Hotărârea nr. 544/2019

Hotărârea 544/2019 - Aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 301711 din 10.06.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete ” , precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora;

Reținând dispozițiile art. 4 lit. c) și art. 44 alin. 1) și 2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida, în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Emil BOC, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze în numele și pe seama municipiului Cluj-Napoca acordul de asociere prevăzut la art. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală

Nr. 544 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 544/2019

ACORD DE ASOCIERE

pentru efectuarea în comun a achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european "Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete” și stabilirea cadrului de implementare a acestora


  • I. PĂRȚILE:

    U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moți


5

CIF 4305857, cont bancar R022TREZ21621300205XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de d-nul Emil Boc, în calitate de Primar,

U.A.T. Comuna Florești, cu sediul în comuna Florești, strada Avram Iancu nr. 170, județul Cluj, reprezentată de d-nul Petru Horia Șulea, în calitate de Primar,

Și

U.A.T. Comuna Apahida, cu sediul în comuna Apahida, str. Libertății nr. 122, județul Cluj, reprezentată de d-nul Grigore Fati, în calitate de Primar,

Au convenit încheierea prezentului acord de asociere în următoarele condiții:

  • II. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 2.1 Obiectul prezentului acord de asociere îl reprezintă efectuarea în comun a achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european "Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete” și stabilirea cadrului de implementare a acestora.

  • III. DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 3.1. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții tuturor părților implicate și este valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate, respectiv până la expirarea duratei acordului-cadru și a ultimului contract subsecvent, după recepționarea integrală a serviciilor ce fac obiectul acestora.

  • IV. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

  • A. Responsabilitățile U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca pentru realizarea obiectului prezentului acord de asociere sunt următoarele:

  • - derulează procedura de achiziție publică privind contractarea serviciilor de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, atât în nume propriu cât și în numele și pe seama celorlalte părți semnatare ale prezentului acord de asociere;

  • - semnează în nume propriu acordul-cadru și contractele subsecvente;

  • - asigură finanțarea și plătește cheltuielile aferente părții din proiect ce îi revine, din bugetul propriu sau din alte surse, în concret cota procentuală de 86% din valoarea serviciilor rezultată în urma atribuirii acordului-cadru de servicii de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing; contravaloarea pieselor de schimb, va fi achitată de partea în proprietatea căreia se găsește echipamentul defect sau distrus, conform fișelor tehnice ale fiecărui echipament/produs.

  • - asigură recepția serviciilor/produselor aferente părții din proiect ce îi revine;

  • B.  Responsabilitățile Comunei Florești pentru realizarea obiectului prezentului acord de asociere sunt următoarele:

  • - mandatează U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, ca, în numele și pe seama sa, să deruleze procedura de achiziție publică privind contractarea serviciilor de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european "Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”',

  • - asigurară participarea unui reprezentant în comisia de evaluare a ofertelor;

  • - semnează în nume propriu acordul-cadru și contractele subsecvente;

  • - asigură finanțarea și plătește din bugetul propriu sau din alte surse cheltuielile aferente părții din proiect ce îi revine, în concret cota procentuală de 8% din valoarea serviciilor rezultată în urma atribuirii acordului-cadru de servicii de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing; contravaloarea pieselor de schimb, va fi achitată de partea în proprietatea căreia se găsește echipamentul defect sau distrus, conform fișelor tehnice ale fiecărui echipament/produs.

  • - asigură recepția serviciilor/produselor aferente părții din proiect ce îi revine;

  • C.  Responsabilitățile Comunei Apahida pentru realizarea obiectului prezentului acord de asociere sunt următoarele:

  • - mandatează U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, ca, în numele și pe seama sa, să deruleze procedura de achiziție publică privind contractarea serviciilor de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”',

  • - asigurară participarea unui reprezentant în comisia de evaluare a ofertelor;

  • - semnează în nume propriu acordul-cadru și contractele subsecvente;

  • - asigură finanțarea și plătește din bugetul propriu sau din alte surse cheltuielile aferente părții din proiect ce îi revine, în concret cota procentuală de 6% din valoarea serviciilor rezultată în urma atribuirii acordului-cadru de servicii de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing; contravaloarea pieselor de schimb, va fi achitată de partea în proprietatea căreia se găsește echipamentul defect sau distrus, conform fișelor tehnice ale fiecărui echipament/produs.

  • - asigură recepția serviciilor/produselor aferente părții din proiect ce îi revine;

  • V. ALTE CLAUZE

  • 5.1 Părțile semnatare ale prezentului acord de asociere se obligă să suporte procentual finanțarea din bugetul propriu sau din alte surse, a cheltuielilor pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european “Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete ”, proporțional cu numărul de stații de self-service de închiriere de biciclete care se regăsesc pe raza administrativ- teritorială a fiecărei părți, astfel cum a fost stabilit în cadrul responsabilităților anterior precizate. Contravaloarea pieselor de schimb, va fi achitată de partea în proprietatea căreia se găsește echipamentul defect sau distrus, conform fișelor tehnice ale fiecărui echipament/produs.

  • 5.2 în cazul majorării prețului serviciilor ce fac obiectul acordului-cadru ca urmare a suplimentării numărului de stații de self-service de închiriere de biciclete care se regăsesc pe raza administrativ-teritorială a oricăreia dintre părți, prin edificarea unor stații noi, procentul de finanțare a fiecărui partener se modifică în mod corespunzător, proporțional cu numărul de stații astfel rezultate.

  • VI. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

  • 6.1. Prezentul Acord de asociere este guvernat și interpretat potrivit legilor din România.

  • 6.2. Orice dispută ori neînțelegere, de orice fel, în legătură cu prezentul acord de asociere, va fi soluționată de instanțele competente din România.

  • VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Prezentul Acord de asociere constituie un document-cadru de colaborare între părți, convenit în vederea atingerii scopului declarat, putând fi modificat, completat și suplimentat prin acordul părților, pe bază de act adițional.

  • 7.2. Dacă oricare dintre prevederile prezentului acord de asociere va fi dovedită a fi nulă și va fi invalidată sau va fi dovedită a fi inaplicabilă în baza legii, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acordului nu vor fi afectate.

Prezentul acord a fost încheiat în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

COMUNA FLOREȘTI

PRIMAR,

PETRU HORIAȘULEA

COMUNA APAHID A

PRIMAR,

GRIGORE FATI