Hotărârea nr. 549/2019

Hotărârea 549/2019 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 277921 din 13.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 689/2, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 689/2/1, teren în suprafață de 18.576 mp., care se reînscric în CF nr. 302219, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 689/2/2, teren în suprafață de 1.851 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Piața Mihai Viteazu tronsonul I.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I, cu suprafața măsurată de 1.851 mp, provenind din CF nr. 302219 Cluj-Napoca, nr. topo. 689/2/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I, întocmită de către Ing. Viorel Gabor, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 549 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la HCL nr. 549/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

PIAȚA MIIIAI VITEAZU, domeniul public TRONSON I

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:

PFA VIOREL GABOR

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0221

CLUJ-NAPOCA

- Mai 2019-
Pagina

/

Anexa nr. P la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/20,II1.2006

H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U i R O I VI Â N

GUVERNUL ROMÂNIEI


LIOTA RARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. .969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.. — Llotărârea Guvernului nr. 969/2002

Tind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum »i al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Mapoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: . .

'1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins.'. .. .....

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


2. Articolul unic va avea următorul cuprln;

„Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munr,v sl comunelor din Județul Cluj a bum’, di '                                                                                                                    r ,

anexele nr. 1 —80 care fac parte integrantă hotărâre,"

3. După anexa nr.„1. se. Introduce o noua ; nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor <: domeniului public al municipiului Clu]-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta liotai

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRJCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stal Ministrul finanțelor publito, ' Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

■) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 a fost publicată in Monitorul Oficial aJ României, Partea I, nr, 246 din 20 martie 2006 și in acest număr bis.

0

1

2

3

1612

1.3.7.

Povârnișului

1.382

1613

1.3.7.

Predeal

5.002

1614

1.3.7.

Prieteniei

4.535

1615

1.3.7.

Pripor

1.046

1616

1.3.7.

Prislop

2.539

1617

1.3.7.

Priveliștii

4.225

1616

1.3.7.

Privighetorii

1619

1.3.7.

Prof. Nicclae Mărqineanu

1620

1.3.7.

Profesor Tudor Ciortea

3.888

1621

1.3.7.

Proqresului

3.190

1622

1.3.7.

Prunilor

820

I 1623

1.3.7.

P-ta Mitropolit Nicoiae Colan

1624

1.3.7.

P-ța 1 Mai

5.025

1625

1.3.7.

P-ța 14 Iulie

5.460

1626

1.3.7.

P-ța 1848

3.626

1627

1.3.7.

P-ta 1907

1.999

162S

1.3.7.

P-ța Abator

8.223

1629

1.3.7.

P-ța Avran lancu

18.504

1630

1.3.7.

P-ta Baba Novac

2.328

1631

1.3.7.

P-ța Fraternității

3.440

1632

1.3.7.

P-ța Gării

12.920

1633

1.3.7.

P-ța Horea .Cloșca și Crișan

1.000

1634

1.3.7.

P-ța Ion Aqârbiceanu

2.170

1635

1.3.7.

P-ța Karl Liebknecht

2.020

1636

1.3.7.

P-ța Lucian Blaqa

7.397

1637

1.3.7.

P-ta Mărăști

24.498

: 1638

1.3.7.

P-ta Mihai Viteazu

33.617

1639

1.3.7.

P-ta Muzeului

2.984

I 1640

1.3.7.

P-ța Romană

1641

1.3.7.

P-ța Ștefan cel Mare

14.512

1642

1.3.7.

P-ța Timotei Cipariu

4.000

1643

1.3.7.

P-ța Unirii

16.610

1644

1.3.7.

Puieților

2.720

1645

1.3.7.

Putna

1.800

1646

1.3.7.

Rădăuți

1.105

1647

1.3.7.

Rahovei

4.592

1648

1.3.7.

Rakoczi Ferenc II

1649

1.3.7.

Rapsodiei

2.070

1650

1.3.7.

Rarău

2.620

1651

1.3.7.

Răsăritului

22.850

1652

1.3.7.

Rășinari

2.100

1653

1.3.7.

Răvașului

,3.220I

1654

1.3.7.

Războieni

5.850

1655

1.3.7.

Reqele Ferdinand

5.950

1656

1.3.7.

Remetea

2.649

1657

1.3.7.

Rene Descartes

4.788

1658

1.3.7.

Republicii

19.636

1659

1.3.7.

Retezat

'2.430

1660

1.3.7.

Robert Koch

1.760

1661

1.3.7.

Rodnei

4.000

1662

1.3.7.

Romul Ladea

1663

1.3.7.

Romulus Vuia

16.270

; 1564

1.3.7.

I Roșiori

12.160

I 1665

1.3.7.

Rovine

I3.979

1666

1.3.7.

Rozelor

559

1667

1.3.7.

Rubin Patiția

1.416

1668

1.3.7.

| Rucăr

1.780

1569

1.3.7.

Sălajului

1.400

1670

1.3.7.

Salcâmului

4.500

4

5

6

1.658,40

Municipiul Cluj - Napoca

6.002,40

Municipiul Cluj - Napoca

5.562,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.255,20

Municipiul Cluj - Napoca

3.166,80

Municipiul Cluj - Naooca

215.475.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

230.558.40

Municipiul Cluj - Napoca

310.825,60

Municipiul Cluj - Napoca

984,00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

297.982,50

Municipiul Cluj - Napoca

323.778,00

Municipiul Cluj - Napoca

215.021.80

Municipiul Cluj - Napoca

118.540,70

Municipiul Cluj - Napoca

487.623,90

Municipiul Cluj - Napoca

1.097.287,20

Municipiul Cluj - Napoca

167.700.40

Municioiul Cluj - Napoca

309.647,20

Municipiul Cluj - Napoca

766.156,00

Municipiul Cluj - Naooca

59.300,00

Municipiul Cluj - Napoca

128.681,00

Municipiul Cluj - Napoca

119.786,00

Municipiul Cluj - Napoca

468.292,10

Municipiul Cluj - Napoca

1.249.398,00

Municipiul Cluj - Napoca

3.073.986,90

Municipiul Cluj - Napoca

176.951,20

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

860.561,60

Municipiul Cluj - Naooca

204.000,00

Municipiul Cluj - Napoca

984.973,00

Municipiul Cluj - Napoca

161.296,00

Municipiul Cluj - Napoca

91.800,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.326,00

Municipiul Cluj - Napoca

272.305,60

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

105.570,00

Municipiu! Cluj - Napoca

•3.144.00

Municipiul Clui - Napoca

27.420,00

Municipiul Cluj - Napoca

124.530,00

Municipiul Cluj - Napoca

190.946,00

Municipiul Cluj - Napoca

346.905,00

Municipiul Cluj - Napoca

352.835,00

Municipiul Cluj - Napoca

3.178,80

Municipiul Cluj - Napoca

283.928,40

Municipiul Cluj - Napoca

53.409,92

Municipiul Cluj - Napoca

123.930,00

Municipiul Cluj - Napoca

41.747,20

Municipiul Cluj - Napoca

237.200.00

Municipiul Cluj - Naooca

Municipiul Cluj - Naooca

964.811.00

Municipiul Cluj - Napoca

128.088,00

Municipiu! Cluj - Napoca

235.954,70

Municioiul Clui - Napoca

33.148,70

Municipiul Cluj - Napoca

83.968,80

Municipiul Cluj - Napoca

90.780,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.680,00

Municipiul Clujjr Napoca

266.850,00

Municipiul Cluj - Napoca

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNC8ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 302219 Cluj-Napoca

Nr. cerere

38250

Ziua

02

Luna

03      1

Anul

2018

Cod verificareAb Partea L Descrierea imobiMm

I EREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473,A+72 EVIDENTA

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Piața Mihai Viteazul, Jud. Cluj________

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 689/2

20.427

B. Partea Ui» Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2606 / 10/01/2014

Act Normativ nr. 193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act normativ nr. LG 213/17-11-1998 emis de PARLAMENT; act normativ nr. LG 215/23-04-2001 emis de PARLAMENT;inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului CLUJ NAPOCA);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege în rang serial câștigat cu încheiere cf nr 3640/1938, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

B3

totodată acest imobil se abnotează din acest CF nefăcând obiect de circulație publică

Al

C. Partea 813. SARCINI .

Document care~ conține date cu caracter pers


protejate


de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezrnembrăniintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Refe rințe

NU SUNT                                 '  ’ 1

AnsxaNr, 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 689/2

20.427

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL .         .    '     '     '    . - .

Geometria pentru acest Im&bH tm a fastg sir.


Date referitoare fia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

20.427

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de aces birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prii care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sun susceptibile de orice modificare, ințcondițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.8693/02-publicitate imobiliară cu codul nr.

ip-2018 in suma de 20, pentru serviciul d<


Data soluționării,

05-03-2018Document care conține date cu caracter personal, protejate de


■prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


Nr.

Pct.

Y

1

587034.054

392481.787

2

587034.317

392483.592

3

587035.471

392491.289

4

587035.980

392495.129

5

587036.289

392497.450

6

587039.146

392497.240

7

587046.176

392557.376

8

587051.560

392593.242

9

587052.027

392595.375

10

587052.961

392600.097

11

587039.327

392603.256

12

587038.999

392603.227

13

587035.707

392601.965

14

587031.580

392602.580

15

587031.299

392596.739

16

587029.890

392554.169

17

587025.333

392500.369

18

587025.421

392494.989

19

587025.768

392492.015

20

587025.934

392491.740

21

587032.354

392483.242

22

587033.216

392482.295

întocmit: PFA GABOR V. Viorel

CALC U LU L S U PRAFETEI

PUNCTE PE CONTUR llJi

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [rn]

Y [m]

1

587034.054

392481.787

1.824

2

587034.317

392483.592

7.783

3

587035.471

392491.289

3.874

4

587035.980

392495.129

2.341

5

587036.289

392497.450

2.865

6

587039.146

392497.240

60.546

7

587046.176

392557.376

36.268

8

587051.560

392593.242

2.184

9

587052.027

392595.375

4.813

10

587052.961

392600.097

13.995

11

587039.327

392603.256

0.329

12

587038.999

392603.227

3.526

13

587035.707

392601.965

4.173

14

587031.580

392602.580

5.848

15

587031.299

392596.739

42.593

16

587029.890

392554.169

53.993

17

587025.333

392500.369

5.381

18

587025.421

392494.989

2.994

19

587025.768

392492.015

0.321

20

587025.934

392491.740

10.650

21

587032.354

392483.242

1.281

22

587033.216

392482.295

0.980

S=1.851

mp P=268.561m

întocmii: PFA GABOR V. Viorel

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație scria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

A         Imobil Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul, Jud. Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Prima înscriere imobil- Documentație cadastrala pentru emiterea FICL in vederea înscrierii in cartea funciara a parcării din Piața Mihai Viteazul

  • 3.  Scurta^prej^ntai-easjtuajiei diu teren:

  • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat minatoarele operațiuni :

- studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor

necesare întocmirii documentației cadastrale

documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecini acestuia.

Stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

  • b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in intravilanul Loc. Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul, Jud. Cluj . Imobilul cire următorii vecini: : N -Nr. cad.: 253554 si Nr. cad.: 250202,E - Piața Mihai Viteazul, S-Piata Mihai Viteazul, V - Piața Mihai Viteazul.

  • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul cu suprafața masurata de 1.851 m.p. este in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, conform extrasului de Carte Funciara nr. 302219, nr. top.: 689/2. Imobilul are categoria de folosința drum (Dr). Imobilul nu este împrejmuit.

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-I.

Jb Operațiuni topo ■cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe bard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stercografic 1970. Sistem de cote -Marca Neagra 1975.

Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate


Data întocmirii: mai 2019


ÎNTOCMIT: GABOR V.Viorel


h. SITUAȚIA CONFORM C.F. :

NR.

C.F.

NR.

TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

SIJPRAF.

('»•!>■)

PROPRIETARI

302219

689/2

Altele

20.427

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIULUI CLUJNAPOCA

B. SITUAȚIA PROPUSA- DEZLIPIRE:

| NR.

C.F.

NR.

TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(»>•!’•)

PROPRIETARI

302219

|

1

689/2

Altele

20.427

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

689/2/1

18.576

689/2/2

1.851

C^SITUAJIA PROPUSA- PRIMAȚNȘCRIERg __

NR.

C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m-P-)

PROPRIETARI

NOU

689/2/2

Piața Mihai Viteazu, Tronson I

1.851

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIULUI CLUJNAPOCA

ÎNTOCMIT:

P.F.A GABOR V. Viorel


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1.851 m.p.

Intravilan, Mun. Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu


Nr.parccll

CatoQorta do folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

2

3

4

1

Dr

1.851

Piața Mihai Viteazu, Tronson I

Total

1 851


Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construita la col (mp)

Total