Hotărârea nr. 550/2019

Hotărârea 550/2019 - Includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 307610 din 12.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului strada Nicolae Corcheș cu suprafața măsurată de 6.629 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Alt. 2, Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Nicolae Corcheș, cu suprafața măsurată de 6.629 mp, provenind din CF nr. 311477 Cluj-Napoca, nr. topo. 13060, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Alt. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Nicolae Corcheș din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 550 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință, an Ștefan TarceaAnexă la Hotărârea nr. 550/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5


AMPLASAMENT:


Strada NICOLAE CORCHEȘ, domeniul public


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-IUNIE 2019-

210JL12fl9.

rihiM'u flriuvju v* C vV-pU. < f». ( *J ZI 11 IOTAH WqiiJII».».


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-W^qifa

A. Partea !. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                .    .                                            Nr. CF vechi:1473

/./£' ('}/ pj" C'fy'C S

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj-______-  _________

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13060

5.036

DRUM DINCOLO DE BECAȘ

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

= 1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul de sub Al nu formează obiect de circulație publică.

Al

. OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  • C. Partea III. SARCINI .

    înscrieri privind dezmembramintefe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

    Referințe

    NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:13060

5.036

DRUM DINCOLO DE BECAȘ

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

î\lr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14474/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul deDocument care conține date cu caracter personaLprotejate de prevederile Legii

Pagina 2 din 2IDENTIFICARE - CARTF j Corclicy. U.A.T.


tc,.2C'«A

■ ■ Cluj.


noas'' ;

1WS7

1308$

W1*                                         1


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Nicolae Corcheș, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

311477

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13060

Drum dincolo de Becaș

5036

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5036

B. SITUAȚI A PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13060

Nou

Strada Nicolae

Corcheș

6629

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6629 mp

Data: Iunie 2019


întocmit: SC D.


<T SRL


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografîc 1970 strada Nicolae Corcheș, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Iunie 2019


Nr Pct

X (ml

Y (ml

1

5S2530.676

0   393238.2290

2

582525.654

0   393238.SO4O

3

582507.736

0   393240 6X9(1

4

582502.767

393241.1433

5

582502 826

393239.6X20

6

582505.189

i 393236.0250

7

5S2 513.999

393234.0890

X

5S2525.6O2

393232 1540

9

552525.493

)   393231.4942

IO

582526.110

»   393231.3900

11

5S254I.23O

393230.6000

12

582546.2301

393230.3X00

13

582562.750

393229.5100

14

582592.654

393227.0510

15

582596.3881

393226.4760

16

5X2602 52X(

393224 5920

17

582607.678.

393223.9561

IX

582650.9561

3932202300

19

5S2699.7ISC

393216.3600

19'

582703 6921

393215.9020

20

582719.590'

393214.06X0

21

582737.4310

393212.4910

22

582759 0242

3932106369

23

5S2759.0511

393210.8610

24

582786.8660

393209.2900

25

582806.3800

393207.1900

26

582816.0500

393205.3120

27

582833.8840

393203.9230

28

582852.1610

393202.4130

29

582501.1 127

393197.5370

30

582911.3815

393196.3555

31

582921.6940

393195.1940

32

5S2932.4280

393194.3310

33

5S2947.OI3O

393192 7600

34

5S2974.6140

39318S.9690

35

582988.8170

393187.6090

36'

583010.3091

393185.9215

36

583013.8090

393185.8910

37

583032 3970

393183.9440

3S

583032 3820

393184.6900

39

5S3O33.I59O

393184.5850

40

583036.9760

393184.2910

41

5S3O44.797O

393183.5430

42

583050.2770

393182.9990

43

583053.1870

393182.8340

44

583057.3070

393181.1880

45

583070.7770

393180.0680

45'

583073.7910

393179.8650

46

5830828570

393179.1820

47

583096.4100

393178.1400

48

583099.4130

393177.8750

49

5S3II7.6620

393176.5450

50

583117.6587

393177.3858

51

5X3I2X. 66X5

393176 2896

52

583128.6934

393173.7500

53

583191.4430

393167.6780

54

583259.7910

393161.0150

55

5S32XX.9I2O

393158.1760

56

583327.7370

395155.9350

57

583333.8350

393155.7060

58

583341.7620

393157.8460

59

583337.5980

393163.7190

60

583337.1180

393163.6720

61

583324.9930

393164.3490

62

583312 5310

393164.7350

63

583306.3740

393164.9960

64

583296.3010

393165.4460

65

583280.2400

393167.0090

66

583259.6970

393169.12X0

67

583260.0468

393170.8566

68

583194.1020

393177.4720

69

583194 2170

393178.3720

70

583179.9940

393179.8190

71

5S3H3.28S0

393186.6050

72

5831 13.1840

393185.3090

73

583099.3570

393186 4900

74

583OJ9.16O4

393187.4078

75

583066.6024

393189.3446

76

583048.1990

393191.0684

77

583035.1537

393192 2561

78

583034.3480

393192 8200

79

583014.1821

393194.3961

80

583013.9810

393192 8010

81

583009.1990

393193.4960

82

583005.0550

393193.9850

83

583005.2458

393195.4982

84

583001.0430

393195.6490

85

5S2964.2540

393199.1740


R6

582937.6930

393201.8350

87

582925.130':

393202.9380

88

582902.8694

393205.4300

89

582898.2820

393205.5520

90

582882 2144

393207.0520

91

582873.9540

393207.7270

92

582866.4050

393203.7961

93

5S285O.653O

393209.7960

94

582839.7290

393210.8400

95

582801.5780

393214.3440

96

582799.1180

393214.4580

97

582792.4509

393215.1323

98

582792 3580

393214.2250

99

582782.9700

3932I5.O3IO

100

5S2779.2I5O

393215.0730

101

582755.4160

393216.8510

102

5S2751.4260

393217.1490

103

582719.2440

393219.5520

IO4

582719.4044

393221.0218

105

582714.6320

393221.4960

106

582709.2670

393222.0210

107

582689.3620

393223.8940

10S

582673.4610

393225.2990

109

5X2668.2200

393225.7670

110

582650.5160

393227.2210

III

582633.3400

393228.6880

112

582628.2710

393229.2010

113

582621.2290

393229.9290

114

582615.2490

3932305520

115

582605.1850

393231.5960

116

5X2596.9530

W2.12.S730

117

582591.3950

393233.4900

118

582582 3030

.393234.4980

119

582574.8000

393235.3740

120

582570.4157

393235.9270

121

5S257O.273O

393234.9010

122

582559.7890

393235.7370

123

582559.9073

393236.5870

124

582559.7856

393236.6OOS

125

582548.3931

393237.5538

126

582548 2810

393236.7870

127

582537.3890

393237.7150

128

5S2535.928O

393237.8320
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Nicolae Corcheș, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Iunie 2019


1 Dr

N’r. Pa

Coordonate pclde contur

Lungimi

— laturi

D(|.1+I)

X(m]

Y[mj

1

582530 676

3912ix 229

5 055

582525.6541

393238.804

18.017

5S25O7.7361

39324O.689(

4.989

582502767»

393241.143.

1.462

5x2502 X26f

3932396S2(

4_354

5825O5.189C

393236.0251

9.020

582513.999C

393214.089C

11.763

582525.6026

393232 1541

0669

5X2525.4931

393231 494.

0.626

II

582526.1106

3932.31.3901

15.141

II

582541 230(1

393230.6000

5.005

12

5S2546 23O<

393230.3S(M

16.543

1.1

5S2562.75OO

393229.510(1

30.005

14

582592.6540

393227.051(

3.778

15

582596.3X.M

393226.4760

6.423

16

582602.5280

393224.5920

5.190

17

582607.6785

393223.9561

43.438

18

582650.9560

393220 2300

48.915

19

582699.7180

393216 3600

4.000

19

5S2 703.6920

393215.9020

16.003

20

5827193900

393214.0680

17.911

21

582737.4310

393212 4910

21.673

22

582759.0242

393210.6369

0.226

23

582759.0510

393210.8610

27.859 I

24

5S2786.866O

393209.2900

19.627

25

582806.3800

393207.1900

9.851

26

582816.0500

393205.3120

17.888

27

582833.8840

393203.9230

18.339

26

582852.1610

393202.4130

49.194

29

582901.1127

393197.5370

10.337

30

582911.3815

393196 3555

10.378

31

5S2921.6940

393195.1940

10.769 |

32

582932.4280

393194.3310

14.669 ,

33

582947.0130

393192.7600

27.860

34

5S2974.6140

393188.9690

14.268

35

582988.8170

393187.6090

21.558

36’

5830103091

393185.9215

3.500

36

583013.8090

393185.8910

18.690

37

583032 3970

393183.9440

0.746

38

583032 3820

393184.6900

0.784

39

583033.1590

393184.5850

3.828 1

40

583036.9760

393184.2910

7.857

41

583044.7970

393183.5430

5.507

42

583050.2770

393182.9990

2.915

43

583053.1870

393182.8340

4.437 !

44

583057.3070

393181.1880

13.516

45

583070.7770

393180.0680

3.021

45'

583073.7910

393179.8650

9.092 |

46

583082.8570

393179.1820

13.593

47

583096.41(8)

393178.1400

3.015 i

4X

583099.4130

393177.8750

18.297 |

49

583117.6620

393176.5450

0.841 |

50

5S3117.6587

393177.3858

11.064

51

583128.6685

393176.2896

2 540 :

52

583128.6934

393173.7500

63.043 ,

53

583191.4430

393167.6780

68.672 |

54

583259.7910

393161.0150

29.259 1

55

583288.9120

393158.1760

38.890

56

583327.7370

393155.9350

6.102 |

57

5X3333.X35O

393155.7060

8.211 i

58

583341.7620

393157.8460

7.199 |

59

583337.5980

393163.7190

0.482 1

60

583337.1180

393163.6720

12.144 1

61

83324.9930

393164.3490

12.468

62

833125310

393164.7350

6.163

63

833063740

393164.9960

10.083 1

64

83296 3010

193165.4460

16.137

65

83280 2400

193167.0090

20.652 '

66

83259.6970

193169.1280

1.764 .

67

83260.0468

93170.8566

66.276 |

68

83194.1020

93177.4720

0.907 |

69

83194.2170

93178.3720

14 296

70

83179.9940

93179.8190

67.050 |

71

831 13 2880 .

93186.6050

1.300

72

S3113.1840

93185.3090

13.877

73 5

83099.3570 .

93186 4900

10 238

74 5

83089.1604

93187.4078

22.641 1

75 5

83066.6024

93189.3446

18.484 ;

76 5

83048.1990

93191.0684

13.099 1

77 5

83035.1537 3

93192 2561

O.9S3 |

78 5

83034 3480 3

93192 8200

20.227 i

79 5

83014.1821 3

93194.3961

1.608 !

80 5

«3013.9810 3

93192 8010

4.832 1


81

583009.1990

393193.4960

4.173

82

583005.0550

393193.9850

1.525

83

583005.2458

393195.4932

4.206

84

5831X11.0430

393195.6490

36.957

85

582964.2540

393199.1740

26.694

86

582937.6930

393201.8350

12.611

87

582925.1300

393202.9380

22.400

88

582902.8690

393205.4300

4589

89

582898.2820

393205.5520

16.138

90

582882 2140

393207.0520

8 288

91

582873.9540

393207.7270

7.624

92

582866.4050

393208.7961

15.784

93

582850.6530

393209.7960

10.974

94

582839.7290

393210.8400

38312

95

5S28O1.578O

393214.3440

2.463

96

582799.1 180

393214.4680

6.700

97

582792.4509

393215.1323

0.912

98

582792.3580

393214.2250

9.423

99

582782.9700

393215.0310

3.755

100

582779.2150

393215.0730

23.865

101

582755.4160

393216.8510

4.001

102

582751.4260

393217.1490

32272

103

582719.2440

393219.5520

1.479

104

582719.4044

393221.0218

4.796

105

582714.6320

393221.4960

5.391

106

582709.2670

393222.0210

19.993

107

582689-1620

393223. X9-IU

15.963

108

582673.4610

393225.2990

5.262

109

582668.2200

393225.7670

17.764

110

582650.5160

393227.2210

17.2*9

III

582633.3400

39322X.6SXO

5.095

112

582628.2710

393229.2010

7.080

113

5X2621.2290

393229.9290

6 012

114

582615 2490

3932305520

10.118

115

5S2605.1X50

1932U.596O

8.330

116

5X2596 9530

393232.8730

5.592

117

582591.3950

393233.4900

9.148

118

582582 3030

393234.4980

7.554

119

582574 8000

393235.3740

4.419

120

582570.4157

393235.9270

1.036

121

582570.2730

393234.9010

10.517

122

582559.7890

393235.7370

0.858

123

582559.9073

393236.5870

0.122

124

582559.7856

193236.6008

11.427

125

582548-3981

*93237.5538

0.776

126

582548 2810

193236.7870

10.931

127

582537.3890

393237.7150

1.466

128

582535.9280

*93237.8320

5.267

S = 6629mp P=l7IO.43OmMEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Strada Nicolae Corcheș, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Est: din punctul nr. 59 până în punctul nr. 64 de gard de beton ; din punctul nr. 64 până in punctul nr. 67 de gard din plasă dc sârmă; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 73 neîmprejmuit; din punctul nr. 73 până în punctul nr. 97 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 104 neîmprejmuit; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 110 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 115 de gard din lemn; din punctul nr. 115 până în punctul nr. 120 de gard din metal și beton; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 124 neîmprejmuit; din punctul nr. 124 până în punctul nr. 125 de gard din beton și metal; din punctul nr. 125 până în punctul nr. 4 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 10 de strada Nicolae Corcheș- UAT Feleacu;

-în latura de Vest: din punctul nr. 10 până în punctul nr. 15 neîmprejmuit; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 17 de strada Orizontului; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 21 neîmrejmuit; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 23 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 36 neîmprejmuit; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 37 de gard de metal și beton; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 43 de gard de lemn; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 44 de alee acces; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 58 neîmprejmuit;

-în latura de Nord : din punctul nr. 58 până în punctul nr. 59 de strada Mihai Românii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca .

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 13060 înscris în Cartea Funciară numărul 311477 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 5036 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6629 nr.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6629 nr conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față dc vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor dc sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii :

Iunie 2019