Hotărârea nr. 545/2019

Hotărârea 545/2019 - Stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HO TĂRÂRU

pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 299769/07.06.2019 ai Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019, precum și ale Legii nr. 249/2015, ale Legii nr. 211/2011, ale Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 101/2006, ale Legii nr. 52/2003, Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 252/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al județului Cluj, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă Caietul de sarcini și Modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor de transfer, cuprinse în Anexele 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se mandatează domnul Emil BOC, primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentat al Municipiului Cluj-Napoca în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, să voteze aprobarea documentelor precizate la art. 1, cuprinse în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

 • (2)  Se mandatează directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin.

 • (3) (caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Națională a Achizițiilor Publice și/sau Autoritatea de Management, în limitele pe care le presupune verificarea.

 • (3)  Se mandatează directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea cbntrăctuluî de delegare a gestiunii'TetViHuiuTpubTic'cle colectare, transport și transfer la care se referă documentele aprobate conform art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoanele desemnate.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec Dan Ștefan Tarcea

5

Nr.545 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu .23 voturi) ..

-/ Z-A-

EPMCXup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 1 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE

COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER

A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL CLUJ


Contract de servicii:

Nr. 20/11.01.2018 - SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE DELEGARE PENTRU SER VICIUL DE COLECTARE SI TRANSPORTA DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL CLUJ

- cod CPV 71356200-0, 72224000-1, 79418000-7,90713000-8

BENEFICIAR:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂECO-MTEROPOLITAN CLUJ

EPMC^vp!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 2 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

1

2

3

CUPRINS

ABREVIERI

 • 1.   INTRODUCERE

 • 2.   CADRUL LEGISLATIV

  • 2.1.   LEGISLAȚIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

  • 2.2.   CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

  • 2.3.   CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI SERVICIUL

DE SALUBRIZARE

 • 3.   DESCRIEREA SISTEMULUI ACTUAL DE COLECTARE și TRANSPORT AL

DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL CLUJ

 • 3.1.   DATE GENERALE

 • 3.2.   ASPECTE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE

33

 • 3.2.1    Colectarea deșeurilor municipale

 • 3.2.2    Tratarea deșeurilor municipale

 • 3.2.3    Eliminarea deșeurilor municipale

 • 3.2.4    Generarea și gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri.

 • 3.2.5    Infrastructura existentă pentru desfășurarea serviciului de salubrizare

 • 3.3.   SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OPERAREA SERVICIILOR DE

SALUBRIZARE

 • 3.4.   FINANȚAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 • 4.   DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL

DEȘEURILOR

 • 4.1.   PROIECȚIA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI CE URMEAZĂ SĂ FIE

GESTIONATE

 • 4.1.1.   Proiecția populației Județului Cluj pe următorii 10 ani..

 • 4.1.2.   Proiecția generării deșeurilor în județul Cluj pe următorii 10 ani..

  EPMCXu"

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 3 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • 4.1.4.   Estimarea cantităților de deșeuri menajere care vor fi colectate pe următorii 10 ani76

 • 4.1.5.   Estimarea cantităților de deșeuri colectate care vor intra la instalațiile de gestionare a

deșeurilor din cadrul SMID Cluj pe următorii 10 ani

 • 4.1.6.   Estimarea cantităților de deșeuri voluminoase, periculoase menajere și din construcții -

demolări colectate pe următorii 10 ani

 • 4.2.   CADRUL INSTITUȚIONAL AL PROIECTULUI

 • 4.3.   ACTIVITĂȚI CE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATE

 • 4.4.   INVESTIȚII REALIZATE PRIN PROIECTUL SISTEM DE MANAGEMENT

INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ ȘI CARE VOR FI CONCESIONATE OPERATORILOR

 • 4.5.   ALTE INVESTIȚII PUSE LA DISPOZIȚIE DE AUTORITATEA

CONTRACTANTA

 • 4.6.   INVESTIȚII CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE DE OPERATORUL DE

COLECTARE ȘI TRANSPORT.................:

 • 5. OPȚIUNI PRIVIND OPERAREA SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI

TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE

 • 5.1.    OPȚIUNI TEHNICE

 • 5.1.1.   Modalitatea de colectare a deșeurilor

 • 5.1.2.   Categoriile de deșeuri care se colectează separat în cadrul SMID Cluj

 • 5.1.3.   Transportul deșeurilor municipale colectate separat în cadrul SMID Cluj

 • 5.1.4.   Transferul deșeurilor municipale colectate separat în cadrul stațiilor de transfer... 139

 • 5.2.   OPȚIUNI LEGALE ȘI INSTITUȚIONALE

 • 5.2.1.   Modalitatea de gestiune a serviciului

 • 5.2.2.   Opțiuni privind structura contractelor de gestiune

 • 5.2.3.   Opțiuni privind modalitatea de atribuire a contractelor

 • 5.3.   FEZABILITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ

 • 5.3.1.   Costurile și veniturile estimate

 • 5.3.2.   Implementarea prevederilor OUG 74/2018

 • 5.3.3.   Concluzii privind fezabilitatea economico-fmanciară a delegării

 • 5.3.4.   Opțiuni privind mecanismul financiar al sistemului și mecanismul de plată

 • 5.4.   ASPECTE DE MEDIU

 • 5.4.1.   Aspecte referitoare atingerea țintelor prevăzute în legislația de mediu privind deșeurilel74

 • 5.4.2.   Aspecte referitoare la respectarea altor prevederi legale din domeniul gestionării

deșeurilor

 • 5.4.3.   Reducerea consumului de materiale și resurse


  EPMCAfcnM

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 4 din 217

  1 - - - - -——■—■ - • • '

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  ■ T ■:

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • 5.4.4.   Sănătatea și siguranța populației

 • 5.4.5.   Mediul de lucru

  • 5.5.   ASPECTE SOCIALE

 • 6.   SOLUȚIA OPTIMĂ DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE

COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

 • 6.1.    ARIA DELEGĂRII

 • 6.2.   MODALITATEA DE GESTIUNE, STRUCTURA CONTRACTELOR ȘI

ACTIVITĂȚILE DE SALUBRIZARE DELEGATE

 • 6.3.   INVESTIȚII CARE TREBUIE REALIZATE DE OPERATOR

 • 6.4.   DURATA DELEGĂRII SERVICIILOR

 • 6.5.   TARIFE MAXIMALE SI REDEVENTA

 • 6.5.1.   T arifele maximale

 • 6.5.2.   Valoarea estimată a contractului și Redevența

 • 6.6.   MECANISMUL FINANCIAR / MECANISMUL DE PLATĂ

 • 6.7.   ANALIZA ȘI REPARTIZAREA RISCURILOR

 • 6.8.   TIPUL DE CONTRACT PROPUS ȘI VALOAREA ESTIMATĂ

 • 6.9.   PROCEDURA DE ATRIBUIRE

 • 7.   PREVEDERI CONTRACTUALE obligatorii

 • 8.   CALENDARUL ESTIMAT AL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE DELEGARE

ANEXE.


__________________________________________________________________________________________________________________________________216


EPMCXup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 5 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

TABELE ȘI FIGURI

Tabel 1 Reglementării europene, naționale și responsabilitățile APL în domeniul gestiunii deșeurilor

Tabel 2 Legislația privind operațiile de gestionare a deșeurilor

Tabel 3 Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

Tabel 4 Alte prevederi legislative

Tabel 5 Cantități de deșeuri colectate de către operatorii de salubritate în județul Cluj (2012-2016)

Tabel 6 Operatori de salubritate cu activitate în județul Cluj la nivelul anului 2017

Tabel 7 Situația recipienților de colectare separată a deșeurilor în județul Cluj (2017)

Tabel 8 Cantități de deșeuri reciclabile, pe categorii, colectate în anul 2016 de către operatori în județul Cluj (tone)

Tabel 9 Echipamente de transport utilizat de operatorii de salubrizare în Județul Cluj pntru deșeurile municipale (2016)

Tabel 10 Stații de sortare a deșeurilor în județul Cluj (2016)

Tabel 11 Proiecte PHARE CES - bunuri de infrastructură și echipamente și UAT-uri deservite ..................................................................................................................................................46 Tabel 12 Operatori de salubrizare carea activează în prezent în județul Cluj, în mediul urban .............................................................................................................. 48 Tabel 13 Operatori de salubrizare carea activează în prezent în județul Cluj, în mediul rural 49 Tabel 14 Perioadele de valabilitate a contractelor de salubrizare existente în județul Cluj, în mediul urban............................................................................................................................51

Tabel 15 Perioadele de valabilitate a contractelor de salubrizare existente în județul Cluj, în mediul rural

Tabel 16 Situația operatorilor de salubrizare din județul Cluj, mediul urban, în 2018, în funcție de natura capitalului (public/privat)

Tabel 17 Situația operatorilor de salubrizare din județul Cluj, mediul rural în 2018, în funcție de natura capitalului (public/privat)

Tabel 18 Chestionarul de colectare a datelor privind tarifele consumatorilor casnici și a instituțiilor/agentilor economici

Tabel 19 Prognoza populației în județul Cluj

Tabel 20 Prognoza generării deșeurilor municipale, pe cele patru zone de colectare, în județul Cluj

Tabel 21 Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Cluj, pe medii

Tabel 22 Estimarea cantităților care urmează să fie colectate în județul Cluj, pe zone de colectare și categorii de deșeuri (tone/an)

Tabel 23 Cantitățile de deșeuri municipale colectate în județul Cluj estimate că vor intra în instalațiile SMID Cluj (tone/an)

Tabel 24 Estimarea cantităților de deșeuri voluminoase, periculoase menajere și a deșeurilor din construcții și demolări provenite de la populație

EPMC^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 6 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

1

2

3

Tabel 25 Distribuția pe UAT-uri a recipienților de colectare separată a reciclabilelor menajere, achiziționate prin proiectul SMID Cluj....................................................................................92

Tabel 26 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 1 de colectare din județul Cluj .101 Tabel 27 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 2 de colectare din județul Cluj .102 Tabel 28 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 3 de colectare din județul Cluj .103 Tabel 29 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 4 de colectare din județul Cluj .104 Tabel 30 Numărul de recipienți și mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări necesar operatorulilor de salubrizare în județul Cluj, pe zone de colectare.................................................................................................................................109

Tabel 31 Necesar vehicule de colectare în județul Cluj, pe zone de colectare

Tabel 32 Necesar de vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor perculoase, voluminoase și a cadavrelor de animale de pe domeniul public în județul Cluj, pe zone de colectare

Tabel 33 Achizițiile/dotările necesare care urmează să fie realizate de operatorii de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport în județul Cluj, pe zone de colectare

Tabel 34 Obiective și tine anuale privind reciclarea deșeurilor din ambalaje în județul Cluj (%) ...................................’...................................................’.........................................................174 Tabel 35 Obiective și ține anuale privind reciclarea deșeurilor din ambalaje în județul Cluj (tone)......................................................................................................................................174

Tabel 36 Matricea de alocare a riscurilor asociate delegării serviciului de salubrizare în județul Cluj - activitatea de colectare și transport deșeuri

Figura 1 Cantități de deșeuri municipale colectate, pe categorii, în perioada 2012-2016 în județul Cluj (tone/an)

Figura 2 — Data încetării contractelor de salubrizare existente, în mediul urban

Figura 3 - Data încetării contractelor de salubrizare existente, în mediul rural

Figura 4 Zonele de colectare în județul Cluj

EPMC’.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 7 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

ABREVIERI

AC

ADI

AM

ANRSC

APL

APM

Autoritatea Contractantă

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj

Autoritatea de Management

Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică

Autoritate Publică Locală

Agenția pentru Protecția Mediului

BS

Buget de Stat

BL

Buget Local

CE

CJ

CL

FEDR HG OM OUG OTR

POS

POIM

PJGD

PNGD PRGD Proiect SMED SNGD SF

UE

UAT

Comisia Europeana

Consiliul Județean Cluj

Consiliu Local

Fondul European de Dezvoltare Regională

Hotărâre de Guvern

Ordin de Ministru

Ordonanța de Urgență a Guvernului

Organizație de transfer de responsabilitate

Programul Operațional Sectorial

Programul Operațional Infrastructură Mare

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor

Planul Național de Gestiune a Deșeurilor

Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor

Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor

Studiu de Fezabilitate

Uniunea Europeană

Unitate Administrativ Teritorială

EPMC^up.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 8 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • 1. INTRODUCERE

Scopul studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare este de analiză a elementelor tehnice, economice, instituționale și legale aferente cadrului de desfășurare a activității de colectare și transport din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj și identificarea celei mai bune soluții de gestiune a acestei activități de salubrizare.

Prezentul document a fost elaborat în cadrul operaționalizării Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Cluj, sistem ale cărui investiții au fost finanțate parțial prin POS Mediu 2007-2013, finalizarea acestora fiind în desfășurare printr-un proiect fazat în cadrul POIM. Este preconizat ca toate investițiile aferente sistemului, prevăzute prin proiect, să fie finalizate în anul 2020. Astfel, prezentul document ia în considerare investițiile și prevederile Proiectului fazat „Sistem de management integat al deșeurilor în județul Cluj. De asemenea, alte investiții de gestionare a deșeurilor au fost integrate în cadrul sistemului.

Conform Acordului privind modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj "și Aplicației de finanțare:

 • •  Consiliul Județean va iniția și derula procedurile de achiziție publică privind contractele de delegare a gestiunii instalațiilor realizate prin Proiect (stații de transfer și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj);

 • •  Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora la stațiile de transfer arondate zonei de operare respective, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI, în numele și pe seama Consiliilor locale implicate;

Revizuirea Studiului de Oportunitate se bazează pe datele cuprinse în documentele tehnico-economice și instituționale care au stat la baza aprobării proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj", coroborate cu:

 • -  Informațiile relevante cuprinse în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, actualizat;

 • -  Actualizarea estimărilor cantităților de deșeuri generate, a costurilor aferente serviciului de salubrizare și a datelor de intrare relevante pentru viitorul contract de salubrizare, bazate pe:

o Raportările recente ale operatorilor;

o Chestionare aplicate administrațiilor publice locale și operatorilor de salubrizare;

o Datele statistice recente privind populația Județului Cluj.

\l

EPMC’

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 9 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • -  Modificările legislative intervenite din momentul elaborării inițiale a studiului de oportunitate, în special a prevederilor din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în special cele din:

o Legea nr. 225/2016 privind modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

o OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, aprobată prin Legea nr. 174/2017;

o OUG nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utlități publice nr. 51/2006.

 • -  Modificările aduse legislației de deșeuri modificări legislative majore în legislația privind gestiunea deșeurilor, în contextul aprobării OUG 74 din 17 iulie 2018. Este vorba despre următoarele acte normative modificate:

o Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

o Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

o OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

 • -  Date actualizate colectate de la UAT-uri și operatori de salubrizare.

Din punct de vedere legal, prezentul studiu se raportează la două categorii de cerințe legale:

Cerințe specifice gestiunii serviciilor de salubrizare

întrucât activitatea care urmează să fie delegată este un serviciu de utilitate publică, elaborarea Studiului de Oportunitate răspunde, în primul rând, unei cerințe a Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, scopul acestuia fiind de a fundamenta și stabili soluțiile optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Cerințe specifice pentru determinarea deciziei unei potențiale concesiuni

Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, și în special conform prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de sez*vzcz'z(denumită în continuare H.G. 867/2016), Secțiunea a 2-a — Fundamentarea deciziei de concesionare a Capitolului H - Planificarea și pregătirea

EPMCAtaup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 10 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare si transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

concesiunii, legiuitorul stabilește modalitatea de analiză, condițiile și conținutul elementelor și etapelor pe baza cărora se fundamentează decizia de concesionare.

Studiul de fundamentare privind oportunitatea deciziei de fundamentare trebuie să conțină, conform H.G. nr. 867/2016, art. 12 și 13, cel puțin următoarele:

 • -  Aspecte generale;

 • -  Fezabilitatea tehnică;

 • -  Fezabilitatea economico-financiară;

— Aspecte de mediu;

— Aspecte sociale și instituționale;

— O analiză a riscurilor și alocarea acestora între părțile viitorului contract.

De asemenea, în funcție de durata recuperării investițiilor, studiul trebuie să stabilească durata optimă a concesiunii, conform prevederilor Legii nr. 100/2016 a concesiunilor de lucrări și servicii, art. 16, astfel încât durata să nu poată „depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului penru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea servirilor, precum și a unui profit rezonabil”.

Din acest punct de vedere, studiul are ca obiective:

 • a) Conformarea cu prevederile legale privitoare la analiza opțiunilor și fundamentarea deciziei de delegare

Conform prevederilor legale (în special art. 15 al HG nr. 867/2016, studiul de fundamentare poate sta la baza unei decizii de concesiune daca forma propusă de concesiune este:

 • •  Fezabilă și realizabilă;

 • •  Proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante;

 • •  Au fost luate în considerare alternative;

 • •  Realizarea analizei comparative între soluția unui contract de achiziție publică și soluția unui contract de concesiune;

 • •  Asigurarea susținerii financiare pentru proiect

Acceste elemente sunt analizate în cadrul studiului după cum urmează:

Obiective urmărite


■■■ < - ;;■ : jSecțigmi/dedicate./..-


EPMC_

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 11 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Proiectul este fezabil și realizabil

Toate aspectele analizate în Studiu urmăresc aceste elemente, în special:

Cap.5 Opțiuni privind operarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale Cap. 6 Soluția optimă de delegare

Proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante

Cap.5 Opțiuni privind operarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale Cap. 6 Soluția optimă de delegare

Au fost luate în considerare alternative

Cap.5 Opțiuni privind operarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale

Analiza comparativă achiziție publică versus concesiune

Cap.5 Opțiuni privind operarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale Subcapitolul 5.2. Opțiuni legale și instituționale

Asigurarea susținerii financiare pentru proiect

Subcapitolul 5.3. Fezabilitate economico-financiară

Capitolul 6 Soluția optima de delegare,

b) Stabilirea obiectivelor entității contractante cu privire la delegare din punctul de vedere al:

 • •  Respectării cerințelor de mediu, în special ale celor privind gestiunea deșeurilor;

 • •  Respectării unor cerințe sociale;

 • •  Asigurării unui serviciu eficient și de calitate;

 • •  Asigurarea unui cadru de funcționare pe temen mediu a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

 • c) Corelarea cu modificările legale și de reglementare intervenite în timp față de momentul proiectării Sistemului, mai ales:

 • •  Modificarea PNGD;

 • •  Evoluția populației;

 • •  Modificările legislative semnificative survenite de la data elaborării versiunii anterioare a studiului, în special cele privind achizițiile publice și gestiunea deșeurilor.

  EPMC_

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 12 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • 2.  CADRUL LEGISLATIV

  • 2.1.  LEGISLAȚIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a se conforma legislației europene, respectiv directivelor și regulamentelor emise de Comisia Europeană și Consiliul Europei.

Politica Uniunii Europene în domeniul gestionării deșeurilor a fost stabilită prin Strategia Comunității Europene privind Gestionarea Deșeurilor1, fiind transpusă într-o serie de acte legislative.

Actualmente, în cadrul celui de al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu, sunt stabilite câteva obiective de maximă prioritate referitoare la politica UE în domeniul gestionării deșeurilor, dintre care menționăm:

 • -  Reducerea cantităților de deșeuri generate;

 • -   Maximizarea reutilizării și reciclării;

 • -  Minimizarea incinerării deșeurilor - doar pentru materialele care nu sunt reciclabile; Reducerea progresivă a depozitării deșeurilor - doar pentru cele care nu pot fi reciclate sau valorificate.

La nivelul Uniunii Europene, instrumentele legislative din domeniul gestionării deșeurilor pot fi clasificate în patru grupe principale:

 • •  legislația cadru privind deșeurile, respectiv Directiva cadru 2008/98/CE, care conține prevederi pentru toate tipurile de deșeuri, mai puțin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive;

 • •  legislația privind operațiile de tratare a deșeurilor (legislația orizontală) -reglementărireferitoare la incinerarea deșeurilor municipale și periculoase, eliminarea deșeurilorprin depozitare etc.;

 • •  legislația privind fluxuri speciale de deșeuri: reglementări referitoare la ambalaje și deșeuride ambalaje, uleiuri uzate, baterii și acumulatori, bifenili policlorurați (PCB) și tetrafenililor policlorurați (PCT), nămoluri de epurare, vehicule scoase din uz, deșeuri deechipamente electrice și electronice, deșeuri de dioxid de titan etc.;

 • •  legislația privind transportul, importul și exportul deșeurilor.

Prin Tratatul de Aderare al României și Bulgariei, ratificat prin Legea nr. 157/24.04.2005, au fost stabilite unele măsuri tranzitorii pentru România în efortul de aderare, inclusiv în domeniul gestionării deșeurilor pentru următoarele subdomenii: transport deșeuri, deșeuri de ambalaje, depozitare, deșeuri de echipamente electrice și electronice și incinerare. Perioadele de tranziție au fost cuprinse în Planurile de implementare pentru reglementările specifice acestor

1 Strategia Comunității Europene privind Gestionarea Deșeurilor, publicată întâi ca și Comunicare a Comisiei către Consiliu, SEC (89) 934 final, în 1989 și ulterior revizuită prin Rezoluția Consiliului din 24 februarie 1997 asupra unei Strategii a Comunității privind gestionarea deșeurilor (JO al UE C 76/1 din 11.3.1997              ........

epmc

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 13 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

subdomenii. Pentru unele din subdomenii, cum sunt transportul deșeurilor, deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice, incinerarea deșeurilor, termenele limită ale perioadelor de tranziție au fost deja depășite la momentul actual, fiind obligatorie respectarea întocmai a legislației comunitare în forma lor adoptată (când e vorba despre Regulamente) sau în forma lor transpusă (când este vorba de Directive). In ceea ce privește Directiva privind depozitarea deșeurilor, ultimul termen de tranziție acordat României, respectiv 16 iulie 2016, pentru obiectivul “Reducerea cantităților de deșeuri municipale biodegradabile la 35% din cantitatea totală produsă în anul 1995”, România a primit o derogare până în anul 2020.

Față de momentul aderării României la Uniunea Europeană, și de asumarea prevederilor Tratatului de aderare, în legislația europeană din domeniul gestionării deșeurilor au survenit modificări semnificative, care au influență direct asupra politicii naționale privind deșeurile.

Astfel, cadrul general pentru reglementarea activităților din domeniul managementului deșeurilor este dat la acest moment prin Directiva 2008/98/CE1 (care a înlocuit vechile directive-cadru 75/442/CEE, 91/156/CEE și 2006/12/CE dar mai nou și Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase). Acest document este relativ general, făcând referiri la alte Directive mai detaliate și a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 2010, dată până la care țările membre ale Uniunii Europene aveau obligația să-l transpună în legislațiile naționale.

Obiectivele directivei-cadru sunt2:

 • •  modernizarea și simplificarea politicilor din domeniul deșeurilor;

 • •  introducerea unei abordări bazate pe impact;

 • •  introducerea unor criterii privind încetarea caracterizării unor substanțe sau obiecte ca deșeuri;

 • •  elaborarea unor standard de minime de tratare a deșeurilor;

 • •  accentuarea măsurilor de prevenire a producerii deșeurilor;

 • •  abrogarea directivelor mai vechi privind uleiurile uzate și deșeurile periculoase.

Directiva-cadru impune instituirea unor regimuri adecvate pentru controlul deșeurilor și cere autorităților naționale cu competențe în domeniu să realizeze planuri de management al deșeurilor la diversele nivele administrative.

Directiva-cadru introduce definiții unitare la nivelul Uniunii Europene pentru unii termeni specifici cum ar fi "deșeu", "valorificare" sau "eliminarea deșeurilor".

în plus, se cere ca statele Uniunii Europene să ia măsuri pentru a trata deșeurile în conformitate cu o ierarhie bine definită, care, conform articolului 4, cuprinde în ordine descrescătoare a priorității, următoarele acțiuni sau operații:

 • •  prevenirea producerii deșeurilor;

  EPMC^up.

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 14 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1 .

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • •  pregătirea pentru refolosire a deșeurilor;

 • •  reciclarea;

 • •  alte tipuri de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică;

 • •  eliminarea (prin depozitare).

Trebuie încurajată valorificarea deșeurilor (inclusiv ca sursă de energie) și interzicerea depozitării necontrolate. Instalațiile de tratare și depozitare trebuie să respecte principiul BATNEEC, al celei mai bune tehnologii disponibile care nu presupune costuri excesive, iar principiul de bază pentru suportarea costurilor valorificării deșeurilor este principiul "poluatorul plătește”.

Deșeurile periculoase făceau până în anul 2008 obiectul unei directive separate, Directiva 91/689/CEE, ale cărei prevederi au fost însă adaptate și integrate în Directiva 2008/98/CE. Generarea, colectarea și transportul deșeurilor periculoase, precum și stocarea și tratarea acestora trebuie să se realizeze în condiții de protecție pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile periculoase nu sunt amestecate (inclusiv diluate) nici cu alte categorii de deșeuri periculoase, nici cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, iar în timpul colectării, al transportului și al stocării temporare, deșeurile periculoase trebuie ambalate și etichetate corespunzător.

Deșeurile biodegradabile (bio-deșeurile) trebuie colectate separat în vederea compostării și fermentării (producerii de biogaz). Toate aceste măsuri au fost transpuse în legislația națională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Statele membre ale Uniunii Europene erau obligate să elaboreze programe de gestionare a deșeurilor (și programe de prevenire a producerii deșeurilor) care să acopere întreaga arie geografică a fiecărei țări, până în luna decembrie a anului 2013.

în 2015 Comisia Europeana a lansat “Pachetul pentru economie circulară”, care include propuneri de modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor sunt: Directiva cadru a deșeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62/CE)3 și Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE) care prin natura lor vor influența semnificativ sistemele de gestionare a deșeurilor.

Dintre modificările importante propuse prin Pachetul pentru economie circular menționăm:

- o țintă de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale pentru 2025 de minim de 60 % din masă și pentru 2030 de minim de 65 % din masă - România putând beneficia de perioadă suplimentară de 5 ani pentru realizarea obiectivelor - până în 2025 și respectiv până în 2030, rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minim 50% (în 2025) și 60% (în 2030) din greutate.

EPMCX^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 15 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

- ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de ambalaje de min 65% (până la sfârșitul anului 2025) și de min 75% (până la sfârșitul anului 2030) și pe următoarele materiale specifice, comparativ cu țintele actuale:

Material ambalaje

Ținta actuală de reciclare

Ținta   propusă

pentru 2025

Ținta   propusă

pentru 2030

Sticlă

60%

75%

85%

Hârtie/carton

60%

75%

85%

Metal

50%

75%      (metale

feroase/ aluminiu)

85%      (metale

feroase/ aluminiu)

Plastic

22.5%

55%

Lemn

15%

60%

75%

țintă de reducere a vo

umului deșeurilor stocate în depozite, la 10% din volumul tota


al deșeurilor municipale generate până în 2030 - România poate beneficia de o perioadă suplimentară de 5 ani, dar trebuie să asigure până în 2030, reducerea la 20% a volumului de deșeuri municipale depozitate din totalul generat.

Interzicerea la depozitare a deșeurilor colectate separat.

La nivel național, primele documente strategice privind gestionarea deșeurilor în România au fost adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004, Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor și Planul Național privind gestionarea deșeurilor. Obiectivul general al Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (S.N.G.D) era dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient atât din punct de vedere al mediului cât si din punct de vedere economic. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor prezenta o analiză detaliată a gestionării deșeurilor în România, măsuri de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri; metode de reciclare, lista indicatorilor de monitorizare, precum și acțiuni și măsuri de respectare a acquisului comunitar în domeniul gestionării de mediu al deșeurilor.

în baza acestor documente strategice, precum și a apariției Ordinului nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si Județene de gestionare a deșeurilor, au fost elaborate și aprobate, în perioada 2007-2009 Planurile Regionale și Planurile Județene de Gestionare a deșeurilor, la nivelul întregii țări, documente care au constituit baza de elaborare a Mașter Planurilor și apoi a Proiectelor de Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor.

în anul 2013 a fost aprobată, prin H.G. nr. 870/2013 noua S.N.G.D., Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020, care are ca obiective principale:

- Prioritizarea gestionării deșeurilor în linie cu ierarhia deșeurilor (prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operațiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea energetică; eliminarea);

Măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

Creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate;

EPMCtow

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 16 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

o

1

2

3

- Promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje, precum și a celorlalte categorii de deșeuri; Reducerea impactului produs de carbonul generat de deșeuri;

încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru deșeurile care nu pot fi reciclate; Organizarea bazei de date la nivel național și efîcientizarea procesului de monitorizare; Implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viață" în politica de gestionare a deșeurilor.

Deșeurile acoperite de Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor sunt:

deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracții colectate separat;

fluxuri specifice de deșeuri: biodeșeuri, deșeuri de ambalaje, deșeuri din construcții și demolări, vehicule scoase din uz, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori uzați, -uleiuri uzate, anvelope uzate, deșeuri cu conținut de PCB/PCT, deșeuri cu conținut de azbest, deșeuri rezultate din activități medicale și activități conexe.

în 5 ianuarie 2018 a fost publicată HG nr. 942/2017 de adoptare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, care include și Programul Național de Prevenire a generării deșeurilor. Acest document strategisc stabilește necesarul investițional suplimentar pentru fiecare județ în parte, astfel încât acestea să poată dispune de un Sistem de Management Integrat al deșeurilor funcțional, capabil să poată atinge la nivel județean toate țintele impuse prin legislația comunitară. De asemenea, pe lângă stabilirea obiectivelor preluate din Directivele pe deșeuri, noul PNGD stabilește obiective noi, tehnice, legislative, instituționale, financiare, de raportare legate de deșeurile municipale, care să îmbunătățească implementarea acestor Directive.

La nivel național, atât în legislația care transpune Directivele privind gestionarea deșeurilor, cât și în legislația specific națională, pentru autoritățile publice locale și județene au fost stabilite responsabilități și obligații. Acestea sunt precizate în tabelele următoare.

EPMCa^up

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 17 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Tabel 1 Reglementările europene, naționale și responsabilitățile APL în domeniul gestiunii deșeurilor

Directiva / Regulament

Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive


Legislația națională de transpunere_________________

Legea nr. 211/2011 privind regimul             deșeurilor,

(republicată), cu modificările și completările ulterioare

H.G. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020

HG 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor


Responsabilitățile autorităților publice locale

 • >  Responsabilități ale APL privind biodeșeurile:

 • a)  colectarea separată a biodeșeurilor, în vederea compostării și fermentării acestora;

 • b)  tratarea biodeșeurilor intr-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului;

 • c)  încurajarea compostării individuale în gospodării

 • >  Stabilește sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor AJPL.;

 • >  Stabilește obligativitatea ca deșeurile din parcuri și grădini să fie colectate separat și compostate;

 • >  Asigurarea colectării separate începând din 2012 cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticla (cap. 10);

 • >  Aplicarea, începând cu 1 ian 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019, a instrumentului economic « plătește pentru cât arunci».

 • >  Atingerea unor ținte pănă la 31.12.2020 (art.17):

- un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim50% din cantitatea totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticla provenind din deșeuri menajere sau din deșeuri similare acestora;

 • >  Stabilirea și includerea în caietele de sarcini pentru contractele de delegare a serviciului de salubrizare a cel puțin indicatorilor de performanță pentru atingerea obiectivelor de reciclare

  Anul

  Obiectivul de colectare separată

  2019

  40%

  2020

  50%

  2021 -

  70%

 • >  Stabilirea începznd cu 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019, de tarife distincte pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și includerea în acestea a contribuției pentru economia circulară

 • >  APL (la nivel municipu, orașe, comune):

 • a)  asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană;

 • b)  urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PRGD și PJGD;

 • c)  elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor,

 • d)  hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;

 • e)  asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice


  EPMCsmup!

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 18 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  6/

  1

  2

  3

  Directiva / Regulament

  Legislația    națională    de

  transpunere

  Responsabilitățile autorităților publice locale

  fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora;

  • g)  asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților;

  • h)  acționează pentru refacerea și protecția mediului;

  • i)  asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală

  • j)  pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligațiile producătorilor pentru fluxurile de deșeuri reglementate prin acte normative care transpun directive individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea.

  > APL (la nivel de județ)

  • a) elaborează, adoptă și revizuiesc PJGD/PMGD în colaborare cu APM județean;

  • b)  Urmăresc și asigură îndeplinirea PJGD

  • c)  Asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit OUG 5/2015;

  • d)  Asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate șî postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor

  • e)  coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor,

  • f)  acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în implementarea PJGD;

  • g) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;

  • h)  urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei legi;

  • i)  asigură monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală

  APL au dreptul:

  a) De a solicita acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurilor municipale care fee obiectul răspunderii extinse a producătorului și a de stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare

  EPMCa^uP

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 19 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

  Directiva / Regulament

  Legislația    națională    de

  transpunere

  Responsabilitățile autorităților publice locale

  >

  b) Utilizarea sumelor incasate pentur acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de la pct a exclusiv pentru scopurile carora le sunt destinate.

  Producătorii de deșeuri de construcții și demolări au obligația de a a atinge până la 31 decembrie 2020, minim următoarele nivele de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin rambleiere

  Anul

  Obiectul de atins pentru deșeurile de construcții și demolări (% din cantitățile generate)

  2018

  45%

  2019

  55%

  2020

  70%

  Decizia          Comisiei

  2000/532/CE          (cu

  modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri

  H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare

Tabel 2 Legislația privind operațiile de gestionare a deșeurilor

Legislația privind operațiile de gestionare a deșeurilor

Responsabilitățile autorităților publice locale

Depozitarea deșeurilor

Directiva nr. 99/31/CE privind        depozitarea

deșeurilor

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

 • > APL trebuie să țină seama de prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor, precum și de Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deșeuri municipale, care trebuie să fie depozite de deșeuri zonale care deservesc cel puțin 150.000 de locuitori, având la baza abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

■ > Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.

 • > APL iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicai de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit

 • > APL iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceștia îți desfașoara activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizația de mediu, după caz.

EPMCw

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 20 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

în anexa H.G. nr. 349/2005 sunt prevăzuți anii de închidere pentru fiecare depozit neconform de deșeuri în parte.

Decizia       Consiliului

2003/33/CE      privind

stabilirea criteriilor și procedurilor       pentru

acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a art 16 și anexei EL la Directiva 1999/31/CE.

O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

 • >  Stabilește criteriile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un deșeu pentru a putea fi acceptai pe un depozit de deșeuri;

 • >  Pot fi acceptate în depozitele de deșeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări, deșeuriie municipale. Aceste tipuri de deșeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariția de riscuri asociate și deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

 • >  Deșeuriie municipale biodegradabile nu se depozitează în aceleași celule cu deșeuriie periculoase stabilizate care, în urma unei operații de tratare au căpătat caracter nepericulos.

Tabel 3 Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

Responsabilitățile autorităților publice locale

Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeuriie de ambalaje (cu modificările ulterioare)

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

 • >  Aplicarea de amenzi persoanelor fizice si juridice pentru nerespectarea prevederilor legale privind aruncarea deșeurilor de ambalaje în locurile stabilite pentru colectarea acestora.

 • >  Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje poate fi asigurată prin:

 • a)  Retumarea ambalajelor reutilizabile la punctele de preluare din supermarketuri/hipermarketuri

 • b)  Predarea contra cost unui operator economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de la populație

 • c)  serviciul public de salubrizare

 • >  Responsabilitățile APL (sau după caz ADI-urile) cu privire la deșeuriie de ambalaje de la populație :

 • a)  Să organizeze, să gestioneze și să coordoneze personal, sau prin intermediul ADI-urilor, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeuriie municipale

 • b)  Să solicite organizațiilor colective (care preiua

responsabilitatea       producătorilor        de

ambalaj e/produse  ambulate) sumele pentru

desfășurarea campaniilor de publicitate pentru educarea si constintizarea populației cu privire la sistemele de retumare, colectare și valorificare a deședurilor de ambalaje, și să stabilească modalitatea de plată a acestor sume.

 • c)  să stabilească modalitatea concretă de

comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și   sortare, prestate de către

EPMCa.^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 21 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

Ambalaje și deșeuri de ambalaje


Ordin 1271/2018 privind procedura de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție Deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare al acestora


Responsabilitățile autorităților publice locale

operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;

 • d)  Să asigure informarea locuitorilor prin postare pe site-ul prorpiu sau alte forme de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților

 • e)  Să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici

 • f)   Să publice anual pe site-ul propriu situația chletuieililor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deșeurilor

 • g)  Să solicite organizațiilor colective preluarea și valorificarea de către operatori economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortaie.

 • >  Colectorii autorizați de deșeuri de ambalaje de la populația (fie de la locul de generare, fie prin puncte de colectare) au obligația notificării activității la APL sau ADI și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

 • >  Operatorii economici care pun pe piață ambalaj e/produse ambalate au obligația atingerii de la 1 ianuarie 2019, a următoarelor obiective de reciclare/valorificare

  Obiectiv

  Procent (%)

  Obiectiv global de valorificare

  65

  Obiectul global de reciclare

  60

  Obiectiv de reciclare hârtie-carton

  70

  Obiectiv de reciclare materiale plastice

  45

  din care obiectiv de reciclare PET

  55

  Obiectiv de reciclare sticlă

  65

  Obiectiv de reciclare oțel

  70

  Obiectiv de reciclare aluminiu

  30

  Obiectiv reciclare lemn

  50

 • >  Operatorii colectori de deșeuri de ambalaje de la populație care achiziționează aceste deșeuri de la locul de generare sunt obligați să se înregistreze la nivelul fiecărui UAT unde își desfășoară activitatea potrivit autorizației de mediu, în max 30 de zile de la obținerea autorizației de mediu

 • >  UAT trebuie să se asigure că operatorii înregistrați nu afectează activitatea operatorilor de salubrizare (care și ei au dreptul de a colecta aceste deșeuri în baza contractului de delegare)

  EPMCa^p!

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 22 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

  Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

  Responsabilitățile autorităților publice locale

  Ambalaje și deșeuri de ambalaje

  Ordin 1362/2018    privind

  aprobarea    Procedurii    de

  autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor                care

  implementează      obligațiile

  privind răspunderea extinsă a producătorului

  • >  UAT-urile desfășoară procedura de înregistrare, postează pe site-ul propriu sau la loc vizibil lista cu operatorii înregistrați, comunica GNM lista celor scoși de pe listă, transmite lista la ADI si datele lor de raportare trimestrială

  • >  După obținerea licenței, OTR-urile trebuie să încheie contracte sau alte forme de colaborare cu UAT-urile, sau după caz, cu ADI-urile mandatate pentru :

  • - acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de saubrizare.

  • - promovarea de campanii de informare și educare a publicului.

  Decizia Decizia 97/129/CE privind    sistemul    de

  identificare și marcare a materialelor de ambalaj

  > Obligația APL de a raporta anual, conf Anexei 4 la APM local, datele privind deșeurile de ambalaje colectate

  Deșeuri de echipamente electrice și electronice

  Directiva    2012/19/UE

  privind    deșeurile    de

  echipamente electrice și electronice

  OUG nr. 5/2015    privind

  deșeurile    de    echipamente

  electrice și electronice

  Ordinul nr. 1494/ 846/ 2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților       autorizați,

  precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente - electrice     și

  • > Consiliile locale asigură, potrivit dispozițiilor OUG 5/2015, colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele:

  • a) centre fixe de colectare, cel puțin unul la 50.000 de

  locuitori, dar nu mai puțin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

  • b) puncte de colectare mobile în măsura în care acestea

  sunt accesibile populației ca amplasament și perioadă de timp disponibilă;

  • c) colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puțin o dată pe trimestru.

  • >  Consiliile locale stabilesc înființarea și/sau operarea centrelor publice de colectare de către Primării sau de către operatori economici, potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006, și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  • >  Centrele și punctele de colectare publicese amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces facil, ținându-se seama în special de densitatea populației.

  • >  Este interzisă eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortaie.

  • >  APL au posibilitatea promovării și cofinanțării, în condițiile legii și în limita bugetului anual aprobat cu această destinație, împreună cu producătorii și

  EPMCl^

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 23 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

  Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri

  Responsabilitățile autorităților publice locale

  Ambalaje și deșeuri de ambalaje

  electronice, cu modificările și completările ulterioare

  organizațiile colective (OTR-uri), de campanii de informare și educare pentru a încuraja participarea populației la colectarea DEEE și pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de reutilizare, tratare și valorificare.

  > Primăriile pot încheia, în condițiile legii acorduri cu reprezentanții sectoarelor economice implicate

  > Obligație a asociațiilor colective (OTR-uri) și ale producătorilor individuali: să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, cu autoritățile executive ale unităților admministrativ-teritoriale, pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Tabel 4 Alte prevederi legislative

Alte prevederi legislative

Responsabilitățile autorităților publice locale

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,       republicată

(2014), cu modificările și completările ulterioare

 • >  APL au obligația să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă. Dacă acest lucru nu este posibil, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sănătății populației și al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, APL vor implementa un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții, umed și uscat, și de sortare prin care să obțină cel puțin cele 4 fracții.

 • >  La nivelul UAT, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

 • >  UAT are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria teritorială. Preluarea deșeurilor dinrecipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licențiați pentru prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

 • >  APL au, față de operatorul serviciului de salubrizare, obligația să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • >  APL aprobă anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;

 • >  APL este obligată să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.

 • >  Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii. Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii,

 • >  APL au obligația să instituie taxe speciale pentru utilizatorii fără contract și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la acești utilizatorii.

EPMCXup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 24 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

Oi

1

2

3

Alte prevederi legislative

Responsabilitățile, autorităților publice locale

> Contravenții:

 • • prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

 • • atribuirea de către autoritatea administrației publice locale a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;

 • •  încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților cu un operator care nu deține licență;

 • •  nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.

 • •  aprinderea și/sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.

 • •  refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă

Ordinul A.KR.S.C. 82/2015 privind            aprobarea

Regulamentului-cadru     al

serviciului de salubrizare al localităților

 • >  Se aplica serviciului public de salubrizare (cu toate activitățile de salubrizare) de la nivelul oricărui UAT.

 • >  Trebuie să asigure necesitățile: populației, instituțiilor publice și operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale .

 • >  Stabilește condițiile tehnice și îndatoririle personalului operativ, drepturile și obligațiile operatorilor și utilizatorilor serviciului de salubrizare.

Ordin    A.N.R.S.C.    nr.

109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,     ajustare     sau

modificare a tarifelor pentru activitățile           specifice

serviciului de salubrizare a localităților

 • >  tarifele prestate pentru serviciul de salubrizare sunt fundamentate de către operatorii economici ai serviciului și aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • >  modificarea tarifelor se face pe baza unui memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea modificării acestora;

 • >  la stabilirea tarifelor se iau în calcul doar anumite tipuri de cheltuieli prevăzute de actul normativ și se trece și o cota de profit

Ordin    A.N.R.S.C.    nr.

112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciuliii de salubrizare a localităților*

 • > aproba Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților,

 • > sunt stipulate drepturile și obligațiile operatorilor economici care prestează serviciul de salubrizare și ale utilizatorilor acestui serviciu.

Ordin    al    președintelui

A.N.R-S.C.nr.      111/2007

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților*

 • >  Aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare.

 • >  Caietele de sarcini trebuie să preia textual, în conținutul lor, prevederile din acest document, pentru activitățile de salubrizare care fee obiectul serviciului de salubrizare, adăugând specificațiile proprii.

Legea 132/2010 privind colectarea     selectivă    a

deșeurilor în instituțiile publice

 • >  Se aplică următoarelor instituții: Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora .

 • >  Obligă instituțiile la colectarea separată pe trei fineții: hârtie-carton, plastic + metal, sticlă

 • >  Organizarea colectării în. instituții se poate face direct sau prin delegarea acestui serviciu către un operator economic autorizat.

epm'cL.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 25 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Alte prevederi legislative


H.G. nr. 1061/2008 privind transportul         deșeurilor

periculoase și nepericuloase pe teritoriul României


Ordin              comun

1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective


Responsabilitățile autorităților publice locale

 • >  Obligativitatea încheierii unui contract cu un operator economic autorizat pentru predarea deșeurilor.

 • >  Instituie amenzi pentru nerespectarea măsurilor.

 • >  Operatorul economic autorizat nu este obligatoriu operatorul de salubrizare.

 • >  Transportul deșeurilor municipale, efectuat de operatorii de salubritate nu intră sub incidența H.G. nr. 1061/2008

 • >  Transportul deșeurilor nepericuloase de producție sau a deșeurilor asimilabile celor municipale (generate de agenții economici) precum și transportul deșeurilor periculoase, efectuate de operatori de salubritate, intră sub incidența H.G. nr. 1061/2008.

 • >  Transportul deșeurilor periculoase în cantități > 1 tona/an trebuie aprobate de APM.

> Containerele și recipientele se inscripționează cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate și sunt:

a) fabricate în culoarea prevăzută în anexa pentru respectivul tip de material;

sau

LEGE nr. 101 din 15 iunie


2011 (*republicată*) pentru prevenirea sancționarea umor


Și fapte


privind degradarea mediului


 • > Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 • > Exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct 3 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.


O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările și completările ulterioare

OUG 74/2018 pentru modificarea                și

completarea Legii        nr.

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului               nr.

196/2005 privind     Fondul

pentru mediu


Veniturile la Fondul pentru mediu

> taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 (contribuția pentru economia circulară):____________________________________________________


Anul

Taxa (lei/tona)

2019

30

începând cu anul 2020

80


o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6


Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminare prin depozitare (%)

Total:

Din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35

min30

5

2019

42    ■

Min 35

7


b) marcate în culoarea prevăzută în anexa pentru respectivul tip de material, prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafața totală vizibilă

Deșeuri reziduale.

Deșeuri compostabile/ biodegradabiie

Hârtie/ carton

Sticla alba/colorata

Metal si plastic

Deșeuri periculoase

Negru/gri

Maro

Albastru

Alb/verde

Galben

Roșu

jS"^

EPMCXupt

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 26 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

G

1

2

3

Alte prevederi legislative

Responsabilitățile autorităților publice locale

| 2020   | 60      | Min50     | 10

a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare

> Taxa se declară și se plătește anual de către unitățile administrativ-teritoriale, până la de 25 ianuarie a anului următor

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

{Regimul deșeurilor - Capitoul IV)

 • >  Gestionarea deșeurilor se realizează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului.

 • >  Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor în scopul eliminării este interzisă. în cazul valorificării, deșeurile pot fi introduse numai cu aprobarea Guvernului.

 • >  Valorificarea deșeurilor se realizează numai în instalații, prin procese sau activități autorizate de autoritățile publice competente.

 • >  Transportul (intern și internațional) și tranzitul de deșeuri se realizează în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu legislația națională specifică.

Ordin nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • >  Distanțe minime pentru amenajarea platformelor destinate colectării deșeurilor — 10 m de ferestrele locuințelor .

 • >  Condiții de amenajare pentru aceste platforme — împrejmuite, impermeabilizate, cu panta de scurgere, sifom de scurgere racordat la canalizare.

 • >  Distanțe minime pentru depozite și incineratoare de deșeuri periculoase și nepericuloase, rampe transfer - 1.000 m, 500 m, respectiv 200 m.

 • >  Cap. V - Norme de igienă refisritoare la colectarea,îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu completările și modificările ulterioare

Consiliul Local:

 • >  are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni.

 • >  asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrareeuropeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • >  hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • >  asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciul de salubrizare.

 • >  Primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • >  Reglementează organizarea, funcționarea, finanțarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.

 • >  Cadrul legal pentru organizarea și funcționarea ADI-urilor.

 • >  Modul de realizare al gestiunii serviciilor de utilități publice: gestiunea directă sau gestiunea delegată.

 • >  Reglementează proceduri-cadru pentru organizarea^ derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice.

H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice

> Autoritățile administrației publice locale - comunale, orășenești, municipale, județene sau ale municipiului București, după caz, - adopta,conform reglementărilor în vigoare din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, strategii locale proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, având la baza angajamentele asumate de România în procesul de negociere a acquisului comunitar

3o

EPMCZup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 27 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Alte prevederi legislative

Responsabilitățile autorităților publice locale

 • >  Autoritățile administrației publice locale de la nivelul municipiilor și județelor vor înființa, prin hotărâri ale consiliilor municipale orij udețene, după caz, prin reorganizarea aparatului propriu, structuri specializate denumite Unitatea municipală/județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, ]=

 • >  In cazul comunelor și orașelor, sarcina monitorizării, coordonării și implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și a planurilor de implementare aferente revine unităților județene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale vizate

 • >  De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regională, un sistem integrat de management al deșeurilor în conformitate cu principiile UE privind managementul deșeurilor:

 • •   prevenirea producerii de deșeuri: aplicarea tehnologiilor curate, economisirea materialului în timpul manufacturării și introducerea standardelor noi de manufacturare pentru producerea bunurilor; prevenirea producerii deșeurilor necesită și o schimbare în comportamentulconsumatorilor, prin orientarea preferințelor acestora spre produsele cu oviață mai lungă;

 • •   reciclarea deșeurilor urbane: nivelul reciclării materialelor recuperabile din deșeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent,la 60% m 2020;

 • •   reciclarea deșeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite pentru deșeurile din împachetare, deșeurile petroliere și deșeurile bateriilor și acumulatorilor din plumb.

 • >  Conform Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor, organizarea activităților de colectare, transport și eliminare a deșeurilor municipal este una dintre obligațiile administrației publice locale.

 • >  Strategiile de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice adoptate la nivel local, vor conține prevederi pentru conformare acestora la cerințele de mediu prevăzute în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană. Astfel, se vor prevedea, în planurile de implementare, cerințele și indicatorii de performanță ai serviciilor publice de salubrizare a localităților în vederea îndeplinirii țintelor prevăzute pentru colectarea și valorificarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, a baterilor și acumulatorilor, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice s.a.

 • >  In vederea implementării Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, autoritățile județene au următoarele responsabilități:

 • a)  coordonează activitatea autorităților locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean și inter Județean privind gestionarea deșeurilor;

 • b)  acorda autorităților locale spijin și asistență tehnică în elaborareaplanurilor locale de gestiune a deșeurilor;

 • c)  adoptă Planurile Județene privind Gestiunea Deșeurilor;

 • d)  hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale și/sau județene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor,

 • e)  analizează propunerile făcute de autoritățile administrației publice locale -comunitare, orășenești, municipale - în vederea elaborării prognozelor pentru refacerea și protecția mediului;

 • f)   urmăresc și asigură respectarea de către autoritățile locale a prevederilor actelor normative din domeniul gestiunii și depozitarii deșeurilor, elaborează, revizuiește și publică planuri de gestionare adeseurilor la nivel județean.

EPMCa^p

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 28 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

1

2

3

Alte prevederi legislative

■ '/ Responsabilitățile autorităților publice locale

> în vederea implementării Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, autoritățile locale - comunitare, orășenești, municipale — au următoarele responsabilități:

 • a) urmăresc și asigură:

îndeplinirea prevederilor din Planurile de Gestionare a Deșeurilor și asigura curățenia localităților prin: sistemul de colectare, transport,neutralizare, valorificare, incinerare și depozitare finală;

implementarea și controlul funcționării sistemului, inclusiv respectarea etapizării colectării selective a deșeurilor,

dotarea căilor de comunicație și a locurilor publice de colectare cu unnumăr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

colectarea selectivă și transportul la timp al întregii cantității dedeșeuri produse pe teritoriul localităților,

existența unor depozite finale pentru deșeurile colectate selectiv,dimensionate corespunzător și amenajate pentru a asigura protecția sănătății populației și a mediului;

interzicerea depozitării deșeurilor în alte locuri decât cele destinatedepozitelor stabilite prin documentațiile urbanistice;

elaborarea de instrucțiunii pentru agenții economici, instituții șipopulație privind modul de gestionare a deșeurilor în cadrul localităților șiaducerea la cunoștință acestora prin mijloace adecvate;

 • b) aproba studii și prognoze privind gestionarea deșeurilor,

 • c) hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publicelocale, precum și colaborarea cu agenții economici, în scopul realizării unorlucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor,

 • d) acționează pentru refacerea și protecția mediului.

*- legislație care necesită adaptare la celelalte reglementări actualizate în domeniul salubrizării localităților

 • 2.2.       CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

In această secțiune este prezentat cadrul legislativ în domeniul achizițiilor publice. Procedura de achiziție utilizată pentru delegarea serviciilor de. salubritate va urmări respectarea legislației aplicabile.

 • •  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • •  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publice / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;

 • •  Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

  EPMCaLm

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 29 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • •  H.G. nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (doar până la intrarea în vigoare a art. 37 alin (2) din Legea 101/2016);

 • •  O.U.G nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

 • •  Ordin nr. 9.574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România;

 • •  Ordin nr. 2.266 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentații standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare și execuție de stație de tratare a apei/stație de epurare de ape reziduale", "execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă", "proiectare și execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor", "execuție de depozit conform de deșeuri", completată prin Ordinul nr. 3240/2012;

 • •  Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publiceși a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009;

 • 2.3. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI SERVICIUL DE SALUBRIZARE

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (UD) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europeneși care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului UD, cu modificările și completările ulterioare;

  EPMCa™^

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 30 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • •  Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordin ANRSC nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

 • 3. DESCRIEREA SISTEMULUI ACTUAL DE COLECTARE ȘI TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL CLUJ

9                                                                                                               9

 • 3.1.       DATE GENERALE

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor constă în principal din colectarea și eliminarea deșeurilor. Implementarea colectării separate a deșeurilor de la populație se realizează cu precădere în zonele urbane. Există, de asemenea, câteva inițiative legate de colectarea separată a deșeurilor, inițiative realizate prin colaborarea dintre ECO-ROM Ambalaje și câteva administrații publice locale (Cluj Napoca, Câmpia Turzii).

în lipsa unui sistem funcțional de management integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ (întârzierea punerii în funcțiune a acestuia este în principal datorată nefinalizării lucrărilor de investiție în infrastructura necesară, și în primul rând a celulei de depozitare), dar și datorită faptului că toate depozitele urbane neconforme de deșeuri au fost închise (la nivelul anului 2012), autoritățile administrației publice locale, împreună cu operatorii de salubrizare au trebuit să găsească soluții temporare de eliminare a deșeurilor municipale. Soluțiile temporare puse în practică au fost utilizarea unor platforme de stocare temporară a deșeurilor, de unde acestea să fie transportate, în mașini de transport de volum mare la depozitele de deșeuri funcționale din alte județe care au fost dispuse să le primească. Prin urmare, tarifele aplicate populației pentru serviciul de salubrizare au crescut, concomitent cu creșterea costurilor de transport și depozitare a deșeurilor la aceste depozite funcționale. Din datele statistice județene privind gestionarea deșeurilor, majoritatea deșeurilor sunt eliminate pe depozitul de deșeuri ECO Bihor, dar sunt cantități mari de deșeuri care se regăsesc pe platformele de stocare temporară (RADP Cluj, Salprest Rampa, Gherla, Campia Turzii) unele din ele funcționând fără autorizație de mediu.

EPMC^p

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 31 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Pe de altă parte, pentru a reduce cât mai mult posibil aceste costuri, cantitățile de deșeuri colectate în vederea eliminării au scăzut semnificativ, crescând în același timp cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat. Totuși, analizând datele raportate de operatorii de salubrizare pentru ultimii 5 ani (2012-2016), aceste cantități de deșeuri reciclabile au cunoscut o tendință de scădere..

Datele transmise de operatori arată că colectarea separată a reciclabilelor (în principal, hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) se realizează în toate zonele urbane, dar și în numeroase localități rurale (60 localități), mai mult de la agenți economici.

Aceste practici nu simt în concordanță cu politicile de management al deșeurilor promovate atât în UE cât și în România și creează riscuri severe pentru mediu și sănătatea populației.

Actualul sistem de gestionare a deșeurilor, prin toate componentele sale, menționate mai jos, nu este sustenabil:

 • a) Colectarea deșeurilor:

Se colectează aproximativ 180.000 tone de deșeuri municipale/ an

Nivelul de acoperire cu servicii de salubritate este destul de ridicat, atât în mediul urban cât și în mediul rural (toate comunele au serviciul de salubrizare asigurat);

Colectarea deșeurilor se realizează în unele cazuri de către operatori nelicențiați ANRSC;

Colectarea separată este implementată parțial atât în mediul urban cât și în rural, cantitățile colectate separat nu sunt suficiente pentru a asigura atingerea țintelor de reciclare ale Județului

Echipamentele existente (vehiculele de colectare) sunt vechi și insuficiente, mai ales cele pentru colectarea separată;

Infrastructura pentru colectarea deșeurilor este insuficientă și puternic degradată fizic și moral (unele puncte gospodărești sunt neamenajate corespunzător sau capacitatea lor este insuficientă pentru numărul de containere necesar);

Există o serie de inițiative ale unor primării urbane (Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii) sau rurale (Mihai Viteazu) în a-și îmbunătăți sistemele existente de colectare a deșeurilor: în municipiile Cluj-Napoca, Câmpia Turzii și Dej au fost realizate investiții în puncte de colectare subterane (Cluj și Câmpia Turzii), respectiv containere semiîngropate (Dej), iar la nivelul comunei Mihai Viteazu, primăria a dotat toate gospodăriile individuale cu containere de colectare separată pe 3 fracții, pe lângă cele de reziduale.

 • b) Tratamentul biologic al deșeurilor:

  EPMcL

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 32 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Nu există o tratare biologică a deșeurilor biodegradabile, ceea ce duce la imposibilitatea atingerii țintelor impuse prin legislație;

Nu există facilități de tratare biologică a deșeurilor biodegradabile (cu excepția unei mici instalații de compostare a deșeurilor verzi, cu capacitate de 1000 tone/an, situată în municipiul Dej);

Lipsa tratării deșeurilor biodegradabile creează și un puternic impact negativ asupra mediului și sănătății populației, deoarece aceste deșeuri ajungând în spațiile de stocare temporară și duc la poluarea accentuată a factorilor de mediu.

 • c)     Reciclarea deșeurilor:

Cu toate că există un grad destul de ridicat de colectare separată a deșeurilor (in special în mediul urban), gradul de reciclare este destul de scăzut, iar tendința în ceea ce privește cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat este descendentă.

Există, datorită proiectelor PHARE, mici capacități de sortare manuală a deșeurilor reciclabile în Câmpia Turzii și Mihai Viteazu, dar acestea nu pot să acopere atingerea țintelor pe ambalaje impuse prin legislație;

Operatorii de salubrizare mari care operează în prezent în județul Cluj au și capacități de sortare (manuală proprii, în care își desfășoară activitatea de sortare

Deșeurile reciclabile sunt valorificate/comercializate de operatorii de salubrizare, generând venituri proprii ale acestora;

 • d)     Eliminarea deșeurilor:

în prezent se elimină peste 170 000 tone/an de deșeuri municipale;

La momentul actual nu mai există nici un depozit de deșeuri (chiar și neconform) care poate funcționa legal în județ;

Există o serie de platforme de stocare temporară a deșeurilor, unele neautorizate din punctul de vedere al protecției mediului, pe care practic se depozitează deșeurile în așteptarea finalizării construcției celulei de depozitare din cadrul CMID Cluj Napoca. Pe unele din ele se practică o sortare manuală minimă a deșeurilor,

Depozitarea de deșeuri amestecate și fără tratarea lor prealabilă duce la producerea unor cantități semnificative de biogaz și levigat puternic contaminat cu metale grele.

 • e)     Situația tranzitorie a gestionării deșeurilor după închiderea depozitelor de deșeuri:

  EPMCX

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

  Pagina 33 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Investițiile din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj” vor fi finalizate în cadrul proiectului “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” care prevede, la faza II, achiziționarea echipamentelor și construirea drumurilor de acces aferente Stațiilor de transfer, finalizarea lucrărilor pentru Stația de sortare, Stația de Tratare Mecano-Biologica și a Depozitului de deșeuri, închiderea și ecologizarea celor 6 depozite de deșeuri urbane neconforme din județul Cluj.

Platformele de stocare temporară a deșeurilor care funcționează în limite legale (au autorizație de mediu) actualmente pe raza Județului, pentru a acoperi lipsa capacității de depozitare finală conformă, sunt cele gestionate de RADP Cluj Napoca, SC Salprest Rampă SA, RADP Gherla. De asemenea, există o rampă de stocare temporară la Câmpia Turzii, neautorizată la data elaborării prezentului studiu. Platforma de stocare temporară Pata Rât are și posibilitatea realizării unei sortări a deșeurilor menajere care se pot valorifica energetic, existând un contract de valorificare a acestor deșeuri cu SC Ecovalor SRL, pentru valorificarea lor în cuptorul de ciment aparținând SC Holcim SÂ (Aleșd).

De asemenea, platforma de stocare temporară operată de RADP Cluj Napoca dispune și de: o instalație de sortare și tratare mecanică a deșeurilor (capac. 120 mc/h) și 3 instalații de tratare termică prin piroliză (capac, totală de 0,8 t/h). Instalația de sortare și tratare mecanică poate prelucra deșeurile colectate în amestec care ajung pe platformă în vederea recuperării materialelor reciclabile (care se predau reciclatorilor) și a materialelor valorificabile energetic (care intră în instalațiile de piroliză). Instalațiile de piroliză pot trata, pe lângă reziduurile de la instalația de sortare și tratare mecanică, și deșeuri de lemn și plastic din deșeurile municipale (altele decât amblajele) precum și anvelope uzate, în vedere obținerii de syn-gaz, ulei și combustibil solid. La momentul elaborării prezentului Studiu, instalațiile sunt în curs de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Activitatea de stocare temporară a deșeurilor va fi sistată odată cu deshiderea primei celule a noului depozit conform.

Toate aceste aspecte generează un foarte semnificativ impact negativ asupra atmosferei, solului și apelor de suprafață și subterane. De asemenea, aceste practici nu mai pot continua având în vedere reglementările în vigoare privind gestionarea deșeurilor și măsurile impuse prin Tratatul de aderare al României la UE.

 • 3.2.       ASPECTE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

MUNICIPALE

 • 3.2.1 Colectarea deșeurilor municipale

Informațiile referitoare la cantitățile de deșeuri municipale colectate de pe teritoriul județului Cluj au fost obținute din chestionarele statistice MUN pentru anii 2012-2016, transmise de operatorii de salubritate, chestionare introduse în baza națională de date SIM administrată de ANPM, fiind considerate date validate la nivel național și care pot fi utilizate în scopuri statistice.

Cantitățile colectate de către operatorii de salubritate sunt reflectate în tabelul următor

EPMCAănM

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 34 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

EcL

1

2

3

4

Rev.

w

1

2

3

Tabel 5 Cantități de deșeuri colectate de către operatorii de salubritate în județul Cluj (2012-2016)

Categorie deșeuri

Cantitate 2012

(tone/an)

Cantitate 2013 (tone/an)

Cantitate 2014

(tone/an)

Cantitate 2015 (tone/an)

Cantitate 2016 (tone/an)

1.

Deșeuri menajare și asimilabile - total, din care:

121,761

134,818

118,629

127,728

149,063

1.1

deșeuri menajere de la populație în amestec

75.964

81.155

70.044

86.475

105.027

1.2

deșeuri asimilabile de la agenții economici

24.322

39.746

39.005

34.905

40.850

1.3

deșeuri menajere colectate separat, din care:

15.149,94

7.906,27

6.304,57

4.403,53

2.065,74

a) hârtie, carton

4.284,82

4.961,54

3.539,16

2.739,46

1.202,78

b) sticlă

4.223,22

691,07

993,34

272,91

96,57

c) plastic

1.366,38

1.385,66

945,64

759,72

675,67

d) metale

9,79

128,89

70,31

25,23

54,33

e) biodegradabile

0

0

0

0

0

f) altele (lemn)

5.535,73

739,11

756,13

246,22

36,39

1.4

deșeuri voluminoase colectate separat

6.054,2

6.010,5

3.275,2

2.304,54

1.120,04

2.

Deșeuri din servicii municipale - total, din care:

46,246

46,263

62,817

41,317

36,882

2.1

deșeuri stradale

31.977

23.912

46.520

37.057

35.144

2.2

deșeuri din piețe

896

819

883

1.141

1.177

2.3

deșeuri din grădini, parcuri și spații verzi

13.372,8

21.532,2

15.414,5

3.119,68

561,27

3.

Deșeuri din construcții și demolări

22.948

31.500

25.728

10.790

8.528

TOTAL colectat

190.955

212.582

207.174

179.835

194.473

EPMCiup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 35 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Cantitati de deșeuri municipale colectate (tone)

Figura 1 Cantități de deșeuri municipale colectate, pe categorii, în perioada 2012-2016 în județul Cluj (tone/an)

Se observă un trend crescător al cantităților de deșeuri menajere, datorat îndeosebi creșterii populației stabile din Cluj Napoca și zona metropolitană. Cantitățile de deșeuri provenite de la agenti economici își păstrează oarecum un trend constant, cu mici fluctuații de-a lungul anilor.

Un aspect nedorit este tendința de scădere a cantităților de deșeuri colectate separat de-a lungul celor cinci ani analizați.

în județul Cluj erau în operare, la nivelul anului 2017, 21 operatori de salubritate, din care 15 cu licență de operare ANRSC, ale căror date generale sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 6 Operatori de salubritate cu activitate în județul Cluj la nivelul anului 2017

Nr. Crt

Denumirea

societății

Adresa

Activitatea pentru care este obținută licența

Licența/

Valabilitate

Autorizație de mediu

1

CS Brantner Veres SA

Cluj-Napoca, Str. Ploiești nr.

1

Dej, str. Alecu Russo, nr. 26

Salubrizare a localităților.

Licență nr. 3514/16.12.2015-clasa 1 /Valabilă până la 28.10.2018.

62/24.05.2017

57/24.02.2012

EPMCa^up

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 36 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

o-

1

2

3

Nr. Crt

Denumirea societății

Adresa

Activitatea pentru care este obținută licența

Licența/

Valabilitate

Autorizație de mediu

2

SC Brantner Servicii Ecologice SA

Cluj-Napoca, str. Bobâlna, nr. 62/64

Salubrizare a localităților.

Licență nr 3526/22.12.2015 clasa 1 /valabilitate până la 22.12.2020.

3

SC Rosal Grup SA București-Sucursala Cluj Napoca

Cluj-Napoca, str. Gârbău nr.

12

Salubrizarea localităților.

Licență nr. 2673/13.12.2017 clasa 1.

Valabilă până la data de 03.12.2018.

Nr. 305/25.11.2011 Data expirare: 25.11.2021

4

SC Privai Ecologic Servis SA

Turda, str. Clujului, nr. 75

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Licența nr 3975/21.06.2017 clasa 2 / valabile până la 19.12.2019.

Nr.

129/19.04.2012

Data expirare:

19.04.2022

5

Compania de Salubritate Câmpia Turzii

Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 248B ’

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separai, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice.

Licență nr. 2719/05.12.2014 clasa 2 / valabilă până la 19.12.2018.

Licența nr. 2720/05.12.2014, clasa 3 /valabilă până la 21.08.2018.

Nr. 79/31.03.2010 Data expirare: 31.03.2020

6

SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

Gherla, str.

Gelu, nr. 7

Salubrizare a localităților.

Licență nr.

2578/13.09.2013, clasa 3.

Valabilă până la

13.09.2018.

Nr. 7/07.09.2015 Data expirare: 07.09.2024

7

SC Salprest Rampă SA

Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr.l

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separai, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii

Fără licență.

261/02.08.2012

140/19.10.2015

EPMCXup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 37 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

7

3

Nr. Cri.

Denumirea societății

Adresa

Activitatea pentru care este obținută licența

Licența/

Valabilitate

Autorizație de mediu

și acumulatori.

Măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice.

8

SC Strict Prest SRL

Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Licență nr 3862/20.09.2016, clasa 2

/valabilitate până la 29.12.2020.

Nr.

143/17.06.2011

Data expirare:

17.06.2021

9

SC Eco 5 Ardeal SRL

Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1406, jud.

Cluj

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Licență nr 3944/13.04.2017, clasa 3 / valabilitate până la 01.06.2021.

Nr. 5/11.01.2012 Data expirare: 11.01.2022

10

SC Hareti Prest SRL

Huedin, str. Trandafirilor nr. 29

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Fără licență.

Nr.

387/31.10.2013

11

SC Sergent Paper SRL

Cluj-Napoca, str. Gladiolelor, nr. 1, jud. Cluj

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente

Licență nr 3924/14.03.2017, clasa 3 / valabilitate până la 28.09.2019.

Nr.

24/29.12.2010

Data expirare:

29.12.2020

EPMCa..

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 38 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

•/Niv/ Crt.;

Denumirea societății

Adresa

Activitatea pentru care este obținută licența

Licența/

Valabilitate

Autorizație de mediu

electrice și electronice, baterii și acumulatori.

12

RDE HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc (AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL)

Cluj-Napoca, str.

Cantonului,

nr.30

Salubrizarea localităților.

Licență nr 2463/10.06.2013, clasa 1 / valabilitate până la 10.06.2018.

Nr.

410/16.11.2012

Data expirare;

16.11.2022

13

Domeniul public Turda SA

Turda, str. Cheii fii

Măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice.

Curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Licență nr 4068/13.10.2017, clasa 3 / valabilitate până la 31.03.2018.

Nr.

430/10.12.2012

Data expirare:

10.12.2022

14

Sc Italmoda SRL

Huedin, str.

Protopop

Aurel

Munteanu, nr.

106

Salubrizarea localităților.

Fără licență

Nr.

458/30.12.2013

Data expirare:

30.12.2018

15

SC Comunal Eco

SRL Baciu

Corn Baciu, str. Mica, nr. 2

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fineții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

fără licență

Nr. 105/10.04.2010

Data expirare:

10.04.2020

16

SC Quatro Eco Salub SRL

Corn. Gilău, str. Principală, nr. 723

Salubrizare a localităților.

Licență nr 3325/14.07.2015, clasa 3 / valabilitate până la 01.09.2019

Nr. 354/02.10.2009 Data expirare: 02.10.2019

17

SC Transim SA

Huedin

Huedin, str. Câmpului, nr. 2

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separai, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Licență nr 2463/10.06.2013, clasa 1 / valabilitate până la 10.06.2018.

18

Euro New Garden SRL Dej

Dej, str.

Unirii, nr. 12

Măturai, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice.

Licență nr 4012/03.082017, clasa 3/   “ "

EPMCXup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 39 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Nr. Crt

Denumirea

societății

Adresa

Activitatea pentru care este obținută licența

Licența/

Valabilitate

Autorizație de mediu

valabilitate până la 21.05.2018.

19

SC Maricris Impex

SRL Cluj Napoca

Cluj Napoca, str Bucegi, nr.

15, Bl. A3, ap.

81

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Licență nr 4013/03.08.2017, clasa 3 / valabilitate până la 28.02.2018.

20

SC Salubrisarm SRL Sărmășel

Sărmășel, str.

Băilor, nr. 7, jud. Mureș

Salubrizarea localităților.

Fără licență.

21

RADP Cluj Napoca

Cluj-Napoca, str. Cantonului fit.

Stocare temporară a deșeurilor.

Sortare a deșeurilor.

Fără licență

Nr.

115/14.09.2015

Colectarea deșeurilor în amestec se realizează în general, în mediul urban prin platformele de colectare (punctele gospodărești amenajate în cartierele de blocuri) și din poartă în poartă în zonele de case, iar în mediul rural din poartă în poartă sau din punctele de colectare amenajate de primăriile comunelor (în funcție de contractul de salubrizare încheiat între operator și comuna respectivă).

Colectarea separată a deșeurilor se realizează în localitățile unde sunt implementate proiecte PHARE CES, în municipiul Cluj Napoca (prin contractul de concesiune a serviciului de salubrizare - în fracția uscată, amestecate toate deșeurile reciclabile - și prin protocolul de colaborare încheiat între Primărie și ECOROM Ambalaje și în baza contractelor de parteneriat între ECOROM Ambalaje și operatorii de salubritate - pe trei fracții: hârtie/carton, sticlă, plastic și metal). ECOROM Ambalaje are încheiate parteneriate de colaborare și cu operatorii de salubritate care deservesc municipiile Dej, Turda, Câmpia Turzii.

La nivelul anului 2016 inclusiv, ECOROM Ambalaje a pus la dispoziția operatorilor de salubritate care operează în municipiul Cluj Napoca, un număr de 420 containere (tip igloo de 2,5 mc) - 223 pentru CS Brantner Veres SA și 197 pentru SC Rosal Grup SA - Sucursala Cluj Napoca. De asemenea, pentru operatorul care operează în municipiul Turda (SC Privai Ecologic Servis SA), aceeași asociație colectivă a pus la dispoziție 30 de containere de același tip, pentru operatorul care operează în Câmpia Turzii (SLCIAS) un număr de 56 de containere.

In principal, categoriile de deșeuri menajere care se colectează separat sunt: deșeuri de hârtie/carton, plastic, metale, sticlă.

EPMC^upi

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 40 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Situația actuală a distribuției recipienților de colectare separată a deșeurilor pe teritoriul Județului Cluj la nivelul anului 2017 este prezentată în tabelul următor:

Tabel 7 Situația recipienților de colectare separată a deșeurilor în județul Cluj (2017)

UAT

Containere și pubele pentru deșeuri recidabile și reziduale

Cluj Napoca

546 x 2,5 mc (igloo-uri pentru hârtie, plastic/metal, sticla) 1537 x 1.1 mc (fracție uscata), 2767 x 1.1 mc (fracție umeda)

524 x 0,12 mc, 139 x 0.14 mc, 4937 x 0.24 mc (fracție umedă) 1447 x 0,24 mc (fracție uscată)

109 x 5/9/18 mc, 6 x 16-30 mc, 6 x 20 mc (prescontainere)

Câmpia Turzii

246 x 1,1 mc

Dej

410 x 1,1 mc

2678 x (0,12-0,24 mc)

Gherla

370 x 1,1 mc

4000 x 0.12 mc (din care 200 în stoc)

Turda

216 x 1,1 mc

Huedin

35 x 1,1 mc

20 x 0,77 mc

Aghiresu

60 x 1,1 mc

Aluniș

30 x 1 mc

Așchileu

622 x 0,12 mc

Baciu

250 x 1,1 mc

Băișoara

20 x 1,1 mc

Beliș

15 x 1,1 mc

Bobâlna

16 x 1,1 mc

Bonțida

54 x 1,1 mc

Buza

20 x 1,1 mc

Călățele

30 x 1,1 mc

Cămărașu

51 xl,l mc

Cășeiu

15 x 1,1 mc

Cătina

22 x 1,1 mc

Ceanu Mare

38 x 1.1 mc

EPMCZop.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 41 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

UAT

Containere și pubele pentru deșeuri reciclabile și reziduale

Chiuiești

74 x 1 mc

Ciucea

450 x 0,24 mc

Ciurila

24 x 1,1 mc

Cojocna

33 x 1,1 mc

Comești

141 x 0,28 mc

Fizeșu Gherlii

17 x 1,1 mc

Florești

5066 x 0,24 mc

Frata

97 x 1,1

368 x 0,24 mc

Garbau

15 x 1,1 mc

Geaca

95 x 1 mc

Gilău

15 x 1,1 mc

Jucu

35 x 1,1 mc

Iclod

27 x 1 mc

6 x 1,8 mc

Izvora Crișului

18 x 1,1 mc

Măguri — Răcătău

10 x 1,1 mc

3 x 0,8 mc

Mărgău

900 x 0,24 mc

Mărișel

10x1,1 mc

Mihai Viteazu

10 x 1,1 mc

Mociu

Moldovenești

11 x 1,1 mc

Negreni

45 x 1,1 mc

Panticeu

37 x 0,66 mc

Ploscos

10 x 1,1 mc

Risca

10 x 1,1 mc

Sacuiesu

12 x 1 mc

200 x 0,1 mc

Savadisla

4 x 6 mc

Sâncraiu

9 x 1,1 mc

EPMCa^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 42 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

UAT

Containere și pubele pentru deșeuri reciclabile și reziduale

Sic

6 x 0,7 mc

Țaga

7 x 1,1 mc

550x0,12 mc

Vad

56 x 1 mc

Valea Ierii

14 xl,l mc

50 x 2401

Viisoara

58 x 1,1 mc

Vultureni

590 x (1,1 si 0,25 mc)

Suplimentar față de aceste echipamente de colectare, au fost deja puse la dispoziția UAT-urilor, prin proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj” un număr de 7.820 de containere de 1,1 mc de colectare separate a deșeurilor de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, a căror distribuție pe UAT-uri este prezentată la cap. 4.4.

Conform datelor transmise de operatorii de salubrizare, în anul 2016 au fost colectate separat, de la populație și agenți economi, următoarele cantități de deșeuri reciclabile (tone):

Tabel 8 Cantități de deșeuri reciclabile, pe categorii, colectate în anul 2016 de către operatori în județul Cluj (tone)

Tip deșeu/provenientă

tone

din care ambalaje

harți e/carton

1202.78

populație

405.94

404.32

agenti economici

796.84

Sticla

96.57

populație

83.10

83.1

agenti economici

13.47

plastic

675.67

populație

532.35

270.257

agenti economici

143.32

metal

54.33

populație

22.70

22.70

agenti economici

31.63

lemn

36.39

populație

2.99

2.99

agenti economici

33.40

EPMC.’.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 43 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Tabel 9 Echipamente de transport utilizat de operatorii de salubrizare în Județul Cluj pntru deșeurile municipale (2016)

Operator de salubrizare

Autogunoiere compactoare

Abroll Kipper

Autoutilitara

Altele

CS Brantner Veres SA

16 (4, 5,14, 15, 22 mc)

lx 5mc lx 7mc 1x9 mc

1x16 mc

1 x 30 mc

1 x 40 mc

SC Rosal Grup SA -Sucursala Cluj Napoca

10 x 16 mc

2 x 6 mc

12 x 18 mc

1 x 25 mc

2x 5,5 mc

6 x 18 mc

4 x 16 mc

2 x 4 mc tractor

SC Privai Ecologic Servis SA

3 x 24 mc

 • 1 x 26 mc

 • 2 x 20 mc

1 x 30 mc 1x7 autocontainer

1 x 2 mc (încărcător frontal)

1 x 2 mc triciclu

1 x 20 autobasculanta

Compania de Salubritate Câmpia Turzii

lx 18 mc

2 x 22 mc

1 x4mc

2x2 mc

1x37 autobasculanta

cu macara

1 x 3 mc si 2 x 1,1 mc (încărcător frontal)

1 x 0,5 mc motostivuitor Cantar 90 t

SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

1x8 mc 2x 24 mc

1 x 5 mc tractor

SC Salprest Rampă SA

4 x 18 mc

1 x 5 mc remorca .1 x 5 mc tractor

SC Strict Prest SRL

9 x 12 mc

1 x 8 mc (basculanta)

SC Comunal Eco SRL Baciu

3 x 12 mc

1 x 18 mc

SC Quatro Eco Salub SRL

3 x 12 mc

2 x 22 mc

2 x 33 mc

SC Eco 5 Ardeal SRL

1 x 12 mc

1 x 16 mc

1 x 18 mc

SC Hareti Prest SRL

2 x 12 mc

SC Sergent Paper SRL

2 (1x12,5 mc, 1 x 24 mc)

2 x 25 mc

4x4 mc

RDE HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc (AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL Odorheiu Secuiesc)

2 (lx 16 mc, 1x18 mc)

SC Italmoda SRL

 • 1 x 21 mc

 • 2 x 18 mc

EPMCAbnupl

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale In județul Cluj

Pagina 44 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1 :

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • 3.2.2 Tratarea deșeurilor municipale

Odată colectate separat, deșeurile reciclabile sunt transportate fie la unitățile valorificatoare, fie la stațiile de sortare existente pe teritoriul Județului, construite prin proiecte PHARE CES. în prezent există la nivelul Județului 2 stații de sortare pentru deșeuri municipale, acum în operare.

Tabel 10 Stații de sortare a deșeurilor în județul Cluj (2016)

Localitatea

Operator

Tipuri de deșeuri sortate

Capacități

Stadiul reglementării

Campia Turzii

SC SLCIAS SA Câmpia Turzii

Sticlă,          metale,

hârtie/carton, plastic

520 tone/an;

Autorizația de mediu 79/31.03.2010, valabilă până la 31.03.2020

Com. Mihai Viteazu

SC Eco 5 Ardeal

SRL

Sticlă,          metale,

hârtie/carton, plastic

217 tone/an

Autorizație de mediu nr. 5/ 11.01.2012, valabilă până la 11.01.2022

De asemenea, menționăm existența unor facilități, aparținând unor operatori de salubritate, unde se realizează o sortare manuală a deșeurilor reciclabile. Aceste facilități sunt operate de SC Salprest Rampă SA (în cadrul facilității de stocare temporară de la Pata Rât), de RADP Cluj Napoca (în cadrul facilității de stocare temporară de pe Platanilor), de SC Strict Prest SRL (în cadrul punctului de lucru de pe strada Cantonului), fiind dotate cu prese de balotare a deșeurilor separate.

în ceea ce privește tratarea biologică a deșeurilor municipale, pe teritoriul județului există o singură stație de compostare, la Dej, care tratează în principal deșeuri verzi colectate din parcuri și grădini. Prin proiectul SMID Cluj au fost puse la dispoziția unei părți a gospodăriilor individuale din mediul rural, 21.000 de unități de compostare.

în județul Cluj nu există până la această dată instalații de valorificare energetică a deșeurilor menajere care să fie autorizate din punct de vedere al protecției mediului. In cadrul amplasamentului de stocare temporară administrat de RADP Cluj Napoca, simt în curs de autorizare 3 instalații de piroliză cu capacitate totală de 0,8 t/h, care însă vor trata doar reziduuri de la stația de sortare și tratare mecanică existentă pe plaformă și deșeuri de lemn și plastic din deșeurile municipale (care nu sunt ambalaje).

 • 3.2.3 Eliminarea deșeurilor municipale

Pe teritoriul Județului nu mai funcționează la momentul actual niciun depozit de deșeuri (conform sau neconform). Pentru perioada de tranziție pana la punerea în funcțiune a celulei de depozitare din cadrul CMID Cluj Napoca, sunt funcționale câteva platforme de stocare temporară a deșeurilor, unele autorizate de mediu, altele fara autorizație.

De pe aceste platforme, deșeurile municipale sunt transportate pentru eliminare finală, pe depozitele de deșeuri funcționale din Județele învecinate (Bihor, Sălaj, Harghita).

EPMCXup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 45 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Localitatea

Operator

Capacitate

Anul punerii în funcțiune

Stadiul reglementării

Gherla

SC ADP Gherla SA

5662 tone

2014

A.M. 7/07.09.2015

Cluj Napoca

RADP Cluj Napoca

9600 tone

2015

A.M. 115/24.09.2015

Cluj Napoca

SC Salprest Rampă SA

93636 tone

2013

A.M. 165/16.05.2012

Câmpia Turzii

Compania de Salubritate Campia Turzii SA

-

2013

Nu deține

 • 3.2.4 Generarea și gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri

Deșeuri periculoase din deșeurile municipale

In cadrul Județului Cluj nu este implementată încă colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, deși marea majoritate a operatorilor de salubritate au prevăzut în contractele lor de salubritate realizarea acestei activități.

Deșeuri din construcții și demolări

Din datele transmise de către operatorii de salubritate pentru anul 2016, rezultă că pe raza Județului Cluj au fost colectate aproximativ 8528 tone de deșeuri din construcții și demolări, din care cca 5946 tone de la persoane fizice, restul provenind de la agenți economici.

La nivelul Județului Cluj, există la Dej o instalație de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări, a cărei construcție a fost realizată prin proiect PHARE CES, având o capacitate de cca 1200 tone/ zi (aproximativ 300 000 tone/an). Instalația este prevăzută pentru operare la nivel județean și regional.

De asemenea, la nivelul platformei de stocare temporară aparținând RADP Cluj Napoca, exista o instalație de concasare, iar deșeurile de construcții și demolări mărunțite simt valorificate de firmă în activitatea proprie.

Deșeuri voluminoase

Conform datelor transmise de operatorii de salubritate, în anul 2016 au fost colectate aproximativ 1120 tone de deșeuri voluminoase (în marea lor majoritate mobilă veche de pe raza municipiului Cluj Napoca). Raportările operatorilor arată că întreaga cantitate de deșeuri a fost eliminată pe depozitele de deșeuri.

EPMCW

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 46 din 217

Servicii de asistență tehnică in vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Deșeuri de echipamente electrice și electronice

La nivelul anului 2016, existau în județul Cluj 50 de puncte de colectare funcționale (administrate de operatori de salubrizare și de agenți economici colectori autorizați pentru colectarea DEEE-urilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) și 1 agent economic autorizat pentru tratarea DEEE-urilor. Situația acestor agenți economici este prezentată în Anexa 2 la prezentul Studiu.

Colectarea DEEE-urilor provenite de la populație este asigurată de primării prin operatorii de salubrizare cu care acestea au încheiate contracte. Cantitățile colectate la nivelul anului 2015 sunt de cca 2078 tone de DEEE-uri.

DEEE-urile se colectează și prin alte modalități decât în cadrul serviciului de salubrizare, cum sunt spre exemplu campaniile buy-back finanțate și organizate de marii producatori/comercianți de echipamente electronice (în special electrocasnice) care preiau echipamentele vechi la schimb 1 la 1 la cumpărarea unuia nou. Datele cu privire la cantitățile colectate de acești operatori sunt gestionate la nivel național de către ANPM, neexistând în acest sens situații la nivel de județe.

 • 3.2.5 Infrastructura existentă pentru desfășurarea serviciului de salubrizare

în prezent, în județul Cluj există o serie de bunuri ce compun infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, realizate cu finanțare prin Proiecte PHARE sau cu finanțare privată. Studiul de Fezabilitate al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” menționează că proiectele PHARE vor fi integrate în Proiectul SMID, după terminarea perioadei contractuale asumate de autoritățile locale prin Memorandumurile de Finanțare (în general pe perioadă de 5 ani). Integrarea acestor proiecte înseamnă că investițiile realizate vor rămâne în proprietatea UAT-urilor implicate, dar drepturile de administrare al lor vor trece la Consiliul Județean. Cu toate acestea, Proiectul nu prevede concret în ce fel vor fi aceste infrastructuri integrate din punct de vedere operațional în Sistem decât în ceea ce privește recipienții de colectare, care au fost luați în calcul în cadrul Studiului de Fezabilitate.

In Proiectul SMID nu va fi integrată nici o investiție realizată din finanțarea privată a operatorilor de salubrizare.

Majoritatea Proiectelor PHARE finanțate în județul Cluj au avut drept scop achiziționarea de echipamente de colectare (pentru deșeuri mixte sau pentru colectare selectivă) și doar câteva au prevăzute investiții în bunuri de infrastructură. Situația exactă a echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiectele PHARE este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 11 Proiecte PHARE CES - bunuri de infrastructură și echipamente și UAT-uri deservite

5o

EPMCAimup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 47 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Zona    în

care sunt realizate

Proiectul prin care au fost finanțate bunurile respective

UAT    prevăzute

inițial a fi deservite (partenerii PHARE)

Operator

Bunuri de infrastructură și echipamente

Zona 1 Cluj

- Napoca

PHARE CES 2005 - RO-2005/017-553.04.01.04.01 -Eco-sistem Baciu-Aghireșu, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale și asimilate

Baciu

Aghireșu

SC Comunal Eco SRL

 • - cutii compost —1.609 buc

 • - eurocontainere de 1.100 1 —

566 buc

 • - europubele de 120 1 — 6.529

buc

 • - 3 autogunoieră de 18 mc

Zona 1 Cluj - Napoca

PHARE CES 2005 - RO-2005/017-553.04.01.04.01-Proiect de colectare selectivă a deșeurilor și transportul în microregiunea Gilău, jud. Cluj, finanțată prin programul PHARE 2005 - CES

Gilău Căpușu Mare Florești Măguri Răcătău (acest UAT se află în zona 2 Huedin)

SC Quatro Eco Salub

- 3 autogunoiere compactoare de 12 mc

- containere 1100 1 — 215 buc

- pubele 80 1 - 9000 buc

Zona 2 —

Huedin

PHARE CES 2004 - RO/2004/016-772.04.01.04.01.01 - Proiect de îmbunătățire a calității și creștere a capacității de colectare a deșeurilor în regiunea Huedin, județul Cluj, prin prisma schemei de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor finanțată prin programul PHARE 2004-CES

Huedin Călățele Mărgău Izvoru Crișului Sâncraiu

Ciucea Poieni Săcuieu

Râșca

SC Crișul Huedin SA (SC Transim

SA)

 • - 3 mașini de colectare și transport deșeuri de 6 mc

 • - pubele ecologice 121 —

7.340 buc

- eurocontainere 1100 1— 136 buc

-1 presă de balotat deșeuri

Zona 3 —

Mihai Viteazu

PHARE CES 2004 - RO/2004/016-772.04.01.04.01.01-ECO -Câmpia Turzii

Câmpia Turzii

Compania de salubritate Câmpia Turzii

-1 stație de sortare

-1 presă de balotare

 • - eurocontainere 1100 1 - 152

buc

- unităti de compostare 0,5 mc - 200 buc

 • - europubele 120 1 - 2350 buc

Zona 3 —

Mihai

Viteazu

PHARE CES 2006 - RO/2006/018-147.04.01.04.01 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea sitarilor contaminate în microregiunea Mihai Viteazu, incluzând stație de sortare și transfer al deșeurilor menajere nepericuloase valorificabile colectate selectiv și racorduri la utilități

Mihai Viteazu

Iară

Băișoara

Călărași

Moldovenești

SC Eco 5 Ardeal SRL

- 1 stație de sortare

- 3 autogunoiere

- Europubele - 6050 buc

 • - Eurocontainere - 272 buc

 • -  Saci menajeri -164.736

Zona 4 —

Gherla

PHARE CES 2004 - RO/2004/016-

772.04.01.04.01.01 - Colectarea selectivă și transportai deșeurilor menajere din municipiul Gherla și localitățile componente

Gherla

ADP Gherla SA

 • - 1 stație de transfer

 • - 1 camion transport

containere 30 mc

 • - 3 containere 30 mc

 • - Amenajare 31 puncte de

colectare

 • - Containere 1100 1 — 370 buc

 • - Europubele 120 1 — 4000 buc

 • - Eurocontainere metalice

1100 1-120 buc

EPMCa™^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 48 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

1

2

3

Zona   în

care sunt realizate

Proiectul prin care au fost finanțate bunurile respective

UAT   prevăzute

inițial a fi deservite (partenerii PHARE)

Operator

Bunuri de infrastructură și echipamente

Zona 4 — Gherla

PHARE CES 2004- RO/2004/016-772.04.01.04.01.01 - Facilitate pentru colectarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de construcții demolării în nordul Transilvaniei

Dej

Primăria

Dej

- Instalație de concasare deșeuri construcții — demolări

Zona 4 —

Gherla

PHARE CES 2004 - RO/2004/016-772.04.01.04.01.01 - Platformă regională pentru compostarea bio-deșeurilor în Platoul Someșan

Dej

Primăria

Dej

- Instalație de compostare deșeuri din parcuri și grădini

Proiectele PHARE și-au încheiat cei 5 ani de post-implementare, unele din echipamentele achiziționate prin proiecte depășindu-și deja la momentul actual durata de viață, fiind uzate moral, cum sunt pubelele și eurocontainerele. Există însă o serie de echipamente, cum sunt mașinile de colectare (autogunoiere) care mai pot fi încă utilizate și care pot fi preluate de noul/noii operatori la data delegării serviciului de salubrizare la nivelul Județului, dacă deținătorii lor legali iau în considerare acest lucru. Din datele și informațiile obținute de la primăriile deținătoare ale investițiilor realizate prin proiectele PHARE CES mai sus menționate, menționăm că primăriile Câmpia Turzii, Dej și Mihai Viteazu și-au exprimat decizia de a nu integra instalațiile realizate în cadrul SMID Cluj. De asemenea, având în vedere că municipiul Gherla deține un contract de delegare cu perioada de valabilitate până în 2028, stația de transfer administrată de municipiu nu va fi integrată în cadrul SMID Cluj. Aceste investiții nu vor fi luate deci în considerare la calculul necesarul investițional suplimentar.

 • 3.3. SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OPERAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Contracte de salubrizare existente                      <

Situația la nivelul anului 2017, în baza informațiilor primite de la UAT-uri și operatori, se prezintă după cum urmează:

în mediul urban

în județul Cluj, în mediul urban, serviciile de salubrizare sunt asigurate pentru 100% din localități, după cum urmează:

Tabel 12 Operatori de salubrizare carea activează în prezent în județul Cluj, în mediul urban

Nr.crt

.'Localitate

,il-- Nume Operator; .

1.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SC Rosal Grup SRL, SC Brantner Vereș SA.

EPMCa.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 49 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

-2.

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA (fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

3.

MUNICIPIUL DEJ

SC Brantner Vereș SA

4.

MUNICIPIUL GHERLA

SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

5.

MUNICIPIUL TURDA

SC Privai Ecologic Servis

6.

ORAȘ HUEDIN

SC Transim SA

Tabel 13 Operatori de salubrizare carea activează în prezent în județul Cluj, în mediul rural

Nr. crt

Comuna

Nume Operator

1

AGHIRESU

SC Comunal Eco SRL

2

AITON

SC Strict Prest SRL

3

ALUNIS

SC Strict Prest SRL

4

APAHIDA

SC Strict Prest SRL

5

ASCEHLEU

SC Strict Prest SRL

6

BACIU

SC Comunal Eco SRL

7

BAISOARA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

8

BELIS

SC Italmoda SRL

9

BOBALNA

Brantner Vereș SA

10

BONTIDA

SC Strict Prest SRL

11

BORSA

SC Strict Prest SRL

12

BUZA

SC Strict Prest SRL

13

CAIANU

SC Strict Prest SRL

14

CALARASI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

15

CALATELE

SC Italmoda SRL

16

CAMARASU

SC Strict Prest SRL

17

CAPUSU MARE

SC Quatro Eco Salub SRL

18

CASEIU

Brantner Vereș SA

19

CATCAU

Brantner Vereș SA

20

CĂTINĂ

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

21

CEANUMARE

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

22

CHENTENI

N/A

23

CHIUIESTI

Brantner Vereș SA

24

CIUCEA

Italmoda SRL

25

CIURILA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

26

COJOCNA

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

27

CORNESH

SC Strict Prest SRL

28

CUZDRIOARA

Brantner Vereș SA

29

' •- DABACA.......

N/A

EPMC?..

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 50 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

o

1

2

3

30

FELEACU

SC Strict Prest SRL

31

FIZESU GHERLE

SC Strict Prest SRL

32

FLORESTI

SC Strict Prest SRL

33

FRATA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

34

GARBAU

SC Comunal Eco SRL

35

GEACA

Strict Prest SRL

36

GLLAU

SC Quairo Eco Salub SRL

37

IARA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

38

ICLOD

SC Strict Prest SRL

39

IZVORU GRISULUI

SC Hareti Prest SRL

40

JICHISUDEJOS

Brantner Vereș SA

41

JUCU

Sergent Paper

42

LUNA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

43

MAGURI-RACATAU

SC Quatro Eco Salub SRL

44

MANASTIRENI

SC Hareti Prest SRL

45

MARGAU

SC Italmoda SRL

46

MARISEL

Maricris Impex SRL

47

MICA

Brantner Vereș SA

48

MIHAIVITEAZU

SC ECO 5 ARDEAL SRL

49

MENTTU GHERLE

Brantner Vereș SA

50

MOCIU

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

51

MOLDOVENEȘTI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

52

NEGRENI

SC Hareti Prest SRL

53

PALATCA

SC Strict Prest SRL

54

PANTICEU

SC Strict Prest SRL

55

PETRESTE DE JOS

SC ECO 5 ARDEAL SRL

56

PLOSCOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

57

POIENI

N/A

58

RECEA-CRISTUR

SC Strict Prest SRL

59

RISCA

Maricris Impex SRL

60

SACUIEU

SC Italmoda SRL

61

SANCRAIU

SC Hareti Prest SRL

62

SANDULESTI

RDE Harghita SRL

63

SANMARTIN

SC Strict Prest SRL

64

SANPAUL

SC Comunal Eco SRL

65

- SAVADISLA

SC Strict Prest SRL

EPMCXup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 51 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

66

SIC

SC Strict Prest SRL

67

SUATU

SC Strict Prest SRL

68

TAGA

SC Salubrisarm SRL Sarmasel (jud. Mureș)

69

TRITENH DE JOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

70

TURENI

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

71

UNGURAS

Brantner Vereș SA

72

VAD

SC Strict Prest SRL

73

VALEA IERU

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

74

VHSOARA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

75

VULTURENI

SC Italmoda SRL

NA — nu au fostfurnizate informații

Situația la nivel de județ a operatorilor este prezentată în harta operatorilor de salubrizare din județul Cluj, care se regăsește în Anexa nr. 1

Perioada de valabilitate a contractelor existente

în funcție de durata contractelor de salubrizare, situația actuală a fost analizată din perspectiva eventualelor suprapuneri ale duratei contractelor actuale cu perioada estimată de desfășurare a viitorului contract de delegare a activității de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, care face obiectul prezentului studiu.

In mediul urban situația contractelor în funcție de durată este următoarea:

Mediul urban

Tabel 14 Perioadele de valabilitate a contractelor de salubrizare existente în județul Cluj, în mediul urban

Nr crt

Localitate

Nume Operator

Data contract

Data terminare contract

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SC Rosal Grup SRL, SC Brantner Vereș SA

28-Oct-lO

28-Oct-22

2

MUNICIPIUL CAMPIA

TURZII

SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA (fosta SC Slcias SA Câmpia Turzii)

l-Sep-08

l-Sep-18

3

MUNICIPIUL DEJ

SC Brantner Vereș SA

22-Mar-06

1-Apr-14

4

MUNICIPIUL GHERLA

SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

22-Apr-08

22-Apr-28

5

MUNICIPIUL TURDA

SC Privai Ecologic Servis

7-Dec-ll

7-Dec-19

EPMcî,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 52 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

6

ORAȘ HUEDIN

SC Transim SA

l-Apr-17

l-Apr-18
Contractul de delegare al serviciului de salubrizare pentru municipiul Cluj Napoca a fost prelungit prin HCL 466/18.04.2018, pe o perioadă de cel mult 4 ani, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a noului contract încheiat cu operatorul desemnat câștigător în urma licitației organizată de ADI Eco Metropolitan.

După cum se poate observa, contractele de salubrizare din mediul urban care exced anul 2018 sunt Municipiul Turda, al cărui contract încetează în data de 7.12.2019, respectiv Municipiul Gherla, unde contract începtează în data de 22.04.2028. Aceste două contracte sunt analizate din perspectiva corelării activității operatorilor existenți cu activitatea viitorului operator din cadrul sistemului integrat:

Elementede analiză       ..L Municipiul Gherla

Municipiul Turda..


EPMCl.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 53 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Data încetării de drept a contractului

22.04.2028

7.12.2019

Tipul contractului

Concesiune

Concesiune

Prevederi contractuale de încetare a contractului în cazul implementării SMID:

Nu există

Nu există

Prevederi contractuale care privesc despăgubiri acordate concesionarului în cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea publică

Da

Da

Natura            capitalului

operatorului:

100% public

100% privat

Contractul include și alte activități în afara celor care fac obiectul studiului

Da, măturat stradal și stropire căi publice, deszăpezire, DDD

Da, întreținere spații verzi

Concluzii și recomandări Notă: Opțiunea aleasă va fi evident     a     autorităților

deliberative ale autorității publice, însă consultantul formulează în prezentul document      recomandări

obiective, bazate pe criterii legale, economice și tehnice

Contractul este un contract pe termen lung, care, în cazul unei eventuale rezilieri,    presupune    plata unor

despăgubiri însemnate concesionarului (care să acopere o perioadă echipvalentă cu o treime din durata contractului). Mai mult, operatorul este un operator public, care realizează mai multe activități de salubrizare în municipiu. Rezilierea ar presupune pierderi atât pentru operator, cât și, în final, pentru acționarul unic, Municipiul Gherla. De aceea,este recomandabil ca acest contract să fie menținut, iar autoritatea publică să ia măsuri pentru ca operatorul' actual să desfășoare activități conforme cu sistemul integrat al deșeurilor din județ (de ex. colectare separată, contract cu viitorul/viitorii operatori ai instalațiilor de gesriune a deșeurilor din județ, etc).

Contractul riscă să se suprapună cu noul contract de colectare și transport al deșeurilor pe o durată mai mică de un an. In aceste condiții, este recomandabilă menținerea contractului până la încetarea sa de drept din următoarele motive:

Rezilierea prematură poate duce la plata de daune din partea autorității publice;

Pe de altă parte, viitorul operator de colectare este de asemenea în pierdere, neputind presta activitatea pe raza teritorială a unui UAT de dimensiuni mari, (al doilea ca număr de populație din județ).

Se recomandă fie negocieri cu operatorul actual de încetare a contractului în momentul începerii activității viitorului operator, fără pierderi pentru autoritatea publică, sau, în cazul în care prima variantă nu este fezabilă, pentru perioada rămasă de la începerea funcționării SMID până la încetarea contractului său, operatorul actual va fi obligat să desfășoare activități conforme cu sistemul integrat al deșeurilor din județ (de ex. colectare    separată,    contract    cu

wtoral/viitorii operatori ai instalațiilor de gestiune a deșeurilor din județ, etc).

EPMC/Vmup

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 54 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

iu

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

în mediul rural, în ceea ce privește durata contractelor, situația la nivelul lunii noiembrie 2017 este următoarea:

Tabel 15 Perioadele de valabilitate a contractelor de salubrizare existente în județul Cluj, în mediul rural

Comuna

Nume operator

Data începere

Data terminare contract:   L

ATTON

SC Strict Prest SRL

6-Oct-17

31-Dec-17

ASCHDLEU

SC Strict Prest SRL

6-Oct-17

31-Dec-17

CAIANU

SC Strict Prest SRL

12-Oct-17

3I-Dec-17

CAMARASU

SC Strict Prest SRL

12-Oct-17

31-Dec-17

IZVORU CRISULUI

SC Hareti Prest SRL

l-Jan-17

31-Dec-17

MOLDOVENEȘTI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

3-Oct-17

31-Dec-17

SACUIEU

SC Italmoda SRL

14-Nov-17

31-Dec-17

SANCRAIU

SC Hareti Prest SRL

l-Jan-17

31-Dec-17

SAVADISLA

SC Strict Prest SRL

9-Oct-17

31-Dec-17

SIC

SC Strict Prest SRL

12-Jan-17

31-Dec-17

SUATU

SC Strict Prest SRL

ll-Oct-17

31-Dec-17

CHIUIESn

Brantner Vereș SA

l-Jan-17

l-Jan-18

CORNESH

SC Strict Prest SRL

9-Jan-17

8-Jan-18

FIZESU GHERLE

SC Strict Prest SRL

9-Jan-17

9-Jan-18

CALATELE

SC Italmoda SRL

12 ian 2017

12-Jan-18

RISCA

Maricris Impex SRL

10-Feb-17

10-Feb-18

PANTICEU

SC Strict Prest SRL

28-Feb-17

27-Feb-18

MARISEL

Maricris Impex SRL

28-Feb-17

28-Feb-18

BOBALNA

Brantner Vereș SA

l-Mar-17

l-Mar-18

VALEA PERII

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

10-May-17

10-Mar-18

PLOSCOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

25-Mar-13

25-Mar-18

SANMARTIN

SC Strict Prest SRL

l-Apr-17

31-Mar-18

UNGURAS

Brantner Vereș SA

l-Apr-16

3 l-Mar-18

TAGA

SC Salubrisarm SRL Sarmasel (jud. Mureș)

12-Apr-17

12-Apr-18

ALUNIS

SC Strict Prest SRL

l-May-17

30-Apr-18

PALATCA

SC Strict Prest SRL

1-May-17

30-Apr-18

RECEA-CRISTUR

SC Strict Prest SRL

l-Jun-17

30-Apr-18

BUZA

SC Strict Prest SRL

2-May-17

l-May-18

FLORESTI

SC Strict Prest SRL

23-Aug-17

24-May-18

BORSA

SC Strict Prest SRL

5-Jun-17

5-Jun-18

VAD

SC Strict Prest SRL

6-Jun-17

5-Jun-18

MANASTIRENI

SC Hareti Prest SRL

1-Aug-17

31-Jul-18

NEGRENI

~SC Hareti Prest SRL — -                    ------

21-Aug-17

21-Aug-18-—

EPMCXup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 55 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Eii

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

ICLOD

SC Strict Prest SRL

16-Oct-17

16-Oct-18

GEACA

SC Strict Prest SRL

20-Nov-17

19-Nov-18

CATCAU

Brantner Vereș SA

l-Jan-18

l-Jan-19

CAPUSUMARE

SC Quatro Eco Salub SRL

l-Sep-09

l-Sep-19

GILAU

SC Quatro Eco Salub SRL

l-Aug-09

l-Sep-19

TORENT

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

l-Nov-17

31-Oct-19

JUCU

Sergent Paper

1-Dec-11

l-Dec-19

FELEACU

SC Strict Prest SRL

l-Jan-16

l-Jan-21

AGHERESU

SC Comunal Eco SRL

26-Jul-17

26-Jul-22

VUSOARA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

6-Sep-12

6-Sep-22

LUNA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

18-Mar-13

18-Mar-23

CUZDRIOARA

Brantner Vereș SA

5-Jan-15

N/A

DABACA

SC Strict Prest SRL

N/A

N/A

CASEIU

Brantner Vereș SA

N/A

N/A

FRATA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

N/A

N/A

APAHLDA

SC Strict Prest SRL

N/A

N/A

CEANU MARE

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

N/A

N/A

CHINTENI

NA

N/A

N/A

CIUCEA

Italmoda SRL

N/A

N/A

GARBAU

SC Comunal Eco SRL

N/A

N/A

JICHISUDE JOS

Brantner Vereș SA

N/A

N/A

MICA

Brantner Vereș SA

N/A

N/A

MINTTU GHERLn

Brantner Vereș SA

N/A

N/A

SANDULESTI

RDE Harghita SRL

N/A

N/A

BACIU

SC Comunal Eco SRL

l-Jan-2010

Nedeterminata

BAISOARA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

26-Jan-16

Nedeterminata

CALARASI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

6-Apr-l 1

Nedeterminata

CIURILA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

3-Feb-16

Nedeterminata

IARA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

13-Mar-17

Nedeterminata

MAGURI-RACATAU

SC Quatro Eco Salub SRL

l-Aug-09

Nedeterminata

MIHAIVITEAZU

SC ECO 5 ARDEAL SRL

24-Mar-ll

Nedeterminata

MOCIU

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

16-Sep-09

Nedeterminata

PETRESTH DE JOS

SC ECO 5 ARDEAL SRL

l-Feb-17

Nedeterminata

POIENI

31-Mar-O9

Nedeterminata

SANPAUL -

SC Comunal Eco SRL

5-Mar-15

Nedeterminata

EPMCwmVpi

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 56 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

VULTURENI

SC Italmoda SRL           .

25-Mar-15

Nedeterminata .

BELIS

SC Italmoda SRL

3-Mar-15

Nedeterminata

BONTTDA

SC Strict Prest SRL

30-Jun-17

Neprecizata

COJOCNA

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

l-Aug-13

Pana la implementarea SMID

MARGAU

SC Italmoda SRL

6-Jan-16

Pana la implementarea SMID

CĂTINĂ

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

5-Apr-16

Pana la implementarea SMID

TRITENUDE JOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

16-Mar-16

Pana la implementarea SMID

Astfel, contractele existente au fost împărțite în următoarele categorii:

a) Contracte care au termen clar de încetare, care, la rândul lor, se împart în următoarele categorii.

E P M C Aim up!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 57 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Contracte cu date de terminare calendaristice

LUNA

VIISOARA

AGHIRESU FELEACU

JUCU

TURENI

GILAU

CAPUSU MARE

CATCAU

GEACA

ICLOD NEGRENI MANASTIRENI VAD

BORSA FLORESTI

BUZA

RECEA-CRISTUR

PALATCA

ALUNIS

TAGA UNGURAS SANMARTIN PLOSCOS

VALEA IERII BOBALNA MARISEL PANTICEURISCA


CALATELE

FIZESU GHERLII

CORN EȘTI CHIUIESTI SUATU

SIC

SAVADISLA SANCRAIU

SACUIEU MOLDOVENEȘTI IZVORU CRISULUI CAMARASU CAIANU ASCH1LEU AITON
2016     2017     2018     2019     2Q20     2021    2022

2023


Figura 3 - Data încetării contractelor de salubrizare existente, în mediul rural

După cum se poate observa, contractele de salubrizare din mediul urban care exced anul 2018 cu un risc moderat de suprapunere cu viitorul operator de salubrizare sunt:

i

EPIVIC^AIrnupI

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 58 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

.1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Elemente de analiză

GUHit

iTurenlj'<C;

Cfipușu Mare ■■■ - y /■‘i/W'vW

Clauză de încetare conform SMID

Da

N/A

Da

N/A

Operator public/privat

Privat

Public

Privat

Public

Alte activități de salubrizare incluse în contract

Nu

N/A

Nu

N/A

Investiții reaiizate/clauze privind despăgubiri

Nerelevant, datorită existentei clauzei de încetare a contractului la implementarea SMID

N/A

Nerelevant, datorită existentei clauzei de încetare a contractului la implementarea SMID

N/A

Concluzii și recomandări

Contractul va înceta de drept conform prevederilor actuale la intrarea în activitate a viitorului operator. Nu sunt necesare nici un fel de modificări contractuale

în lipsa altor informații suplimenare, se recomandă reglementarea contractuală a activității operatorului actual în conformitate cu prevederile documentelor constitutive

Contractul va înceta de drept conform prevederilor actuale la intrarea în activitate a viitorului operator. Nu sunt necesare nici un fel de modificări contractuale

în lipsa altor informații suplimenare, se recomandă reglementarea contractuală a activității operatorului ctual în conformitate cu prevederile documentelor constitutive

De asemenea, contractele de salubrizare din mediul urban care exced anul 2018 cu un risc mare de suprapunere cu viitorul operator de salubrizare sunt:

Viijoara

iHM!

■■sas®

aiiisw

Clauză de încetare conform SMID

Da

Da

Nu

Da

Ojjerator public/privat

Public

Public

Public

Privat

Alte activități de salubrizare incluse în contract

Nu

Nu

Da, maturat si stropit cai stradale

Nu

Investiții reaiizate/clauze privind despăgubiri

Nerelevant, datorită existentei clauzei    de    încetare    a

contractului la implementarea SMID

Nerelevant,         datorită

existentei clauzei de încetare a       contractului       la

implementarea SMID

Da.

Nerelevant, datorită existentei clauzei de încetare a contractului la implementarea SMID

Concluzii și recomandări

Contractul va înceta de drept conform prevederilor actuale la

Contractul va înceta de drept conform prevederilor actuale

Recomandare de adiționare a contractului în sensul introduceii clauzei de încetare a

Contractul va înceta de drept conform prevederilor actuale

EPMcXuPl

ț

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 59 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

intrarea în activitate a viitorului operator. Nu sunt necesare nici un fel de modificări contractuale

la intrarea în activitate a viitorului operator. Nu sunt necesare nici un fel de modificări contractuale

contractului în momentul intrării în activitate a operatorului de colectare, este posibilă introducerea in CS a unor condiții pentru diminuarea impactului socio-economic negative al încetării activității de salubrizare a operatorului public

la intrarea în activitate a Viitorului operator. Nu sunt necesare nici un fel de modificări contractuale

EPMC/umupi

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport ți transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 60 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

1

2

3

 • b) Contracte care au durată nedeterminată

Aceste contracte trebuie să fie modificate:

- Cu o durată determinată, pentru conformarea cu legislația în vigoare, în special cu art. 32 alin (3) al Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilitate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu introducerea de clauze contractuale privind încetarea de drept a contractelor în momentul intrării în activitate a operatorului de colectare desemnat în cadrul SMID, conform prevederilor actelor constitutive ale ADI Eco Metropolitan și ale Documentului de poziție al SMID, din care UAT-urile în cauză sunt parte.

 • c) Contracte care încetează de drept în momentul intrării în activitate a operatorului de colectare din cadrul SMID, nevând altă durată menționată în prevederile contractuale.

Pentru aceste contracte nu este necesară nici o modificare, ele încetând de drept în momentul intrării în activitate a operatorului de colectare și trasport al deșeurilor din cadrul SMID.

în funcție de natura capitalului acestor operatori, situația se prezintă după cum urmează:

în mediul urban

Tabel 16 Situația operatorilor de salubrizare din județul Cluj, mediul urban, în 2018, în funcție de natura capitalului public/privat)

- ' Nr \

crt

Localitate

Capital

Nume Operator

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Privat

SC Rosal Grup SRL, SC Brantner Veres SA

2

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Public

SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA (fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

3

MUNICIPIUL DEJ

Privat

SC Brantner Vereș SA

4

MUNICIPIUL GHERLA

Public

SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

5

MUNICIPIUL TURDA

Privat

SC Privai Ecologic Servis

6

ORAȘ HUEDIN

Privat

SC Transim SA

în mediul rural                ____

Tabel 17 Situația operatorilor de salubrizare din județul Cluj, mediul rural în 2018, în funcție de natura capitalului public/privat)

Nr. crt

Comuna

Natura capitalului operatorului (Public/Privat/Mixt)

Numele operatorului

1.

BOBALNA

Privat

Brantner Vereș SA

2.

CASEIU

Brantner Vereș SA

3.

CATCAU

Brantner Vereș SA

4.

CFHUIESTI

Brantner Vereș SA

5.

CUZDRIOARA

Brantner Vereș SA

6.

.....JICHISUDEJOS

--------Privat.. -.........

- ■ Brantner Vereș SA -

EPMci*

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 61 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

7.

MICA

Brantner Vereș SA

8.

WNTIU GHERLII

Brantner Vereș SA

9.

UNGURAS

Brantner Vereș SA

10.

CIUCEA

Privat

Italmoda SRL

11.

MARISEL

Privat

Maricris Impex SRL

12.

RISCA

Maricris Impex SRL

13.

CH1NTENI

N/A

N/A

14.

SANDULESTI

Privat

RDE Harghita SRL

15.

CĂTINĂ

Public

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

16.

CEANUMARE

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

17.

FRATA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

18.

LUNA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

19.

MOCIU

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

20.

PLOSCOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

21.

TRITENUDE JOS

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

22.

VUȘOARA

SC Compania de salubritate Campia Turzii/(fosta SC SLCIAS SA Câmpia Turzii)

23.

AGHIRESU

Public

SC Comunal Eco SRL

24.

BACIU

SC Comunal Eco SRL

25.

GARBAU

SC Comunal Eco SRL

26.

SANPAUL

SC Comunal Eco SRL

27.

BAISOARA

Public

SC ECO 5 ARDEAL SRL

28.

CALARASI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

29.

CRJRILA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

30.

IARA

SC ECO 5 ARDEAL SRL

31.

MIHAIVITEAZU

SC ECO 5 ARDEAL SRL

32.

MOLDOVENEȘTI

SC ECO 5 ARDEAL SRL

33.

PETRESTU DE JOS

SC ECO 5 ARDEAL SRL

34.

IZVORU CRISULUI

Privat

SC Hareti Prest SRL

35.

MANASTIRENI

SC Hareti Prest SRL

36.

NEGRENI

SC Hareti Prest SRL

EPMC«mupt

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 62 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

1

2

3

37.

SANCRAIU

SC Hareti Prest SRL

38.

BELIS

Privai

SC Italmoda SRL

39.

CALATELE

SC Italmoda SRL

40.

MARGAU

SC Italmoda SRL

41.

SACUIEU

Privat

SC Italmoda SRL

42.

VULTURENI

SC Italmoda SRL

43.

CAPUSUMARE

Public

SC Quatro Eco Salub SRL

44.

GILAU

SC Quatro Eco Salub SRL

45.

MAGURI-RACATAU

SC Quatro Eco Salub SRL

46.

COJOCNA

Privat

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

47.

TURENI

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

48.

VALEA IERn

SC RDE Harghita (fosta Ave Harghita Salubritate SRL)

49.

TAGA

Privai

SC Salubrisarm SRL Sarmasel (jud. Mureș)

50.

ALTON

Privat

SC Strict Prest SRL

51.

ALLJNIS

SC Strict Prest SRL

52.

AP ARIDA

SC Strict Prest SRL

53.

ASCHELEU

SC Strict Prest SRL

54.

BONTIDA

SC Strict Prest SRL

55.

BORSA

SC Strict Prest SRL

56.

BUZA

SC Strict Prest SRL

57.

CAIANU

SC Strict Prest SRL

58.

CAMARASU

SC Strict Prest SRL

59.

CORNESH

SC Strict Prest SRL

60.

FELEACU

SC Strict Prest SRL

61.

FIZESU GHERLE

SC Strict Prest SRL

62.

FLORESTI

SC Strict Prest SRL

63.

ICLOD

SC Strict Prest SRL

64.

PALATCA

SC Strict Prest SRL

65.

PANTICEU

SC Strict Prest SRL

66.

RECEA-CRISTUR

SC Strict Prest SRL

67.

SANMARTTN

SC Strict Prest SRL

68.

SAVADISLA

SC Strict Prest SRL

69.

SIC

SC Strict Prest SRL

70.

SUATU

SC Strict Prest SRL

71.

VAD

SC Strict Prest SRL

72.

GEACA

SC Strict Prest SRL

73.

JUCU

Privat

Sergent Paper

.......74.--

DABACA™----------—

■ . N/A - .. .

-----------N/A-

EPMciup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 63 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

75.

POIENI

N/A

N/A

Proiecte anterioare SMID și infrastructură aferentă acesteia - aspecte instituționale în cadrul unor proiecte anterioare SMID au fost realizate investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor,investiții descrise în capitolul anterior (3.2). Din punct de vedere instituțional, proiectele PHARE au dus la realizarea de ADI-uri locale, care au gestionat sistemele create prin intermediul unui operator public. în acest capitol sunt tratate aspectele legate de:

 • -  Eventualele obligații postimplementare față de finanțator;

 • -   Eventualele ajustări necesare pentru corelarea încetării activității operatorilor publici actuali și începerea ctivității operatorului/operatorilor de colectare din cadrul SMID.

Situația este următoarea:

 • •    Comunele Gilău, Florești, Căpușu Mare (și Măguri-Răcătău, alocată Zonei 2) au realizat, în cadrul unui proiect PHARE CES, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Gelu Voievod, cu sediul în Gilău, str. Principală nr. 723. In prezent nu mai există nici o obligație postimplementare legată de acest proiect din punctul de vedere al finanțatorului. în prezent, trei comune au contracte de delegare legal constituite cu operatorul regional (SC Quatro Eco Salub SRL) creat în scopul operării infrastructurii realizate prin proiectul PHARE - Capușu Mare, Gilău și Măguri Răcătău. Comuna Florești s-a retras, în anul 2017, din ADI. Durata contractelor de delegare este până în 1.09.2019.

Recomandare: includerea în contractele de delegare a clauzelor contractuale privitoare la încetarea contractelor actuale în momentul începerii activității operatorului desemnat în cadrul SMID, conform prevederilor actelor Constitutive ADI Eco-Metropolitan și ale Documentului de poziție. Echipamentele de clectare deținute de UAT în urma proiectului, aflate în stare de funcționare, vor fi date în concesiune viitorului operator de colectare.

 • •    Comunele Aghireșu și Baciu au realizat un proiect PHARE CES. Cele două comune au încheiat, fiecare separat, câte un contract de prestări servicii cu operatorul regional creat în urma proiectului (SC Comunal Eco SRL). Acsta mai deține contracte individuale cu consumatorii cu comuna Gârbău și Sânpaul.

Recomandare: includerea în contractele de delegare din comunele Aghireșu și Baciu a clauzelor contractuale privitoare la încetarea contractelor actuale în momentul începerii activității operatorului desemnat în cadrul SMID, conform prevederilor actelor Constitutive ADI Eco-Metropolitan și ale Documentului de poziție. In ceea ce privește contractele cu Gârbău și Sînpaul, acestea nu conțin elementele necesare pentru a fi considerate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ teritoriale respective, drept pentru care se recomandă pentru cele două comune încheierea unor contracte de delegare conform legii, cu " clauză expresă de încetare a contractului în momentul începerii activității operatorului de colectare

EPMC*muP

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 64 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

o

1

2

3

desemnat în cadrul SMBD. Echipamentele de colectare deținute de UAT în urma proiectului, aflate în stare de funcționare, vor fi date în concesiune viitorului operator de colectare.

• Comunele Mihai Viteaza, Băișoara, Iara, Moldovenești, Călărași au realizat un proiect în cadrul programului PHARE CES și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal (denumită în continuare ADI 5 Ardeal). ADI 5 Ardeal a încheiat, pe baza HCL emise de UAT-urile membre, un contract de delegare cu SC ECO 5 Ardeal, aferent serviciilor de salubrizare.. De asemenea, alte două comune, Ciurila și Petreștii de Jos, au același operator regional, probabil prin atribuire directă. în prezent nu mai există nicio obligație postimplementare față de finanțatorul proiectului.

Recomandare: Aceste contracte trebuie revizuite cel puțin din următoarele puncte de vedere:

- în ceea ce privește contractele comunelor Băișoara, Călărași, Ciurila, Iara, Mihai Viteazu și Petreștii de Jos, acestea sunt încheiate pe perioadă nedeterminată; ori, conform art 32 alin. (3) al Legii 51/2006 a serviciilor de utilitate publică, durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Același act normativ prevede modalitatea în care se determină durata contractelor de delegare.

- Includerea în contract, prin act adițional, a clauzelor contractuale privitoare la încetarea contractelor actuale în momentul începerii activității operatorului desemnat în cadrul

SMID, conform prevederilor actelor Constitutive ADI Eco-Metropolitan și ale Documentului de poziție, la care comunele sus-menționate au aderat și sunt parte.


- Echipamentele de colectare deținute de UAT în urma proiectului, aflate în stare de funcționare, vor fi date în concesiune viitorului operator de colectare.

• Municipiul Câmpia Turzii a realizat un proiect PHARE CES. în prezent nu mai există obligații postimplementare față de finanțator, iar municipiul are în prezent un contract de delegare cu un operator public, SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA, (fosta SC SLCIAS SA Campia Turzii), valabil până în 1.09.2018.

în ceea ce privește această situație, se recomandă ca Municipiul Câmpia Turzii să realizeze, după 1.09.2018, o formă contractuală de delegare care să asigure activitatea de colectare și transport ai deșeurilor până la intrarea în activitate a operatorului SMID, Echipamentele de col ectare deținute de UAT în urma proiectului, aflate în stare de funcționare, vor fi date în concesiune viitorului operator de colectare.

EPMCXupt

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 65 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

în ceea ce privește Municipiul Gherla, a avut în implmentare un proiect PHARE CES, fără obligații post-implementare în vigoare. In cazul Municipiului Gherla, contractul existent a fost analizat mai sus, concluzia fiind recomandarea menținerii acestuia.

De asemenea, Orașul Huedin și comunele Călățele, Ciucea, Izvora Crișului, Mărgău, Poieni, Rișca, Săcuieu, Sîncraiu au realizat proiectul „Proiect de îmbunătățire a calității și creștere a capacității de colectare a deșeurilor în regiunea Huedin, jud. Cluj, prin prisma schemei de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor finanțată prin programul PHARE CES 2004”. Operator regional a fost SC Crisul Huedin SA, cu capital 100% public (acționar Consiliul local Huedin) care nu mai are activitate licențiată de ANRSC în domeniul salubrizării, iar contractele puse la dispoziție de UAT-uri sunt încheiate cu alți operatori.

De asemenea, în măsura în care autoritățile locale doresc acest lucru, se poate stipula în caietul de sarcini al viitorului operator de colectare pentru zonele respective, anumite elemente care să vizeze un impact social și economic cât mai redus al încetării activității operatorilor regionali sus-menționați (preluarea personalului, redevență pentru eventualele echipamente, etc).

Concluzii privind analiza situației existente din punct de vedere instituțional

în urma analizei situației existente principalele concluzii în ceea ce privește aspectele instituționale sunt următoarele:

Municipiul Gherla este singurul UAT pentru care se recomandă să mențină contractul actual de colectare și transport al deșeurilor, iar operarea pe raza sa administrativ teritorială nu va face obiectul viitorului contract de colectare și transport al deșeurilor - obiectul prezentului studiu. De asemenea, este recomandată integrarea Municipiului Gherla în sistemul integrat de management al deșeurilor din punct de vedere al corelării prevederilor contractuale cu operatorul actual cu viitorarele cerințe tehnice, logistice și financiare necesare integrării în fluxurile de deșeuri din cadrul SMID (utilizarea instalațiilor de deșeuri realizate prin SMID).

Se recomandă ca contractele existente cu risc de suprapunere cu activitatea viitorului operator de colectare să fie amendate în conformitate cu analiza din prezentul capitol;

Contractele fără durată definită trebuie să fie actualizate conform prevederilor legale în vigoare;

- Operatorii publici existenți își vor sista activitatea în domeniul colectării și transportului deșeurilor, în baza contractelor încheiate prin atribuire directă, la intrarea în activitate a viitorului operator de colectare. Cu respectarea condițiilor legale, acești operatori pot participa la procedurile de licitație publică pentru desemnarea viitorului/viitorilor operatori de colectare în cadrul SMID. în cazul operatorilor cu capital integral public care își vor sista complet activitatea ca urmare a implementării SMID, ca urmare a cererii UAT-urilor care sunt acționari ai operatorilor respectivi, dacă este cazul, se vor introduce în caietul de sarcini al viitorului operator de colectare‘prevederi referitoare la potențiale preluări de

EPMCW

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 66 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

o'

1

2

3

personal, etc. De asemenea, ADI-urile din domeniul deșeurilor realizate prin Proiectele PHARE fie vor fi dizolvate, în cazul celor care activează doar în domeniul colectării și transportului deșeurilor, fie vor elimina această activitate de salubrizare din obiectul lor de activitate.

 • 3.4. FINANȚAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Metodologia de lucru

Analiza situației curente din punct de vedere al aspectelor financiare s-a realizat pe baza unei baze de date construite de echipa de elaborare a studiului în baza unor chestionare ce au fost distribuite către operatori în ianuarie 2018 cu sprijinul A.D.I. ECO Metropolitan, precum și a analizei prevederilor contractuale privind aspectele financiare ale serviciului de salubrizare prestat. Macheta chestionarului este prezentată în tabelul de mai jos.

Trebuie remarcat faptul ca un număr semnificativ de operatori au furnizat date incomplete sau eronate (în foarte multe dintre cazuri nu s-a specificat tipul schemei de finanțare, unitatea de măsură a tarifului/taxei, veniturile obținute sau ratele de colectare etc). O mare parte a neclarităților în datele furnizate au fost corectate prin contactări ulterioare a operatorilor, însă este necesară în continuare validarea unora dintre datele colectate.

Tabel 18 Chestionarul de colectare a datelor privind tarifele consumatorilor casnici și a instituțiilor/agentilor economici

Localitatea (UAT)_______________________________________________________________________________

Tip de contract încheiat (hotarare de dare în administrare/contract de delegare/ contract prestări servicii):

— Cu populația:.............

Cu agenții economici:___________________________________

Utilizatori deserviți

2016

2017

Populație

Număr

Instituții publice

Număr

Agenți economici

Număr

Categorii de deșeuri municipale colectate

ya rugam sa marcati):

 • □ deșeuri menajere amestecate (de la populație)

 • □  Deșeuri reciclabile colectate separai (de la populație):

 • □ hârtie/carton

 • □ plastic

 • □ metal

 • □ sticla

 • □ altele (se vor specifica)

 • □ deșeuri biodegradabile

 • □ DEEE                    -      -                   ... ..

 • □  deșeuri similare amestecate (de la agenti economici/institutii publice)

 • □ Deșeuri reciclabile colectate separat (de la agenti economici/institutii publice):

 • □ hârtie/carton

 • □ plastic

 • □ metal

 • □ sticla

 • □ altele (se vor specifica)

n deșeuri biodegradabile         ............

EPMCZ

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 67 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

□deșeuri periculoase menajere

 • □ deșeuri voluminoase

 • □ deșeuri de constructii-demolări

 • □ deșeuri stradale

 • □ deșeuri din grădini si parcuri

 • □ deșeuri din piețe

 • □ altele (se vor menționa)

 • □ DEEE

□deșeuri periculoase

 • □ deșeuri voluminoase

 • □ deșeuri de constructii-demolări

Cantitati deșeuri colectate

2016

2017

deșeuri menajere amestecate (de la populație)

deșeuri similare amestecate (de la agenti economici/institutii publice)

Deșeuri reciclabile colectate separat, din care:

hârtie/carton

plastic

metal

sticla

altele

Deșeuri biodegradabile

DEEE

Deșeuri periculoase menajere

Deșeuri voluminoase

Deșeuri constructii-demolări

Deșeuri stradale

Deșeuri din parcuri si grădini

Deșeuri din piețe

Frecventa de colectare a deșeurilor:

 • a) Zona urbana blocuri:

Deșeuri menajere amestecate (reziduale)

Deșeuri reciclabile (pe categorii, daca este cazul):

 • b) Zona urbana case

Deșeuri menajere amestecate (reziduale)

Deșeuri reciclabile (pe categorii, daca este cazul)

 • c)  Zona rurala

Deșeuri menajere amestecate (reziduale)

Deșeuri reciclabile (pe categorii, daca este cazul)

 • d)  Agenti economici/institutii

încercuiți schema de finanțare existentă:

populație: Tarif*                       Taxă**

agenti economici/institutii publice: Tarif*                    Taxă**

Nivelul tarifului/taxei (fără TVA)         Unitate de măsură            2016           2017

EPMCAimupî

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 68 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Populație

Instituții publice

Agenți economici

Veniturile încasate pentru serviciile de ț salubrizare “

Unitate de măsură

2016

2017

Populație

Lei

Instituții publice

Lei

Agenți economici

Lei

Rstș medie deîricasare a veniturilor :

Unitate de măsură

2016

2017

Populație

%

Instituții publice

%

Agenți economici

%

Traseul de colectare al deșeurilor reziduale: UAT de pornire - localitati pe traseu (se vor menționa fiecare in parte, eventual identificat drumul Județean/national/european) - punct final

Traseul de colectare al deșeurilor reciclabile: UAT de pornire — localitati pe traseu (se vor menționa fiecare in parte, eventual identificat drumul Județean/natuonal/european) — punct final

Operatorul economic caruia i se incredinteaza deșeurile:

dpspnrilp. reziduale:________________________________________________

deșeurile reciclabile:

pentru sortare ......................

nentru reciclare ...................

deșeurile biodegradabile (daca este cazul)

Conform rezultatelor chestionarelor completate de operatori din județul Cluj, din totalul de 81 UAT-uri, doar pentru 48 de UAT-uri s-au primit informații complete sau parțiale privind situația sistemului de încasare a costului serviciului de salubrizare respectiv: -

 • -  21 UAT-uri percep tarif de la populație pe baza unui contract între operator și gospodărie, din care:

 • ■  Urban- 6 UAT-uri

 • ■  Rural- 15 UAT-uri

 • -  27 UAT-uri perceput taxă care se încaseaza de la populație, toat din mediul rural/

 • -  Pentru 33 de UAT-uri (din mediul rural) nu au fost furnizate date sau au furnizat date incomplete astfel încât nu s-a putut stabili sistemul de încasare.

Costul serviciului de salubrizare se situează între 2,98 Iei / persoană și 12,42 lei /persoană, din

care:

- Populație

EPMCXup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 69 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0 .

1

2

3

B în mediul Urban între 5 Iei/persoană - 10,01 lei / persoană

■ în mediul Rural între 2,98 lei/personă - 12,42 lei / persoană.

Se poate observa faptul că sistemul actual de tarifare a serviciilor de salubrizare prezintă o mare varietate de opțiuni. Daca tarifele sunt colectate în majoritatea cazurilor lunar, pe persoană, în cazul taxelor există mai multe tipuri de scheme de taxare:

 • •  Taxă anuală sau lunară pe persoană;

 • •  Taxă anuală sau lunară pe gospodărie/familie/casă;

 • •  Taxa lunară diferențiată în funcție de mărimea gospodăriei sau familiei (de exemplu, în comuna Băișoara - 4 lei/luna/gospodarie cu 1 persoană, 6 lei/luna/gospodarie cu 2 persoane, 8 lei/luna /gospodărie cu mai multe persoane);

De asemenea, se poate constata că:

în mediul urban toate UAT-urile aplică sistemul de încasare al veniturilor serviciului prin tarif perceput de operator utlizatorilor;

- în mediul rural, dintre UAT-urile care au raportat date privitoare la sistemul de încasare, marea majoritate percep taxă de Ia populație, tariful fiind mai puțin utilizat.

Toate tarifele precizate includ costul pentru colectare, transport și tratare/depozitare a deșeurilor. Nu sunt informații cu privire la tariful perceput pentru activități specifice de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor (sortare, transfer, depozitare).

EPMCAunup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 70 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

■11

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • 4. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR

9

 • 4.1. PROIECȚIA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI CE URMEAZĂ SĂ FEE GESTIONATE

Studiul inițial de oportunitate, elaborat la nivelul anului 2014-2015 ținea cont de prevederile Studiului de Fezabilitate din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Cluj”. Datele referitoare la cantitățile de deșeuri ce urmează a fi gestionate au fost calculate având la bază premise valabile la acea data, cu privire la populație, indice de generare al deșeurilor, ținte și obiective privind reciclarea deșeurilor.

La acest moment, Studiul de oportunitate nu mai poate folosi acele date, dat fiind gradul lor de perimare, existând riscul ca concluziile trase pe baza acelor date să nu asigure delegarea serviciului de salubrizare în mod adecvat.

Ca urmare, s-a procedat la elaborarea unor noi proiecții a cantităților de deșeuri care vor fi gestionate în cadrul viitorului/viitoarelor contracte de delegare a serviciului de salubrizare, plecând de la următoarele premise:

 • a) Populația județului Cluj per ansamblu, și în mod deosebit a Municipiului Cluj-Napoca și a localităților limitrofe (zona metropolitană) au cunoscut o dinamică contrară trendului Județean și național; astfel la nivelul acestor localități s-a înregistrat în ultimii 5 ani o creștere constantă a populației stabile, conform datelor statistice (www.insse.ro), în timp de populația la nivelul restului localităților Județului, ca și media la nivel național, cunoaște un trend descrescător

 • b) Datele privind deșeurile pe baza cărora s-au făcut proiecțiile pentru perioada următoare, au fost culese din chestionarele statistice MUN și TRAT validate (deținute de APM Cluj) de la nivelul perioadei 2012-2016;

 • c) Cantitățile de deșeuri colectate de la populație și agenți economici a cunoscut în ultimii ani un trend descrescător, ceea ce a dus la indici de generare atât în mediul urban cât și în mediul rural mult mai mici, atât față de Studiul anterior, dar chiar și fată de indicii medii de generare calculați la nivelul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (aprobat prin HG nr. 942/2017)

 • d) Cantitățile de deșeuri municipale (stradale, din piețe, din parcuri și grădini) au un caracter mai constant, dinamica lor nu este neapărat legată de dinamica populației, prin urmare, trendul lor a fost menținut constant, la nivelul ultimului an de raportare a datelor (2016).

 • e) Pentru Municipiul Cluj Napoca a fost aleasă o compoziție a deșeurilor estimată în cadrul unui studiu realizat în anul 2015; pentru celelalte localități, a fost aplicata compoziția deșeurilor prevăzută în PNGD 2014-2020.

  EPMciup.

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

  Pagina 71 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Având în vedere importanța pe care o are populația și evoluția acesteia pentru planificarea gestionării deșeurilor municipale, s-au luat în considerare pentru proiecția populației pe perioada 2018-2030, datele înregistrate de Institutul Național de statistică, pentru perioada 2012-2017. Datele au fost analizate la nivelul fiecărui UAT al Județului, analizându-se dinamica populației în perioada anterioară menționată, pe baza acestei dinamici fiind utilizată o creștere diferențiată a populației. Astfel, au fost luate în considerare următoarele modificări pentru perioada următorilor 10 ani:

 • -  Pentru municipiul Cluj-Napoca și localitățile din zona metropolitană (Horești, Gilău, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu, Jucu) - o creștere anuală de 0,2% a populației

 • -  Pentru celelalte localități urbane s-au aplicat procente diferențiate, în concordanță cu trendul lor anterior, astfel: Dej creștere de - 0,70%, Turda, creștere de -0,81%, Câmpia Turzii creștere de -0,69%, Gherla creștere de -0,22%, Huedin creștere de -0,24%.

 • -  Pentru zonele rurale, s-au aplicat procente diferențiate, pe fiecare zonă de colectare, pe baza mediei trendului fiecărui UAT din zona respectivă, astfel: zona 1 rural creștere de -0,79%, zona 2 rural creștere de -0,88%, zona 3 rural creștere de -0,74% și zona 4 rural creștere de -0,77%.

Prognoza populației pe perioada de previziune 2018-2029 este prezentată în tabelul următor și în Anexa nr. 3 la prezentul Studiu:

Tabel 19 Prognoza populației în județul Cluj

Zona

2017

2018

2019

2020

2025

2028

2029

2030

Total Județ CLUJ

726881

725393

723925

722475

715504

711540

710254

708986

Total Urban Județul CLUJ

478794

478446

478107

477776

476243

475421

475162

474912

Total rural Județul CLUJ

248087

246947

245818

244699

239261

236119

235092

234074

Zona 1 Cluj Napoca

459013

459369

459731

460098

462007

463213

463624

464041

Urban

323108

323754

324402

325051

328314

330288

330948

331610

Rural

135905

135615

135329

135047

133693

132925

132676

132431

Zona 2 Huedin

35171

34923

34677

34433

33243

32552

32325

32101

Urban

9607

9584

9561

9538

9424

9356

9334

9312

Rural

25564

25339

25116

24895

23819

23195

22991

22789

Zona 3 Mihai Viteazu

126077

125118

124167

123223

118611

115927

115046

114171

Urban

84424

83774

83128

82488

79361

77542

76945

76352

Rural

41653

41345

41039

40735

39250

38385

38101

37819

Zona 4 Gherla

106620

105982

105349

104721

101643

99849

99259

98673

Urban

61655

61334

61016

60699

59145

58235

57936

57638

Rural

44965

44648

44334

44022

42499

41614

41323

41035

EPMCaoo up.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 72 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • 4.1.2. Proiecția generării deșeurilor în județul Cluj pe următorii 10 ani

în această etapă vor fi luate în considerare următoarele categorii de deșeuri, pentru care există obiective și ținte de atins conform legislației în vigoare și documentelor strategice (Planul Național de Gestionare a Deșeurilor), și care fac obiectul Sistemului de Managemtn Integrat al Deșeurilor:

 • -  Deșeuri menajere;

Deșeuri similare;

Deșeuri biodegradabile

 • -  Deșeuri de ambalaje

 • -  Deșeuri stradale;

 • -  Deșeuri din piețe

Deșeuri din parcuri și grădini;

Deșeuri de construcții și demolări;

Deșeuri periculoase menajere;

Deșeuri voluminoase.

Conform datelor înregistrate la APM Cluj, populația deservită de servicii de salubrizare înregistrează variații la nivelul mediului urban (astfel în 2012 era de 85.18% din total urban, iar în 2017 înregistra o scădere cu cca 13,5%, ca apoi să crească iarăși la nivelul anului 2016 la 81,35%) și rural (în 2012 era 91,34% din total rural, ajungând cu fluctuații în 2016 la 94,06%).

Având în vedere că practic, la nivelul anului 2016, din datele colectate de la operatorii de salubrizare, toate UAT-urile din județul Cluj beneficiau de serviciile unui operator de salubrizare, s-a considerat în calculele de proiecție o acoperire cu servicii de salubrizare de 100% atât pentru mediul urban cât și rural, în concordanță și cu prevederile Planului Național de Gestionare a deșeurilor.

In ceea ce privește indicii de generare a deșeurilor menajere, pentru perioada 2012-2016, aceștia au fost calculați din datele statistice validate ale APM Cluj. Pe perioada analizată, indicii de generare prezintă un trend descendent, atât în mediul urban cât și în medul rural. Având în vedere că ultimele date validate privind deșeurile sunt la nivelul anului 2016, calculele privind proiecția indicilor de generare a avut ca an de referință acest an, luându-se în considerare ca valori de referință media indicilor de generare pe urban și rural în cei 5 ani anteriori și păstrându-se această valoare constantă pe perioada următoare de 10 ani.

Astfel, pentru mediul urban s-a calculat indicele de generare de 0,52 kg/loc/zi, cu trend constant pe perioada următoare și în mediul rural s-a calculat indicele de generare de 0,32 kg/loc/zi, cu trend constant pe perioada următoare.

In ceea ce privește indicii de generare al celorlalte categorii de deșeuri municipale și proiecția lor, s-au luat în considerare următoarele premise:

La nivelul anului 2016 indicii de generare pentru deșeurile similare (rezultate din cantitățile de deșeuri similare raportate la numărul populației din localitatea respectivă) sunt

EPMC.L

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 73 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

diferențiate pe localitățile urbane și rural astfel: Cluj Napoca 0,077 t/pers/an, Dej 0,161 t/pers/an, Gherla 0,019 t/pers/an, Turda 0.035 t/pers/an, Câmpia Turzii 0.062 t/pers/an și Huedin 0.067 t/pers/an. Cu acești indici au fost calculate cantitățile generate de deșeuri similare la nivelul anului 2016, calculându-se că procentual acestea reprezintă din cantitățile generate de deșeuri menajere: 40.77% în Mun Cluj Napoca, 35.63% în Huedin, 23.35% în Mun. Câmpia Turzii și Turda, 10.18% în Gherla și 84.75% în Dej. în concordanță cu premisele PNGD (care calculează cantitățile de deșeuri similare ca procent din deșeurile menajere), aceste procente au fost folosite pentru proiecția cantităților de deșeuri similare. Aceste procente au fost menținute constante pe perioada de prognoză.

Pentru deșeurile din piețe, parcuri și grădini și stradale, în concordanță cu trendul considerat în PNGD, s-a menținut un trend constant pe perioada de prognozare.

Pe baza premiselor de mai sus, proiecția generării deșeurilor municipale, pe cele 4 zone de colectare, este prezentată în tabelul de mai jos și în Anexa nr. 4 la prezentul Studiu:

Tabel 20 Prognoza generării deșeurilor municipale, pe cele patru zone de colectare, în județul Cluj PROGNOZA ZONA I Cluj Napoca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2028

1.1

Deșeuri    menajere

colectate in amestec si separat

77,288

77,378

77,468

77,559

77,651

77,743

77,836

77,929

78,214

1.2

+

1.3

Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat

32,732

32,766

32,801

32,835

32,870

32,905

32,941

32,976

33,086

1.5

Deșeuri colectate din grădini si parcuri

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

1.6

Deșeuri colectate din piețe

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

1.7

Deșeuri     stradale

colectate

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

1.8

Deșeuri    menajere

generate           si

necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total        deșeuri

municipale colectate

149,83?

1419,960

150,085

150,210

150,336

150,464

150,592

150,722

151,116

Total        deșeuri

municipale generate

149,837

149,960

150,085

150,210

150,336

150,464

150,592

150,722

151,116

PROGNOZA ZONA 2 Huedin

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.1

Deșeuri     menajere

colectate in amestec si separat

4,779

4,748

4,718

4,688

4,658

4,629

4,600

4,571

4,542

4,513

4,485

1.2

+

1.3

Deșeuri    asimilabile

din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat

2,082

2,068

2,054

2,040

2,026

2,012

1,999

1,985

1,972

1,959

1,945

1.5

Deșeuri colectate din grădini si parcuri

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

1.6

Deșeuri colectate din piețe

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

EPMC«mup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 74 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare șt transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

34

2

3

4

Rev.

o

1

2

3

1.7

Deșeuri       stradale

colectate

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.8

Deșeuri     menajere

generate si necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total         deșeuri

municipale colectate

7,070

7,026

6,981

6,938

6,894

6,851

6,808

6,765

6,723

6,681

6,640

Total        deșeuri

municipale generate

7,070

7,026

6,981

6,938

6,894

6,851

6,808

6,765

6,723

6,681

6,640

PROGNOZA ZONA 3 Mihai Viteazu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.1

Deșeuri    menajere

colectate in amestec si separat

20,729

20,571

20,414

20,258

20,104

19,950

19,798

19,647

19,497

19,348

19,201

1.2

+

1.3

Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat

6,055

6,009

5,963

5,918

5,873

5,829

5,784

5,740

5,697

5,654

5,611

1.5

Deșeuri colectate din grădini si parcuri

943

943

■943

943

943

943

943

943

943

943

943

1.6

Deșeuri colectate din piețe

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012 :

1,012

1,012

1,012,.

1,012

1,012

1.7

Deșeuri     stradale

colectate

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645.

1.8

Deșeuri menajere generate           si

necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total       deșeuri

municipale colectate

30,384

30,179

29,977

29,776

29,576

29,378

29,182

28,987

28,794

28,602

28,411

Total        deșeuri

municipale generate

30,384

30,179

29,977

29,776

29,576

29,378

29,182

28,987

28,794

28,602

28,411

PROGNOZA ZONA 4 Gherla

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.1

Deșeuri menajere colectate in amestec si separai

9,589

9,543

9,497

9,451

9,406

9,360

9,316

9,271

9,227

9,183

9,139

1.2

+

1.3

Deșeuri asimilabile din         comerț,

industrie, instituții colectate in amestec si separai

2,973

2,955

2,936

2,918

2,899

2,881

2,863

2,845

2,827

2,809

2,792

1.5

Deșeuri colectate din grădini si parcuri

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

1.6

Deșeuri colectate din piețe

1.70

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

1.7

Deșeuri     stradale

colectate

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

1.8

Deșeuri menajere generate           si

necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total       deșeuri

municipale colectate

12,994

12,928

12,864

12,800

12,736

12,672

12,610

12,547

12,485

12,424

12,362

EPMCL,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale /n județul Cluj

Pagina 75 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Total       deșeuri

municipale generate

12,994

12,928

12,864

12,800

12,736

12,672

12,610

12,547

12,485

12,424

12,362

 • 4.1.3. Proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Cluj pe următorii 10 ani


Pentru Municipiul Cluj Napoca, a fost realizat în un studiu în 2015 de determinare a compoziției deșeurilor menajere 2015, cu următorile valori:____________________

Material

%

hartie/carton

10.60

plastic

17.10

sticla

5.30

lemn

2.20

biodegradabil, din care:;

50.40

alimentare

35.00

vegetale, lemn

15.40

metal

0.60

textile

1.80

altele (inclusiv voluminoase)

12.00


Având în vedere că studiul se referă doar la municipiul Cluj Napoca, pentru celelalte localități, a fost aplicata compoziția deșeurilor prevăzută în PNGD 2014-2020 (HG nr. 942/2017). De asemenea, pentru proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare se iau în considerare precizările din PNGD pentru perioada 2018-2030, cu următoarea creștere anuală:

 • •  Hârtie /carton - creștere de 1,6% anual;

 • •  Plastic — creștere de -2% anual;

 • •  Sticlă - creștere - 0,6% anual;

 • •  Lemn - creștere 0,5% anual;

 • •  Biodegradabil - creștere -3% anual;

 • •  Metal - creștere 0,8% anual;

 • •  Textile - creștere 0,1% anual.

Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare, pe medii urban și rural, pe perioada următoare este prezentată în tabelul următor și în Anexa nr. 5 la prezentul Studiu:

Tabel 21 Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Cluj, pe medii

URBAN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

hartie/carton

12.00

1220

12.40

12.60

12.80

13.00

13.30

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

plastic

11.50

11.30

11.00

10.80

10.60

10.40

10.20

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

sticla

5.00

5.00

5.00

4.90

4.83

4.70

4.63

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

lemn

2.50

2.50

2.50

2.56

2.63

2.69

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

biodegradabil

57.50

57.00

57.00

56.50

56.50

56.13

55.50

55.13

55.13

55.13

55.13

55.13

55.13

EPMCW

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 76 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1 ••

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

metal

1.80

2.00

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

textile

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

altele          (inclusiv

voluminoase)

8.70

9.00

8.70

9.04

8.85

9.09

9.47

9.68

9.68

9.68

9.68

9.68

9.68

RURAL

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

hartie/carton

12.00

12.20

12.40

12.60

12.80

13.00

13.30

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

plastic

11.50

11.30

11.00

10.80

10.60

10.40

10.20

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

sticla

5.00

5.00

5.00

4.90

4.83

4.70

4.63

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

lemn

2.50

2.50

2.50

2.56

2.63

2.69

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

biodegradabil

57.50

57.00

57.00

56.50

56.50

56.13

55.50

55.13

55.13

55.13

55.13

55.13

55.13

metal

1.80

2.00

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

textile

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

altele          (inclusiv

voluminoase)

8.70

9.00

8.70

9.04

8.85

9.09

9.47

9.68

9.68

9.68

9.68

9.68

9.68

URBAN Cluj Napoca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

hartie/carton

10.62

10.64

10.66

10.69

10.71

10.73

10.75

10.77

10.79

10.81

10.84

10.86

10.88

plastic

17.06

17.03

16.99

16.96

16.92

16.88

16.85

16.81

16.78

16.74

16.70

16.67

16.63

sticla

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

lemn

2.20

2.20

2.20

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.22

2.22

2.22

biodegradabil, din care

50.22

50.04

49.85

49.67

49.49

49.31

49.13

48.96

48.78

48.60

48.43

48.25

48.08

alimentare

34.87

34.75

34.62

34.50

34.37

34.25

34.12

34.00

33.87

33.75

33.63

33.51

33.39

vegetale, lemn

15.34

15.29

15.23

15.18

15.12

15.07

15.01

14.96

14.90

14.85

14.80

14.74

14.69

metal

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

textile

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

altele          (inclusiv

voluminoase)

12.00

12.39

12.59

12.78

12.98

13.17

13.36

13.55

13.74

13.93

14.12

14.30

14.49

 • 4.1.4. Estimarea cantităților de deșeuri menajere care vor fi colectate pe următorii 10 ani

Pe baza datelor privind generarea deșeurilor municipale și a compoziției deșeurilor menajere și similare, s-a putut elabora prognoza deșeurilor menajere pe categorii de materiale, precum și estimarea cantităților de deșeuri care vor fi colectate pe fracții.

In tabelele următoare, precum și în Anexa nr. 6 sunt prezentate cantitățile estimate care vor fi colectate pe fiecare zonă de colectare:

Tabel 22 Estimarea cantităților care urmează să fie colectate în județul Cluj, pe zone de colectare și categorii de deșeuri (tone/an)

Zona 1 Cluj Napoca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

DEȘEURI MUNICIPALE COLECTATE - ....----TOTAL

448,015

448,158

148,286 -

148,431

148,561

148,704

148,856

149,000

149,134-

449,226

.149377

EPMcL

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 77 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

URBAN

POPULAȚIE

61,449

61,571

61,695

61,818

61,942

62,065

62,190

62,314

62,439

62,564

62,689

■ ;.'7\Cdiectafe..Bio:.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container Sticla

2,734

2,739

2,745

2,750

2,756

2,761

2,767

2,772

2,778

2,783

2,789

Container Hârtie si Carton

6,869

6,897

6,924

6,952

6,980

7,008

7,036

7,064

7,092

7,121

7,149

9,118

9,118

9,117

9,117

9,117

9,117

9,117

9,116

9,116

9,116

9,116

Container/Pubele

resturi

42,728

42,818

42,909

42,999

43,089

43,180

43,271

43,362

43,453

43,544

43,635

RURAL

POPULAȚIE

14,018

14,005

13,975

13,962

13,934

13,918

13,909

13,894

13,867

13,797

13,787

.S^BColeăawBIO-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container S ticla

665

664

662

648

637

619

608

590

589

627

613

Container Hârtie si Carton

1140

1157

1174

1190

1206

1223

1249

1265

1262

1195

1211

Container/Pubele

metal si plastic

1770

1766

1775

1772

1768

1765

1761

1771

1767

1751

1748

Container/Pubele

?;' resturi

10443

10418

10364

10353

10322

10311

10292

10268

10248

10225

10215

SIMILARE

32,732

32,766

32,801

32,835

32,870

32,905

32,941

32,976

33,013

33,049

33,086

sticla

1,650

1,651

1,653

1,655

1,657

1,659

1,660

1,662

1,664

1,666

1,668

hartie/carton

3,432

3,440

3,449

3,457

3,466

3,474

3,483

3,492

3,501

3,510

3,519

plastic/metal

5,310

5,308

5,305

5,303

5,301

5,299

5,297

5,294

5,292

5,290

5,288

reziduale

22,341

22,367

22,393

22,420

22,447

22,473

22,501

22,528

22,555

22,583

22,611

PARCURI   SI

GRĂDINI*

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

2,476

PLETE

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

STRADALE*

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

33,401

home composting

1,822

1,802

1,798

1,779

1,775

1,760

1,737

1,722

1,718

1,758

1,739

Zona 2 Huedin

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

DEȘEURI MUNICIPALE COLECTATE TOTAL

6,686

6,769

6,730

6,691

6,650

6,612

6,571

6,533

6,496

6,459

6,419

URBAN

POPULAȚIE

1,824

1,823

1,819

1,815

1,810

1,806

1,802

1,797

1,793

1,789

1,784

EISEbE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container Sticla

78

78

76

76

76

74

73

71

70

68

67

Cnntnînsr Hârtie, si Carton

217

217

219

222

225

228

231

234

239

242

241

Container/Pubele

- .... ......

metal si plastic

221

221

203

203

204

203

203

202

202

203

202

Container/Pubele

- resturi

1,308

1,308

1,321

1,314

1,306

1,301

1,295

1,290

1,283

1,276

1,273

RURAL

POPULAȚIE

2,663

2,640

2,619

2,599

2,576

2,556

2,534

2,514

2,495

2,475

2,454

EPMCX^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 78 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Cluj

Ed.

■JUi

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Zona 3 Mihai Viteazu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

DEȘEURI MUNICIPALE COLECTATE TOTAL

30,062

30,026

29,828

29,633

29,435

29,242

29,047

28,856

28,669

28,482

28,292

URBAN

POPULAȚIE

16,166

16,024

15,900

15,778

15,656

15,536

15,416

15,297

15,180

15,063

14,947

■ ’ Container Sticla :

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693

686

668

663

658

639

625

604

590

569

565

' Container       \

ț ' ■ -■- - - siCarkTn

1,995

1,977

1,978

1,996

2,013

2,030

2,046

2,062

2,093

2,109

2,092

Contmner/Pubele ■ metal, si plastic ‘

1,955

1,938

1,776

1,763

1,762

1,749

1,735

1,722

1,709

1,708

1,695

f^nt^îher/Piiheie;

11,523

11,422

11,478

11,356

11,223

11,118

11,010

10,909

10,788

10,677

10,594

RURAL

POPULAȚIE^

4,337

4,302

4,274

4,247

4,215

4,189

4,158

4,131

4,106

4,079

4,049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U CtmteinK Sticla

150

149

145

144

143

139

136

131

128

124

123

. CnntnTfgrTTsrrfie

490

486

487

491

496

500

504

508

516

520

516

^GcidmneHPfibcle”

S” metal siplastic

593

588

540

536

536

532

528

524

520

520

516

Contslner/Pubdc

     • resturi

3103

3078

3103

3076

3042

3019

2991

2968

2942

2915

2894

SIMILARE

1 6,154

6,101

6,055

6,009

5,963

5,918

5,873

5,829

5,784

5,740

5,697

sticla I 301

299

291

288

286

278

272

263

257

248

246

hartie/carton |    703

697

698

704

710

716

722

727

739

744

738

EPMCL,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 79 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

plasticZmetal

851

843

773

767

767

761

756

750

744

744

738

reziduale

4,299

4,262

4,294

4,249

4,200

4,162

4,124

4,088

4,045

4,005

3,974

PARCURI SI GRĂDINI*

894

943

943

943

943

943

943

943

943

943

943

PIEȚE

915

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

STRADALE*

1,596

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

1,645

HOME COMPOSTING

568

563

555

546

542

534

530

522

513

505

502

Zona 4 Gherla

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

DEȘEURI

MUNICIPALE COLECTATE TOTAL

29,216

29,260

29,108

28,958

28,804

28,657

28,505

28,358

28,215

28,070

27,922

DEȘEURI MUNICIPALE COLECTATE fara Gherla

24,146

24,208

24,067

23,928

23,785

23,648

23,506

23,370

23,237

23,102

22,965

URBAN

POPULAȚIE

11,771

11,702

11,641

11,581

11,521

11,461

11,402

11,343

11,284

11,226

11,168

Colectare BIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container Sticla

504

501

489

486

484

472

462

448

438

424

422

Container Hârtie si Carton

1,410

1,402

1,407

1,423

1,439

1,454

1,470

1,485

1,512

1,527

1,519

ContainerZPubele metal

si plastic

1,424

1,415

1,301

1,294

1,297

1,290

1,283

1,277

1,270

1,273

1,266

ContainerZPubele resturi

8,433

8,383

8,445

8,378

8,301

8,245

8,186

8,133

8,064

8,002

7,960

URBAN fara Gherla

POPULAȚIE

7,371

7,318

7,267

7,216

7,166

7,116

7,066

7,016

6,967

6,918

6,870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container Sticla

316

314

305

303

301

293

286

277

271

262

260

Container Hârtie si Carton

869

863

864

872

880

888

896

903

918

925

919

Container/Pubele metal

si plastic

892

885

812

806

807

801

795

790

784

785

779

ContainerZPubele resturi

5,295

5,257

5,286

5,235

5,178

5,134

5,088

5,046

4,995

4,947

4,913

RURAL

POPULAȚIE

4,676

4,644

4,615

4,588

4,556

4,529

4,497

4,469

4,444

4,417

4,386

- N.Cj-XWctesiS©

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Container Sticl a

227

225

219

217

216

210

205

199

194

188

186

Cnnfainer Hârtie si

•,~Carton

378

375

375

379

383

386

389

393

399

402

399

. ContainerZPubele metal sî plastic

640

635

583

579

579

575

571

567

563

563

559

ContainerZPubele resturi

3432

3408

3438

3413

3378

3358

3331

3311

3288

3264

3241

SIMILARE

9,261

9,197

9,134

9,072

9,011

8,950

8,889

8,829

8,770

8,710

8,651

sticla

453

450

438

435

433

421

412

398

389

376

374

hartie/carton

1,058

1,051

1,052

1,063

1,073

1,083

1,092

1,102

1,120

1.129

1,121

plastic/metal

1,280

1,271

1,166

1,158

1,159

1,151

1,144

1.136

1,128

1,129

1,121

reziduale

6,469

6,424

6.477

6,416

6,347

6,295

6,242

6,193

6,132

6.076

6,035

SIMȚI, ARE      fără

Gherla

8,812

8;750

8,689

8,628

8,567

8,507

8,448

8,388

8,330

8,271

8,214

EPMCau.p

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 80 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

sticla

431

428

417

414

411

400

391

378

370

357

355

hartie/carton

1,007

1,000

1,001

1,010

1,020

1,029

1,038

1,047

1,064

1,072

1,064

plastic/metal

1,218

1,210

1,109

1,102

1,102

1,094

1,087

1,079

1,072

1,072

1,064

reziduale

6,156

6,112

6,161

6,102

6,034

5,984

5,932

5,884

5,825

5,770

5,730

PARCURI       SI

GRĂDINI*

463

516

516

516

516

516

516

516

516

516

516

PARCURI       SI

GRĂDINI      fără

Gherla*

390

443

443

443

443

443

443

443

443

443

443

PIEȚE

81

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

PIEȚE fără Gherla

16

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

STRADALE*

2,963

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

3,016

STRADALE fără Gherla*

2,880

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

2,933

Home compo sting

612

608

600

590

586

577

573

565

555

547

543

*-Nu fac obiectul contractului de delegare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale

 • 4.1.5. Estimarea cantităților de deșeuri colectate care vor intra Ia instalațiile de gestionare a deșeurilor din cadrul SMID Cluj pe următorii 10 ani

Cantitățile de deșeuri municipale colectate de operatorul/operatorii de salubrizare vor fi transportate de acesta/aceștia către stațiile de transfer (în cazul zonelor de colectare 2, 3 și 4) și direct către CMID Cluj Napoca (în cazul zonei de colectare 1). Cantitățile estimate care vor fi aduse la aceste instalații sunt prezentate în tabelul de mai jos și în Anexa nr. 7 la prezentul Studiu:

Tabel 23 Cantitățile de deșeuri municipale colectate în județul Cluj estimate că vor intra în instalațiile SMID Cluj (tone/an)

Zona 1 Cluj Napoca (la CMID Cluj)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL RECICLABIL

E

COLECTATE

32,687

32,739

32,805

32,844

32,887

32,924

32,976

33,027

33,062

33,058

33,100

populație urban

18,720

18,753

18,786

18,819

18,852

78,885

18,919

18,952

18,986

19,020

19,054

populație rural

3,575

3,587

3,612

3,610

3,611

3,606

3,618

3,626

3,619

3,573

3,572

agenti economici

10,392

10,399

10,407

10,415

10,423

10,432

10,440

10,449

10,457

10,466

10,475

TOTAL REZIDUALE COLECTATE

75312

75,603

75,666

75,771

75,858

75,965

76,063

76,157

76356

76352

76,461

populație urban

42,728

42,818

42,909

42,999

43,089

43,180

43,271

43,362

43,453

43,544

43,635

populație rural

10,443

10,418

10,364

10,353

10,322

10,311

10,292

10,268

10,248

10,225

10,215

agenti economici

22,341

22,367

22,393

22,420

22,447

22,473

22,501

22,528

22,555

22,583

22,611

PIEȚE

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

3,939

TOTAL

112,139

112,282

112,410

112355

112,685

112,828

112,979

113,124

113,257

113349

113,501

EPMCa^

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 81 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Zona 2 Huedin (la stația de transfer Huedin)

tone

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL RECICLABILE COLECTATE

1,772

1,772

1,778

1,771

1,767

1,759

1,760

1,759

1,748

1,711

1,705

1,772

1,772

populație urban

498

501

505

505

507

507

510

512

511

500

501

498

501

populație rural

668

666

666

661

657

651

649

646

640

628

623

668

666

agenti economici

606

606

607

605

603

601

601

600

596

583

581

606

606

TOTAL

REZIDUALE

COLECTATE

4,749

4,710

4,663

4,631

4,595

4,564

4,527

4,491

4,462

4,452

4,422

4,749

4,710

populație urban

1,321

1,314

1,306

1,301

1,295

1,290

1,283

1,276

1,273

1,280

1,275

1,321

1,314

populație rural

1,951

1,933

1,911

1,896

1,877

1,862

1,846

1,829

1,813

1,797

1,783

1,951

1,933

agenti economici

1,477

1,462

1,447

1,435

1,423

1,412

1,398

1,385

1,376

1,376

1,365

1,477

1,462

PIEȚE

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

TOTAL

6,590

6,552

6,510

6,472

6,431

6,393

6,357

6,319

6,280

6,233

6,197

6,590

6,552

Zona 3 Mihai Viteazu (la stația de transfer Mihai Viteazu)

tone

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL RECICLABILE COLECTATE

7,355

7,351

7,370

7,344

7,323

7,291

7,295

7,285

7,230

7,043

7,017

7,355

7,351

populație urban

4,423

4,421

4,433

4,418

4,406

4,388

4,392

4,386

4,352

4,236

4,222

4,423

4,421

populație rural

1,171

1,171

1,174

1,170

1,167

1,163

1,164

1,164

1,155

1,124

1,121

1,171

1,171

agenti economici

1,761

1,759

1,763

1,756

1,749

1,740

1,739

1,736

1,723

1,683

1,675

1,761

1,759

TOTAL REZIDUALE COLECTATE

18,874

18,682

18,465

18,299

18,124

17,965

17,775

Y1Ș97

17,462

17,449

17,292

18,874

18,682

populație urban

11,478

11,356

11,223

11,118

11,010

10,909

10,788

10,677

10,594

10,596

10,496

11,478

11,356

populație rural

3,103

3,076

3,042

3,019

2,991

2,968

2,942

2,915

2,894

2,882

2,861

3,103

3,076

agenti economici

4,294

4,249

4,200

4,162

4,124

4,088

4,045

4,005

3,974

3,971

3,936

4,294

4,249

PIEȚE

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

1,012

TOTAL

27,241

27,046

26,847

26,655

26,459

26,269

26,082

25,894

25,705

25,504

25,322

27,241

27,046

Zona 4 Gherla (la stația de transfer)

tone

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL

RECICLABILE

COLECTATE (fara Gherla)

5,685

5,682

5,698

5,676

5,659

5,633

5,633

5,625

5,586

5,459

5,438

populație urban

1,981

1,981

1,988

1,982

1,977

1,970

1,973

1,971

1,957

1,908

1,902

populație rural

1,177

1,175

1,177

1,171

1,165

1,158

1,156

1,153

1,145

1,124

1,118

agenti economici

2,527

2,526

2,533

2,524

2,516

2,504

2,505

2,501

2,484

2,427

2,418

UT'

EPMCftimupl

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 82 din 217

Servicii de asistență tehnică in vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

TOTAL REZIDUALE COLECTATE (fara Gherla)

14,886

14,749

14,591

14,475

14351

14341

14,108

13,981

13,884

13,860

13,751

populație urban

5,286

5,235

5,178

5,134

5,088

5,046

4,995

4,947

4,913

4,914

4,872

populație rural

3,438

3,413

3,378

3,358

3,331

3,311

3,288

3,264

3,241

3,217

3,198

agenti economici

6,161

6,102

6,034

5,984

5,932

5,884

5,825

5,770

5,730

5,729

5,681

Piețe (fără Gherla)

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

TOTAL la ST de la colector

23,625

23,485

23,342

23,205

23,064

22,927

22,794

22,660

22,523

22373

22343

 • 4.1.6. Estimarea cantităților de deșeuri voluminoase, periculoase menajere și din construcții-demolări colectate pe următorii 10 ani

Cantitățile de deșeuri voluminoase și cele periculoase din deșeurile menajere se regăsesc în compoziția deșeurilor la categoria „alte deșeuri”.

în PNGD, procentul de deșeuri voluminoase a fost estimat la cca 0.9% din cantitatea de deșeuri menajere. Din datele furnizate de operatorii de salubrizare către primărie în Cluj Napoca, pentru această categorie de deșeuri, a fost calculat astfel un indice de generare mediu de 13.6 kg/loc/an (pentru perioada 2016-2017). Pentru proiecția acestor cantități de deșeuri pe următorii 10 ani, s-a considerat pentru municipiul Cluj Napoca un indice de generare de 15 kg/loc/an iar pentru celelalte localități din Județ, s-a aplicat procentul din PNGD (0.9%) din deșeurile menajere.

în ceea ce privește deșeurile periculoase, nu există nici la nivel național, nici la nivel județean, date statistice cu privire la cantitățile generate de populație. La nivelul PNGD s-a calculat pentru România un indice de generare de 1 kg/loc/an. Având în vedere că aceste deșeuri nu sunt, în prezent, colectate separat la nivelul Județului și având în vedere obligația legală de a asigura colectarea lor separată, pentru estimarea cantităților care se generează în perioada următoare, se va considera indicele de generare prevăzut în PNGD, de 1 kg/loc/an.

Pentru deșeurile de construcții și demolări, din datele statistice ale operatorilor de salubrizare rezultă o cantitate colectată medie de cca 9545 tone/an de la populație (perioada 2012-2016), generată în principal din mediul urban (Cluj Napoca) și o medie de 10.354 tone/an de la agenți economici, rezultând un indice de generare de cca 28 kg/loc/an. Indicele de generare al acestor deșeuri a fost apreciat la nivel național în PNGD la 53 kg/loc/an. In consecință, pentru această categorie de deșeuri pentru perioada următoare se vor lua în considerare un indice de generare de 30 kg/loc/an în mediul urban și de 15 kg/loc/an în mediul rural.

Pe baza datelor privind generarea deșeurilor municipale și a compoziției deșeurilor menajere și similare, precum și a premiselor menționate mai sus s-a putut elabora prognoza deșeurilor voluminoase, a celor periculoase menajere, precum și estimarea cantităților de deșeuri de construcții și demolări.

în tabelele următoare, precum și în Anexa nr. 6 sunt prezentate cantitățile estimate care vor fi colectate pe fiecare zonă de colectare:

EPMCl,,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 83 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Tabel 24 Estimarea cantităților de deșeuri voluminoase, periculoase menajere și a deșeurilor din construcții și demolări provenite de la populație

Zona 1 Cluj Napoca

tone

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

deșeuri de C-D

1174

7

1176

2

1177

7

1179

3

1180

8

1182

3

1183

9

1185

5

1187

1

1188

7

1190

3

urban

9713

9732

9752

9771

9791

9810

9830

9849

9869

9889

9909

rural

2034

2030

2026

2022

2017

2013

2009

2005

2001

1998

1994

deșeuri        periculoase

menajere

459

460

460

460

461

461

462

462

462

463

463

urban

324

324

325

326

326

327

328

328

329

330

330

rural

136

135

135

135

134

134

134

134

133

133

133

deșeuri voluminoase

4999

5008

5018

5027

5037

5046

5056

5065

5075

5084

5094

urban

4856

4866

4876

4886

4895

4905

4915

4925

4935

4944

4954

rural

143

142

142

142

141

141

141

141

140

140

140

Zona 2 Huedin (la stația de transfer Huedin)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

deșeuri de C-D

668

664

660

656

652

648

644

640

636

632

629

urban

288

287

286

285

285

284

283

283

282

281

281

rural

380

377

373

370

367

364

360

357

354

351

348

deșeuri periculoase menajere

35

35

34

34

34

34

33

33

33

33

33

urban

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

rural

25

25

25

25

24

24

24

24

24

23

23

deșeuri voluminoase

170

170

169

169

168

168

167

166

166

165

165

urban

144

143

143

143

142

142

142

141

141

141

140

rural

27

26

26

26

26

25

25

25

25

25

24

Zona 3 Mihai Viteazu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

deșeuri de C-D

3129

3105

3081

3058

3034

3011

2988

2965

2943

2920

2898

urban

2513

2494

2475

2456

2437

2418

2399

2381

2362

2344

2326

rural

616

611

607

602

598

593

589

584

580

576

572

deșeuri periculoase menajere

125

124

123

122

121

120

119

118

117

117

116

urban

84

83

82

82

81

81

80

79

79

78

78

rural

41

41

40

40

40

40

39

39

39

38

38

deșeuri voluminoase

1300

1290

1280

1270

1261

1251

1241

1232

1222

1213

1203

urban

1257

1247

1237

1228

1218

1209

1200

1190

1181

1172

1163

rural

43

43

43

43

42

42

42

41

41

41

40

Zona 4 Gherla

TOATA ZONA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

deșeuri de C-D

2510

2495

2481

2467

2453

2439

2426

2412

2398

2385

2371

urban

1840

1830

1821

1812

1802

1793

1784

1774

1765

1756

1747

rural

670

665

660

656

651

647

642

637

633

629

624

deșeuri periculoase menajere

106

105

105

104

103

103

102

102

101

100

100

urban

61

61

61

60

60

60

59

59

59

59

58

rural

45

44

44

44

43

43

43

42

42

42

42

deșeuri voluminoase

1702

1692

1682

1672

1662

1652

1642

1632

1622

1612

1603

urban

920~

915

910

906

9M~

-896-

- 892

887-

883

- 878

874

EPMCAimupl

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 84 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

o

1

2

3

rural

782

777

771

766

760

755

750

745

739

734

729

ZONA IV fără Gherla

deșeuri de C-D

1818

1806

1793

1780

1768

1756

1743

1731

1719

1707

1695

urban

1149

1141

1133

1125

1117

1109

1101

1094

1086

1078

1071

rural

670

665

660

656

651

647

642

637

633

629

624

deșeuri periculoase menajere

83

82

82

81

81

80

80

79

78

78

77

urban

38

38

38

37

37

37

37

36

36

36

36

rural

45

44

44

44

43

43

43

42

42

42

42

deșeuri voluminoase

1357

1347

1338

1328

1319

1310

1300

1291

1282

1273

1264

urban

574

570

566

562

558

554

551

547

543

539

535

rural

782

777

771

766

760

755

750

745

739

734

729

 • 4.2. CADRUL INSTITUȚIONAL AL PROIECTULUI

Competențele specifice ale autorităților administrației publice locale privind serviciile publice locale, care includ și serviciul de salubrizare, sunt reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, care definește cadrul legal general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale.

De asemenea, legislația care reglementează serviciile de utilități publice, respectiv cea specială de salubrizare, detaliază atribuțiile și responsabilitățile autorităților publice locale în acest domeniu, precum și opțiunile pe care autoritățile le au în îndeplinirea acestora.

Astfel, confom prevederilor legale (art. 22 din Legea nr 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare), "autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii”.

Legea nr. 101/2006 republicată, în art.7 cuprinde prevederi referitoare la sistemele de management integrat al deșeurilor, respectiv:

„(1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora.

 • (2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al Județului.

 • (3) Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.”

La art 6 alin (3) al aceluiași act normativ este prevăzut:

EPMCaIup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 85 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

„(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicată, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară astfel înființate vor acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației”.

In aceste condiții, sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Cluj poate funcționa în condițiile organizării și colaborării următorilor actori instituționali importanți:

- UAT-urile din județ, asociate în cadrul ADI;

Consiliul Județean Cluj.

De aceea, crearea unui așa-numit montaj instituțional care să asigure implicarea actorilor sus-menționați este una din condițiile necesare pentru organizarea și funcționarea sistemului.

Montajul instituțional este format din:

 • •  Toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza Județului, membre ADI. Acestea sunt asociate pentru gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza Județului Cluj. Asigură co-finanțare pentru realizarea infrastructurii și deleagă, prin ADI, activitatea de colectare și transport;

 • •  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - care este "asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii" art. 2 lit.a din Legea nr. 51/2006, republicată; ADI în numele și pe seama UAT membre va fi responsabil de gestionarea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale, precum si a operării stațiilor de transfer, fiind responsabilă și cu derularea procedurii de desemnare a operatorilor în calitate de Delegatar; ADI ECO Metropolitan este înregistrată în Registrul asociațiilor cu nr. 121/2010 din 24.07.2009

 • •  Consiliul Județean Cluj este Beneficiarul finanțării Proiectului SMID Cluj și responsabil de realizarea infrastructurii (stații de transfer, CMID, achziția de echipamente de colectare prin proiect); în calitate de poprietar al infrastructurii, Consiliul Județean Cluj va asigura delegarea operării instalațiilor către un operator privat;

 • •  Documentul de poziție (Contractul de asociere) - contract/acord încheiat de unitățile

EPMC/timujri

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 86 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

2

3

4

Rev.

fi

1

2

3

Cadrul instituțional menționat mai sus se completează cu:

Operatorul - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din România, de a fumiza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia. în cazul gestiunii delegate operatorul are calitatea de Delegat.

Contractul de delegare a gestiunii - contractul dintre Delegatar și Delegat (operator) în baza căruia Delegatarul atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv de gestionare a deșeurilor.

Utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă careacordă licența de operare, emite autorizații și avizează prețurile și tarifele.

 • 4.3. ACTIVITĂȚI CE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATE

Deși cadrul legal aplicabil este mult mai larg (vezi capitolul 2 din prezentul Studiu), serviciile de salubrizare sunt reglementate în principal prin două legi care stabilesc cadru de 1 funcționare a serviciului:

 • •  Legea nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 101/2006 definește sistemul de salubrizare (infrastructura tehnico-edilitară specifică împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor), prin intermediul căruia se realizează serviciile de salubrizare. Astfel, există o legătură intrinsecă între activitatea de salubrizare și infrastructura aferentă, delegarea activității neputând fi separată de exploatarea infrastructurii.

Activitățile care urmează să fie delegate în cadrul întregului Sistem de Management Integrat se pot structura în două'categorii:             . .                                     ------—-

EPMCX„,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 87 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • a)  cele corelate cu funcționarea infrastructurii realizate prin Proiect4:

 • •  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; - INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU

 • •  operarea/dministrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare - INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU;

 • •  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare - NU ESTE INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU, SE DELEAGĂ DE CĂTRE C J CLUJ;

 • •  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; NU ESTE INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU, SE DELEAGĂ DE CĂTRE CJ CLUJ;

 • •  administrarea depozitelor de deșeuri ș/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. NU ESTE INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU, SE DELEAGĂ DE CĂTRE CJ CLUJ;

Activitatea de operare și administrare a stațiilor de transfer facea obiectul, în cadrul Acordului de asociere al ADI Eco Metropolitan, delegării de către Consiliul Județean Cluj, ca beneficiar al acestor instalații. In urma solicitării acordului AM (adresa nr. 36033/07.11.2018), și obținerii acestui acord (adresa nr. 82695/CG/21.12.2018), s-a propus trecerea acestor activități în sarcina viitorului operator de colectare și transport, și delegarea operării lor de către ADI Eco Metropolitan Cluj.

Această modificare va trebui să facă obiectul unei revizii a Documentului de poziție și aprobării și în cadrul AGA ADI.

 • b) activități care, prin lege și din punct de vedere tehnic, trebuie asociate cu activități specifice de la punctul a):

 • •  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; - INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU

 • •  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. - INCLUS IN OBIECTUL PREZENTULUI STUDIU

  EPMCXup.

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina s>8 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Aceste două activități trebuie, conform art. 4 alin (4) din Legea nr. 101/2006, să fie prestate de către „ operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare și transport al deșeurilor și se efectuează la solicitarea producătorilor/deținătorilor de deșeuri, în baza tarifelor arpobate de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau de către asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz.

De asemenea, în conformitate cu art. 4 alin (5) al aceluiași act normativ, aceiași operatori licențiați pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor „au obligația să colecteze deșeurile abandonate Aceste activități vor fi în consecință incluse în cadrul contractului de delegare pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor.

Schematic, activitățile cuprinse în Sistemul de Management Integrat pot fi structurate după cum urmează:

epmCaLpi

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport fi transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 89 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL CLUJ - STRUCTURA INSTITUȚIONALA


leclclare


EPMCw

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 90 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

Țț

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

în concluzie, contractul care urmează să fie delegat de către ADI ECO Metropolitan include următoardd actjyiiații                 A

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, iară a aduce atingere fluxului de DEEE;

, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de

reameriajare și reabilitare intrioară și/sau exterioară a acestora;

colectarea deșeurilor abandonate;

. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile t de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. • 4.4. INVESTIȚII REALIZATE PRIN PROIECTUL SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ SI CARE VOR FI 9                                                                       9                                         9

CONCESIONATE OPERATORILOR

în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor vor fi gestionate acele categorii de deșeuri, care sunt în responsabilitatea autorităților administrațiilor publice locale, și anume:

• deșeuri municipale - deșeuri menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din Lista Europeană a Deșeurilor, aprobată prin HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase):

 • -  fracțiuni colectate separat (deșeuri reciclabile și deșeuri periculoase, inclusiv deșeurile de echipamente electrice și electronice) — categoria 20 01 din HG nr.856/2002; în această categorie intră numeroase tipuri de deșeuri, dar în cadrul SMID vor fi colectate separat doar: deșeurile reciclabile (hârtie/carton — 20 01 01, plastic -20 01 39, metal -20 01 40, sticlă — 20 01 02), DEEE-urile (20 01 35* și 20 01 36), toate deșeurile periculoase menajere (vopsele — 20 01 27*, uleiuri — 20 01 26*, baterii — 20 01 33*, solvenți-20 01 13*, acizi —20 0114*, baze —20 01 15*, substanțe fotografice — 20 01 17*, pesticide -20 01 19*, tuburi fluorescente — 20 01 21 * detergenți - 20 01 29*);

 • -  deșeuri din grădini și parcuri - categoria 20 02 din HG 856/2002; aceste deșeuri nu vor fi colectate de operatorii de salubrizare delegați prin această procedură de delegare

 • -  deșeuri municipale amestecate (deșeuri reziduale) - codul 20 03 01 din HG nr. 856/2002; în această categorie intră restul deșeurilor municipale (fie că sunt generate de populație, operatori economici, instituții sau de pe domeniul public) pentru care nu se poate asigura din punct de vedere tehnic sau economic colectarea separată pe fracții', deșeuri din piețe — codul 20 03 02 din HG nr. 856/2002;

  EPMCaLup

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 91 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

 • -  deșeuri stradale - codul 20 03 03 din HG nr. 856/2002; aceste deșeuri nu vor fi colectate de operatorii de salubrizare delegați prin această procedură de delegare

 • -  deșeuri voluminoase - codul 20 03 07 din HG nr. 856/2002; în această categorie pot fi incluse toate deșeurile de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale',

 • -  cadavre de animale de pe domeniul public - codul 02 02 02 din HG nr. 856/2002

 • •  deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (categoria 15 01 din HG nr. 856/2002) - conform legii, autoritățile adminsitrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor de ambalaje;

 • •  o parte din deșeurile de ambalaje rezultate de industrie, comerț și instituții (categoria 15 01 din HG nr. 856/2002) - cele care fac parte din categoria deșeurilor asimilabile celor menajere (restul deșeurilor de ambalaje din industrie comerț și instituții sunt gestionate direct de către generatori);

 • •  deșeurile din construcții și demolări rezultate din gospodăriile populației (categoria 17 din HG nr. 856/2002, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04); este de menționat aici că se consideră ca făcând obiectul activităților de salubrizare doar deșeurile din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

 • •  nămolul de la epurarea apelor uzate orășenești (codul 19 08 05 din HG nr. 856/2002) — se asigură doar spațiul de depozitare (conform prevederilor legale maxim 10 % din cantitatea de deșeuri nepericuloase depozitate poate fi nămol de epurare, dacă îndeplinește condițiile legale de acceptare la depozitare, respectiv umiditatea de max 65% și caracterul nepericulos susținut de buletine de analiză). Gestionarea acestei categorii de deșeu nu intră în obiectul SMID. Aceste deșeuri nu vor fi colectate de operatorii de salubrizare delegați prin această procedură de delegare.

Investițiile care au fost realizate sau urmează a fi realizate în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor necesare atingerii obiectivelor și țintelor și care vor fi concesionate operatorilor desemnați sunt:

 • 1) Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere - vor fi concesionate operatorului de colectare și transport al deșeurilor

  epmcXm

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 92 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

în vederea atingerii țintelor privind reciclarea / valorificarea deșeurilor, in cadrul Proiectului de Sistem de Management Integrat al Deșeurilor au fost achiziționate 7820 de containere de 1,1 mc de colectare reciclabile pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă. Containerele au fost deja distribuite UAT-urilor membre ADI, urmând a fi puse la dispoziția noului/noilor operator/i desemnat/ți pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor.

Distribuția acestor containere pe tipuri și pentru fiecare UAT este prezentată în tabelul următor:

Tabel 25 Distribuția pe UAT-uri a recipienților de colectare separată a reciclabileior menajere, achiziționate prin

proiectul SMID Cluj

Localitate

Nr. containere hârtie/ carton (albastre)

Nr. containere plastic /metal (galbene)

' Nr. ' ' containere sticla

(verzi)

Nr.unitati de compostare individuala

Zona 1 de colectare

Cluj Napoca

1556

1395

916

0

Aghiresu

11

0

0

484

Aiton

6

5

4

102

Apahida

40

40

20

961

Aschileu

7

7

8

149

Baciu

5

5

5

870

Bontida

21

21

12

460

Borsa

7

6

7

137

Caianu

10

10

8

215

Camarasu

11

11

8

247

Capusu Mare

4

1

9

299

Cătină

8

8

7

175

Chinteni

12

12

12

265

Ciurila

8

8

8

135

Cojocna

18

18

10

392

Dabica

7

7

4

139

Feleacu

16

15

12

332

Floresti

43

40

17

1478

Frata

17

17

10

369

Garbau

11

11

7

232

Geaca

7

7

6

147

Gilau

34

34

9

782

Jucu

17

17

10

384

Mociu

14

14

10

311

EPMCLp

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 93 din 217

Servicii de asistența tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Localitate

Nr. containere hârtie/ carton (albastre)

Nr. containere plastic /metal (galbene)

Nr. containere sticla (verzi)

Nr. unitati de compostare individuala

Palatca

5

5

5

106

Panticeu

7

7

5

165

Savadisla

18

18

10

400

Sanpaul

10

10

8

226

Suatu

7

7

4

157

Tureni

11

10

8

221

Vultureni

8

6

6

129

Zona 2 de colectare

Huedin

46

42

35

0

Belis

6

6

6

112

Calatele

5

4

5

221

Ciucea

6

6

4

146

Izvoru Crisului

5

4

5

146

Măguri Racatau

6

6

3

201

Manastireni

6

6

10

143

Margau

6

0

2

139

Marisel

7

6

5

134

Negreni

10

10

6

224

Poieni

12

1

7

470

Risca

6

- 6

4

137

Sacuieu

3

3

3

132

Sancraiu

4

3

5

152

Zona 3 de colectare

Turda

207

206

74

0

Campia Turzii

124

108

91

0

Baisoara

7

6

5

202

Calarasi

1

1

1

226

Ceanu Mare

16

16

13

361

Iara

4

4

0

392

Luna

19

19

10

432

Mihai Viteazu

13

13

0

520

EPMc'L

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 94 din 217

Servicii de asistență tehnică in vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Localitate

Nr. containere hârtie/ carton (albastre)

Nr. containere plastic /metal

(galbene)

Nr. containere sticla

(verzi)

Nr. unitari de compostare individuala

Moldovenești

3

3

0

312

Petrestii de Jos

7

7

7

146

Ploscos

5

5

5

59

Sandulesti

8

8

5

174

Tritenii de Jos

19

19

12

428

Valea Ierii

4

4

4

81

Viisoara

24

24

10

535

Zona 4 de colectare

Gherla

77

77

19

77

Dej

224

224

152

0

Alunis

7

6

6

112

Bobilna

11

7

10

146

Buza

9

5

4

115

Caseiu

34

20

12

445

Catcau

18

10

6

219

Chiuiesti

17

11

9

231

Comesti

12

9

11

141

Cuzdrioara

21

12

6

269

Fizesu Gherlii

17

12

7

234

Iclod

29

16

13

393

Jichisu de Jos

8

5

5

110

Mica

26

15

10

349

Mintiu Gherlii

26

16

10

355

Recea Cristur

11

6

12

137

Sic

17

10

2

224

Sinmartin

10

8

8

134

Taga

13

8

8

179

Unguras

19

12

10

258

Vad

13

8

9

178

TOTAL

3174

2815

1831

21000

EPMCZup.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in județul Cluj

Pagina 95 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

In zona rurală se propune realizarea compostării individuală a deșeurilor biodegradabile pentru cca 25% din gospodării din mediul rural.

Deșeurile menajere se vor colecta separat atât de la populație cât și de la operatorii economici și instituțiile publice care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al Județului Cluj.

Prin Proiect s-au achiziționat 7.820 de recipienți de colectare separată de 1,1 mc, pentru 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal și stică și 21 000 de unități de compostare individuală de 220 litri. Aceste echipamente au fost deja furnizate UAT-urilor.

 • 2) Echipamente pentru colectarea fluxurilor speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase

Pentru colectarea deșeurilor voluminoase, prin Proiect sunt prevăzute patru puncte de colectare (amplasate în stațiile de transfer și în cadrul CMID Cluj Napoca), care vor fi echipate cu echipamentele de colectare necesare.

S-au achiziționat astfel 46 de containere de 16 mc, distribuite în cele patru puncte de colectare astfel:

CMID Cluj Napoca - 30 containere;

Stația de transfer Huedin - 2 containere;

Stația de transfer Mihai Viteazu - 8 containere;

Stația de transfer Gherla - 6 containere.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație va fi asigurată de către operatorii de salubrizare, cu mijloacele de transport din dotare, până la punctele de colectare mai sus menționate. Din aceste puncte, deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi transportate la depozitul din cadrul CMID, în vederea eliminării, restul putând fi transferate către facilități de reciclare.

Proiectul nu asigură finanțarea de investiții pentru colectarea și transportul acestor deșeuri.

 • 3) Echipamentele pentru colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere Echipamentele pentru colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere vor fi asigurate prin finanțarea din alte surse, prin Proiect asigurându-se locația punctelor de colectare, patru la număr (aceleași ca și pentru deșeurile voluminoase, în stațiile de transfer și în cadrul CMID Cluj Napoca).

Prin Proiect sunt prevăzute a fi achiziționate 17 containere de 6 mc, preconizate a fi distribuite în cele patru puncte de colectare astfel:

CMTD Cluj Napoca- 11 containere

Stația de transfer Huedin - 1 container

Stația de transfer Mihai Viteazu - 3 containere

EPMCAKnup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 96 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Stația de transfer Gherla - 2 containere

Proiectul nu asigură finanțarea de investiții în echipamente de colectare și transport al acestor deșeuri de la populație.

Trebuie menționată cu acest prilej necesitatea dezvoltării unui sistem de colectare separată a acestor deșeuri și a unei modalități de gestionare până la punctul final pentru aceste deșeuri (facilități de tratare sau eliminare).

Pentru colectarea unor anumite fluxuri de deșeuri periculoase (ex: deșeurile de baterii și acumulatori), sistemul de colectare poate să fie asigurat de către producători (care oricum au obligația aceasta impus prin legislația specifică în vigoare), iar pentru altele (cum sunt uleiurile uzate alimentare) există deja un sistem asigurat de operatori economici autorizați, care pot fi sprijiniți în asigurarea unei infrastructuri adecvate colectării deșeurilor de la populație (puncte de lucru pe domeniul public, sprijin în realizarea de campanii periodice de colectare etc.).

 • 4) Construcția stațiilor de transfer

Prin Proiect au fost construite în județul Cluj 3 stații de transfer, care vor deservi zonele 2, 3 și 4, acestea fiind dotate cu sistem de cântărire, prescontainere, containere simple și echipamente pentru transportul acestor containere la CMID. Astfel, cele 3 stații de transfer vor avea următoarele caracteristici tehnice:

 • - Stație de transfer Huedin (zona 2) - capacitate circa 11 695 tone/an, 6 prescontainere de 24 mc și 2 mașini de transport containere;

 • - Stație de transfer Mihai Viteazu (zona 3) - capacitate circa 58 278 tone/an, 21 containere simple de 24 mc, echipament de presare fix, 8 mașini de transport containere;

 • - Stație de transfer Gherla (zona 4) - capacitate de circa 36 273 tone/an, 11 prescontainere de 24 mc și 4 mașini de transport containere.

Deșeurile colectate din zona 1 vor fi transportate de autogunoiere direct la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID Cluj Napoca).

în cadrul stațiilor de transfer și la CMID sunt prevăzute și zone pentru depozitarea temporară a deșeurilor voluminoase, deșeurilor periculoase din deșeuri menajere și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Capacitățile stațiilor de transfer au fost calculate luându-se în considerare populația generatoare de deșeuri din zona deservită de fiecare stație la nivelul anului 2009-2019. Actualmente, aceste capacități simt supradimensionate.

 • 5) Construcția depozitului ecologic

  EPMC.’

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 97 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3'

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Deșeurile reziduale, provenite în principal din refuzul stației de sortare, refuzul stației de tratare mecano-biologică, deșeuri stradale și o parte din nămolul de la stațiile de epurare orășenești vor fi depozitate pe depozitul conform din cadrul CMID Cluj Napoca.

Capacitatea totală proiectată pentru deșeuri a depozitului este de aproximativ 6,9 milioane mc, asigurând funcționarea pe o perioadă de cel 24 de ani (la data realizării Studiului de Fezabilitate pentru Proiect).

Depozitul va fi compus din 2 celule, din care prima celulă este estimat a avea un volum de depozitare deșeuri de cca 1.350.556 mc.

Prin Proiect este asigurată construcția primei celule a depozitului, realizarea sistemului de impermeabilizare (în conformitate cu prevederile legale în domeniu), instalarea sistemului de drenare și colectare a levigatului, construcția stației de epurare a levigatului, instalația de biogaz (componentele îngropate), precum și echipamentele mobile care vor funcționa pe depozit:

 • 1 compactor;

1 încărcător frontal;

3 camioane.

Este asigurată de asemenea finanțarea pentru sistemul de cântărire (care va deservi întregul CMID), sistemul de monitorizare al depozitului, precum și construcția infrastructurii utilitare (împrejmuirea, cabina poartă, clădirea administrativă, atelierul de întreținere, stația de spălare roți, parcarea, sistemul antiincendiu și drumurile interioare de acces).

 • 6) Construcția instalației de sortare

Deșeurile reciclabile colectate separat de pe întregul teritoriu al Județului Cluj vor fi sortate într-o instalație de sortare cu capacitate de 92.000 tone/an, construită pe o suprafață de aproximativ 6000 m2.

Deșeurile care vor fi sortate în această instalație vor fi împărțite pe 12 fracții și anume:

 • - deșeuri de hârtie: carton, hârtie tipărită, hârtie amestecată (3 fracții)

 • - deșeuri de plastic: folie, PEID, PET, PVC, alte materiale plastice (5 fracții)

 • - deșeuri de sticlă: sticlă brună, sticlă albă (2 fracții)

 • - deșeuri metalice: metale feroase, metale neferoase (2 fracții)

Prin Proiect au fost finanțate:

 • -  construirea halei care adăpostește instalația de sortare,

 • -  achiziția instalației propriu-zise de sortare,

 • -  achiziția echipamentului de presare a deșeurilor sortate, a echipamentelor mobile de manevrare a deșeurilor și containerelor și a 12 containere de 24 mc pentru stocarea temporară a deșeurilor sortate.

 • 7) Construcția instalației de tratare mecano-biologică

  EPMCa^p

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 98 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  o

  1

  2

  3

prin SMID), se va realiza în instalație de tratare mecano-biologică cu capacitatea de 206.376 tone/an.

Prin Proiect este asigurată finanțarea construirii instalației (zona de recepție acoperită, hala unde se efectuează pre-tratarea deșeurilor cu instalațiile aferente, zona de tratare biologica, zona de rafinare și clădirea administrativă), precum și achiziționarea echipamentelor și utilajelor mobile necesare desfășurării activității:

 • -  4 încărcătoare frontale,

 • -  8 containere,

 • -  2 shreddere,

 • -  2 ciururi rotative

 • -  1 sită de rafinare

 • -  1 mașină de transport containere .

 • 8) închiderea depozitelor neconforme urbane de deșeuri

Județul Cluj are 6 depozite de deșeuri urbane neconforme, cărora le-a fost sistată activitatea de depozitare, ele trebuind să fie închise și ecologizate. Suprafața totală a acestor depozite este de cca 26,70 ha, cu un volum total estimat de deșeuri depozitate de 3,5 milioane mc.

Depozitele de deșeuri urbane vor fi închise și ecologizate în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 349/2005 privind de pozitarea deșeurilor) și Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, care presupune dispunerea mai multor straturi de acoperire cu rol de impermeabilizare a depozitului, drenare a apelor pluviale și a levigatului.

Principalul obiectiv al închiderii este acela de a stopa pătrunderea apelor pluviale în corpul depozitului și a reduce astfel cantitatea de levigat produsă, și de asemena, de a stopa emisiile de gaze de depozit în atmosferă.

Depozitele vor fi monitorizate pe o durată de minim 30 de ani, timp în care vor fi urmărite nivelul și calitatea apelor subterane, se va asigura buna funcționare a sistemelor de captare a gazelor de depozit și va fi monitorizata cantitatea și calitatea levigatului colectat.

Prin Proiect simt finanțate lucrările de închidere pentru următoarele depozite urbane neconforme :

 • • Depozitul de deșeuri Turda - termen de sistare a depozitării 16 iulie 2012;

 • • Depozitul de deșeuri Câmpia Turzii - termen de sistare a depozitării 16 iulie 2012 ;

 • • Depozitul de deșeuri Cetan - Dej - termen de sistare a depozitării 16 iulie 2010 (sistat încă

din 2005);

 • • Depozitul de deșeuri Gherla - termen de sistare a depozitării 16 iulie 2012;

 • • Depozitul de deșeuri Cetate Veche — Bolie (Huedin) - termen de sistare a depozitării 16 iulie

2012;

 • • Depozitul de deșeuri Pata Rât - termen de sistare a depozitării 16 iulie 2010.

  EPMCXup.

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 99 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  0

  1

  2

  3

Lucrările de închidere finanțate presupun :

Realizarea impermeabilizării suprafeței depozitului

Montarea instalației de biogaz

Montarea instalației de colectare a levigatului împrejmuirea depozitului și construcția porții de acces.

Lucrările de închidere și ecologizare la depozitul Pata Rât au fost demarate, dar au survenit o serie de probleme de stabilitate a depozitului și de contaminare a stratului freatic. închiderea tuturor depozitelor se va finaliza în etapa a Ha de finanțare, prin POIM.

Nu este asigurată finanțarea monitorizării post-închidere pe durata celor 30 de ani pentru nici unul din depozite.

Investițiile prevăzute la punctul 4 vor fi concesionate viitorilor operatori de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, astfel:

Stația de transfer Huedin - operatorului de colectare și transport care va opera în zonele de colectare 1 Cluj și 2 Huedin

Stația de transfer Mihai Viteazu - operatorului de colectare și transport care va opera în zona de colectare 3 Mihai Viteazu

Stația de transfer Gherla — operatorului de colectare și transport care va opera în zona de colectare 4 Gherla.

Investițiile prevăzute Ia punctele 2, 3, 5, 6 și 7 vor fi concesionate viitorului operator al instalațiilor de gestionare a deșeurilor și investițiile prevăzute la punnctul 8 vor fi realizate de UAT-urile deținătoare ale depozitelor, prin urmare niciuna nu face obiectul prezentului Studiu de oportunitate.

 • 4.5. ALTE INVESTIȚII PUSE LA DISPOZIȚIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Pentru prestarea serviciului de salubrizare la nivelul Județului Cluj, față de investițiile realizate în cadrul Proiectului SMID Cluj, a existat un interes din partea unor UAT-uri pentru îmbunătățirea sistemului de salubrizare existent.

Au fost realizate astfel investiții fie prin alte fonduri europene (PHARE CES) sau din bugetele locale ale primăriilor, investiții pe care beneficiarii lor intenționează să le concesioneze viitorului operator.

Lista acestor investiții este prezentată în tabelul de mai jos:

EPMci.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 100 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

-șl/

2

3

4

Rev.

o.

î

2

3

UAT

Denumirea investiției

5

Valoarea               de

investiție/valoarea contabilă

Cluj Napoca

78 puncte de colectare subterane realizate și operaționale

47.593,74 lei/buc

100 puncte de colectare subterană în curs de realizare

55.000 lei/buc

Dej

11 puncte cu 23 de containere semiîngropate de 3000 1

255.985 lei

Câmpia Turzii

28 puncte de colectare deșeuri amenajate

31.920 lei

Autogunoieră DAF FA LF 55250

509.347,23 lei

2 puncte de colectare subterană

224.000 lei

 • 4.6. INVESTIȚII CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE DE OPERATORUL DE COLECTARE ȘI TRANSPORT

Investițiile prioritare care vor fi asigurate de către viitorul/viitorii operator/i de colectare și transport sunt:

 • - Recipienți pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale și, după caz, deșeuri biodegradabile, recipienți suplimentari, dacă este cazul, pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

 • - Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări provenite de la populație;

 • - Mijloacele de colectare și transport a deșeurilor menajere, voluminoase și periculoase (autogunoiere compactoare și alte autospeciale);

 • - Mijloace de colectare pentru cavadrele de animale de pe domeniul public.

Aceste investiții vor fi realizate de către operatorii de salubrizare, constituind cerințe obligatorii în caietul de sarcini pentru desemnarea acestora (costurile se vor regăsi fie ca si cheltuieli de amortizare, leasing sau închiriere în tarifele aplicate populației și agenților economici/instituțiilor).

0) Recipienți pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale

Pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale de la populație și agenți economici se vor pune în sarcina operatorilor de salubrizare achiziționarea de recipienți de colectare de 120 1 (pentru gospodăriile individuale ale populației - case, în mediul urban și rural) și containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor reziduale de la populația din zonele de blocuri.

Pentru agenții economici, se vor pune la dispoziție pubele de 240 1 sau containere de 1,1 mc, la solicitarea acestora, contra cost sau prin închiriere. Numărul total al agenților economici de pe raza județului Cluj este estimat la 29585, conform datelor de la Inspectoratul teritorial de muncă (TIM).

EPMCXupt

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 101 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

In ceea ce privește numărul total de pubele de 120 1 și containere de 1,1 mc estimat a fi necesar, este prezentat în tabelul următor, pe zone de colectare și UAT-uri:

Tabel 26 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 1 de colectare din județul Cluj

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri si case

Europubele de 120 1 (pentru reziduale) la case

Număr agenti

economici

Zona 1 Cluj

Cluj - Napoca

1919 ptr reziduale + 1880 ptr reciclabile (diferența pana la 1919x3 = 5757 a fost furnizata prin POS Mediu, adica 3877 buc) ptr blocuri

1927 ptr sticla (zone case)

28.894

24.809

Aghireșu

 • 10 ptr reziduale (la blocuri) lOx 3 ptr reciclabile (la blocuri)

 • 11 ptr plastic (instituții publice)

11 ptr sticla (la case)

2709

Alton

2 ptr sticla

877

Apahida

56 pentru reziduale

20 ptr sticla

5837

Așchileu

5 ptr sticla

596

Baciu

70 x 3 la blocuri pentru reciclabile (3 culori)

67 x 2 ptr reziduale

60 ptr sticla

1682

Bonțida

10 ptr reziduale

5 ptr sticla

1985

Borșa

1 pentru reziduale

5 ptr sticlă

600

Căianu

2 ptr sticlă

1247

Cămărașu

3 ptr reziduale

5 ptr sticla

975

Căpușu Mare

5 ptr hârtie carton, 8 ptr plastic (ptr instituții)

10 ptr sticla

1480 case locuite

Cătina

5 ptr sticla

1825 case

Chinteni

5 ptr sticla

1452

Ciurila

5 ptr sticla

867

Cojocna

10 ptr sticlă

2721

Dăbâca

5 ptr reziduale ptr blocuri

5 x 3 ptr reciclabile ptr blocuri

5 ptr sticla

903

Feleacu -

5 ptr sticla

1841

EPMCa^p

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 102 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri si case

Europubele de 120 1 (pentru reziduale) la case

Număr agenti economici

Florești

480 ptr hârtie/carton (la blocuri) 480 ptr plastic/metal (la blocuri) 160 ptr sticlă (la blocuri) 480x2 ptr reziduale (la blocuri) 10 ptr sticlă (la case)

4065

Frata

5 ptr sticla

1678

Gârbău

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

1098

Geaca

3 ptr sticla

921

Gilău

30 ptr reziduale

11 ptr sticlă

2639

Jucu

10 ptr reziduale

10 ptr sticlă

1845

Mocni

5 ptr sticlă

1470

Pălatca

3 ptr sticlă

611

Panticeu

1 ptr reziduale

5 ptr sticlă

1142

Sânpaul

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

1408

Săvădisla

8 ptr sticla

1719

Suatu

3 ptr sticlă

882

Tureni

3 ptr sticla

990

Vultureni

1 ptr reziduale

3 sticlă

635

Tabel 27 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 2 de colectare din județul Cluj

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Număr agenti economici

Zona 2 Huedin

961

Huedin

57 ptr reziduale

14 ptr hârtie, 18 ptr plastic, 25 ptr sticlă .

2215                .

Beliș

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

724

Călățele

3 ptr sticla

1387

Ciucea

5 ptr sticla

671/ 450 case locuite

Izvoru Crișului

5 ptr sticla

797

Măguri-Răcătău

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

900     ...........

EPMCXupi

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 103 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Număr agenti economici

Mănăstireni

3 ptr sticla

1047

Mărgău

7 ptr reziduale în puncte de regrupare

3 ptr plastic, 7 ptr sticla

960

Mărișel

1 ptr reziduale la bloc

10 ptr reziduale în puncte de regrupare

5 ptr sticla

1084/634 case si 450

case vacanta

Negreni

 • 1 ptr reziduale

 • 2 ptr sticla

340

Poieni

6 ptr reziduale

10 ptr plastic + 10 ptr sticla

2681

Rîșca

1 ptr reziduale la bloc

10 ptr reziduale în puncte de regrupare

7 ptr sticla

1016

Săcuieu

 • 1 ptr reziduale la bloc

1x3 ptr reciclabile (la bloc)

 • 2 ptr reziduale în puncte de regrupare

5 ptr sticla

790

Sâncraiu

1 ptr reziduale

1 ptr hârtie, 2 ptr plastic

5 ptr sticla

916

Tabel 28 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 3 de colectare din județul Cluj

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Containere pentru agenti economici

Zona 3 Mihai Viteazu

1269

Turda

723 ptr reziduale

70 ptr sticla

7.000

Câmpia Turzii

324 ptr reziduale

5387

Băișoara

6 ptr reziduale în puncte de regrupare/ 22 ptr reziduale in puncte de regrupare

6x 3 ptr reciclabile in puncte de regrupare

983 (case cu acces la mașina)

EPMCa-p

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 104 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

if

2

3

4

Rev.

•o.

1

2

3

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Containere pentru agenti economici

8 ptr sticla

Călărași

9 ptr reziduale la bloc 9x3 ptr reciclabile la bloc

3 x3 ptr reciclabile la instituții

3 ptr reziduale în puncte de regrupare

5 ptr sticla

937

Ceanu Mare

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

1825

Iara

17 ptr reziduale ptr blocuri 5x3 ptr reciclabile ptr blocuri

10 ptr sticla

2143

Luna

 • 1 ptr reziduale la bloc

 • 2 ptr reziduale în puncte de regrupare

10 ptr sticla

1396

Mihai Viteazu

2 ptr reziduale la bloc/

5 ptr sticla

(exista in dotarea gospodăriilor, nu sunt necesare)

Moldovenești

8 ptr reziduale în puncte de regrupare

12 ptr sticla

1636

Petreștii de Jos

5 ptr sticla

820

Ploscoș

3 ptr reziduale în puncte de regrupare

251

Săndulești

4 ptr reziduale

3 ptr sticlă

820

Tritenii de Jos

1 ptr reziduale la bloc

5 ptr sticla

1457

Valea Ierii

3 ptr reziduale la bloc

3x3 ptr reciclabile

4ptr reziduale în puncte de regrupare 4x3 ptr reciclabile in puncte de regrupare

544

Viișoara

6 ptr reziduale la bloc

10 ptr sticlă

2246

Tabel 29 Estimare necesar recipienți de colectare în Zona 4 de colectare din județul Cluj

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Număr agenti economici

Zona 4 Gherla

2544

Dej

60 pt reziduale ■ /        r .           '-i

5.300

Aluniș

1 ptr plastic       --       — • -=■• ■■ ■

596 , . .... .....    .

EPMCZuP,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 105 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

UAT

Eurocontainere de 1,1 mc (pentru reziduale și reciclabile) la blocuri

Europubele de 240 1 (pentru reziduale) la case

Număr ageriți economici

Bobâlna

5 ptr sticla

880

Buza

1 ptr reziduale, 4 ptr sticla

630 case locuite

Cășeiu

2 ptr reziduale

15 ptr sticlă

1773

Câțcău

1 ptr reziduale

4 ptr sticla

741

Chiuiești

5 ptr sticla

1048

Comești

1 ptr reziduale, 5 ptr sticla

936

Cuzdrioara

5 ptr sticla

965

Fizeșu Gherlii

1 ptr reziduale

3 ptr sticla

1050

Iclod

3 ptr reziduale

6 ptr reziduale în puncte de regrupare

5 ptr sticla

1566/ 1489 case

locuite

Jichișu de Jos

3 ptr sticla

580

Mica

5 ptr sticla

1486

Mintiu Gherlii

5 ptr sticla

1565

Recea-Cristur

1 ptr reziduale

3 ptr sticla

991

Sânmartin

5 ptr sticla

647

Sic

5 ptr sticla

1100

Țaga

2 ptr reziduale

5 ptr sticla

813

Unguraș

1 ptr reziduale

5 ptr sticla

1299

Vad

3 ptr sticla

1369

 • 1) Echipamentele pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice $i electronice (DEEE) - nu fac obiectul contractului de delegare

Echipamentele pentru colectarea DEEE-urilor vor fi asigurate de către producătorii de echipamente electrice și electronice, prin intermediul OTR-urilor, prin Proiect asigurându-se locația punctelor de colectare, patru la număr (aceleași ca și pentru deșeurile voluminoase, în stațiile de transfer și în cadrul CMID Cluj Napoca).

Studiul de Fezabilitate estimează necesitatea achiziționării a 15 containere de 30 mc, pentru care există alocate spații în cele patru puncte de colectare astfel:

CMID Cluj Napoca - 8 containere;

Stația de transfer Huedin - 1 container;

EPMdL

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 106 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

i-fși

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Stația de transfer Mihai Viteazu - 3 containere;

Stația de transfer Gherla - 3 containere.

La momentul finalizării și aprobării Studiului de Fezabilitate și Aplicației de Finanțare (ianuarie 2011) exista deja în vigoare legislația modificată privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (HG 1037/2010).

Această hotărâre impunea autorităților publice locale obligația de a asigura existența și funcționarea a cel puțin unui punct pentru colectarea separată a DEEE de la gospodăriile particulare la 50.000 locuitori, dar nu mai puțin de un punct în fiecare localitate.

De asemenea, este impusă autorităților locale organizarea, gestionarea și cordonarea colectării separate a DEEE-urilor de la gospodăriile particulare și transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare (dacă această activitate face obiectul serviciului de salubrizare), sau prin intermediul unui operator economic autorizat de autoritatea de mediu.

în cuprinsul noilor reglementări în vigoare6, la art. 9 se precizează că preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit acestui articol, obligația asigurării serviciului public de colectare a DEEE intră în competența Consiliilor Locale ale Unităților administrativ-teritoriale, nu a Consiliului Județean.

De asemenea, având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităților (republicate în 2014), prin care se scoate de sub incidența serviciului de salubrizare colectarea și transportul DEEE-urilor, gestionarea acestor deșeuri colectate de la gospodăriile populației trebuie realizată în colaborare cu producătorii/importatorii de echipamente electrice și electronice, cărora le revine obligația finanțării tuturor operațiunilor de gestionare, inclusiv a colectării și transportului acestora până la instalațiile de tratare.

Prin urmare, colectarea DEEE-urilor va rămâne în sarcina UAT-urilor, care prin parteneriate încheiate cu producătorii de echipamente electrice și electronice (sau cu reprezentanții acestora, asociațiile colective / OTR-uri) vor organiza și asigura colectarea și transportul acestor deșeuri de la populație la instalațiile de tratare. Această activitate nu va mai face obiectul contractului de delegare al serviciului de salubrizare.

Pe de altă parte, majoritatea operatorilor de salubrizare au, printre activitățile autorizate, și colectarea și transportul acestor deșeuri. Ei vor putea să-și desfășoare în continuare această activitate, prin contracte încheiate direct cu primăriile (altele decât contractul de salubrizare), cu finanțarea activităților de colectare și transport din partea asociațiilor colective a producătorilor de echipamente electrice și electronice.

epmcL

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 107 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

 • 2) Echipamentele pentru colectarea deșeurilor de construcții și demolări

Referitor la colectarea deșeurilor din construcții și demolări, nu este prevăzută a fi finanțată prin proiect dar nici nu este luată în considerare pentru a fi finanțată din alte surse. Conform Legii 101/2006 a salubrizării localităților (republicată), activitatea de colectare a deșeurilor de construcții și demolări este o activitate de salubrizare, mai exact „colectarea separată și gestionarea deșeurilor generate de populație, provenite din activități de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuințelor”.

Pentru că este o activitate care intră în atribuțiile administrațiilor publice locale, colectarea și transportul deșeurilor de construcții și demolări, mai ales a celor provenite din gospodăriile populației (din renovarea/reamenajarea/reabilitarea interioară și /sau exterioară a locuințelor), va fi pusă fie în sarcina operatorului de salubritate care efectuează colectarea deșeurilor municipale.

Având în vedere însă prevederile legale în vigoare referitoare la deșeurile de construcții și demolări (Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 17, alin (3), respectiv atingerea progresivă până în 2020 - pentru pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări - a unui procent de minim 70 % din masa acestora, rezultă că este obligatorie elaborarea unei scheme de colectare, transport, valorificare și reciclare a acestor deșeuri. Pentru deșeurile care nu pot fi valorificate sau reciclate și a căror finalitate nu poate fi decât eliminarea finală pe un depozit, soluția este fie înființarea și exploatarea unui depozit specializat pentru aceste deșeuri, fie eliminarea pe depozitul ecologic din cadrul CMID Cluj Napoca. Facem mențiunea că prevederea legală se adresează doar titularilor de autorizații de construcție/desființare. Există situații în care nu este necesară emiterea autorizației de construcție/desființare, ceea ce înseamnă, conform art. 11 al Legii nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea construcțiilor, cu toate modificările și completările ulterioare, următoarele tipuri de lucrări care pot fi realizate de populație:

 • a) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora și materialele din care sunt, executate;

 • b) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;

 • c) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;

 • d) zugrăveli și vopsitorii interioare;

 • e) zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

 • f) reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare ă consumurilor de utilități;

  EPMCAimup!

  Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Pagina 108 din 217

  Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  Rev.

  1

  2

  3

 • g) reparații și înlocuiri la pardoseli;

 • h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă,..., astfel:

 • 1. finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;

 • 2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

 • 3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

 • i) lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;

 • l) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.

m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.

n) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcție pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.

Aceste tipuri de lucrări realizate de populație pot genera deșeurile de construcție/demolare care fac obiectul activității de salubrizare, și pentru care prin urmare, administrația publică locală trebuie să asigure colectarea lor prin operatorul de salubrizare desemnat.

Pentru aceste tipuri de deșeuri nu există o statistică separată a generării lor, operatorii de salubrizare actuali nu raportează aceste cantități în mod separat față de restul deșeurilor de construcții și demolări generate de populație (pentru care aceasta are nevoie de autorizație de construcție).

Cantitățile de deșeuri de construcții și demolări estimate pentru perioada următoare de 10 ani au fost calculate pe baza datelor și indicatorilor de generare precizați în PNGD 2014-2020 și sunt, evident, mai mari decât cele care în mod normal ar trebui sa fie colectate în cadrul contractului de delegare al serviciului de salubrizare.

Echipamentele de colectare și transport pentru deșeurile de construcții și demolări provenite de la populație, care fac obiectul activității de salubrizare, vor fi puse în sarcina operatorilor de salubrizare. Estimarea numărului necesar de containere de stocare și a mașinilor de colectare și transport a acestor deșeuri s-a realizat pe baza cantităților totale de deșeuri de construcții și demolări provenite de la populație, dar și pe baza faptului că mare parte din aceste deșeuri se regăsesc de obicei în cadrul punctelor gospodărești sau în vecinătatea lor, afectând aspectul sanitar și peisagistic la zonelor rezidențiale.

în situațiile în care există deșeuri de construcții-demolări abandonate în apropierea punctelor gospodărești la blocuri (cca 10 m în jurul acestuia), operatorul le va colecta și pe acestea cu ajutorul echipamentelor cu greifer. Costurile cu gestionarea acestor deșeuri vor face obiectul unui tarif separat care va fi imputat utilizatorilor punctului gospodăresc respectiv.

EPMCZup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport ți transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 109 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

Pentru colectarea acestor deșeuri, sunt prevăzute a fi achiziționate de către operatorii de salubrizare următoarele:

Recipienți de colectare (containere metalice de 7 mc) pentru a fi închiriați pe baza de solicitare, generatorilor de deșeuri

Mașini de colectare și transport (autoșasiu cu cârlig) al acestor containere Autocamioane cu greifer (pentru colectarea deșeurilor de construcții și demolări abandonate în jurul punctelor gospodărești

Numărul de recipienți de colectare și mașini de transport necesare estimate pentru fiecare zonă de colectare este prezentat în tabelul următor:

Tabel 30 Numărul de recipienți și mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări

necesar operatorulilor de salubrizare în județul Cluj, pe zone de colectare

Zonă

Echipament

Tip echipament*

Zona 1 Cluj

Recipienți pentru colectarea deșeurilor de constructii-demolări

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de constructii-demolări

30 containere de 7 mc

5 autoșasiu cu cârlig

5 Autocamion cu greifer5

Zona 2 Huedin

Recipienți pentru colectarea deșeurilor de constructii-demolări

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de constructii-demolări

3 containere de 7 mc

 • 1 autoșasiu cu cârlig

 • 2 Autocamion cu greifer9

Zona 3 Mihai Viteazu

Recipienți pentru colectarea deșeurilor de constructii-demolări

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de constructii-demolări

30 containere de 7 mc

 • 1 autoșasiu cu cârlig

 • 2 Autocamion cu greifer9

Zona 4 Gherla

Recipienți pentru colectarea deșeurilor de constructii-demolări

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de constructii-demolări

10 containere de 7 mc

 • 1 autoșasiu cu cârlig

 • 2 Autocamion cu greifer9

Pentru că este un flux de deșeuri cu caracter nepermanent, colectarea deșeurilor din construcții si demolări se va realiza “Ia cerere”, in urma solicitărilor de la populație. Pentru deșeurile care se găsesc abandonate în apropierea punctelor gospodărești la blocuri (pe raza mai mare de 10 m în jurul acestuia), operatorul le va colecta și pe acestea cu ajutorul echipamentelor cu greifer. Operatorul va trebui să identifice metode de valorificare a acestor deșeuri, fie prin investiții proprii (concasoare, separatoare etc), fie să identifice operatori economici care sunt autorizați pentru aceste activități de valorificare.

EPMCAmUp

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 110 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

In cadrul CMID Cluj Napoca, operatorului acestuia i se poate pune în sarcina si dotarea cu astfel de echipamente de tratare, astfel încât operatorii de colectare să poată aduce la CMID aceste deșeuri în vederea tratării lor, iar reziduurile care nu se pot valorifica în conformitate cu prevederile legale (straturi de acoperire, materiale de umplutură și rambleiere etc), să poată fi depozitate pe celula de depozitare.

Deșeurile de construcții și demolări care se generează de operatorii economici/instituții nu fac obiectul contractului de delegare a serviciului de salubrizare. Operatorul desemnat pentru activitatea de salubrizare poate însă desfășura activități de colectare și transport a acestor deșeuri, dar în afara contractului de delegare, pe baza de contracte de prestări servicii încheiate cu operatorii economici generatori. Este importantă însă în acest caz, menținerea separată, din punct de vedere tehnic, logistic și financiar, a activității de colectare în cadrul contractului de delegare de cea din cadrul contractelor de prestări servicii, pentru că vor avea tarife diferite și în plus, pentru agenții economici care generează aceste deșeuri, vor avea obligații de asigurare a procentelor de reciclare prevăzute în lege. Evidența separată a acestor cantități de deșeuri poate fi asigurată prin dotarea mașinilor de colectare și transport cu sisteme de cântărire.

 • 3) Mijloace de colectare și transport a deșeurilor menajere, deșeurilor voluminoase si periculoase (autogunoiere compactoare si alte autospeciale)

Autogunoiere compactoare pentru transportul deșeurilor menajere

Mijloacele auto care asigură transportul deșeurilor menajere de la punctele de precolectare, precum și a deșeurilor similare spre stațiile de transfer (zonele 2, 3 și 4) și CMID Cluj Napoca (zona 1) vor fi asigurate de către operatorii de salubritate.

A fost estimat următorul necesar de vehicule de colectare, ținând cont de cantitățile estimate de deșeuri care se vor colecta din fiecare zonă:

Tabel 31 Necesar vehicule de colectare în județul Cluj, pe zone de colectare

Zonă

Echipament

Nr. și tip echipament*

Zona 1 Cluj

Autogunoiera compactoare ptr deșeuri reziduale

Autogunoieră   compactoare   pentru

deșeuri de hârtie/carton

Autogunoieră   compactoare   pentru

deșeuri de plastic/metal

Autogunoieră pentru deșeuri de sticlă

18 x 16 mc de deșeuri reziduale, cu grad de compactare 1/2

 • 4 x 16 mc ptr hartie/carton, cu grad de compactare 1/2

 • 5 x 16 mc ptr plastic/metal, cu grad de compactare 1/2

2 x 16 mc ptr sticla, cu grad de compactare 1/1

Zona 2 Huedin

Autogunoiera compactoare ptr deșeuri reziduale

Autogunoieră   compactoare   pentru

deșeuri de hârtie/carton

Autogunoieră   compactoare   pentru

2 x 16 mc de deșeuri reziduale, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr hartie/carton, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr plastic/metal, cu grad de compactare 1/2

EPMCL.

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 111 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

deșeuri de plastic/metal Autogunoieră pentru deșeuri de sticlă

1 x 16 mc ptr sticla, cu grad de compactare 1/1

Zona 3 Mihai Viteazu

Autogunoiera compactoare ptr deșeuri reziduale

Autogunoieră   compactoare  pentru

deșeuri de hârtie/carton

Autogunoieră   compactoare  pentru

deșeuri de plastic/metal

Autogunoieră pentru deșeuri de sticlă

8 x 16 mc de deșeuri reziduale, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr hartie/carton, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr plastic/metal, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr sticla, cu grad de compactare 1/1

Zona 4 Gherla

Autogunoiera compactoare ptr deșeuri reziduale

Autogunoieră   compactoare  pentru

deșeuri de hârtie/carton

Autogunoieră   compactoare  pentru

deșeuri de plastic/metal

Autogunoieră pentru deșeuri de sticlă

4 x 16 mc de deșeuri reziduale, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr hartie/carton, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr plastic/metal, cu grad de compactare 1/2

1 x 16 mc ptr sticla, cu grad de compactare 1/1

* -operatorii de salubrizare nu vor fi obligați sa furnizeze exact aceste tipuri de echipamente, ci vor avea libertatea de a alege tipul si numărul de vehicule necesare sa acopere cantitatile de deșeuri colectate estimate.

Au fost alese aceste echipamente, de tipul și în numărul precizate, doar in scopul estimării necesarului investițional la valori medii.

Pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor, mașinile de colectare a fracțiilor de deșeuri vor fi evidențiate distinct pentru fiecare fracție. Se va putea folosi aceeași mașină de colectare o anumită fracție atât pentru populația cât și agenții economici dintr-un anumit UAT, dar pentru evidențierea cantităților pe surse de proveniență, fiecare mașină va fi dotată cu sistem de cântărire și emitere bon de cântar.

Autospeciale pentru transportul deșeurilor voluminoase, al deșeurilor periculoase și cadavrelor de animale

Operatorii de salubrizare vor desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, în cadrul unor campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, cu titlu gratuit, cu o frecvență minim de 12 ori/an, utilizând vehicule din dotarea proprie. Colectarea deșeurilor în cadrul campaniilor se poate realiza în diferite modalități, descrise la capitolul de opțiuni tehnice. Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere”, contra cost, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și operatori economici, folosind aceleași

epmcL,

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj

Pagina 112 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

:0

1

2

3

mijloace de transport ca în campaniile gratuite.

De asemenea, în situațiile în care există deșeuri voluminoase abandonate în apropierea punctelor gospodărești la blocuri (cca 10 m în jurul acestuia), operatorul le va colecta și pe acestea cu ajutorul echipamentelor cu greifer. Costurile cu gestionarea acestor deșeuri vor face obiectul unui tarif separat care va fi imputat utilizatorilor punctului gospodăresc respectiv.

Deșeurile voluminoase colectate vor fi transportate de către Operatori la punctele de stocare temporară din cadrul stațiilor de transfer și CMID, dotate cu containere de 16 m3.

Pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor în funcție de proveninența lor (populație sau agenți economici) sau de modalitatea lor de colectare (în cadrul campaniilor, la cerere, sau abandonate), mașinile de colectare vor fî dotate cu sistem de cântărire și emitere bon de cântar.

Cantitățile estimate de deșeuri voluminoase pe fiecare zonă de colectare au fost prezentate în capitolul 4.1.

Operatorii de salubrizare vor derula, de asemenea, campanii de colectare, cu titlu gratuit, a deșeurilor periculoase de la populație cu o frecvență minimă de 12 ori/an, utilizând vehicule speciale pentru colectarea deșeurilor periculoase (hazmobile) echipate cu diferite funcțiuni specifice și securizate de protecție, cu recipiente separate și adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri, operate de personal specializat care preia deșeurile, le evaluează și le introduce în recipiente potrivite. în cadrul acestor campanii se poate lua în considerare și colectarea altor categorii de deșeuri care nu sunt încadrate ca periculoase, dar pentru care nu simt stabilite sisteme de colectare (de ex: uleiurile alimentare).

Colectarea deșeurilor cu ajutorul hazmobilelor se va face la date și locații bine stabilite, de comun acord între administrațiile publice locale și operator. în locațiile și data stabilită, hazmobilul staționează câteva ore. Populația este înștiințată de aceste date și locații și aduce deșeurile la hazmobil, fiind preluate cu titlu gratuit. Deșeurile periculoase colectate în cadrul campaniilor vor fi transportate de către Operatori la punctele de stocare temporară localizate în cadrul stațiilor de transfer și CMID. Populația poate aduce și prin eforturi proprii aceste deșeuri la stațiile de transfer sau CMID.

Având în vedere caracterul neperiodic (ca generare) și de periculozitate al acestor categorii de deșeuri, nu este recomandată altă modalitate de colectare a lor (ex: în puncte de colectare nesupravegheate, scoaterea lor în fața porții în cadrul campaniilor sau odată cu scoaterea deșeurilor reciclabile). Colectarea la solicitare se poate realiza, prin aplicarea unui tarif separat.

Cantitățile estimate de deșeuri periculoase pe fiecare zonă de colectare au fost prezentate în capitolul 4.1.

în baza Legii nr. 101/2006 (republicată) a salubrizării localităților, operatorii de salubrizare au

EPMCXup!

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale /n județul Cluj

Pagina 113 din 217

Servicii de asistență tehnică în vederea atribuirii contractelor de delegare pentru serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

Ed.

1

2

3

4

Rev.

0

1

2

3

obligația de a desfășură și activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisare sau neutralizare, în condițiile legii.

Operatorii de salubrizare vor colecta de pe domeniul public atât cadavrele animalelor de talie mică (ex.păsări, pisici, câini, etc.), cât și animalelor de talie mare (ex.cabaline, ovine, bovine,etc.). Cadavrele animalelor colectate de pe domeniul public vor fi transportate cu ajutorul unui mijloc auto autorizat în containere special destinate și inscripționate și vor fi predate celei mai apropiate unități de ecarisaj, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legale sau la incineratorul cel mai apropiat, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legale.

în<