Hotărârea nr. 55/2019

Hotărârea 55/2019 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier Patrocle.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier „Patrocle”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier „Patrocle” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75472/45/12.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier „Patrocle”;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază tebnico-materială a învățământului, compus din: teren în suprafață de 1755 mp., cu nr. cadastral 274015 și construcția creșă de cartier, cu regim de înălțime Sp+P+2E(1E), edificată între anii 2008-2011, cu suprafața construită de 572 mp., identificată prin nr. cad. 274015-C1, imobil înscris în CF nr. 274015 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier „Patrocle”.

Art. 2. Se aprobă completarea Anexei 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, prin includerea imobilului identificat la art. 1, la Capitolul 5. Școli, grădinițe, creșe, cu valoarea de inventar de 1.614.600 lei pentru teren și valoarea de inventar de 3.446.324,67 lei pentru construcție.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul munici piului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 55 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)