Hotărârea nr. 543/2019

Hotărârea 543/2019 - Aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 304737 din 11.06.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta;

Reținând prevederile Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O TĂ R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-CIIC”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Alt. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-CIIC” în cuantum de 3.364.773,00 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.262.433,00 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală neeligibilă este de 102.340,00 lei (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile).

Alt. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 167.588,66 lei (inclusiv TVA), din care 65.248,66 lei este cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și 102.340,00 lei sunt cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA)

Alt. 4. Suinele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni -ANTO-C1IC”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Alt. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Alt. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte și Direcția Economică.

Nr. 543 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)