o valoare majoră în îmbunătățirea condițiilor de mediu, ajută la renașterea economică a orașelor, nu numai prin crearea de locuri de muncă, dar și printr-o creștere a atractivității orașului, ca un loc pentru investiții și afaceri și areale rezidențiale căutate. Conform legii, definiția parcului este de spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație. „Cota de spații verzi previzionată de PUG: Prin măsurile propuse, cota de spații verzi pe cap de locuitor este aproape dublată, de la 15,92 mp la 29,69 mp (raportat la o populație estimată la 380.000 locuitori, în 2009).Conform Organizației Mondiale a Sănătății, norma de spațiu verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp (9 mp/locuitor - minim).

Obiective de ordin public:

Prin administrarea și înființarea spațiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

 • a)  protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

 • b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;

> > '

 • c)  regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

 • d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;

 • e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

 • f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

 • 11 Memoriu general, PUG Cluj-Napoca, pg 126

 • - stoparea diminuării și degradării spațiilor verzi intraurbane și periurbane;

 • - conservarea suprafețelor verzi existente;

 • - reabilitarea zonelor verzi intraurbane și periurbane degradate;

 • - eliminarea construcțiilor ilegale și redarea terenurilor pe care se află acestea sistemului spațiilor verzi;

 • - realizarea de noi spații verzi în interiorul localităților urbane;

 • - amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joacă și mobilier specific;

 • - extinderea perdelelor de protecție în zonele industrializate.

Amenajarea de noi spații verzi, precum și reamenajarea celor existente trebuie să se înscrie în procesul general de regenerare urbană, care presupune renovarea, în paralel, a ansamblurilor rezidențiale vechi și refacerea infrastructurii, ca o condiție esențială a creșterii calității vieții populației.

Obiective economice si financiare:

»

Se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică - zone/spații ce pot fi concesionate, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.

Beneficii sociale.

Ca spații publice, spațiile verzi contribuie la creșterea incluziunii sociale, prin crearea de oportunități pentru ca persoanele de toate vârstele să interacționeze atât prin contact social informai, cât și prin participarea la evenimentele comunității

Beneficii economice.

Impactul pozitiv al spațiilor verzi se extinde și în sfera activării vieții economice a orașelor. Un mediu plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane și, prin aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiții și pentru oferta de noi locuri de muncă atât în cadrul parcului cât si în oraș.

>                                I

 • 3.5 Investiții realizate până la data achiziționării

Nu s-au realizat investiții pe terenurile propuse în momentul studiului. Pentru o parte din terenuri s-a manifestat interes investițional, ajungându-se la faza de Studiu de Oportunitate.

 • 3.6 Justificarea achiziționării

Creerea în cartier a unui loc adecvat care să asigure tinerilor și copiilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță cât și amenajarea unor zone care să fie adevarate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă, va contribui la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.

Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

JUSTIFICAREA:

 • - Lipsa de locuri de joacă în imediata apropiere;

 • - Lipsa unei zone de agrement în cartier;

 • - Nevoia de a mări suprafețele verzi în municipiu;

 • - Nefolosirea la capacitatea maximă a potențialului de recreere din zonă;

 • - anticiparea dezvoltării organice planificate a localității;

 • IV. VALOAREA ACHIZIȚIEI (TERENULUI)

4,1 Evaluare

La cererea beneficiarului, prezentăm estimările privind prețul de achiziție, bazate pe raportul de evaluare (Studiu de Piață) efectuat sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România8.

Varianta 1-Zona „G. Moisil”

Suprafața totală teren - mp

21640

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

800

Valoare totală»LEI

17,312,000

Valoare totală - EURO

3,633,311

Varianta 2- Zona „K. Lajos”

Suprafața totală teren - mp

25758

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

800

Valoare totală - LEI

20,606,400

Valoare totală ■ EURO

4,324,715

Varianta 3- Zona „M. Sorescu”

Suprafața totală teren - mp

45228

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

800

Valoare totală ■ LEI

36,182,400

Valoare totală ■ EURO

7,593,687

Varianta 4- Zona „C. Negri-A. Graur"

Suprafața totală teren - mp

13327

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

800

Valoare totală - LEI

10,661,600

Valoare totală - EURO

2,237,576

Varianta 5- Zona „S. Luchian - G. Constantinescu"

Suprafața totală teren - mp

19303

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

800

Valoare totală - LEI

15,442,400

Valoare totală - EURO

3,240,934

Varianta 6 (recomandată) - Zona „Becaș”

Suprafața totală teren - mp

77800

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

50

Valoare totală - LEI

3,890,000

Valoare totală - EURO

816,404

Curs valutar utilizat: 4,7648 LEI/EURO;

B. PARTE DESENATA

Nr planșă

Denumire planșă

scara

U01

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

1:100000

U02

ÎNCADRAREA ÎN UTR

1:50000

U03

ÎNCADRAREA ÎN PUG - ZONIFICARE

1:50000

U04

ANALIZĂ - ZONIFICARE -NIVEL CARTIER

1:10000

U05

ANALIZĂ - OCUPARE

1:5000

U06

ANALIZĂ-DENSITATE

1:10000

U07

ANALIZĂ-ACCESIBILITATE

1:10000

U08

ANALIZĂ - DISFUNCȚII - OPORTUNITĂȚI

1:10000

U09

PROPUNERI

1:10000

U10

PROPUNERE-VARIANTA 1

1:5000

U11

PROPUNERE-VARIANTA 2

1:5000

U12

PROPUNERE-VARIANTA 3

1:5000

U13

PROPUNERE-VARIANTA 4

1:5000

U14

PROPUNERE-VARIANTA 5

1:5000

U15

PROPUNERE-VARIANTA 6

1:5000

Bibliografie:

Legea 24 din 15 ianuarie 2007, republicată, privind REGLEMENTAREA SI ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR

Legea 10 din 19 ianuarie 1995, cu completările si modificările ulterioare, privind CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Legea 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

I

Ordinul 839 din 12 octombrie 2009, conținând NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Ordinul 2495 din 26 august 2001, pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ATESTAREA SPECIALIȘTILOR, EXPERTILOR SI VERIFICATORILOR TEHNICI DIN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

Legea 350 din 6 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, privind AMENAJAREA TERITORIULUI Șl URBANISMUL

Legea 422 din 18 iulie 2001, republicată, privind PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE

Legea 98 din 19 mai 2016, actualizată, privind ACHIZIȚIILE PUBLICE

Legea 255 din 14 decembrie 2010, cu mondificările si completările ulterioare,privind EXPROPRIEREA PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ,'NECESARĂ REALIZĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES NATIONAL, JUDEȚEAN SI LOCAL

> ’ > >

Legea 227 din 8 septembrie 2015, modificată, privind CODUL FISCAL

Legea 7 din 13 martie 1996, privind CADASTRUL SI PUBLICITATEA IMOBILIARĂ

Planul Urbanistic General al Muncipiului Cluj-Napoca, aprobat cu HCL 493/2014

Peisagistică (curs), Vasile Mitrea (2000)

Bune practici în dezvoltarea urbană în România, Eva-Viorela Sfârlea (2019)

Webografie:

www.primariacluinapoca.ro www.qooqlemaps.com

http://www.unnpr.ro/

www.architectmaqazine.com

cmpq.ro


INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNĂ ZIUA R7


Rezumat, concluzii:

Pentru identificarea unui teren in vederea amenajării unui parc în Muncipiul Cluj-Napoca, Cartierul

Bună Ziua, a fost studiat indicată amplasamentul (zona) de studiu în Caietul de Sarcini:

 • -   la sud de Str. Mihai Românu, N. Steinhardt

 • -   la vest de Str. Episcop Marton Aron

 • -   la nord de str. Wolfgang Amadeus Mozart, respectiv str. Nicolae Drăganu

 • -   la est de str. Trifoiului, str. Măceșului

Analiza a pornit de la identificarea suprafețelor de teren compacte neconstruite mai mari de 1 hectar (pentru a respecta condițiile impuse de Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților) si a continuat considerând criterii precum:

 • -   Suprafață cât mai mare, pentru a putea asigura o creștere cât mai mare a cuantumului de spațiu verde

 • -   Populația deservită

 • -   Accesibilitatea (să deservească cât mai bine zona studiată și populația din respective zonă)

 • -   Estimări de cost - atât pentru valoarea de achiziție a terenului, cât și pentru valoarea totală a investiției (considerând și amenajarea)

 • -   Viabilitatea terenului (să nu prezinte riscuri), considerând facilitățile, riscurile și impedimentele

Avem 6 (trei) variante indentificate:

o Varianta 1 - Zona „G. Moisil"

o Varianta 2 - Zona „ K. Lajos”

© Varianta 3 - Zona „M. Sorescu"

o Varianta 4- Zona „ C. Negri - A. Graur”

o Varianta 5 - Zona „St. Luchian - G. Constantinescu”

o Varianta 6 -Zona „Becaș"

Amplasamentul recomandat de elaborator este Varianta 6 - Zona „Becaș”, deoarece prezintă următoarele aventaje:


deschideri din străzile orientate nord-sud (perpendiculare pe str. Bună Ziua) și astfel poate deservi direct jumătatea sudică existentă a cartierului Bună Ziua; celelalte amplasamente identificate au o capacitate de deservire net inferioară;

Zona

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Populația din aria deservire pietonala

2634

2503

5269

3293

3952

5927


- Aportul la cantitatea de spațiu verde (la nivelul municipiului) - favorizează amplasamentul recomantat ( cele =7,8 hectare aduc un aport de“0,24mp de spațiu verde/cap de locuitor la nivelul populației Muncipiului Cluj-Napoca); în cazul celorlalte variante identificate, aportul este mult mai mic;

Zona

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Aport Sp. Verde (pe zona studiat

3.29

3.91

6.87

2.02

2.93

11.81

- Deservire foarte bună, datora

tă amplasamen

ului favorabil - în situația amenajării parcului, se pot realiza

- Posibilități de accesibilitate foarte bună, atât din punctul de vedere al poziționării față de arterele de circulație (oportunitățile de deschidere către Calea Turzii, Mihai Românu și str. Măceșului), cât și față de stațiile rețelei de transport în comun (stațiile rețelei de transport în comun sunt la mai puțin de 50m față de amplasament); în cazul celorlalte amplasamente identificate, accesibilitatea este limitată la o singură deschidere la o arteră (variantele 2,3,4,5), respectiv la mai multe deschideri la străzi de importanță locală (variantele 1,2 3,4,5)


- Costul estimat total al investiției, compus din prețul de achiziție la care se adaugă valoarea amenajării, situează varianta recomandată în zona medie a opțiunilor identificate, dar considerând prețul unitar de achiziție (pe metru pătrat) - de 16 ori mai mic decât prețul unitar al terenului în cazul celorlalte variante identificate, și coroborat cu aportul major de suprafața de spațiu verde la nivel de municipiu - favorizează zona „Becaș", chiar dacă poate presupune o valoare mai ridicată a amenajării (din cauza diferentelor de

nivel și a cond

ițiilor geologice modeste în zona unui curs de a

pa)

Zona

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Cost estimat investiție

23,587,600

28,333,800

49,750,800

14,659,700

21,040,270

29,564,000


Zona

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Categorie artera

lll-IV

III

III

III

III

ll-lll-IV

Distanta pana la statia         de

transport comun

=200

“165m

«50m

«50m

«50m

«50m

- Viabilitatea terenului - pentru amenajarea unui parc - este condiționată în cazul variantei recomandate de amplasarea în zona de protecție a unei rețele edilitare și de diferențele de nivel, dar se poate considera compensată de suprapunerea pe culoarele Ve-Vpr prevăzute in RUG (și de faptul că acest lucru fac terenul neconstruibil), deci recomandă această variantă - atât pentru utilizarea cât mai eficientă a suprafețelor de teren din interiorul Municipiului, cât și datorată prețului scăzut din cauza aceste clauze de non-aedificandi.

Din punct de vedere urbanistic, alegerea variantei recomandate poate constitui un mare avantaj creeat în condițiile coroborării realizării arterei prevăzute in PUG (între zona mediană a str. Bună Ziua și traseul Centurii din partea sud-estică a localității) cu realizarea parcului - pentru favorizarea dezvoltării urbanizării în partea sudică a zonei, în jurul unui „nucleu verde”. De asemenea, legăturile pe care această variantă de parc - traseu le poate creea, califică varianta zonei „Becaș" ca recomandabilă.

UrbicArh. Mihai BuradaCARTIER BUNA ZIUA


ZONA STUDIU


Municipiul CliiJ.Hapaca

ur. MclCC'. nr. 3, <00001 ChirNapoca. |ud. Cluj

MortB «Mirate:

Unlearaltnlea Tehnica din Clul-Naooce

cir. ConclanUn Opcc.alu, n>. 1». 400020. CM-Hbimm Mice. OJCM01MWS0334», wrw/.ulcMra

ffl»

emviuiraru huhi«

axtplanwarka/4.

O

nada Cnagna Cleinancnmr. 400011. CkifNnimn 0KM.XJ9MI:, oOuaplanwaiimwo'n

H

•x. Cagart Conairuct a.r.L

ac. 1 Oecamona 1011, nr. M. 400010 cm Napoca

fOOqQ'l

iar. •40104 a«i740. laU moioc sostoi

Proircunt general

UnhrcralIMaa Tehnica ■lin Clu|4tapaca

Pral.ilr.mo. Mirean PCTRIHa olrMlcrpicIccl

aX.plMWUrliexJ. .nMvîlura* ueurism

ar». Apnan OOROA      «al proiect

arh. Eugen PXNESCU caonlonulor

«,c. Boo»n Conavuoi

»>0 Oarjilon PETRIHA MinlirUVrUoi


IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,


• ■ - . 1

ilW

|SiS'


DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN


Sef Proiect

urb. Mihai Burada

DATA:

iun. 2019

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada

>o.

Proiectat peis

ing. hort. psg. Adela HOBLE /

Ev.Geotehnica:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

y ■'

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

v

SCARA:

1:50000

Verificat

dr. ing. Victor Pop

-w


PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNA ZIUA ________________A^MtfMMCAItTIEnOUtwaUA.IX.taihNwoo.i'id.Cbi______________

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


P 4/2019

FAZA: ST. OP.


U.03


ÎNCADRARE p.u.g. -zonificare
LEGENDA

r-i

d___a


OIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,


-ARTERA VIITOARE " PREVĂZUTĂ IN PUG


- monac

1 —->?. d e s i g n cL b u i i d

. .

WU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CARTIER BUNAZIUA AnțteanwiK CARTIER DUNA ZIUA tocChRtopw». fii. CU

SQfiBSffl.               MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr.1-3. loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

rUA-                        țiȚi,, J&'.C

|;I|--|,|||.,-..‘1 - It-J.-I,.,,'-!>•!.                       -l-l


P 4/2019

FAZA: ST. OP.


Sef Proiect: Proiectat urb: Proiectat pels: Ev.Geotehnica: Ev.ANEVAR: Verificat


urb. Mihai Burada urb. Mihai Burada ing. bort psg. Adela HOBLE-^' dr.ing. Olimpiu MURESAN , '/ dl. Alexandru GLIGA

— dr. ing. Victor Pop               /[
Str.KSfeinfiaTdî


RAZA DE D ACCESIBILITATE PIETONALA IMEDIATA (402m)


LEGENDA

o---o

ț«_j


o


Sef Proiect: Proiectat urb:

Proiectat peis: Ev. Geotehnica: Ev.ANEVAR Verificat:


1

urb. Mihai Burada urb. Mlhai Burada irig, bort, psg. Adela HOBLE dr.ing. Olimpiu MURESAN dl. Alexandru GLIGA_______

dr. ing. Victor Pop


TERENURI CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 10000 MP, NEOCUPATE IN PREZENT

DE CONSTRUCȚII

ARTERA VIITOARE PREVĂZUTĂ IN PUG


J SfuBîD OE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII [IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNA ZIUA Airpteawnt CARTIER BUNA ZIUA, fce.a»Hb>Bca. |iri. Clv|


Adresa: Calea Molilor, nr. 1-3, loc, Cluj-Napoca, jud. Cluj


/ //iun. 2019

/ \/ / "\\ I \

TERENURI Cty SUPRAFAȚA MAI MARE Dg10000 MP, NEO/UPATEJN PREZENT de/onstri/ctii

/ /

Z ./

ARTERA VIDARE

PREVĂZUTĂ IN PUG /


LEGENDA

F"T t___a


ZOHA DE STUDIU


ZONA CU DENSITATE RIDICATA


ZOHA CU DENSITATE SCĂZUTĂ


LEGENDA

■CX2 VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE I HECTAR)

VARIANTA RECOMANDATA

RAZA OE D ACCESIBILITATE PIETONALA IMEDIATA (<IO2m)


—T-v.m d @ s i n n S. h u i 1 d ——e&llL--■"

TiuBÎU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMCNAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNAZIUA

ArrțUwrwnt CARTIER SUIM ZIUA, InCMNapoci, |u<L Ou)

P 4/2019 I

FAZA: ST. OP.,

U.06

HWMcufi.              MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr. 1-3. loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Hi-r    ' •l-rWr'ir, •/.' -■-V./....                             .Tr


STATIE TRANSPORT PUBLIC


• ARTERA PREVĂZUTĂ IN PUG


Șef Proiect: Proiectat urb:

Proiectat peis: Ev. Geolehnica: Ev.ANEVAR:

Verificat:


urb. Mihai Burada urb. Mihai Burada


ing. hort psg. Adela HOBLE/”\' dr.lng. Olimpiu MURESAN\^-T '

dl. Alexandru GLIGA


dr. ing. Victor Pop


DATA:


iun.2019


SCARA:

P.S. .


ANALIZA-DENSITATE•1

6.

I

1


LEGENDAo

| ZONA 0E STUDIU

o

| ZONA CU ACCESIBILITATE FOARTE BUNA

’z'j

o

ZONA CU ACCESIBILITATE BUNA

na

ZONA CU ACCESIBILITATE SATISFACATOARE

na

STATIE TRANSPORT PUBLIC

artera prevăzută in pug

ZONA POTENȚIAL ACCESIBILITATE CRESCUTĂ

ZONA POTENȚIAL ACCESIBILITATE CRESCUTĂ

ZONA POTENȚIAL ACCESIBILITATE CRESCUTĂ


r-.: : JnDBC ^STi

---i d e s i a n &. buiJd           --

"     SIUUTÎ OE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN

PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. CARTIER BUNAZIUA CARTER BUMAZWA. bc CVf-N® ocj, rrf. CM

SeSfEtefi.               MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, or, 1-3, Ix. Cluj-Napoca, jud. Cluj


P 4/2019    |

FAZA: ST. OP.,RAZA. DE 0 ACCESIBILITATE FlgTOI IALA IMEDIATA (ICDm ■


Set Proiect:

Proiectat urb: Proiectat peis: Ev. Geotehnlca: Ev.ANEVAR;

Verificat


urb, Mihai Burada urb. Mlhai Burada

Ing. hort. psg, Adela HOBLE^?''' dr.ing. Olimpiu MURESĂți<^V dl. Alexandru GLIGA

dr. ing. Victor Popj E IN VEDEREA STABILIRIILEGENDA

(ȚO3 VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR;


g Ș RAZA DE 0 ACCESIBILITATE PIETOHALA IMEDIATA (<1D2m)


i! '■

Sa

MffifC;

A J

’ -rl                 '


ARTERE MAJORE DE CIRCULAȚIE (RUPTURI


FUNCȚIONALE)

ARTERA VIITOARE


PREVĂZUTĂ IN PUG

ZONA PROTECȚIE MAGISTRALA GAZ CURS BECAS ZONA VERDE


ZONA STUDIU


conpac

.,CC~c--i d 2 s t g n & build

Grubllj OE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNAZIUA A/rctesrant CARTER DUNA ZUA)x£lu|NKKxa.|V>l. Clui

P 4/2019    |

FAZA: ST. OP.,

MUHICIPIUI CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

U.08

ini. Jiu-, .-'1 '   -i.'ii'(p.ii|i..                       t |.-' .«|t-.                      p-.t1

Sef Proiect:

urb. Mihai Burada

DATA:

iun.2019

&:

ANALIZA - DISFUNCTII - OPORTUNITĂȚI ,

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada              'i

Proiectat peis:

ing. hort. psg. Adela HOBLE ,z2

Ev. Geotehnica:

dr.ing. Olimpiu MURESANM^

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

SCARA:

1:10000

Verificat:

dr. ina. Victor Pop

--------- '«'•«Of-

........... -'•D'.MtWHJWiîr-r     W.-'W


.-jSEaaîK.:.


’.22?K?2MJ8K»RjJ .        JMC.'J' w(IDENTIFICĂRII) UNU: TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,ZONA Ș. Luchian ■ G. Constantmoscu


- suprafața cumulata peste 1 hectar . ȚțJ-'-‘"l

 • - accesibilitate relativ redusa r ”•

- teren cu preț mediu

 • - populație deservita scăzută


- suprafața cumulata peste 1 hectar >■ - accesibilitate buna (in aproprierea ;Ș ansamblurilor rezidențiale existnte)

‘ - teren cu preț foarte mare (dezvoltare imobiliara)

-populație deservita buna


umsJpjjz


,'h \\V.L. !;•, 1


• te*'

_______________ZONA "K. Laios" ț ( J)

- suprafața cumulata peste 1 hectar

 • - accesibilitate relativ redusa

- teren cu preț mare

 • - populație deservita scăzută '

V.-A VW»

ZONA" IVI. Sorescu" ‘<Ț.-- suprafața cumulata peste 1 hectar- /'i

 • - accesibilitate buna @

 • - teren cu preț mare populație deservita buna <


Vi tlLlu'/ PUZS RAZA DE D ACCESIBILITATE PIETONALA IMEDIATA (402m)


r.v;,

Sef Proiect:

urb. Mihai Burada

Proiectat urb:

urb. Mlhal Burada              ț

Proiectat peis.

Ing. hort. psg. Adela H0BLE/O

Ev. Geotehnlca:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

Ev.ANEVAR

dl. Alexandru GLISA

\/

Verificat:

dr. ing. Victor Pop

Iun. 2019


wl,,' ZONA “C.Negri - A. Graur" ?i< - ■ , 1- suprafața cumulata peste 1 hectar Xpuz - accesibilitate buna jfc" Ia ‘c,eservire populație

- teren cu crescut


il \!l li. ,•

[ ZONA "Becaș"

LEGENDA

VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)

RAZA DE D ACCESIBILITATE PIETONALA IMEDIATA (402m)


Nrcfl

Criteriu/indicator

Ooscnero

Zona "G.Uolall"

1

Ma de studiu - Camei Buna atu (mp)

Aria de fludiu dennifo in anexa Caietului de Saicinl

1258974

2

Suprafața zona indenlOcatâ-propusa (mp)

Suprafața »n« neccmrtrurto compacte idunlificale In Aria de studiu, peste 1 tu

21640

3

Calegonc de folosința (ociuol, cnICU)

Regimul economic

V

4

UTR

Uniunile Tenlonale de Referința In care so incnd/eaa zona ideriti toia. conform PUG

Uv»

fccwfoiliuieiuuer* (categorie)

Conform Ordonanța 43/1997 si Ordin 49 om 27 din 1998

III4V

Accesibilitate Transport public (distanta)

ttslanla de la suprafața idenlificatt la prima sialie de transport In comun

«200

7

Accesibilitate Transport public (Urai)

liniile Compania «Transport Public Cluj-Napoca

21.40, 40S.43B, M11.M12

Locuitori deservii zone studiu(conform mloPrimena Cluj Napoca)

Locuitori ala) in evidența populației, cu reședința pe străzile aliate m Arta de Studiu

6588

9

Estimare -locuiton pe o razi de 402 m

2534

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de tccuior in zona (mp/pers)

Raport cn 2/crtB

3.29

11

Piei unlar achiatie (lei / mp) • conform ‘Studiu de prați - fond imobiliar |ud. Cluf NB 98512018.

800

12

Valoare acfuatle teren (lei) ■ conform ‘Studiu ds piață - lond imobtini jud Cluj* NB 986/2018

oplicarea preluiui (cn 11) pe suprafața idenhficatâ (cri 2)

17.312.000

13

Maqa-Pid unitei amenajate (lei/mp)

maqa onentanua. bazafQ pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romanța, 2009-2U19

95-950

14

Piei unitar esumai amenajate (Ici/mp)

prcpuneren eleborafotului. considerând condițiile cadtulinsludai (naturale, anlroptce)

290

aplicarea prețului (cri 14) pe suprafața identificați (cn 2)

0,275,600

16

Valoare loiale iniestițio (Bct>izițl9«amcno|ao) - lei

suma valoare teren (cn 12) a valoare estimata amenajate (cn 15)

23.587,600

17

Raport Valaaie invesUiic/ Nr loc. desemn ensienu (lei/ locuitor)

aportcrt16/crt9

8954


IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.
Sef Proiect:

urb. Mihai Burada

Proiectat urb:

urb, Mihai Burada

Proiectat peis:

ing. hort psg. Adela HOBLE/^-'j

Ev.Geotehnica:

dr.lng. Olimpiu MURESANZ^j

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

Verificat

dr. ing. Victor Pop

iun. 2019

LEGENDA

j—=4 VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)RAZA DE D ACCESIBILITATE PIETONALA IMEDIATA (402m)Critenu/rndcntor

Descriere

ZoM*K.Lajo«“

1

Mo de studiu • Cartwr Bura auj (mp)

Aria do studii doinita In anexa Cantului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indeniitcalâ- propusa (mp)

Suprafața zonei neccnslnute compacte 1 ceriUficalo in Aria de studu. pole 1 tiu

25758

3

Categorie de (olosmia (actual, cnl CU)

Regimul economic

A.U

4

UTR

Unitalito T entonalc tio Referință In caro ce incadreaza zona identifcală, conform PUG

UM3. Ub/c VPr, Vs

5

Accesitutrbfo rutiera (categorie)

ConformOrdonanUa43/1997aOrdn 49<Jn27ckn I90B

11

0

Accesiabtote T rart-port pustie (dsunu)

dstznia do la suprafața idcntiEceiâ la prima cairo do transport in comun

- 165m

r

Acccapatatu Transport public (linii)

finii» Compania deTransport Public Cluj-Napoca

21.40.406.438. MII. M12

a

Locatori deservii zona studiu(confoim mlo Primena Cluj Napoca)

Locudon allapin râdenja popula|«i, cu rcsednfa pe striate aliate in Aria de SluJu

CStb

9

EaumiMe- Locuitori deservii In «ia medie do accesoilnatepietonală

Estimare -locuitori pe o raza de 402 m

2603

10

Suprafața spațiu verde posibila pe C3p de focala in zona (rnppcra)

Raport crt 2/crt 8

391

11

Preț unitar acliiaiie (lei / mp) • conform "Studiu de piațâ - fond imobiliar jud. Cluj* MB 985/2018

6LO

12

Valouie achariie teren (lei)- conform ‘Sludu de pia|â-(ond imobiliar jud.Clii’NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprataxa idonlficală (cri 2)

JO.6C6.4CO

13

Maija- Prut unitar amenajare (lei/mp)

natja orientali», bazată peproieci* (similare) de amenajare parcuii in Rornama. 2009-2019

95-960

14

Preț unitar estimai amenatare (loiforp)

propunerea elaboratorului, consrdarandcondtiiie cadiului sludul (nalurolo. anuopee)

30)

15

VSIoaie comuna amenajare (tel)

cplicarca prdului (cil 14) pe suprafața idenUcalâ (cn 2)

7.727.400

18

Valoaio totala intestine (actuaje-omeriajare) • lei

suma radare teren (cit 12) s raloireesiiinato amenajare (cri 15)

28.333.K0

17

«aport Valoare inw:Wie/Nr loc. dcserwl essienii (Ier/locuitor)

raport crt 18/«19

11321


. C IN VEDEREA STABILIRII

(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTF IN-

IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, ■ - - .N i E? BWIa Z1U.A

Sef Proiect: Proiectat urb:

Proiectat peis: Ev.Geotehnica: Ev.ANEVAR

Verificat:


ing. hori, psg. Adela HOBLE/'x^-'?

dr.ing, Olimpiu MURESAnJaaT

dl. Alexandru GLIGA__

dr. Ing. Victor Pop


iun. 2019

SCARA:

1:5000


PROPUNERE- VARIANTA 2

I


f

inn ronnar i—mS’i daslgn S. bullo

.......""'SfuO'lD DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNA ZIUA AmrlMMant. CARTIER OUUA ZIUA IbC.CM*»»», fud.CM

P 4/2019

FAZA: ST. OP.

U.11

tastași              municipiul cluj napoca

Adresa: Calea Moților, nr,1-3. loc. CluJ-Napoca, jud. Cluj

u                                                                                                                        f s.-.»-:.f

urb. Mihai Burada_________________-

urb. Mlhal Burada__

DATA:


......TWW.’.ri.-'JW
LEGENDA

VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)


gTlȘj RAZA DE D ACCESIBILITATE PIETOHALA IMEDIATA (402m)


Nrcrt

Criteriu /indicator

Descriere

Zona -M.Sorescu"

1

Aria do studiu - Cartior Buna ziua (mp)

Ana do studiu doinită in anexa Caiotului de Sarcini

1258974

2

Suprafața zona indentlficotă- propusa (mp)

Suprafața zonei neconsmrile compocto Identificate in Ano do studiu, posta 1 ho

45228

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A

4

UTR

Umtaolo Teritoriale de Referință In care se incadreaza ano identificată, conlorm PUG

UM3. Ulr/c, VPr, Ve

5

Accesibilitate rutiera (calegone)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III

6

Accesibilitate Trensportpublic (distanta)

distanta de la suprafața IdenCficatâ la prima stole de ransport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (Unii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-ritapoca

21

a

Locuitori dosono'ti zona sludiu(conform info Pnmario Cluj Napoca)

Lccuilon allați In evidența populației, cu reședința pe strâzlo e/lato in Aria do Studiu

6586

9

Estimare ■ Locuitori deservi ți In oria medie de accesibilitate pie tonal ă

Estimare -locuitori pe o rază do 402 m

5269

IO

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitorfn zona (mp/pers)

Raport crtZ/crtS

6,87

11

Preț unitar achiziția (lai /mp) - conlorm ‘Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj' MB 985/2018

800

12

Valoare echiaSe teren (lei)- conform “Studiu de piață-fond imcbiliariud. Cluj" KB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe supr afața i den ti Re 6 tă (cri 2)

26,182,400

13

Marja - Preț unitaramenejare (leiAnp)

marja orientata, bezalâpe proiecte (similare) de amenajare parcun in Romania. 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (loi/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

300

15

Valoore estimata amenajare (Ici)

aplicoreo prețului (cri 14) pe suprafața identificată (crt 2)

13,568/400

16

Valoare totala intestțe (ochii8e-ramenajare) -lei

sume valoare teren (cri 12) si valoare estimau amenajare (crt 15)

49,750,e00

17

Raport Valoare inwstitio/ Nr loc. deservii existenfi (lei/locuitor)

raport crt 15/cri 9

9443330^ UE         J.      ’ IM VEDEREA STABILIRI!

(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU T;L:

IN MUNICIPIUL CLUJ-NaPOCa COi       -


:i7, conpac

cjesjgn & b u i! d               ".s

CENuume pwoitcr-

ST'ÎJ&ÎU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. CARTIER BUNA ZIUA

KVaHIt. CARTIER ClttlA DU*. bxCluHfapoc».tu4, CM

S2&EEH2.              MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

"I;'                               '/•                p/-        - >l

P 4/2019    |

FAZA: ST. OP.

U.12 --------------------------------------------------1


Sef Proiect:

Proiectat urb:


Proiectat peis: Ev.Geolehnica: Ev.ANEVAR:

Verificat:


ing. hort psg, Adela HOBLEA dr.ing. Olimpiu MURESAN-dl. Alexandru GLIGA dr. Ing. Victor Popiun. 2019


SCARA:


5?


PROPUNERE- VARIANTA 3


^ÎHMKnrk:.


T5SBirJîSU3HB.7 Y7Y'.. D3 Y            Y YY'? EDCM.- Uf;

(IDENTIFICĂRII) IJMU: TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI P IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCa Y Y i


LEGENDA

■}=} VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)


2

 • 3

 • 4


Suprafața zonalndenollcate-pfcpusa(mp)

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

UTR

AscosibJitato rutiera (c otogorio)


 • 6 AtcesibMlale Transport public (distanta)

 • 7

 • 8

9

“io

ii

_12

 • 13

 • 14

 • 15

“Î6


Atcosibilitele Transport public (lini)

Locuitcn dasemili zona studiu(confomi tnfo Primarin Cluj Napoca)__________________________

Estimare-Locurtori desena; In aria medie de accesibilllaie pietonalft________________________

Suprafața spairu verde posibila po cap do locuitor in zone (mp/pers)_________________________

Preț unitar ochiato [lei / mp) - conform ‘Studiu de piață -fond imobiliar jud. Cluj* NB 985/2018 Valoare achislre teren (lei) - conform ‘Studiu do piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 935/201B Marja-Pretuniter amenajare (lei/mp)________________________________________

Preț uniterestmot amenajare [lei/mp)____________________________________________________

Valoare estimata amenajare [lei)_________________________________________________________

Valoare totala intcsliție (achiațo-^omenițaro) - lei

Raport Voloaro invosltic/Nrloc.desenau existenb (tai/ locuitor)______________________________


Suprafața zonei nocoretruito compacte tdenUcctc in Aia de studiu, peste 1hc

Regimul economic_____________________________________________________

UnitaDlo Tcolonele do Referind In caro so încadrează zono identi(cată, conform PUG

Conform Ordonanțai 43/1997 a Ordin 40 din 27 din 1988___________________________

di ciontă do Io suprafața identificai» la primB stnio de transport in comun_____________

liniile Compania deTronsport Public Cluj-Napoca_________________________________

Locuitori aflali In evidența populapei, cu reședința po Orâzle triate in fina de Studiu

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m____________________________________________

Roportcrt2/crta


opticarea prețului (crt 11) pe suprafața idenaicate (crt 2)

maqo criontanj, bazate pa proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romanic, 2009-2019 propunerea elBborotciului.considerond condițiile cadrului studiat aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificate (ort 2) sume valoare teren (crt 12) a valoare estimate amenajtre (crt 15) reporteri 16/crt 9


UM3.UII/C. VPr, Ve

III <'50m

21

8588

3203

2.02

800

10,601,600 95-950

300 3,908,100 14,659,700


Ym, CO'r:Ud'C? lO^dasign & build '


Sef Proiect:

urb. Mihai Burada

-

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada

Proiectat peis:

ing. hort. psg. Adela HOBLE

Ev.Geotehnica:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

Verificat

dr. Ing. Victor Pop

DATA:

iun. 2019

SCARA:

1:5000


MBWgWBMar;                                                     ,

STîSiD DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN I PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNA 2IUA   •

An.;lxaTCnt CAJCTER BUUA aUA. NcjCItHIopeo. |<rt. CM

eeffiisffi...... "municipiul cluj napoca............

Adresa: Calea Molilor, nr, 1-3, toc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


P 4/2019


PROPUNERE- VARIANTA 4
(IDENTIFICĂRII) UNU! TEREN PENTRU A IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, C A


LEGENDA


Criteriu/indicator

rina de studiu-Carter Buna ziua (mp) Suprafața zona indenbficolâ- propusa (mp) Catogorie de folosința facturi, cnlCU)

UTR


rutiera (categorie)


7

a o

 • 10

 • 11

J2 _13

_K

15

ie

 • 17

 • 18


Accesibilitate Transport public (distanta)

Accesibilitate Transport public (linii)_______________________________________________________________

Locuitori deservi» zona studiu(conform into Pomana Clq Napoca)__________________________

Estimare - Locuitori doserMti in aria medie de occosMitata pielonalfi

Suprafața spațiu verda posibila pe cap de locuitor in zona (mp/pers)_________________________

Prot unitar achdtie (lei /mp)- conform 'Studiu de piață- fond imobiliar)ud, Cluj'NB 985/2018

Voloore ochirile teren (Ici) ■ confomi "Studiu do piața- fond imobiliar jud. Cluj' NB 985/2018

Marja - Preț unitar amenajare (leiănp)___

Prot unitar estimat amenajare (loi/mp)

Valoare estimata amenajare (lei)

Valoare totala intosti tio (achirițte-remenajare) - lei_________________________________________________

Raport: Valoare investite/ Nr loc. deserviți existent) (ledlocuitor)

Report Valoare invastiEe/Sucrafata identificată (lel/mp)


Descriere______________________________________________________________________

rina do studiu definită in anoxa Caietului do Sarcini______________________________________

Suprafața zonei neconsiruile compocto idcnoficate in rida de studiu, pesta 1ha Regimul economic______________________________________________________

Unitotlo Toritoriale do Referință in care ce încadrează ana identificată, conform PUG Conform Ordonanței 43/1997 st Ordin 49 din 27 din 1998

distanta de la suprafața identificata la prima stole dc ranspon In comun liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

Locuitori aflaț in wdonța populației, cu rosodințo pe străzlo zbate in rina de Studiu Estimare Jocuiton pe o raă do 402 m_______________________________________

Raport crt2/ctt8


aplicarea prețului (crt 11) po suprafața Identificată (cit 2)

m arja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare pere uri in Romanla, 2009-2019 propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (nnturato, antropice) aplicarea prețului (crt 14) po suprafața idonbticalâ (crt 2)__

suma valoare leron (crt 12) si valoare eetimala amenajare (crt 15)__________________________

rpponcrt H5/cn9

raportcit 16/crt2


A, D

UM3, Ulc,

III <5Cm 21

6566

3952

2,03

600

15.442,400

95-950

299 5,597,870 21.040,270

5324

1090


. -..... nu .1,

Set Proiect:

urb. Mihai Burada

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada       M

Proiectat peis:

ing. hori, psg. Adela

Ev Geotehnica:

dr.ing. Olimpiu MURESAfL^n

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

Verificat

dr. ing. Victor Pop

DATA:

iun.2019

SCARA:


O?HUi(wew»Ecr

-îa6îij D£ opo(nU(flTATE ,N VEDEREA STABILIRII (I0ENT1FICARI1) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER BUNAZUA _______________A^jsaTOntCARriSnBWAZRja.tocCfai-Nji’OCn.XMf.aui

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr. 1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


P 4/2019


U.14


PROPUNERE- VARIANTA 5


..tir;


T-HNTTL’dUWr


’iCTOUGOE."

(IDENTIFICĂRI!) UNUI TEREN PENTRU AMENZUAREA UNU

IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC.--.,         i T '   ! LLEGENDA

CZJ3 VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)

&=■ VARIANTA RECOMANDATA


Nrcrt

Criteriu/indcelcx

Descriere

Zona "Becae"

1

Aria do studiu - Cartier Buna aua (mp)

Aia 03 studiu detnitâ fn anexa Caietului do Sarcini

1250974

2

Suprafața axn indanUficată- propusa (mp)

Suprafața anei neconstruite compacte idonlincate in Aia destuou, pesto ina

77800

3

Catcgorio do folosința (actual. cnfCU)

Rogim ut economic

A.V

4

UTR

Uniialilo Tontooato do Referința In care se incadreazi zana idenlilcaiă, conform PUG

Vo. Vpr, Ullc, (Ju

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Drdonanlei 43/1997 si Ordn <9 din 27 dn 1998

II4IHV

6

Accesdjilrtate Transport public (distanta)

distanta do la suprafața Identificală la pruna sialie de transport in comun

«50m

7

Acccatitltale Transport public (linii)

imite Compania deTtansport Public C1u)-Napoca

21,40, 403,430, MII. M12

B

Loculon desen.Hi xra ductulccnioirn mfo Primara Ctu) Napoca)

Locmlon atlați In euden|a populației, cu recea nța po suaalo allaie in Ana cc Stuau

6586

9

Estimare- locuitori desena|i in ana mede de accesibilitate ptatonalâ

Estimare -locuitori pe o raza de 402 m

5927

10

Suprafața spaliu xerca poabila pe cap de locuitor in zra (mppers)

Ropotl cri 2/cri 8

11.81

11

Piei unitar acholie (toi fmp)- conform'Studiudo piața-fond Imobiliar |ud Ctu)' NB 935/2018

50

12

Vbtoareachialieleren(tei}• conform "Studiuds piață-fond lmoolllar|ud.ClurNB985/2018

aplicarea prețului (cri 11} pe supratața Wa na fi caia (cri 2)

3,890.000

13

Marja - Prcl cmlar amenajare (lottnp)

marja orientativa, tarată popreioele (dmrlaro) do omona|areparcuri In Remania, 2009-2019

190-1425

14

Prct unitar estimai amenajare (toi/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiilecadrului eludai (naturale, antropice)

330

15

Valoare estimata amona|are (ta)

aplicarea prețului (cri 14) po suprafața rdenhficară (cri 2)

25.674,000

16

Viloare totala intestifie (actaJlre-omonajaro)- Ici

suma wlcoroloren (crt t2) a reloarooifimalo amcnaiaro (cri ÎS)

29.564,000

17

Raport. VUoao imostiuc/Nr loc. desemn existent (ia/ locuitor)

raport cri I6fcrt9

4988

10

Raootl: valo3ie t nvestl li e/Stxrafaia Idemilicată (let/tnp)

raportat I6fcr12

380
CDnoac

Jc=,'-=JWr           l.'AU-p^dlî’ I

d e s i g n & b u 11 d


. •./.•l;r-,r, -rc.fi.iii-; v:

'VI-

Sef Proiect:

urb. Mihai Burada           A

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada           Jx

yy

Proiectat peis

ing. hort. psg. Adela HOB.LE’’

y

Ev.Geotehnica

dr.ing. Olimpiu MURESÂht'x^^i-

'i

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

/

Verificat

dr.ing. Victor Pop

i-


P 4/2019 i
*T


iwipinwAnexa 1

ANALIZA COMPARATIVAAVARIANTELOR-IDENTIFICARE UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNCIPIUL CLUJ-NAPOCA CARTIER BUNAZIUA

Nrcrt

Criteriu/indicator

Descriere

Zona "G.Molsir

Zona "K. Lajos"

ZonaHM. Sorescu"

Zona"C. Negri-A.Graur"

Zona’’S,Luchl3n-G.Constantlncscu”

Zone “Becas"

1

Ana de studiu - Cartier Buna aua (mp)

Aria de studiu definită in anexa Caietului de Sarcini

1258974

1258974

1250974

1258974

1258974

1258974

2

Suprafața zona indentificată- propusa (mp)

Suprafața zonei neconslruite compacte idenificate in Aria de studiu, peste 1ha

21640

25758

45228

13327

19303

77800

3

Categone de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

V

A, U

A

A, U

A.D

A.V

4

UTR

Uni tatii e T eri toriale de Referință in care se Ircadreaza zona identificată, conform PUG

Uvs

UM3, Uli/c VPr, Ve

UM3, Ull/c, VPr, Ve

UM3, Uli/c, VPr, Ve

UM3, ULc,

Ve, Vpr, Ulc, Lkj

5

Accesibilitate rutiera (categorie)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

IIHV

III

III

III

III

MIW

6

Accesibilitate Transportpubllc (distanta)

distanta de la suprafața Identificată la prima statie de transport in comun

-200

• 165m

«50m

<60m

«50m

«50m

/

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deT ransport Public Cluj-Napoca

21,40, 40S.43B, M11, M12

21,40, 40S.43B, M11, M12

21

21

21

21,40, 40S.43B, M11, M12

8

Locuitori deserviți zona studiu(ccnform info Primana Cluj Napoca)

Locuitori afla ți in evidența populației, cu reședința pe străale aflate In Aria de Studiu

6586

6586

6586

6586

6586

658G

9

Estimare - Locuitori deservi|i in aria medie de accesibilitate pietonală

Estimare-locuitori pe o rază de 402 m

2634

2503

5269

3293

3952

592/

10

Suprafața spațiu verde posibila pe cap de locuitor in zona (mpfoers)

Raport crt 2/crt 8

3.29

3.91

6.87

2.02

2.93

11.81

11

Preț unilarachialie(lel/mp)- conform 'Studiu de piață-fond imobiliarjud. Cluj* NB 905/2018

800

300

800

800

800

50

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu da piață - fond imobiliarjud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt2)

17,312,000

20,606,400

38.182,400

10,661,600

15.442,400

3.890.CO0

13

Marja - Prot unitar amendare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

95-950

95-950

95-950

95-950

190-1425

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

290

300

300

300

290

330

1b

Vbloare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt2)

6,275,600

7,727,400

13,560,400

3,998,100

5,597,870

25,674,000

16

Vioare totala intestine (achizțle+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

23,587,600

28,333,800

49,750,800

14,659,700

21,040,270

29,564,000

17

Raport Valoare investiție/ Nrloc. deserviți existenll (lei/locuitor)

raportcrt16/crt9

8954

11321

9443

4452

5324

4988

10

Raport Valoare Investitie/Suprafata Identificată (leiAnp)

raport crt 16/ crt2

1090

1100

1100

1100

1090

380.....rmwtntwrtt’ - .rar ■ "w


£3*Mi08W*.v


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE VERIFICARE A TERENURILOR PROPUSE

CA AMPL ASAMENT PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII Nr. 335475/28.06.2019

CĂTRE, DIRECȚIA TEHNICĂ

Comisia întrunită în data de 28.06.2019, a luat act de următoarele studii de oportunitate:

 • 1. studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren in cartierul Bună Ziua - Comisia avizează FAVORABIL Varianta 6, zona „Becaș”, conform recomandărilor studiului și a concluziilor acestuia.

 • 2. studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren in cartierul Zorilor - Comisia avizează FAVORABIL Varianta 1, zona „Observatorului”, conform recomandărilor studiului și a concluziilor acestuia.

PREȘEDINTE COMISIE  Viceprini^r, Dan Tarcea1

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, pg 636

2

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 639

3

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 640

4

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 641

5

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 1006

6

Eva-Viorela Sfîrlea, Bune practici in dezvoltarea urbană în România, pg. 63.

7

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls

8

http://www.unnpr.ro/