Hotărârea nr. 551/2019

Hotărârea 551/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 307909 din 12.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 4279, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 4279/1, teren în suprafață de 585 mp., care se reînscrie în CF nr. 309553 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 4279/2, teren în suprafață de 2.673 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Ludwig van Beethoven.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ludwig van Beethoven, cu suprafața măsurată de 2.673 mp, provenind din CF nr. 309553 Cluj-Napoca, nr. topo. 4279/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Alt. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


ontiăsemneafcă: jnicipiului, ișca

Nr. 551 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 551/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada LUDWIG van BEETHOVEN, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

>                      3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


.■
S.UMAR

Pagina

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. penlru modificarea șl completarea Guvernului nr. 969/S002 privind


193/2006

Hotărârii atestarea

domeniului public al Judelui Cluj. precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din |ude|ul cluj, cu excepția municipiului Gluj-Hapoco........................ ‘z

GUVERNU1 ROMÂNIEI

H O T A R A R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002.

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca')

în temeiul ari. 108 din Constiiuția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența la dAms

public al județului Cluj, precum și al municipiile--șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cj Tist anexele nr. 1—80 care fac; parte Integrantă dir. jes hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, cr nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", as conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

(;ĂUN POPES CU-TĂRIC E ANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și interne-, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sc-bastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


30


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006
:.L L

* 4 * • *.  :.co

r

/ -r »

■ r

i /•’

i

1 j.‘

1

§

1

2

1

I

?4

3

<•<

s

y. ?•' u j

3

rt

vi

I

<

5 o ă s

i

o

8

CD

r>

r

*. o o ii

£ u i s

8 £

1

X

â s

1

3

rt

0) <r>

d •

r. * /: Z Z

£ £

O u

T 5

C <J

ț ‘0 ? & f :f

fțj k £

o

□ îx

 • 1

 • 2

r.

-.

O

’5 t

P

5

"•

1

z

6

"îi

I

6 â Z

■ >

0

X z

~S ~5

□ 6

II

2 2

V

K

23

O c

3

g

î

Ii

1

k

e

Z

:> <

"i fi

2

0

CSJ t u n c z

1

j)

4

z

§

z

<ș X

£ o

X

 • 1

 • 2

1

8 l î

£

n

t

:j

> î;

1

t. z

0

i

rs

z

Q î i

’ț

T

$

G X

o

1

V

X

o

■£

 • 1

8

 • 2

6

t;

V.

ii O

1

£

z

(i

t

•J

<-n Z

Q

1

V

8

■5

>

r, >!

C; z

8

1

1

n’

1

1:^

6|o

8

■a

b

r,

2

z

5 0

*x e L

5

r

Z

cj

5

B .■?

k

z

0

5

L

B

2

y n CJ Z

â

$ s

5

1

2 â

■i x t.

2

r. g z

0

>■’

i s s

k w Z

s;

6 "5 i

5

rj z

6

f

2

1

z

o

3

f. P

Ș •ț

3

X

z

0

p s 2

5

1

0

•I

r,

V zl

•^r

O

X

I

I

jr 0

c p s

X

X

03

2

6

3

'6

B

5

£

z

t ’

■5

'6

.'■

s

2

k

Ci

2

6

i

 • 1

(1 z

< J

1

E

 • 2

3 ă ti X

I

?€

1

z

0

I

0 ț s

*1

r z

6

1

-g s

8

csi M»

r>

!•

.2

O

□ f

£

i

8

□ c -V

6

■■

Z

6

i’ Ăi

g

.-•

6

1

I

X

z

s

â

I î z

z

■â u

■I

2

j 6

H

i 5

u

£ u

5

■ o 1 f

L

>

s

8

2

S8 cS <o b <0 10 <*_ O ' -

g

<o

b

3

c4 co n

R

8 iri b

1

cm O

8 o b Cl

C) k)

8

CV

8

8

8

io

19

O \T Ci

8 Q <O

CO w

8

rJ

<-!

r3

8

8

w

O

*<

8S

N

•: • •; ■ rj

?8

?S

9 ’*

<.’ ifi

2 m

S «Q O

8

8

ÎQ

l')

8

$

m

8 q o n

8 r"> .q o“ q

Q V V) <9

V3 X

8 s

Q

s

uO O

1-

'7

8

CJ cO s

u

i r-

X

s

o K f (

8

bi O) r>

8

8

(-O t;

0

a

8

CV

0

M*

A b

0 C-J

8

f -

8

8 ni

Q b sO bi

8

k

8

8

f'l

•7 •7 •€

8

8

11

0 •v 0 b i ;

i

3

0 b

oT

0

3

0 ci

3

s rl q s

3

M**

2

s

cJ

V

2

3 b b q b

8 ci a

8

0

0

3

!’

t.''}

8

rl

O

b

2

0

3 w5 ș

%•

V

>

h

o

r<

§

r-j

8

8

o

s

OJ

«*•) b <o

s o

?

s

O

-■•r

8

<1

o

3

r*

•: )

ss

t6 *

2 S

O

•«•

( 1 •c

§

»n

<£>

8

m £O CT

f

i-o p

c->

8

s b

s

d

rj

• •’»

O

O ’J

CV

V

C7

§

§

0

V/

10

l>

Q

n

u)

§

co

5

£

CM

8

co »r q

3

'< IN <7

§

B

ea

cm

CI

m

-A’

n

ro

o

CM -.

n

tn

t/3

r-J

r>)

CM

rj

IM

■•/

1-

*»?

•-

</)

b

V

rJj

T

CQ

VI

C‘1

ld

CM

:)

S

c

V

i

f-

$

s

o

V-

s

1

8

o s u •? z

8

O ?

L D.

8

a n

ȘJ

e

.3

>

8

C O

I

X u

EJ r;

2

I

P

£

X ?7

■? o

5 ,

5 t

3

c

l4 •) o > ;>

.3 p

li

5 M 5

3

d

G 2

n

s

i

□ Q

e U c?

s

P

S O t3 63 C

1

J? •{ "o n c

w S i?

|

e a=: g

j' B hi

8 X

o

;i o a

8 e

X

5?

<3

a:

I

X

1 g '3 v3

J

n

b *o

D d cY

3

CJ .J

•5

B

5

©

G' . J

3 ■5

£ ‘■■3 .j

!5 p

5

i?

G

-•

I

—1

fi f -J

*c t) 1’ _J

fj

Li

p.

£ n X

5 □

i? «J

r~>

r5 J?

E

■5

3

p jy »J (L r r>

C

_J

I § .-1

5

fi cn c y «?

1 u

1

73 0 § ,-J

c

5

0

_i

■i p

U s

5

1

35

5

s

e E

{j

O

i

75

73 K

b

b

b

b

b

b

b

b

b

r--

rd r

r-

f-

r-

f- b

b*

b

b

1 -

b-

b

b."

b-*

b

b

b

b

bl

b

b

b

b-

b

b‘

b

b

b

b’

t-

b

b

b

r -

b

b

b

r-

b

b

b

b

r-1

b

(O

rv

tO

n

f S c

7 q

<6

ri

ci

rj

r)

r) i

) r0

n

r>

r)

C) r

f)

o

<2

n

r>

o

r)

D

ri

r)

<n

<‘7

*'l

O

n

•'>.

«

q

C)

C)

b)

r)

q

()

CM

q

«"l

‘i

<•>

';

CV

1 j

*’?

*7

n

<1

rl

q

‘•i

>-

V-

»»

>

V

t-

•-

• »-•

«-■'

<=•

.= V

-.-

v-

V-

V

V"

r-

*-

V-

rd

v-

V

A-*

%-

<-

• '

*• *

y*.

r

-■•

' •

y*

*• •

o*

«»

CM

O

ci o

"7 O

m o

o r o

CO :> o

s

O

<0

■; !

1 to

b"

o

Ol

CJ v-C-l f'

ry

m rr

ca CM

h-

8

g

8

r?

rw

f0

£?

s|s

b

r?

<35

?

O

■ t

-

CV

•V

<? •v

V)

to

1 .

3

CD

X

CB

£

<N

Zj

ci

a

»n

to

r. z>

u

8

3

>1,

i

•-

?

:!

A

’’

_

rL

r

’’

'*

**

’’

r'

”l

***,

*■’

*“

T-

'*■

''

’■

»-

'1

*■

vCARTE FUNCIARA NR. 309553 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Nr.cerere

79920

Ziua

22

Luna

05

Anul

2015


_ AMCIRjL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ ag£^tm         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

MlTtrCIT^T r «urniți II'                                              j                                                         J        1

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                         Nr. CF vechi: 1473

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Andrei Bârsan UUbWfG UAT'/

Nr cri:

N r.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4279

3.258

,|

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distribuit prin comasare și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al . J

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

B2

se notează faptul că imobilul se abnotează din această carte funciară, nefăcând obiect de circulație publică

Al  □

(provenita din conversia CF 1473)

1

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe     <

-            —   '■ -          ■ • -.....n

NU SUNT_________________________ ___________________________I

CARTE FUNCIARA NR. 309553 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr, 1 la Partea 1

TEREN intravilan
Adresa; Cluj-Napoca, Strada Andrei Bârsan

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4279

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. cri:

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.258

-

-

4279

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesoluîionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

79916

2015-05-22

2015-05-26

Consultare/Informare

2

80473

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

3

80474

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

4

80475

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

5

80476

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

6

80632

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

'7

80995

2015-05-25

2015-05-27

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.                                                          •  ........
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.
S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ15C22222/22-05-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

26/05/2.015

Data eliberării,

„ZJXMAPZ0I5
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Ludwig van Beethoven, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309553

(Nr. CF. vechi 1473)

A-!

4279

-

325S

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

325S

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309553

(Nr. CF. vechi 1473)

4279/1

-

585

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

4279/2

-

2673

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4279/2

Nou

Strada Ludwig van Beethoven

2673

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total

suprafață măsurată = 2673 mp

Data: Mai 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0.99S

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereogralic 1970

strada L. van Beethoven, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

IJ.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr.

PcL

X (ml

Y

M

1

5X6927.1 152

594205.4502

2

5X6927 2X2S

5942' '<6474

V

5X6927.5’01

5942O9.75.4X

y

5X6927.6761

594214.67X7

4‘

5X692X4 150

.4942’5.97X5

4

5X692X.I24I

594226 2661

5

5X692XAl Al

59I229.650X

6

5X692X.254O

394229.7960

7

5X6929.4900

594254.5750

X

5X69502520

594270.6055

9

5X6930 S29O

3942X6 5530

10

5X69AI.IO1O

594292 59X0

II

5S695I.256O

.494296.5650

12

5X6951’910

.494299.2570

15

5X6931 5470

394302 2530

14

5X6951.6100

59 1502 2500

15

5S6932.46OO

5945IX.I9OO

16

5X6952.6270

A94.A25.A6AO

17

5X6932 X090

.494529.7420

IX

5X6955.1040

39433S.X96O

19

5X6933.4730

594.41 1.9960

20

5X69A.4.72AO

394350.2X30

21

5X6935.7X60

.49 145.4 1150

22

5X6954.0240

594557 X490

2.1

5X693 1.5350

594.464 9550

24

5X6954.7520

594571.6950

25

5X6954. XI40

3913755900

26

5S6955.255O

3943XX 2000

27

5X6955.5160

594590 5560

2X

5S6955.9O6O

39139X.665O

29

5S6955.969O

59440.4 5450

50

5S69.46.659O

594419.4620

Al

5X6936 X630

594425.7670

32

5X6957.5SOO

494452.9660

33

5x6957.4250

394134.1(190

A4

5X6957.6670

594459 5040

35

5S6937.XO3O

594445.0510

A6

5X695X.55.4O

594451.57X0

A7

5X695X 5260

591460.6160

3X

5X695X 5450

594461 5.400

59

5X6939.0340

394472 6910

40

5X6959.2124

594475.9X15

41

5X6949.0260

594474.60SO

42

5X694X 6520

.491465 2SIO

43

5S694X.A59O

.494457 5590

44

5X6947.9150

594447.9550

45

5X6947.7450

59441 1.9X00

46

5S6947.452O

594440.1410

47

5X6947.5590

394439.11920

4X

5X6946 5900

.4944206100

49

5X69464502

.494416.1769

50

5X6946.O44O

.494404.1542

51

5X6945. S65O

A9440‘)6660

52

5X69I5.42IO

394392.I3SO

53

5X6945.1970

3943SS.OS7I)

54

5X6944.9500

5945XI.27IO

55

5X694 4.X310

59457X 5.470

56

5X6944.4120

39436X.9Â70

57

5X6944.29IO

391365.9370

5X

5X6945.X76O

594556.26411

59

5X694.4.7X70

394353.3110

60

5X6945.1750

39433X.O25O

61

5X6913 0X90

A94.446.9O4O

62

5X6942.9610

.494.444.62.40

63

5X6942 8670

.494.4.41.7620

64

5X6942.6351)

39432X.3630

65

5X6942 4700

59 4425.1740

66

5X6942.1610

39431X6070

67

5X6941.9970

394315.69X0

6X

5X6941.9520

5'7451 1 2450

69

5X6941.7590

594’09.7150

70

5X6941.5x60

594.402 5140

71

5X6941 21X0

591299.1240

72

5X6940 7500

394292 5560

75

5X6940.4100

5942.51.7060

74

5X6939.997D

39426X6170

75

5X6959.9540

394267.4060

76

5X6939.5630

594257 5910

77

5S6959.455O

594252.1400

7X

5X6939 3770

39425OX7XO

79

5X6959.14.40

594246 5610

XO

5S693X 3X70

394231 5150

XI

5S695X.509I)

594250 5140

X2

5X695S 2X70

59422X 5490

X3

5X693X0720

.494224 9510

X4

5X69.47.X92O

5942IX 5450

X5

5X6957 24in

394204.9X70Cal cu I u I Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada L. van Beethoven, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


I Dr

Nr Pcl

Coonl'jm’c pj deconlur

Lungimi

hmn i

D(i.iH)

X(m)

I V [m|

1

5X6927 1452

3942U5.43O2

3 220

1 2

5X6927.2X2X

39420X6474

I.IO7 *

2

5X6927.33OI

394209.753X

4.937 '

3

5X6927.6761

394214.67X7

II 305 .

4

5X692X.1I3I

394225 97X3

II 288

4

5S692X 1241

394226 2661

3.390

5

5X692X 3131

394229,6508

0.157 I

6

5S692S 2510

394229.7960

24.XOX

7

5X6929.4900

394254 5730

16.050

X

5X6930 2321)

394270.6055

15.959

9

5X6930X290

3942X6.5530

5.851

III

5X693I.IOIO

39 4292 39X0

4.170 1

11

5X6931 2560

3942965650

2.696

13

5X6931.3940

394299.2570

3.000

H

5X6931 5470

394302 2530

0.063

II

5X6931.611X1

394302 2500

15.963 |

15

5X6932 4600

3943IX. 1900

7.1X0

li

5S6932 627O

394325.36SO

4.37X

17

5X6932 8090

394329.7420

9.159

IX

5X6933 1010

39433X X960

6.111

19

5X6933.4730

394344.99611

5.293 i

20

5X6933.7230

394350 2X30

2 833

21

5X6933.7X60

394353.1150

4.744

22

5X6934.0940

394357.X49O

7.09S

2.1

5X69345350

394364.9330

6.763

24

5X6934.7520

394371.6930

3.X97

25

5X6934 XI40

394375.5900

12 617

26

5X6935.2350

394388.2000

2 353 1

27

5X6935.5160

394390 5360

X.I3X

28

5X6935.9060

39439X 6650

4.XX0 I

29

5X6935.9690

394403.5450

15.931

30

5X6936 6390

394419.4620

4.311

31

5X6936X630

394423.7670

9 214

5X6937.3X00

394432.9660

1.144

33

5S6937.425O

394434.1090

5.400

34

5X6937.6670

391439.5040

3.530

35

5X6937X030

394443.0310

8.365

36

5S693X 3530

394451 37X0

9.24(1 i

37

5X693S 5260

394460 6160

0.914

38

5X693X 5430

3944613300

11.172

39

5X6939.O34O

394472.6910

.1.29X

1    40

5X6939 2124

394475.9X43

9.910

1 41

5X6949.0260

394474.60X0

9.334

42

5X694S 6520

.394465 2X10

7.927

43

5X69IX 3590

394457.3590

9.434

44

5X6947.9150

394447.9351)

2.960

45

5X6947.7430

394444.9X00

4X49

46

5S6947.432O

394440.1410

1.054 1

47

5X6947 5390

394439.0920

18.506

48

5X6946 5900

394 420 6100

4.436 |

49

586946.4302

.394416.1769

12 049

50

5X6946.0440

394404.1342

3.473

51

5X6945.X65O

3944IX1666O

X.54O

52

5X6945.4210

394392.13X0

4.057 ;

53

5X6945.1970

3943SX.0S7O

6.821 1

54

5S6944.93OO

3943XI.271O

2.936

55

5X6944.X310

39437X3370

9 359

56

5X6944.4I2O

394368.9870

3.052

-V

5 X 69 44 2 9KI

394365.9370

9.6X2

5S

5S6943.X760

394356.2640

2.954

59

5X6943.7x70

394.35.3.3! 10

15.29X |

60

5X6943.1730

394338.0250

1.124 |

61

5X6943.0X90

394336.9040

2 2X5

62

5X6942.9610

394334.6230

2.863 1

63

5X6942 X670

394331.7620

3 407

64

5X6942 6350

39432X 3630

3.193

65

5X6942.47OO

394325.1740

6574

66

5X6942 1610

39431X.6O7O

2.914

67

5S694I.997O

394315.69X0

1.45 4 !

68

5X694I.932O

391314 2450

4.53.1 1

69

5X6941.7590

394309.7150

7.211 |

70

5X6941 3X60

394302 5141»

.3 395 1

71

5X6941.21X0

394299.1230

6.590

72

5X69411 7500

394292 5500

10X49

73

5X694O.IIOO

3942X1.7060

13 096

74

5X6939.9970

39426X6170

1.213 |

75

5S6939.934O

194267.4060

10.022

76

3X6939.5630

394257.3910

5.253

77

*86939.433(1

194252 1400

1 263 '

78

3X6939.3770

394250 S7X0

4.320

79

3X6939.I43O

'942463640

15.068

Ml

586938.3870

394231.5150

1 205

XI

*86938.3090

394230 .3130

1.964

*86938 2x7(1

'94228.3490

3.4D5 1

83

86938.0720

'942 24.9510

6.409

XI

86937.8920

39421 X.545O

13.574

85

86937.211(1

'94204.9X70

10.106

I S = 2673 rr.p P=56O.X49<nMEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Strada Lmhvig van Bcetlioven, intravilan. Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere in sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teretr. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării I: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard de metal și beton: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 6 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 14 de gard de metal și beton; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 15 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 22 de gard de metal și beton; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 26 de gard de lemn; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 40 de gard de metal și beton;

-In latura de Est: din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 de strada Bistriței;

-în latura de Nord: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 54 de gard de metal și beton; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 56 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 80 de gard de metal și beton; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 83 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 85 de gard dc metal și beton;

-In latura de Vest: din punctul nr. 85 până în punctul nr. I dc strada Arieșului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4120 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 4279 înscris în Cartea Funciară numărul 309553 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3258 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2673 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2673 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Al t. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele dc pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte dc stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea dc determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor dc contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.