Hotărârea nr. 548/2019

Hotărârea 548/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018

(aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312.128/809/14.06.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimentey,

Reținând prevederile art. 9 alin. (2) și (5), art 11 lit. e), art. 15 alin (3), art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H. Se aprobă alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală^ Capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru implementarea Programului social Alimente, în anul 2019.

Art. UE. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 548 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 548/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


METODOLOGIA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI SOCIAL „ALIMENTE”

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1. (1) Programul social ”Alimente” se întemeiază pe principiul solidarității sociale po comunitatea vine în sprijinul familiilor și persoanelor singure vulnerabile, care au o situație materială precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.

 • (2) Programul social „Alimente” este o formă de sprijin comunitar, complementară celorlalte beneficii sociale acordate din bugetul de stat și constă în acordarea de tichete sociale celor mai vulnerabile categorii de persoane din municipiul Cluj-Napoca.

 • (3) Acest program este susținut din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Prezenta metodologie stabilește procedura de acordare a tichetelor sociale persoanelor singure/familiilor vulnerabile, care au o situație materială precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, cu domiciliul în municipiului Cluj - Napoca.

Cap. II Scopul Programului social "Alimente”

Art. 3. Prevenirea și combaterea marginalizării sociale a persoanelor singure/familiilor cu domiciliu/reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în situație de dificultate, care din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață, și-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacități de integrare socială.

Cap. III Obiectivul Programului social ”Alimente”

Art. 4. Reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în municipiul Cluj-Napoca, prin acordarea unui sprijin financiar din bugetul local sub formă de tichete sociale, ca măsură complementară beneficiilor de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale.

Cap. IV Beneficiarii Programului social "Alimente”

Art. 5. Pot fi beneficiari ai Programului social "Alimente” următoarele categorii de persoane:

 • a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

 • b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;

 • c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;

 • d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

 • e) victimele traficului de persoane;

 • f) victimele violenței domestice.

Cap. V Cadrul legal general

Art. 6.

 • (1) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (2) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (3) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare;

 • (5) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • (7) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (8) O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (9) OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • (10)   H.G. nr. 3 83/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020;

 • (11) Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (12) Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (13)  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

 • (14)   Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;

 • (15)   H.C.L. nr. 315/2015 privind Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020.

Cap. VI Definiții

Art. 7. în sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a.  ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților;

 • b.  beneficiarii de ajutor social sunt persoanele singure sau familiile pentru care s-au stabilit, prin dispoziția primarului, drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c.  beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei sunt familiile pentru care s-au stabilit, prin dispoziția primarului, drepturile prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d.  domiciliul/reședința reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală/secundară, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • e. grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială;

 • f.  pensionarii, invalizii, veteranii, văduvele de război, persoanele deportate, prizonierii, persecutații politic, eroii martiri ai revoluției, orfanii sunt categoriile de persoane beneficiare ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război,cu modificările și completările ulterioare; Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, (r 2), cu completările ulterioare, Legii nr. 341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni - august 1977 , cu modificările și completările ulterioare;

 • g. persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r2), cu modificările și completările ulterioare;

 • h.  reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile și care solicită, în numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de asistență socială. Reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară;

 • i.  reprezentantul legal este persoana desemnată, în condițiile legii, să reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate de exercițiu conform Codului Civil;

 • j.  sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/ grup/comunități manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății;

 • k.  situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

 • l.  șomerii indemnizați sau neindemnizați sunt persoanele care se află în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Cluj (AJOFM Cluj), cu indemnizație de șomaj sau ca persoane în căutarea unui loc de muncă, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • m. testarea mijloacelor de existență a potențialilor beneficiari reprezintă procedura de evaluare a veniturilor realizate și a bunurilor mobile și imobile deținute de persoană sau familie, necesare acoperirii nevoilor de consum ale acestora;

 • n.  venitul reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizează/primesc ca urmare a unei activități salarizate, independente sau agricole, așa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, precum și cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asistență socială, obligații legale de întreținere, alte indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent ori creanțe legale;

 • o.  victimele traficului de persoane sunt definite de art. 6 lit. qq) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare (victima traficului de persoane reprezintă persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de amenințare, violență sau al altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune și abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de parte vătămată;) și de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;

 • p. victimele violenței domestice sunt definite la art. 6 lit. rr) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare (violența în familie se referă la orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material) și de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Familia se definește după cum urmează:

 • (1) Prin familie se înțelege soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • (2) Se consideră familie și persoana care locuiește și se gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

 • d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • e) al cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • f) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e).

 • (3) Se consideră familie și frații tară copii, care locuiesc și gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

 • (4) în sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • (5) Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

Art. 9. Prin termenul persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților.

Cap. VII Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale

Art. 10. (1) Pentru acordarea dreptului la beneficiul social sub formă de tichete sociale în vederea achiziționării de produse alimentare, fiecare persoană singură/familie care se încadrează în program, depune la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) un dosar cu următoarele documente, prezentate în original și copie, după caz:

 • a) cererea și declarația pe proprie răspundere al cărei model este prezentat în Anexa la prezenta metodologie, parte integrantă a acesteia, care va fi însoțită în mod obligatoriu de documente doveditoare, în funcție de fiecare caz în parte;

 • b) acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sentințe de divorț, hotărâre de plasament/adopție/încredințare etc);

 • c) acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei ( adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj din luna anterioară celei în care se depune cererea, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate, etc.);

 • d) actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;

 • e) certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

 • f)  carnetul de evidență, vizat la zi - pentru șomeri sau adeverință eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizați și sunt aflați în căutarea unui loc de muncă;

 • g) alte documente doveditoare privind apartenența la una dintre categoriile menționate în prezenta metodologie, în funcție de caz.

(2) Persoanele singure/familiile beneficiare de ajutor social, de alocație pentru susținerea familiei sau stimulentul educațional acordat în baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, completează doar formularul de cerere și de declarație pe propria răspundere prevăzut în Anexa la prezenta metodologie.

Cap. VIII. Stabilirea dreptului la beneficiul social sub formă de tichete sociale

Art. 11. Formularul de cerere și de declarație pe proprie răspundere, prevăzut în Anexa la prezenta metodologie, se completează de către persoana singură/reprezentantul familiei/reprezentantul legal cu informațiile privind componența familiei, veniturile nete realizate și bunurile deținute în luna anterioară depunerii.

Art. 12. Formularele de cerere și de declarație pe propria răspundere se pot depune, împreună cu actele doveditoare, în fiecare an, până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie și se soluționează în ordinea depunerii acestora.

Art. 13. Soluționarea cererii se face de către Direcția de Asistență Socială și Medicală prin verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 14. Verificarea eligibilității se face pe baza documentelor doveditoare care însoțesc formularul de cerere și de declarație pe propria răspundere, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN și în bazele de date ale Direcției Impozite și Taxe Locale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 15. în situația în care suma rezultată din luarea în evidență a cererilor care îndeplinesc criteriile de acordare depășește bugetul aprobat cu această destinație, criteriul de departajare pentru acordarea tichetelor sociale va fi numărul de înregistrare al cererilor, în ordine cronologică.

Art. 16. în urma verificărilor se întocmește un referat cu propunerea de acordare sau de respingere, care se înaintează primarului pentru emiterea dispoziției individuale sau colective, după caz.

Art. 17. Acordarea tichetelor sociale se face cu condiția ca solicitantul să-și fi achitat obligațiile de plată față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 18. Tichetele sociale se acordă o singură dată pe an, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul DASM.

Art. 19. Dacă o persoana singură se regăsește la data solicitării în mai multe dintre categoriile de beneficiari prevăzute la Art. 5, aceasta beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține.

Art. 20. (1) Dacă două sau mai multe persoane din aceeași familie se încadrează în una sau mai multe dintre categoriile de beneficiari prevăzute la Art. 5, fiecare familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține.

(2) Dacă în aceeași familie sunt două sau mai multe persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, tichetele sociale se acordă pentru fiecare persoană încadrată în grad de handicap grav sau accentuat.

Cap. IX. Respingerea cererii sau încetarea dreptului la beneficiul social

Art. 21. Cererea de acordare a beneficiului social sub formă de tichete sociale se respinge în următoarele situații:

 • a) neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la Art. 5;

 • b) în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile pentru întocmirea anchetei sociale.

Art. 22. Dreptul la beneficiul social sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații:

 • a) la cerere;

 • b) decesul titularului tichetului social;

 • c) modificarea condițiilor de eligibilitate, după stabilirea dreptului.

Art. 23. Respingerea cererii sau încetarea dreptului la beneficiul social se face prin dispoziția primarului, individuală sau colectivă, după caz, la propunerea Direcției de Asistență Socială și Medicală, în baza referatului de specialitate.

Cap. IX.Tichetele sociale, perioada de valabilitate și distribuirea acestora

Art. 24. Titularul tichetului social este persoana care se regăsește la data solicitării în una din categoriile de beneficiari prevăzute la Art. 5 și îndeplinește condițiile de eligibilitate.

Art. 25. Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, care este valabil până la data de 30 iunie a anului următor.

Art. 26. Distribuirea tichetelor sociale se face la sediul DASM, prin cele 2 centre de zi pentru vârstnici și prin cluburile de pensionari din structura DASM, pe baza prezentării actului de identitate în original. Pentru cazuri excepționale se pot distribui și la domiciliul persoanei imobilizate.

Art. 27. Tichetul social poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de produse alimentare. Este interzisă utilizarea tichetelor sociale pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora sub orice formă.

Art. 28. în cazul în care se constată una din situațiile prevăzute la Art. 27, se procedează la încetarea acordării dreptului la beneficiul social, precum și la recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor sociale și cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora, după caz.

Art. 29. Beneficiul social sub formă de tichete sociale nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și nu se urmărește silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu același titlu.

Art. 30. Beneficiul social sub formă de tichete sociale nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială sau alte prestații sociale bazate pe testarea veniturilor.

Cap. X. Monitorizare și control

Art. 31. în vederea stabilirii realității și exactității datelor furnizate de solicitanți se derulează verificări referitoare la:

 • a) componența familiei;

 • b) veniturile declarate;

 • c) existența bunurilor mobile și imobile care ar duce la excluderea acordării beneficiului social;

 • d) existența debitelor restante la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • e) dacă există persoane decedate ulterior depunerii cererii și a declarației pe propria răspundere;

 • f)  alte date relevante.

Art. 32. (1) Pentru verificarea celor declarate de solicitanți în formularul de cerere și de declarație pe propria răspundere, respectiv componența familiei, situația veniturilor și a bunurilor imobile și mobile deținute, DASM va accesa propriile baze de date, bazele de date ale Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și informațiile ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN.

(2) în caz de suspiciune sau sesizare, se vor efectua anchete sociale.

Art. 33. în funcție de cele constatate în urma verificărilor, DASM întocmește referatele care stau la baza dispozițiilor emise de primar privind acordarea, respingerea sau încetarea dreptului la beneficiul social sub formă de tichete sociale.

Art. 34. în situația în care, în urma verificărilor, sunt identificate persoane care au primit necuvenit tichete sociale, se procedează la încetarea acordării dreptului la beneficiul social, precum și la recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor sociale și cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora, după caz.

Cap. XI. Responsabilități

Art. 35. Direcția de Asistență Socială și Medicală are următoarele reponsabilități:

 • a) propune perioadele în care se depun cererile și perioadele în care se acordă tichetele sociale, cu încadrarea în sumele alocate în fiecare an pentru acest program, stabilite prin prezenta metodologie;

 • b) realizează achiziția serviciilor de imprimare a tichetelor sociale și urmărește derularea contractelor;

 • c) primește și înregistrează cererile însoțite de acte doveditoare;

 • d) verifică, analizează și propune acordarea, respingerea, încetarea beneficiului social, după caz;

 • e) transmite societății emitente de tichete sociale, listele beneficiarilor cuprinzând nume, prenume și codul numeric personal;

 • f) înaintează primarului dispozițiile de acordare, respingere, încetare a beneficiului social, pe baza referatelor de specialitate;

 • g) restituie emitentului tichetele nedistribuite, pe bază de borderou, în scopul recuperării contravalorii nominale a acestora;

 • h) înaintează primarului propunerile de recuperare a contravalorii beneficiului social primit necuvenit și a cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora;

 • i) efectuează verificările stabilite prin prezenta metodologie;

 • j) întocmește și actualizează listele cu beneficiari cu datele primite în baza protocoalelor de colaborare sau a situațiilor puse la dispoziție de către instituțiile abilitate, în scopul verificării veridicității datelor declarate de solicitanți pe propria răspundere;

 • k) efectuează anchete sociale ori de câte ori este nevoie;

 • l) arhivează toată documentația de distribuire a tichetelor sociale după finalizarea procesului de distribuire a tichetelor sociale conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 36. Personalul direct implicat în desfășurarea activităților care vizează acordarea tichetelor sociale răspunde potrivit legii pentru nerespectarea prevederilor prezentei metodologii și a normelor legislative aplicabile în materie.

Cap. XII Dispoziții finale

Art. 37. Acordarea tichetelor sociale în cadrul Programului social "Alimente” se va face în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetele anuale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală.

***


PRIMĂRIA 51 CONSILIUL LOCAL

CLUJ-NAPOCA

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

A. CERERE

Subsemnatul/a_____________________________________________, CNP________________________,

cu domiciliul/reședința în Cluj-Napoca, str.___________________________________________nr._______ap.______,

Telefon________________________________, în calitate de persoană singură/reprezentant al unei familii în care

există cel puțin o persoană aflată în una dintre următoarele situații (se bifează cu ”x” caseta corespunzătoare):

LJ persoană încadrată în grad de handicap grav sau accentuat, neinstituționalizată;

șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;

 • □ pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;

 • □ persoană singură/familie beneficiară de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sau de alocație de susținere a familiei potrivit Legii nr. 277/2010privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

0 victimă a traficului de persoane;

 • □  victimă a violenței domestice,

vă rog să-mi aprobați acordarea tichetelor sociale din cadrul Programului social ”Alimente”, conform prevederilor HCL nr. 515/2018.

Am luat la cunoștință și mă angajez să anunț, în scris, Direcția de Asistență Socială și Medicală cu privire la orice modificare care intervine în situația socio-economică, de natură să modifice acordarea beneficiilor sociale solicitate, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit aceasta.

Declar pe propria răspundere că nu am obligații de plată față de bugetul local.

Menționez că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018. Declar că îmi dau consimțământul în mod expres, în ceea ce privește prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale pentru a fi prelucrate, utilizate și stocate în scopul acordării tichetelor sociale din cadrul Programului social “ Alimente”.

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta.

Anexez următoarele documente doveditoare, în copie sau original, după caz:

 • 1._____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 2.____________________________________________________________________________________________________________________

 • 3. ____________________________________________________________________________________________________________________

 • 4. _____________________________________________________________________________________________________________

 • 5. ____________________________________________________________________________________________________________________

 • 6. ____________________________________________________________________________________________________________________

 • 7.____________________________________________________________________________________________________________________

Data: ____________________ Semnătura,________________________

Atenție! Completați și Declarația de pe verso (întoarceți pagina)!

pagina 1


—’JvnBfUKV.s:                                                         -------------------------------.......

B. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


Subsemnatul/a________________________________________________________, CNP____________________________________, cu domiciliul/reședința în municipiul

Cluj-Napoca, str._________________________________________, nr._______, ap.________, declar pe propria răspundere componența familiei mele, veniturile nete

lunare și bunurile imobile și mobile deținute de mine și membrii familiei mele, conform celor de mai jos:


I. Componența familiei mele și veniturile nete lunare realizate de fiecare membru al familiei:

Nr. ort.

Numele și prenumele membrilor familiei (se completează începând cu titularul cererii)

Codul numeric personal

Grad de rudenie (*

Ocupația (**

Veniturile (***

1

2

3

4

5

6

7

8

Total venituri

*) Se completează, după caz: *) soț, soție, fiu, fiică, etc; **) salariat, elev, student, pensionar, șomer,... ***) în situația existenței mai multor surse de venituri la aceeași persoană, acestea se cumulează și se atașează documentele doveditoare.

II. Bunurile imobile și mobile deținute de mine și de membrii familiei mele:


Bunuri imobile:

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

1

Autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;


ă cu DA în caseta


ă bunurilor


2

Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosfera „ Delta Dunării ”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

7

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

c


Sub sancțiunile Codului Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentel sunt reale, exacte și complete.


Data:


Semnătura:


pagina 2