Hotărârea nr. 552/2019

Hotărârea 552/2019 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ion Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ion Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 303472 din 12.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ion Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Moș Ion Roată tronsonul I, cu suprafața măsurată de 14.111 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Alt. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Moș Ion Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 552 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 552/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada „MOȘ ION ROATĂ”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

TRONSON I

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA

-IUNIE 2019-

SUMAR


Pagina


Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararu Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Ciul, precum »> ol municipiilor, orașelor ?' comunelor din J'.ide|u! Cluj.

cu e,xcep|ia municipiului Cluj-Napuva


HOTĂRÂRI ALE G U V E R N U L U f R O iVi  N ! E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașe Im și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului ClupNapoca')

în temeiul ari. 108 din Constitu|ia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 /ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează.'

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cj^me public al județului Cluj, precum și al municipiilor sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ ;ez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-’Mapoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MIMISTRU

CĂLIN POPESCLLTĂRICEANU

Contrasemnează:

p, Ministrul administrației și iniernetor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc»

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*J Hotărârea Guvernului nr. 183Z20Q6jj fost publcalâ In Montoru. Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 20 marile 2006 șl b.Me-si în ac.esl număr bis.0

1

2

3

1462

1.3.7.

Maqnollei

14G3

1.3 7.

M&gvrâ

[1'020

1464

1.3 7

MrOakOvskl

7,427

1465

1.3 7

Minutul

6.348

1466

1.3 7

Mamela

PCîsS

1467

1.3 7

Mornmurețltlul

22 950

'468

1.3 7

Mărâșeșlt

,5/.K,

1469

1.3.7.

Mareșal ton Antonencu

[1.035.

1470

1.3.7

Mârqărilarllor

4,630

1471

1.3.7

MilrgSulu!

[T.95C

"472

1.3 7

Mărginașe

14.225

1473

1.3.7.

Marian Papohoq!

.1474 I1.37.

iMrnlIn Opltz

2.19C

1475

f 3 7

iM.’inilvl

|2.434

1476 11,3.7

[Matei Basarab

I2.459

1477’jl 3 7

| Maici Corvin

1.3 2C

1476

1.3 7.

Mnlct

555

1479 |1,3 7

Malyas Matyas

1460.

1.3 7

iMacanlellor

7.0C-Q

1451

1.3 7

Mehedinți

10,'JIM

1452

1.3 7

[Memorandumului

5.340

1463

1 3 7

[Meseriilor

2.S52

1484

1.3 7

[Meseș

: 1.038

14S5

1.3 7

[Mesteceniior

1.732

1465

1 3.7

[Meștere Manolc

2,040

■ 1407

1.3 7

Mălaiului

1,4 t j

U08

137

[Meteor

6,.116

» 1489

137

Mczlad

2,400

1490

|t 37

Mlcuș

.1,060

1491

1.3 7

[Micrfol

iso

1402

1.3 7

iMkj<i.->iutfil

'.1,998

1493

J-3 7

(Mihai Eminescu

11.440

1494

1.3 7

[Mihal Românul

|

1495

1.3.7

il/ihrtl VcUcIu

4.Q00

j 1496

l 3.7

|fZiha;l Koo3 nlceow

113.229

| 1497

I 3 7

Mita Imrc

1490

...IA?

JMiitszolh knlmon

'3,354

i 1499

i1.3.7

ImAcov

3.162

Mitton Lehrer

'Minerilor
2.3.5

1962


! 1502

1.3.7.

Mioriței                                                                         :567

' 1503

1.3.7.

Mlrâstflu

1.334

■ 1304

1.3.7.

Mircea Eilade

3505

1.3.7.

Mlron Costln

1.560

■ 1506

1.3.7.

Moqoșoolo

1 .1507

1.3.7.

Maico Mlcooră

1,955

1508

1.3.7.

Moldove emu

1.4C-:

l 1509

1.3.7.

Moidovnl

1,720

1 1510

1.3.7.

MolnarPiuarlu

2.4C0

.1511

1.3.7.

Morarilor

1.331-

; 1512

1.3.7.

Morlcz Zșiomond

r 1513

1.3.7

Mori!

3.093

[ JSU

1.3.7.

Moș loan Ro.it.l

•1.029

- 1515

1.3.7.

MOVitel

250

i I5i6

1.3.7.

Muncitorilor

'.953

| 1517

1.3.7.

Munteniei

2,162

I 1518

1.3.7.

[Mureșului

'•■.953

' 1519

1.3.7.

[Muscol

2.495                           .—

l 1520

1.3.7.       -^Muzeului Elnoqrsllc (aloc)

ț 1521

11.3.7

•HiWășot

''....933


4-

5

6

' i

Municipiul Cluj - Nanoca

2.184.00

Municipiul Cin] - Napoca

505.540.00

Municipiul Cluj - Napoca

7.517.60

Municipiu! Cluj - Napoca      ;

219.198.00

Municipiul Cluj - Napoca

2.550.000.00

Municipiul Ciul - Napoca

324,311.70

Municipiul Cluj - Napoca

61.275.50

Municipiul Cluj - Napoca      j

5,616.00

Municipiul Cluj - Napoca

2,340.00

Municipiul Cluj - Napoca

5.190.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

2,628.00

Municipiul Cluj - Napoca

142.557.20

Municipiu! Ciul - Napoca

2,052,80

Municipiul CM - Napoca

'8,276.00

Municipiul Cluj - Napoca

736 00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul C!u| - Napoca

19.040.00

Municipiu! Ciul - NS0CC3

593,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

316,662.00

Municipiul C’u) - Napoca      i

151,333 69

MiPhcipiui Cluj - Napoca

59,300.00

Municipiul Cluj - Napoca      5

03.332.00

Municipiul Cluj - Napoca

120.972.00

Municipiul Cluj - Napoca

i                615,392.00

Municipiul Cluj - Napoca

!                 7.34 1 60

Municipiul Cluj - Napoca

!7 2.320.00

Municipiul C1«| - Napoca

5S.300.00

jMunlcipiul Ciul - Napoca

180.00

(Municipiul Cluj - N’poca

101.698.00

|MtmiclpU>> Ciul - Napoca

65.392.00

| Municipiul Cluj • Napoca

|Munlclphji Clu! • Napoca

1,9'14.00 |Mtmlc>pntl Ch’j - Napoca

rB4/ 79.70 jMunlcipiul Cluj - Napoca

[Municipiul C1u) - Napoca

7.636.801Municipiul Cluj - Napoca


O z

H

O

z


> r~

j0

O
2 >►

"0
>
—1 m

[                          __I__         87 006,60 jMunlcipiul C'.uț - Napoca

|        ______;____2.650 00 Municipiul Cluj - Napoca

!_____J_____234 0-16.50 Municipiul Cluj - Napoca

J__________ _  __i______600.4Q [Municipiul Cluj - Napoca

i            ______ ___,i_____ __ 257.CQS.20 [Municipiul Cluj - Napoca______

|_______ __ ____ __ __jMunicipiul Cluj - Napoca

j________£.0^8,00 jMunicipiul Cluj - Napoca      >

| ‘ ~         ______ __i 24 J 45,00 {Municipiu! CI».1} - Napoca !

7________ __ 15^931.50 {Municipiul CM - Napoca     !

j________’ ____2________1__' 7 1,400,00 Municipiu! Cluj -Napoca


O1.938,00 (Municipiu! Cluj - Napoca

3.640,00

Municipiu! CM - Napoca

1.803.20

Municipiul Cluj - Napoca

J

Municipiul Cluj - Napoca

f                                :                >0.911.60

Municipiul Cluj - Napoca

233.385.00

Municipiul Chiț - Napoca      l

14,825.00

Municipiu! Cluj - Napoca      |

99.705.00

Municipiul Cluj - Napoca

128.086.00

Municipiul Cluf - Napoca

124.245.00

Municipiul Cluj - Napoca

J                                          117,953.50

Municipiu! Cluj x Napoca

1 1

Municipiul Cit:"1-rjpOCP

9,54 2.00

Municipiul Cluj -1 .□ poca      j


Nr. 248 bis/20,111.2006


CC


cx=rzT


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stcreografic 1970
Strada Moș Ion Roată, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct

X (ml

V (ml

1

587385.0580

398275.9650

2

587381.4600

398284.4220

3

5873SO.OOOO

398286.0280

4

587373.1940

398288.3560

5

587372 2470

398288.6560

6

587365.6890

398290.6750

7

587360.0000

398292 9600

K

587357.6500

398293.4900

9

587354.6600

398294.3600

10

587347.1900

39X296.2300

II

587345.2512

398295.4874

12

587342.1500

39X295.2380

13

587340 2720

398294.3800

14

587337.8720

398292.7320

15

587336.1910

398291.3720

16

5X7334.9400

398289.8070

17

587333.7930

3982X7.8970

18

587332 9800

398285.6170

19

587331.5780

398279.4940

20

5X7330.5820

398275.2410

21

587329.8750

39S27O.8O2O

22

587327.6115

398258.6564

23

587326.6324

398255.1873

24

587326.0382

398250.6643

25

587323.1777

398236.6811

26

587322.0831

398229.8174

27

587318.3970

398208.3360

28

587317.9780

398206.0410

29

587304.1940

398133.0220

30

587293.3900

398135.7830

31

587295.2252

393149.2072

32

587295.4170

398149.1570

3*

587295.4900

398149.3730

34

587296.6430

398149.0760

35

587297.6180

398154.1830

36

587296.9160

393154.3680

37

587297.5260

398157.4970

38

587297.7270

398158.6150

39

587298.8570

393164.6790

40

587299.4530

398167.6810

41

587299.4350

398167.8590

42

587299.2950

398167.9430

43

587299.7230

398170.2130

44

587301.4580

398180.1880

45

587302.0610

398183.7010

46

587302 2690

39X185.1280

47

587302.4750

39X186.0750

48

587303.2600

398188.3X40

49

587304.3330

398193.9010

50

587304.5370

398193.9670

51

587305.6730

398199.7860

52

587305.7980

398200.5960

5A

587306.5817

398202.8189

54

587308.5930

398213.5430

55

587308.8737

398216.0115

56

587309.1694

398217.1928

57

5X7310.3550

398223.5554

5S

587310.9382

398226.7272

59

587311.1500

39X22K.4IOO

60

587315.1000

398248.9400

61

587315.4384

39825I.O5OI

62

587317.2950

398260.8600

63

587318.0570

398264.4800

64

587319.4570

398271.9040

65

587318.8180

398272.0540

66

587319.9270

39X277.2180

67

587321.1500

39X2X3.2800

68

587323.7200

398296.1270

69

587323.9010

398297.2190

70

587325.0570

398303.3580

71

587321.1 150

398304.5670

72

587316 3290

398306.2000

73

587315.5060

398306.4750

74

587298.6530

398312.1290

75

587295.4330

398313.2950

76

587294.4830

398313.5900

77

587282.7200

398316 8830

78

587281.9500

398316.7390

79

587268.3230

398320.4250

80

587263.1720

398321.9020

81

587257.7980

398323.6730

82

587257.5720

398323.7990

83

587234.6750

398328.6220

84

587198 3970

398338.6340

85

5872OI.O79O

398344.0540

86

587203.3700

398350.1400

87

587174.3400

398367.0000

88

587164.5500

398372 7800

89

587133.8340

398393.3720

90

587120.9400

398395.1820

91

587108 2900

39X401.0700

92

587104.7280

398402.1210


93

5870968630

398405.9360

94

587093.4510

398406.8100

95

587092.0390

398409.5010

96

587055.8100

398432.7600

97

587045.4500

398432 2600

98

587044.3530

398431.7140

99

5X7042.2540

398430.6210

100

587035.1950

398433.4170

ini

5X7034.1900

398435.5410

102

587014.1180

398443.9670

103

587011.1960

398448.9000

104

587002.7330

39X452.8350

105

586997.3920

398454.2X30

106

586991.4910

398454.9900

107

586988.2070

398456 1510

108

586983.9280

398456.9910

109

586974.7790

398461.0170

110

5X6971.6480

398463.6280

111

586967.6850

398465.6860

112

586955.9190

398471.2690

113

586945.2720

398475.9920

114

586938.4050

398482.4270

115

5X6925.9840

398488.4710

116

586910.3820

398495.8540

117

586904.3640

398498.3590

118

586890.8X10

398504.0330

119

586849.8740

398514.8710

120

586772 5510

398538.5990

121

5X6661.1400

398575.0150

122

586632 3560

398588.46 Î0

123

586581.4000

398600.9100

124

586509.5770

398620.7280

125

586479.4750

398628.4460

126

586482.7434

398642 2025

127

586492 4940

398637.2820

12X

586500.2740

398634.6070

129

586513.0390

398631.0150

130

586550.9420

398621.7640

131

586659.4140

398588.1900

132

586677.1889

398582.1120

133

5S6692.8790

398576.6040

134

586703.2740

398573.6150

135

586704.5820

398570.7860

136

586712.3882

39X568.0075

137

586721.7729

39X565.4538

138

586725.2100

398564.0500

139

586755.5000

398555.8700

140

586773.5900

398550.5100

141

586782.2200

39X547.6800

142

586803.6500

39X541.9700

143

586822.8070

39X536.9070

144

5X6835.6060

398531 3520

145

586X52.5399

398525.7690

146

586868.3069

39X520.X750

147

586885.5780

39X517.0910

148

586900.3150

398510.8640

149

586912.2770

398505.7920

150

586931.1520

398497.4590

151

586944.4780

39X491.6600

152

5869X1.9587

398475.70X7

153

587015.8530

39X459.2230

154

587030.9761

39X451.8977

155

587099.3710

39.8418.7690

156

587121.1935

398407.3397

157

587141.5640

398398.7740

158

587172.7130

3983X3.2690

159

587174.2780

398382 3210

160

587186.6770

39X376.1060

161

587192 1170

398373.5170

162

587206.1530

398366.6800

163

587209.9580

398364.8340

164

587211.3390

39X364.19X0

165

587234.1580

39X354.1580

166

587243.4680

39X349.8500

167

5X7246 4100

39X348.6990

168

587250.5670

39X346.8960

169

587251.6470

398346.4390

170

587257.0690

398344.3470

171

587282.2980

398333.9710

172

587295.8810

39X328.6360

173

587312.0720

398322.1440

174

587314.1940

398321.3570

175

587318.3130

398319.8280

176

587333.4620

398314.0950

177

587354.6131

39X305.8018

17X

587368.9515

39X300.5597

179

587393.1530

398292.6790


Data: Iunie 2019


CERTIFICAT DE

Seria R9-3-J.- ,V(. -gg

* S.C. DA.V.AK COMuu S.R


întocmit: SC

Data: Iunie 2019

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stcreografic 1970
Strada Moș Ion Roată, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
UAT CLUJ-NAPOCA - Cod S1RUTA 54984

I Df

Nr. Pa

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.itl)

Mm]

V [m]

587385.058

0 398275.965

9.191

587381.460

0 398284.422

9     2.170

1

587380.000

398286.0210

7.193

587373.194

398288.356

0.993

587372 247

) 39X2X8.656

6.862

5X7365.689

) 398290.675

6.131

1

wunfmn

39X292 960<

2 409

587357.6501

398293.491X

3.114

1

587354.66(8

39X294.36(8

7.701

II

587347.1901

39X296 230»

2.076

1

587345.251

39X295.4X74

3.111

1.

587342 I50C

39x295.23 S(

2 065

1.

587340.2721

398294.380<

2.911

14

5X7337.8721

398292.7321

2.162

15

587336.191C

398291.3720

2 004

16

587334.940(1

39X289.807(1

2.228

17

5S7333.793(1

39X287.8970

2.421

IX

5x7332.9.'(X

398285.6170

62X1 |

19

587331.5781.

398279.4940

4.368

1 20

5X7330.5821

398275 2411

4.495

31

587329.8750

39X270 X020

12 355

22

587327.6115

398258.6564

3.605

23

587326.6324

398255.1873

4.562

24

587326.0382

398250.6643

14.273

25

587323.1777

398236.6811

6.950

26

587322.0831

39X229.8174

21.795

27

587318.3970

39X208 3360

2 333

28

587317.9780

398206.0410

74.309

!     29

5S7304.1940

398133.0220

11.151

30

587293.3900

398135.7830

13.549

31

587295.2252

398149.2072

0.198

32

587295.4170

398149.1570

0 228

33

587295.4900

398149.3730

1.191

34

587296.6430

398149.0760

5.199

35

587297.6180

398154.1830

0.726

36

587296.9160

398154.3680

3.188

37

587297.5260

398157.4970

1.136

38

5S7297.7270

398I5S.6150

6.168

39

587298.8570

398164.6790

3.061

40

587299.4530

398167.6810

0.179

41

587299.4350

398167.8590

0.163

42

587299.2950

398167.9430

2.310

43

587299.7230

398170.2130

10.125

44

587301.4580

398180.1880

3.564

45

587302.0610

398183.7010

1.442

46

587302 2690

398185.1280

0.969

47

587302.4750

398IS6.0750

2.439

48

587303.2600

398188.3840

5.620

49

587304.3330

398193.9010

0.214

50

587304.5370

398193.9670

5.929

51

587305.6730

398199.7860

0.820

52

587305.7980

398200.5960

2 357

53

587306.5817

398202 8189

10 911

54

587308.5930

398213.5430

2.4X4

55

5X73') XX 73 7

398216 0115

1 218

56

587309.1691

39X217.1928

6472

57

587310 3550

398223.5554

3.225

5x

587310.93X2

39X226.7272

1.696

59

887311.1500

39.8228.4100

20 907

6(1

587315.1000

398248.9400

2.137

61

587315.4384

398251.0501

9.984

62

587317.2950

398260.8600

3.699

63

587318.0570

398264.4800

7.555

64

587319.4570

398271.9040

0.656

65

587318.8180

398272.0540

5.282

66

587319.9270

<98277.2180

6.184

67

87321.1500

<98283.2800

13.102

68

87323.7200

98296.1270

1.107

69

87323.9010

98297.2190

6247

70

87325.0570

9X303.35X0

4.123

71

87321.1150

98304.5670

5057

72

87316.3290

98306 2000

0.868

73

87315.5060

98306.4750

17.776

74

87298.6530

98312.1290

3.425

75

87295.4330

98313.2950

0.995

76

87294.4830

98313.5900

12 215

77 5

87282.7200 3

98316.8830

0.783

78 5

87281.9500 3

98316.7390

14.117

79 5

87268.3230 3

98320 4250

5359

80 5

87263.1720 3

98321.9020

5.658

81 5

87257.7980 3

98323.6730

0.259

X2 5

87257.5720 3

98323.7990

23.399

83 5

87234.6750 3

9332S.6220

37.634

84 5

S719S 3970 3

98338.6340

6.047

85 5

87201.0790 3

98344.0540

6 503

86 5

<7203.3700 3

98350.1400

33.571

87 5

<7174.3400 3

98367.0000

11.369

88 5

87164 5500 3

98372.7800

36.980

89 5

'7133.8340 3

98393.3720

13.0209

0 587120.940

i 398395.182

J    13.953

9

1 587108.2901

398401.070

0     3.714

9

2 5X7104.728

398402.121

0     8.741

9

< 587096.863

398405.936

0     3.522

9

587093.451

39X406.8101

3.039

9

587092.039

398409.501

43.053

1 9

587055.810<

398432 760

1     10.372

1 9

5S7045.451X

398432 260

1      1.225

9

5X7044 353(

39X431.714

1     2.367

! 9

5x7042 2541

39X430 621

7.593

1 1(8

i 587035 1951

39X433 417

2.350

10

587034.190C

39X435.541

21.769

! io

587014.1 ISr

398443.9671

5.733

10

587011 1960

39X448.900*

9.333

10-

587002.7331

398452 835(

5.534

10.

586997.3924

398454 28.V

5.943

1 IW

586991.4910

398454.9901

3.4X3

1 10

5X69X8.2071

398456 1511

4.361

ios

586983.9280

398456.9910

9.996

1 IIW

586974.7790

39X461.0171

4 077

III

586971.6480

398463.6280

4.466

III

586967.6850

398465.6860

13.023

112

586955.9190

398471.2691

11.648

113

586945.2720

398475.9921

9.411

114

586938.4050

398482.4270

13.813

115

586925.9840

398488.4710

17.261

116

586910.3820

39X495.8540

6.519

117

586904.3640

398498.3590

14.628

118

586890.8810

398504.0330

42.415

119

586849.8740

398514.8710

80.882

120

586772 5510

398538.5990

117.212

121

586661.1400

398575.0150

31.770

122

5X6632 3560

398588.4610

52.455

123

586581.4000

398600.9100

74.507

124

586509.5770

398620.7280

31.076

125

586479.4750

398628.4460

14.139

126

586482.7434

39,8642.2025

10.922

127

586492.4940

398637.2820

8.227

128

586500.2740

398634.6070

13.261

129

586513.0390

398631.0150

39.016

130

586550.9420

39X621.7640

113.549

131

586659.4140

398588.1900

18.785

132

586677.I8S9

398582.1120

16.629

133

586692.8790

398576.6040

10.816

134

586703.2740

398573.6150

3.117

135

586704.5820

398570.7860

8.286

136

586712.3882

398568.0075

9.726

137

586721.7729

39X565.4538

3.713

138

586725.2100

398564.0500

31.375

139

586755.5000

398555.8700

18.867

MO

586773.5900

398550.5100

9.0S2

î 141

586782.2200

398547.6800

22.178

142

586803.6500

398541.9700

19.815

143

586822.8070

398536.9070

13.953

144

586835.6060

39X531.3520

17.831

145

5X6X52 5399

398525.7690

16.509

146

586X68.3069

39X520. X75O

17.6X1

1    147

5X6X85.5780

398517.0910

15.999

1    148

5X6900.3150

398510.X640

12.993

1    149

586912 2770

<98505.7920

20.633

;    150

5X693I.152O

398497.4590

14 533

151

586944.47X0

39X491 6600

40.734

152

586981.9587

39X475.70X7

37.691

153

5X7015 8530

398459.2230

16X04

154

587030.9761

39X451.8977

75.996

155

587099.3710

398418.7690

24.634

156

587121.1935

<9X407.3397

22.098

157

587141.5640

<98398.7740

34.795

158

587172.7130

19X3X3.2690

1.830

159

587174 2780

98382 3210

13.869

160

587IX6.677O

98376.1060

6.025

1 161

87192.1170

9X373.5170

15.613

I 162

87206.1530

98366.6800

4.229

163

87209.9580

98364.X340

1.520

164

87211.3390 .

9X364.1980

24.930

165

87234.1580

98354.15S0

10.258

166

87243.4680

9X349.8500

3.159

167

87246.4100 3

98348.6990

4.531

168

X7250.5670 3

98346X960

1.173

169

87251.6470 3

98346.4390

5.812

170 5

87257.0690 3

98344.3470

27.279

171 5

87282.2980 3

98333.9710

14.593

172 5

87295.8810 3

98328.6360

17.444

173 5

87312.0720 3

98322 1440

2 263

174 5

87314.1940 3

9X32I.357O

4.394

175 5

87318.3IKO 3

98319.82X0

16 I9S

176 5

87333.46A 398314.0950

22.719

  • 177 5

  • 178  5

X7354.6p.liy^S30ȘĂOjJ- -

X73$^lAV98300..\\7' •

<5 267

i8«r

179 5

<2.<lvr530\\93292.67Yi

S= 141/j îîp P=2346\)


MEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Strada Moș Ion Roată, Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stcreografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-II, L-34-48-C-b-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 179 de Calea Somcșeni;

-în latura de Est: din punctul nr. 179 până în punctul nr. 173 de gard din lemn; din punctul nr. 173 până în punctul nr. 172 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 172 până în punctul nr. 171 de gard din lemn; din punctul nr. 171 până în punctul nr. 161 de gard din metal; din punctul nr. 161 până în punctul nr. 158 neîmprejmuit: din punctul nr. 158 până în punctul nr. 157 de gard din metal și beton; din punctul nr. 157 până în punctul nr. 152 neîmprejmuit; din punctul nr. 152 până în punctul nr. 150 de drum de acces; din punctul nr. 150 până în punctul nr. 142 neîmprejmuit; din punctul nr. 142 până în punctul nr. 134 de gard din lemn; din punctul nr. 134 până în punctul nr. 127 de gard din sârmă; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 126 de drum de acces;

-în latura de Sud : din punctul nr. 126 până în punctul nr. 125 neîmprejmuit-drum;

-în latura de Vest: din punctul nr. 125 până în punctul nr. 121 neîmprejmuit; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 118 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 118 până în punctul nr. 88 neîmprejmuit; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 86 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 83 neîmprejmuit; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 77 de gard din lemn; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 74 de gard din metal; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 67 de gard din metal; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 65 de gard din lemn; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 62 de gard metal și beton; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 59 de gard de lemn; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 29 de gard din metal; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 28 neîmprejmuit; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 26 de gard de metal și beton; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 24 de gard din lemn; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 18 de gard din beton și metal; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 1 de gard din lemn;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4020 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 14111 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14111 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Al t. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile îm'egistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimctricâ cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetricc sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii :

Iunie 2019

SERVICIUL DE REVENDICĂRI FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL

NR. 306028/455/ 11.06.2019

CĂTRE

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI, SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENTA STRĂZI

Referitor la nota internă cu numărul 306028/455/2019 vă comunicăm următoarele:

- în urma verificării planurilor de punere în posesie s-a constatat că de drumurile la care faceți referire, De5761/10, De5807/2 si De5806 s-au ținut cont la întocmirea planurilor de punere în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate din tarla 101 si 102.

Șef serviciu, Cosmina Candrea Redactat: Cristi Sicoe /


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

Răspuns la nota interna - nr. 250744/2018

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Strada Moș Ion Roată este o stradă ce se desprinde din Calea Someșeni spre sud, așa cum apare pe PUG 1999 și PUG 2014. Prin PUG 2014 s-a instituit pe str. Moș Ion Roată o servitute de utilitate publică, profil 18m. Traseul actual al străzii, pe tronsonul Calea Someșeni- parcela cu nr. Cad.279772 ( aflată în proprietatea Municipiului) urmează traseul din documentațiile de urbanism menționate. Pentru tronsonul ce traversează parcela cu nr. Cad. 279772, strada Moș Ion Roată a fost reglementată prin documentația PUZ aprobată cu H.C.L nr. 629/2016.

Red. Arh. Andreea Mureșan

Șef birou, Biroul Strategii urbane


S iVi,.A.p.N. \


TDSJVI.A.p.N.


ULi/c ’

Hm3ț_c12rn


>UM4/PUZȘ


ULidHmax=12


UE mm Hțrșx=2Sm


TDS_M.A.p.N.

H'-nax =25m


U Emiri

Hnxax ‘2?m