Hotărârea nr. 553/2019

Hotărârea 553/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 243743/45 din 12.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 și art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și art. 889 din Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 108 mp., identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, imobil-teren cu destinație de drum, în vederea asigurării profilului străzii Mediaș conform prevederilor H.C.L. nr. 376/2007.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 553 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)